0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

92 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN THỦY ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa Họ c Môi Trườ Mã số: ng 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Hải Vân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thủy i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tôi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Đinh Thị Hải Vân tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tôi suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tôi suốt trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tieu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi mặt, động viên khuyến khích tôi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thủy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình, đồ thị vi Danh mục chữ viết tắt vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Gıả thuyết khoa học 1.3 Mục tıêu nghıên cứu 1.4 Phạm vı nghıên cứu 1.5 Những đóng góp mớı, ý nghĩa khoa học thực tıễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Tổng quan rác thảı sınh hoạt 2.1.1 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 2.1.2 Thành phần chất rác thải sinh hoạt 2.1.3 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt đến môi trường người .7 2.2 Cơ sở thực tiễn xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam giới13 2.2.1 Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 13 2.2.2 Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt giới 18 2.2.3 Một số phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt hoạt 20 2.3.4 Các công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 25 Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Địa đıểm nghıên cúu 27 3.2 Thờı gıan nghıên cứu 27 3.3 Đốı tượng nghıên cứu 27 3.4 Nộı dung nghıên cứu 27 3.5 Phương pháp nghıên cứu 27 iii 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 27 3.5.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 27 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 Phần Kết nghıên cứu thảo luận 30 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 4.2 Thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt huyện Yên Phong 35 4.2.1 Nguồn gốc phát sinh 35 4.2.2 Khối lượng rác thải sinh hoạt 36 4.2.3 Mối liên hệ thu nhập rác thải sinh hoạt 37 4.2.4 Thành phần, khối lượng RTSH phát thải quy mô hộ gia đình sau tiến hành khảo sát điều tra phân theo khu vực 41 4.3 Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt huyện Yên Phong 45 4.3.1 Hình thức quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Phong 45 4.3.2 Các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 47 4.4 Hiện trạng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Phong 52 4.4.1 Tình hình thu gom, hoạt động tổ đội vệ sinh môi trường phân loại rác thải hộ gia đình 52 4.4.2 Tình hình trang thiết bị số tiền nhận thầu 57 4.5 Đề xuất gıảı pháp gıảm thıểu ô nhıễm rác thải sinh hoạt 59 4.5.1 Giải pháp chế, sách 59 4.5.2 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục cộng đồng bảo vệ môi trường 60 4.5.3 Giải pháp quy hoạch, kinh tế 60 Phần Kết luận kiến nghị 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kıến nghị 63 Tài liệu tham khảo 64 Phụ lục 66 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần rác thải sinh hoạt Hà Nội Bảng 4.1 Khối lượng RTSH theo nhóm phân loại hộ gia đình theo nhóm thu nhập tổng lượng RTSH hộ vấn 36 Bảng 4.2 Tỉ lệ % thành phần RTSH thị trấn Chờ (đơn vị: %) 41 Bảng 4.3 Tỷ lệ thành phần RTSH khu vực nông thôn (đơn vị: %) 42 Bảng 4.4 Khối lượng RTSH hộ điều tra thị trấn Chờ 43 Bảng 4.5 Khối lượng RTSH hộ điều tra khu vực nông thôn 44 Bảng 4.6 Số người thu gom thị trấn Chờ 52 Bảng 4.7 Số người thu gom vùng nông thôn 53 Bảng 4.8 Tần suất thu gom khu vực thị trấn huyện Yên Phong 54 Bảng 4.9 Tần suất thu gom vùng nông thôn 55 Bảng 4.10 Khoảng cách từ khu dân cư đến bãi chôn lấp RTSH thị trấn Chờ 55 Bảng 4.11 Khoảng cách từ khu dân cư đến bãi chôn lấp xã vùng nông thôn 56 Bảng 4.12 Số tiền thầu phí vệ sinh môi trường thị trấn Chờ 58 Bảng 4.13 Số tiền thầu phí vệ sinh môi trường xã vùng nông thôn 58 v DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Nguồn gốc phát sinh RTSH Hình 2.2 Bãi rác thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Hình 2.3 Ơ nhiễm rác thải Sông Ngũ Huyện Khê tỉnh Bắc Ninh 10 Hình 2.4 Đốt rác gây ô nhiễm không khí xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 11 Hình 4.1 Bản đồ hành huyện n Phong 31 Hình 4.2 Các nguồn phát sinh RTSH huyện Yên Phong 35 Hình 4.3 Sơ đồ hệ thống quản lý RTSH địa bàn huyện Yên Phong 47 Hình 4.4 Cách xử lý với RTSH tái chế khu vực thị trấn Chờ 48 Hình 4.5 Cách xử lý với RTSH tái chế khu vực nông thôn .48 Hình 4.6 Cách xử lý chất thải rắn hữu khu vực thị trấn 49 Hình 4.7 Cách xử lý chất thải rắn hữu khu vực nông thôn 50 Hình 4.8 Cách xử lý với RTSH vô thị trấn 51 Hình 4.9 Cách xử lý với RTSH vô khu vực nông thôn 51 Hình 4.10 Công tác thu gom RTSH diễn thị trấn Chờ 57 Đồ thị 4.1 Mối tương quan thu nhập với tổng lượng rác hữu 38 Đồ thị 4.2 Mối tương quan thu nhập với tổng lượng nilon 38 Đồ thị 4.3 Mối tương quan thu nhập với tổng lượng kim loại 39 Đồ thị 4.4 Mối tương quan thu nhập với tổng lượng chất thải nguy hại .40 Đồ thị 4.5 Mối tương quan thu nhập với tổng lượng nhựa 40 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVMT Bảo vệ môi trường CTR Chất thải rắn HTMT Hiện trạng môi trường NĐ - CP Nghị định - phủ QCVN Quy chuẩn Việt Nam RTSH Rác thải sinh hoạt TN MT Tài Nguyên Môi Trường UBND Ủy ban nhân dân vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Thủy Tên Luận văn: Đánh giá trạng quản lý rác thải sinh hoạt huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Ngành: Khoa Học Môi Trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Rác thải sinh hoạt vấn đề nan giải người nay, tồn xã hội quan tâm Ơ nhiễm rác thải sinh hoạt diễn ngày trầm trọng Từ tác giả làm đề tài đánh giá trạng quản lý rác thải huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Đề tài nhằm tìm hiểu nguồn gốc phát sinh, khối lượng, tính chất công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đồng thời đánh giá yếu tố thu nhập ảnh hưởng đến thành phần, khối lượng rác thải sinh hoạt từ đề xuất số giải pháp nhằm làm giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt địa bàn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu phương pháp thu nhập số liệu thứ cấp tập hợp tài liệu có sẵn từ nhiều nguồn khác liên quan đến rác thải sinh hoạt Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp Ở phương pháp ta chia làm phương pháp khác để thu số liệu sơ cấp phương pháp chọn điểm điều tra: điều tra hai vùng thành thị nông thôn Phương pháp điều tra vấn: thực điều tra vấn 200 hộ 16 cán thu gom Phương pháp xác định khối lượng thành phần rác sinh hoạt tiến hành điều tra 200 hộ sau điều tra chia nhóm hộ thành nhóm theo thu nhập bình quân đầu người phân rác sinh hoạt thành nhóm khác Phương pháp xử lý số liệu xử lý phương pháp thống kê toán học, sử dụng phần mềm excel Sử dụng hàm SUM, COUNTIF, AVERAGE, STDEV, phân tích ANOVA Kết dạng bảng biểu đồ Kết kết luận Lượng rác thải trung bình đầu người hộ nhóm có thu nhập trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh