0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến các vấn đề sử dụng đất nông nghiệp huyện nam trực tỉnh nam định

103 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ VĂN TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NAM TRỰC - TỈNH NAM ĐỊNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thời NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Văn Tài i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp, bảo q báu Thầy giáo, Cơ giáo thuộc Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý Đào tạo Khoa có liên quan đến nội dung đào tạo – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Đề tài hoàn thành, cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Nguyễn Khắc Thời người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Trong thời gian nghiên cứu đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện UBND huyện Nam Trực, Phịng Nơng nghiệp & PTNT, Phịng Thống kê, Phịng Tài ngun Mơi Trường huyện Nam Trực, phòng ban huyện, UBND xã vùng nghiên cứu, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện vật chất, tinh thần gia đình người thân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Văn Tài ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Tính đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học .2 1.5 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu .3 2.1 Chính sách quản lí sử dụng ruộng đất Việt Nam 2.1.1 Chính sách ruộng đất Đảng Nhà nước ta sau cách mạng Tháng Tám đến trước năm 1986 2.1.2 Chính sách ruộng đất sau thời kì đổi đến 2.2 Tổng quan dồn điền đổi 2.2.1 Khái quát ruộng đất manh mún .7 2.2.2 Khái quát dồn điền đổi 2.3 Tình hình dồn điền đổi ruộng đất giới Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình dồn điền đổi ruộng đất giới 12 2.3.2 Tình hình dồn điền đổi ruộng đất Việt Nam 13 2.4 Tổng quan hiệu sử dụng đất nông nghiệp 18 2.4.1 Sử dụng đất nông nghiệp 18 2.4.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 19 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 22 iii 2.5 Tình hình dồn điền đổi tỉnh Nam Định 25 2.6 Nhận xét chung công tác dồn điền đổi 27 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Nội dung nghiên cứu 30 3.2.1 Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất 30 3.2.2 Đánh giá tình hình quản lý đất đai huyện Nam Trực .30 3.2.3 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 30 3.2.4 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 3.2.5 30 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Trực 31 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin .31 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu .32 3.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 32 3.3.5 Phương pháp so sánh .33 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nam Trực .34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 34 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 38 4.2 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất huyện Nam Trực 47 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 47 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2016 50 4.3 Thực trạng công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Nam Trực 53 4.3.1 Quy trình thực dồn điền đổi huyện Nam Trực 53 4.3.2 Kết dồn điền đổi huyện Nam Trực 56 4.4 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 4.4.1 61 Thực trạng công tác dồn điền đổi xã nghiên cứu 61 iv 4.4.2 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến sản xuất nông nghiệp 63 4.4.3 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến chuyển dịch cấu trồng .65 4.4.4 Ảnh hưởng DĐĐT đến kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, khả đầu từ cho sản xuất áp dụng phương tiện giới sản xuất 68 4.4.5 Ảnh hưởng DĐĐT đến công tác quản lý nhà nước đất đai 70 4.4.6 Ảnh hưởng DĐĐT đến số loại sử dụng đất nông nghiệp 72 4.5 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Nam Trực .76 4.5.1 Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT .76 4.5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi 78 Phần Kết luận kiến nghị 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 Tài liệu tham khảo 82 Phụ lục 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCĐ Ban đạo CĐRĐ Chuyển đổi ruộng đất CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hố CPTG Chi phí trung gian ĐBSH Đồng sông Hồng DĐĐT Dồn điền đổi GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPD Thu nhập bình quân đầu người (Gross Domestic Product) GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp LĐ Lao động LUT Loại sử dụng đất (Land Use Type) NLN Nông lâm nghiệp NTM Nông thôn SDĐ Sử dụng đất SXNN Sản xuất nông nghiệp TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình tích tụ đất số nước Châu Á 12 Bảng 2.2 Thay đổi quy mô đất nông nghiệp nông hộ .14 Bảng 2.3 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 15 Bảng 2.4 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBSH 15 Bảng 4.1 Các tiêu kinh tế chủ yếu thời kỳ 2010 - 2016 .38 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành thủy sản 41 Bảng 4.3 Cơ cấu GTSX ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 41 giai đoạn 2010 - 2016 41 Bảng 4.4 Một số tiêu dân số, nguồn nhân lực thời kỳ 2010 – 2016 .43 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nam Trực năm 2016 50 Bảng 4.6 Quy mơ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước sau chuyển đổi ruộng đất xã 57 Bảng 4.7 Kết thực dồn điền đổi huyện Nam Trực 58 Bảng 4.8 Diện tích đất cơng ích trước sau dồn điền đổi .60 Bảng 4.9 Kết dồn diền đổi xã nghiên cứu 61 Bảng 4.10 Biến động diện tích đất nơng nghiệp trước sau DĐĐT xã điều tra 63 Bảng 4.11 Diện tích, suất, số trồng trước sau dồn điền đổi xã nghiên cứu 66 Bảng 4.12 Diện tích đất giao thông, thuỷ lợi nội đồng trước sau DĐĐT .68 Bảng 4.13 Sự thay đổi vật tư thiết bị phục vụ sản xuất sau DĐĐT 69 Bảng 4.14 Ảnh hưởng DĐĐT đến công tác QLNN đất đai 71 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế số loại sử dụng đất nông nghiệp 73 Bảng 4.16 Hiệu xã hội số loại sử dụng đất nông nghiệp 74 Bảng 4.17 Kết vấn nông hộ sau dồn điền đổi .75 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2016 huyện Nam Trực 51 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ hành huyện Nam Trực 34 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Văn Tàı Tên luận văn: Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy nhanh cơng tác dồn điền đổi huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Nam Trực Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất - Đánh giá tình hình quản lý đất đai huyện Nam Trực - Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu - Đề xuất giải pháp khuyến khích dồn điền đổi để nâng cao hiệu sử dụng đất Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Vàn thấp chuyên lúa (xã Đồng Sơn) vàn cao trồng màu (xã Nam Dương) - Phương pháp thu thập thông tin: Sơ cấp thứ cấp - Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel - Phương pháp xác định hệ thống tiêu để đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Phương pháp so sánh ix nay, tác động q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa dẫn tới việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất diễn mạnh mẽ hầu hết địa phương, việc thực DĐĐT có ý nghĩa quan trọng từ công tác quy hoạch đến thực sử dụng đất nơng nghiệp, đảm bảo an tồn diện tích đất trồng lúa an ninh lương thực; góp phần quan trọng vào công tác quản lý Nhà nước đất đai quan quản lý người sử dụng đất thuận lợi, ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển chung 4.4.6 Ảnh hƣởng DĐĐT đến số loại sử dụng đất nông nghiệp 4.4.6.1 Hiệu kinh tế Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi thể hiệu kinh tế, việc sử dụng đất nông nghiệp trước sau DĐĐT hộ dân tham gia dồn điền thông qua hiệu kinh tế trồng loại sử dụng đất địa bàn nghiên cứu xã Qua điều tra, phân tích xử lý liệu điều tra phần mềm Excel, tơi có số liệu để đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất số trồng (theo giá hành) huyện Nam Trực trước sau DĐĐT, số liệu tổng hợp thể Bảng 4.15 Từ số liệu Bảng 4.15 cho thấy, sau dồn điền đổi loại trồng cho hiệu kinh tế cao so với trước chuyển đổi ruộng đất: giá trị sản xuất, giá trị gia tăng tăng Ví dụ: loại sử dụng đất chuyên lúa năm 2013 cho GTGT 57,89 triệu đồng/ha, đến năm 2016 đạt 66,48 triệu đồng/ha, LUT cho hiệu kinh tế cao nhờ quy hoạch lại đồng ruộng, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi áp dụng giới hóa sản xuất Cơng tác DĐĐT mang lại hiệu tích cực đến phát triển sản xuất nơng nghiệp, xây dựng mặt nơng thơn; hình thành vùng sản xuất chuyên canh lớn, tăng thu nhập đơn vị diện tích; đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM địa bàn Nhìn chung, sau dồn điền đổi trồng địa bàn huyện chủ yếu lúa xuân, lúa mùa, rau màu loại Song nhờ tình trạng manh mún ruộng đất khắc phục làm cho bà nông dân mạnh dạn đầu tư thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng hiệu kinh tế trồng/một đơn vị diện tích tăng lên 72 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế số loại sử dụng đất nông nghiệp LUT Kiểu sử dụng đất Chuyên lúa Lúa xuân - Lúa mùa lúa - màu Lúa xuân - Lúa mùa - Ngô màu - lúa Lạc - Lúa mùa - Ngô Chuyên màu Lạc - Rau màu - Ngô Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 73 4.4.6.2 Hiệu xã hội Sau dồn điền đổi đồng ruộng cải tạo, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng giới hoá, khoa học kỹ thuật đại vào đồng ruộng góp phần giải phóng sức lao động có hội chuyển sang lao động ngành nghề khác, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân Bên cạnh đó, sau dồn điền đổi hệ số sử dụng đất nâng lên, trang trại tổng hợp với quy mô lớn giải lực lượng lao động nông nghiệp nhàn rỗi Sau dồn điền đổi hầu hết người dân phấn khởi hiệu kinh tế mang lại cao trước chuyển đổi ruộng đất, từ kết tổng hợp số liệu điều tra, vấn nơng hộ cho thấy: có tới 60/60 hộ (đạt 100%) hỏi trả lời đồng tình với chủ trương dồn điền đổi Đảng Nhà nước Nhiều hộ dân mạnh dạn nhận ruộng xa xấu để đầu tư xây dựng mơ hình kinh tế cho thu nhập cao Người nông dân thực n tâm gắn bó làm giàu mảnh ruộng Bảng 4.16 Hiệu xã hội số loại sử dụng đất nông nghiệp LUT Kiểu sử dụng đất Lúa xuân Chuyên lúa Lúa mùa lúa - màu Lúa xuân Lúa mùa Ngô màu - lúa Lạc - Lúa mùa - Ngô Chuyên Lạc - Rau màu màu - Ngô Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra Dồn điền đổi thành công làm cho mặt nơng thơn huyện Nam Trực có nhiều thay đổi, góp phần tích cực cho nhiều xã tiến tới xây dựng đạt tiêu chuẩn nông thôn 74 Kết điều tra mặt xã hội thuộc xã nghiên cứu thể cụ thể bảng 4.16 bảng 4.17 Bảng 4.17 Kết vấn nông hộ sau dồn điền đổi TT Gia đình có đồng ý với chủ trương DĐĐT tỉnh, huyện, xã thực khơng? Số hộ trả lời: Có Số hộ trả lời: Khơng Gia đình có hài lịng sau DĐĐT xã khơng? Số hộ trả lời: có Số hộ trả lời: khơng Sau DĐĐT, chi phí trực tiếp cho q trình sản xuất có thay đổi khơng? Số hộ trả lời: Có Số hộ trả lời: Khơng Sau DĐĐT, mức độ thuận lợi hay khó khăn sản xuất? Số hộ trả lời: thuận lợi Số hộ trả lời: không thuận lợi Hiệu kinh tế trồng gia đình có tăng khơng? Số hộ trả lời: có Số hộ trả lời: khơng Số hộ trả lời: giảm Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra Qua bảng 4.16 cho thấy, sau dồn điền đổi kiểu sử dụng đất cho hiệu xã hội cao so với trước chuyển đổi ruộng đất: 75 - Về công lao động: Sau dồn điền đổi giúp cho rng có diện tích lớn, thuận tiện áp dụng giới hóa góp phần giải phóng sức lao động, số cơng lao động/ha loại sử dụng đất giảm đáng kể (Ví dụ: LUT chuyên lúa, trước dồn điền đổi số công lao động 580 công sau dồn điền đổi số công lao động giảm xuống cịn 470 cơng) LUT sử dụng nhiều cơng lao động LUT Chuyên rau, màu với kiểu sử dụng đất Lạc – Rau màu – Ngô sử dụng 1.383 cơng trước DĐĐT (2013) sau DĐĐT (2016) cịn 1.207 công - GTGT/LĐ: Tất loại sử dụng đất sau dồn điền đổi cho thấy GTGT/LĐ tăng (Ví dụ: LUT chuyên lúa, trước dồn điền đổi GTGT/LĐ 99,81 nghìn đồng/cơng sau dồn điền đổi tăng lên 142,08 nghìn đồng/cơng) 4.5 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DĐĐT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC Xuất phát từ thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau thực sách dồn điền đổi địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, từ kết đạt khó khăn tồn sau chuyển đổi ruộng đất, xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ DĐĐT nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất công tác quản lý quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng đạt hiệu cao, đảm bảo tính bền vững sau: 4.5.1 Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ DĐĐT 4.5.1.1 Giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát cơng khai hóa thơng tin - Kiện tồn Ban đạo, Tổ cơng tác, tiền hành rà sốt lại nhiệm vụ phân công cho tập thể, cá nhân (BCĐ, Tổ chun mơn, phịng, ban, đơn vị, địa phương) để điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác đạo; tăng cường sở để kiểm tra, đôn đốc, nắm tiến độ kịp thời điều chỉnh, giải vướng mắc cho sở - Thực chế độ kiểm tra, giám sát: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, UBND cấp (xã, huyện) phải cập nhật tổng hợp báo cáo tiến độ thực 76 UBND tỉnh để lãnh đạo, đạo, từ có sở bổ sung, điều chỉnh kịp thời, hiệu trình đạo, triển khai thực - Thực công khai hóa thơng tin quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng đặc biệt thông tin liên quan DĐĐT, với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra 4.5.1.2 Giải pháp kỹ thuật, chuyên môn - Xây dựng phương án DĐĐT đồ địa tỷ lệ 1/2000; - Triển khai đo đạc chỉnh lý biến động sau dồn đổi ruộng; - Cấp đổi giấy chứng nhận sau đo đạc chỉnh lý biến động để quản lý chặt chẽ đến đất; - Phân cơng cán có lực trực tiếp đạo địa phương hạn chế lực để giúp đỡ triển khai thực hiện; - Đối với xã hoàn thành tập trung đạo, đánh giá tình hình tích tụ ruộng đất địa phương; xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng chỉnh trang đồng ruộng; Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; quy hoạch, xây dựng cánh đồng lớn, nâng cao hiệu sản xuất, tạo sức lan toả địa bàn - Lập hoàn thiện biên giao đất, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai, đồ địa chính, lập hồ sơ quy chủ để làm cho việc kiểm tra kết DĐĐT việc triển khai đo đạc, lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ 4.5.1.3 Giải pháp tài - Huy động kinh phí để thực DĐĐT nhiều nguồn: từ ngân sách; huy động dân, doanh nghiệp; đổi đất lấy kết cấu hạ tầng,… - UBND tỉnh tập trung đạo giao Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Nông nghiệp PTNT UBND huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, định mức hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực cơng tác DĐĐT kịp thời theo quy định; có khuyến khích địa phương đạt kết tốt, địa phương khó khăn đặc thù địa hình - UBND cấp huyện có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho xã phục vụ công tác DĐĐT đảm bảo quy định, kịp thời, phát huy hiệu Tuỳ tình hình cụ thể địa phương xây dựng chế khen thưởng, trích từ ngân sách huyện để hỗ trợ cho cơng tác DĐĐT, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi 77 nội đồng), hỗ trợ sản xuất sau DĐĐT - UBND xã vận động, tuyên truyền, huy động tham gia đóng góp người dân tinh thần tự nguyện, thống cao, hài hoà lợi ích tập thể cá nhân Các hình thức huy động nhân dân đóng góp ngày cơng tham gia công tác DĐĐT, hiến đất làm giao thông, thủy lợi; doanh nghiệp hỗ trợ máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, thi công,… 4.5.1.4 Giải pháp tuyên truyền Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách nhà nước cơng tác dồn điền đổi Tổ chức quán triệt, học tập thảo luận sâu sắc nội dung thực dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận thức rõ việc thực dồn điền đổi góp phần phát triển nơng nghiệp, đẩy nhanh q trình xây dựng nông thôn 4.5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi 4.5.2.1 Giải pháp sách - Nhà nước cần có sách đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nhằm chủ động tưới, tiêu nước, phục vụ vận chuyển nông sản phẩm nhanh chóng, dễ dàng đến nơi tiêu thụ Tạo điều kiện tốt cho nông dân sản xuất, chế biến sau thu hoạch tiêu thụ nông sản, tiến tới xây dựng nơng nghiệp hàng hóa - Nhà nước cần có sách hỗ trợ bà vốn, mức tiền vay, lãi suất vay thời hạn vay, phù hợp với điều kiện nông dân - Có định hướng sản xuất cụ thể giúp nông dân trong việc lựa chọn loại trồng vật ni có suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vùng để tăng hiệu đơn vị diện tích - Cần có nghiên cứu quy hoạch phân vùng chuyên canh loại trồng phù hợp biện pháp giúp nông dân quảng bá nông sản, có điều kiện tiếp xúc với thị trường nước quốc tế để giúp việc tiêu thụ sản phẩm cách tốt nhằm thúc đẩy sản xuất 4.5.2.2 Giải pháp kỹ thuật chuyển dịch cấu sản xuất - Thực tốt công tác khuyến nông với hệ thống cán sở nhằm 78 chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tới người dân Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật nông nghiệp quản lý kinh tế cho cán sở, mở lớp tập huấn chuyển giao cơng nghệ cho nơng dân Hướng tới hình thành mơ hình hợp tác chặt chẽ ba nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp nhà khoa học - Tăng cường đầu tư thâm canh đất trồng vụ lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho huyện, cho tỉnh - Tập trung phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi nhằm tăng hiệu kinh tế sử dụng đất 4.5.2.3 Giải pháp thị trường Thị trường tiêu thụ định đến hiệu sản xuất, cấp quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp phải quan tâm, định hướng sản xuất sản phẩm mà thị trường có nhu cầu; doanh nghiệp liên doanh, liên kết với nông dân tổ chức sản xuất tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất khẩu, đảm bảo sản xuất phát tr iển hiệu quả, bền vững 79 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau thực trình dồn điền đổi tồn huyện Nam Trực, tổng diện tích đất nơng nghiệp sau chuyển đổi năm 2016 11.588,83 giảm 141,09 so với trước chuyển đổi, mức độ manh mún giảm đáng kể cụ thể: bình quân số đất/hộ giảm từ 5,89 xuống 3,53 (giảm 2,36 2 thửa/hộ), bình qn diện tích/thửa tăng từ 512, 08 m lên 844,23 m , bình qn diện tích đất/khẩu giảm 18,36 m Kết nghiên cứu xã đại diện cho vùng (vùng trũng chuyên lúa vùng đồng màu) có thay đổi sau : - Bình qn diện tích/thửa tăng từ 522,62 m 2 lên 822 m (xã Đồng Sơn) 424,47 m lên 709,64 m (xã Nam Dương) - Bình quân số thửa/hộ giảm xã Đồng Sơn từ 5,15 thửa/hộ xuống 3,17 thửa/hộ xã Nam Dương giảm từ 5,18 thửa/hộ 3,11 thửa/hộ Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi xã nghiên cứu sau: - Đất sản xuất nông nghiệp giảm 16,92 xã Đồng Sơn giảm 12,17 xã Nam Dương - Đất giao thông tăng 12,15 xã Đồng Sơn tăng 5,04 xã Nam Dương - Đất thủy lợi giảm 5,09 xã Đồng Sơn giảm 1,87 xã Nam Dương - Sau dồn điền đổi phần đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sang ni trồng thủy sản trồng ăn - Dồn điền đổi thúc đẩy chuyển đổi cấu trồng đa dạng hóa sản xuất từ vụ lúa chủ động trồng thêm vụ đông…mang lại hiệu kinh tế cao + Về hiệu kinh tế: LUT chuyên lúa trước dồn điền đổi với GTSX 89,34 triệu đồng/ha tăng lên 97,54 triệu đồng/ha sau dồn điền đổi LUT chuyên màu cho hiệu kinh tế cao sau dồn điền đổi với GTSX 140,39 triệu đồng/ha + Hiệu xã hội: Sau dồn điền đổi hầu hết người dân phấn khởi 80 hiệu kinh tế mang lại cao trước chuyển đổi ruộng đất Dồn điền đổi mạng lại hiệu tích cực khơng tượng tranh chấp, lấn chiếm khiếu nại tố cáo đất sản xuất nông nghiệp phạm vi xã nghiên cứu Từ kết nghiên cứu tơi đề xuất nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ DĐĐT là: Giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát công khai hóa đến người dân DĐĐT; giải pháp kỹ thuật; giải pháp tài giải pháp tuyên truyền DĐĐT cho người dân thấy rõ lợi ích công tác DĐĐT, tạo động lực phát triển sản xuất, tạo đà xây dựng Nông thôn Về nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT đề xuất nhóm giải pháp là: chế sách, kỹ thuật chuyển dịch cấu sản xuất thị trường tiêu thụ 5.2 KIẾN NGHỊ Trong trình triển khai dồn điền đổi cần có sách hỗ trợ việc quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng ruộng để khuyến khích thực việc dồn điền đổi Tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ vốn vay với lãi xuất ưu đãi, giúp hộ nông dân chuyển đổi cấu trồng, vật ni theo hướng sản xuất hàng hố, áp dụng tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất Định hướng cho nông hộ phát triển sản xuất theo quy hoạch, có hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh sản xuất tự phát Hỗ trợ kinh phí thực cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất sau hoàn thành DĐĐT để đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư (1981) Chỉ thị số 100-CT/TW ngày 13/1/1981 cải tiến cơng tác khốn, mở rộng khốn sản phẩm đến nhóm lao động người lao động hợp tác xã nơng nghiệp Bộ Chính trị (1988) Nghị 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 đổi quản lý kinh tế nông nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (1998) Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa (tập I-II) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003a) Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp ĐBSH (Phần thực trạng giải pháp chủ yếu) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003b) Báo cáo thực trạng ruộng đất giải pháp tiếp tục thực việc dồn điền đổi khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003c), Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng sông Hồng Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê (2003d) Thông tư liên tịch số 62 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tổng cục Thống kê quy định tiêu chí đạt trang trại chuẩn Chính phủ (1993) Nghị định 64/CP Chính Phủ ngày 27/9/1993, Quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp Chu Mạnh Tuấn (2007) Nghiên cứu trình dồn điền đổi tác động đến hiệu sử dụng đất hộ nơng dân huyện ứng Hồ, tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Sinh Cúc (2003) Nông nghiệp, nông thôn Việt nam thời kỳ đổi 1986-2002 NXB Thống kê, Hà Nội 11 Nguyễn Khắc Thời (2009) Ảnh hưởng việc đồn đổi ruộng đất đến sản xuất nông nghiệp hiệu sử dụng đất hộ nông dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ – Tạp chí Khoa học đất 82 12 Nguyễn Khắc Thời (2011) Ảnh hưởng việc đồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất hộ nông dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh – Tạp chí Khoa học đất 13 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Nam Trực (2016) Báo cáo kết thống kê đất đai từ năm 2010-2016 14 Phòng Thống kê huyện Nam Trực (2016) Niên giám Thống kê 2010 - 2016 15 Tài liệu tập huấn (1998) Phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố (tập I-II) NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Tổng cục Địa (1997) Báo cáo thực trạng tình hình manh mún ruộng đất việc chuyển đổi ruộng đất hộ nông dân số địa phương 17 Tổng cục Địa (1998) Hội nghị chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nơng nghiệp khắc phục tình trạng manh mún sản xuất năm 1998 18 UBND huyện Nam Trực (2010-2016) Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010-2016 19 UBND huyện Nam Trực (2011) Kế hoạch số 37/ KH – UBND công tác dồn điền đổi huyện Nam Trực 20 UBND huyện Nam Trực (2016) Báo cáo kết sản xuất nông nghiệp năm 2010 - 2016 huyện Nam Trực 21 UBND huyện Nam Trực (2016) Báo cáo kết thực dồn điền đổi đến tháng năm 2016 22 UBND tỉnh Nam Định (2011) Chỉ thị số 07 – CT/TU việc triển khai thực dồn điền đổi địa bàn tỉnh Nam Định 23 UBND xã Đồng Sơn (2016) Kết chuyển đổi ruộng đất xã Đồng Sơn 24 UBND xã Nam Dương (2016) Kết chuyển đổi ruộng đất xã Nam Dương 25 Vũ Thị Bình (2005) Giáo trình quy hoạch phát triển nơng thơn NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 83 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MƠ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHIÊN CỨU Hình Mơ hình chun lúa xã Đồng Sơn Hình Mơ hình chun rau màu xã Nam Dƣơng 84 ... thực trạng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Đề xuất... quan đến sử dụng đất - Đánh giá tình hình quản lý đất đai huyện Nam Trực - Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp. .. trạng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định - Đề xuất số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến các vấn đề sử dụng đất nông nghiệp huyện nam trực tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến các vấn đề sử dụng đất nông nghiệp huyện nam trực tỉnh nam định