0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất tại xã cao xá, huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

116 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM QUANG MINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI XÃ CAO XÁ, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Quang Minh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS TS Nguyễn Như Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Môi Trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức xã Cao xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Quang Minh ii MỤC LỤC Lờı cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ vıết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesıs abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thıết đề tàı 1.2 Mục đích nghıên cứu 1.3 Phạm vı nghıên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tıễn Phần Tổng quan tàı lıệu 2.1 Phân bón mơı trường 2.1.1 Khái niệm phân bón 2.1.2 Vai trò phân bón sản xuất nơng nghiệp 2.1.3 Vai trị tích cực phân bón với mơi trường 2.1.4 Khả gây ảnh hưởng xấu phân bón tới mơi trường 2.1.5 Khả ảnh hưởng xấu phân bón đến sức khỏe người 10 2.1.6 Khả giảm thiểu ảnh hưởng xấu phân bón tới mơi trường 12 2.2 Hố chất bảo vệ thực vật môı trường 14 2.2.1 Khái niệm hóa chất bảo vệ thực vật 14 2.2.2 Vai trị hóa chất bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiêp .17 2.2.3 Con đường phát tán thuốc bảo vệ thực vật môi trường 18 2.2.4 Tác động thuốc bvtv tới môi trường 21 2.2.5 Khả giảm thiểu tác hại thuốc bvtv tới môi trường 25 2.3 Tình hình quản lý sử dụng phân bón, hố chất bvtv 27 2.3.1 Tình hình sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật 27 2.3.2 Tình hình quản lý phân bón hóa chất bảo vệ thực vật việt nam .32 Phần Vật lıệu phương pháp nghıên cứu 37 iii 3.1 Địa đıểm nghıên cứu 37 3.2 Thờı gıan nghıên cứu 37 3.3 Đốı tượng nghıên cứu 37 3.4 Nộı dung nghıên cứu 37 3.4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội xã cao xá 37 3.4.2 Đánh giá trạng sử dụng phân bón xã cao xá 37 3.4.3 Đánh giá công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá 38 3.4.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu phân bón hố chất thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường xã cao xá 39 3.5 Phương pháp nghıên cứu 39 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.5.2 Phương pháp lấy mẫu đất 40 3.5.3 Phương pháp phân tích đất 40 3.5.4 Phương pháp sử lý số liệu 40 3.5.5 Phương pháp chuyên gia 41 Phần Kết thảo luận 42 4.1 Đặc đıểm tự nhıên, kınh tế - xã hộı xã cao xá 42 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên xã cao xá 42 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội xã cao xá 44 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã cao xá .49 4.2 Đánh gıá hıện trạng sử dụng phân bón, thuốc bvtv tạı xã cao xá 50 4.2.1 Đánh giá trạng sử dụng phân bón xã cao xá 50 4.2.2 Đánh giá trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật địa bàn xã cao xá .60 4.2.3 Đánh giá ảnh hưởng tình trạng sử dụ thuốc bvtv tới môi trường .66 4.3 Đánh gıá hıện trạng công tác quản lý phân bón, thuốc bvtv tạı xã Cao Xá 68 4.4 Đề xuất gıảı pháp cho vıệc gıảm thıểu ảnh hưởng xấu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tạı xã cao xá 71 4.4.1 Nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu tới môi trường từ thực trạng sử dụng phân bón, thuốc bvtv xã cao xá 4.4.2 71 Giải pháp cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu sử dụng phân bón thuốc bvtv xã cao xá iv 72 Phần Kết luận kıến nghị 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị 76 Tàı lıệu tham khảo 77 Phụ lục Phıếu đıều tra 80 Phụ lục Một số hình ảnh thực trạng sử dụng phân bón, thuốc bvtv xã Cao Xá 84 Phụ luc Danh mục thuốc bvtv cấm sử dụng vıệt nam 87 Phụ lục Qcvn 15 : 2008/btnmt 90 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật HCHC Hợp chất hữu HCVC Hợp chất vô HTX Hợp tác xã ICM Integrated Crop ManagementChương trình quản lý trồng tổng hợp IPM Integrated Pests ManagementChương trình quản lý dịch hại tổng hợp KLN Kim loại nặng LUT Loại hình sử dụng đất PBHC Phân bón hữu PBHH Phân bón hóa học PBVC Phân bón vơ UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sử dụng phân hoá học suất lúa số nước Bảng 2.2 Những vấn đề nhiễm phân bón 11 Bảng 2.3 Tính tan hóa chất bảo vệ thực vật môi trường nước 20 Bảng 2.4 Số lượng phân hóa học sử dụng qua năm 29 Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng đất xã Cao Xá năm 2014 44 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất từ lĩnh vực khác xã Cao Xá năm 2014 46 Bảng 4.3 Hiện trạng trồng xã Cao Xá 47 Bảng 4.4 Hiện trạng loại hình sử dụng đất luân canh trồng xã 48 Bảng 4.5 Chủng loại trồng phạm vi nông hộ xã Cao Xá 49 Bảng 4.6 Các loại dạng phân bón nơng hộ dùng xã Cao Xá .51 Bảng 4.7 Lượng phân bón trung bình cho số trồng 52 Bảng 4.8 Hướng dẫn bón phân cho loại trồng xã Cao Xá 52 Bảng 4.9 Tình hình sử dụng phân bón theo loại hình sử dụng đất 54 Bảng 4.10 Tình trạng áp dụng kỹ thuật bón phân cho trồng hộ 56 Bảng 4.11 Ðánh giá mức độ ảnh hưởng xấu tình trạng sử dụng phân bón cho trồng xã Cao Xá (% so với hướng dẫn) 57 Bảng 4.12 Ảnh hưởng tình trạng sử dụng phân bón loại hình sử dụng đất tới tính chất hóa học đất xã Cao Xá 58 Bảng 4.13 Tình trạng hiểu biết sử dụng phân bón nơng hộ xã Cao Xá 60 Bảng 4.14 Danh sách loại thuốc BVTV địa phương 61 Bảng 4.15 Tình trạng sử dụng thuốc BVTV cho trồng xã Cao Xá 63 Bảng 4.16 Thời gian cách ly số loại trồng thuốc BVTV 65 Bảng 4.17 Thực trạng sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động hộ nông dân 65 Bảng 4.18 Ðánh giá mức độ ảnh hưởng xấu tình trạng sử dụng thuốc BVTV cho trồng xã Cao Xá (% so với hướng dẫn) 66 Bảng 4.19 Tình trạng hiểu biết sử dụng thuốc BVTV nông hộ xã Cao Xá 67 Bảng 4.20 Tình trạng cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc BVTV xã Cao Xá 69 Bảng 4.21 Các hoạt động tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 70 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sự thất đạm bón phân đạm thơng thường Hình 2.2 Con đường phát tán thuốc BVTV mơi trường 19 Hình 2.3 Con đường di chuyển thuốc bảo vệ mơi trường đất 21 Hình 2.4 Tác hại thuốc bảo vệ thực vật 25 Hình 2.5 Tiêu thụ phân bón hóa học Việt Nam giai đoạn 1962 – 2009 (IFA, 2011) 28 Hình 4.1 Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 42 Hình 4.2 Thời điểm phun thuốc BVTV cho loại trồng 62 Hình 4.3 Sơ đồ hệ thống phân phối thuốc phân bón BVTV xã Cao Xá 68 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Quang Minh Tên Luận văn: Đánh giá trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu + Đánh giá trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ + Xác định khả ảnh hưởng tình trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới mơi trường đất địa phương + Đề xuất giải pháp đảm bảo việc quản lý sử dụng phân bón, thuốcbảo vệ thực vật có hiệu cao sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường Nội dung phương pháp nghiên cứu a) Nội dung - Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội xã Cao Xá; - Đánh giá trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá; - Đánh giá công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá; - Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu phân bón hố chất thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường xã Cao Xá + Xác định nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu tới mơi trường từ thực trạng sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật địa phương + Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu phân bón thuốc bảo vệ thực vật tới mơi trường địa bàn nghiên cứu b) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu; + Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp + Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Phương pháp lấy mẫu đất: Lấy mẫu trực tiếp địa bàn nghiên cứu; - Phương pháp phân tích đất: Phân tích tiêu N, P, K tổng số dễ tiêu, pH, OM; ix 81 Ơng (bà) thường hay bón phân cho trồng lần lúc thu hoạch? 1- lần 3- lần Nhiều lần Phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Ông (bà) thường hay gặp vấn đề dịch haị sản xuất nơng nghiệp khơng? Có Khơng Chúng có gây hại tới suất khơng? Ơng (bà) thường mua thuốc bảo vệ thực vật đâu? Ở chợ không rõ nguồn gốc Ở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật địa phương có nguồn gốc Ở nguồn khác Vì ơng (bà) lại chọn loại thuốc bảo vệ thực vật này? Ông (bà) thường phun thuốc nào? Khi phát sâu bệnh Phun theo định kỳ Thấy hàng xóm phun Phun theo ngưỡng kinh tế Ơng (bà) có tập huấn trước phun khơng? Có Khơng Ơng (bà) có thực hướng dẫn nhà sản xuất in bao bì thời gian, liều lượng thuốc phun khơng? Có Khơng Khi phun gia đình có trộn loại thuốc với khơng? Khơng : Có: Mấy loại : Ơng (bà) có mặc quần áo bảo hộ lao động phun thuốc khơng? 82 Có Khơng Sử dụng không đầy đủ 10 Sau sử dụng bao bì thuốc bảo vệ thực vật thường: Vứt ruộng Đốt Vứt rìa sơng, mương Thùng rác 11 Thời gian cách ly ông ( bà ) bao nhiêu? a) Theo kinh nghiệm thân: b) Theo hướng dẫn bao bì: Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! Cao Xá, ngày … tháng … năm 2015 Chủ hộ Người vấn 83 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TẠI XÃ CAO XÁ Bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vứt ruộng, mương 84 Người dân sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động không đầy đủ phun thuốc 85 Phân bón, thuốc BVTV bày bán cửa hàng 86 PHỤ LỤC DANH MỤC THUỐC BVTV CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) TT MÃ HS Thuốc trừ sâu thuốc bảo quản lâm sản 2903.59.00 3808 2903.51.00 3808 25 26 28 29 3206.30 3808 3824 2903.59.00 3808 3824.90 2903.62.00 2909.30.00 2935.00.00 3204.17 3204.20.00 3405.20.00 3808 2910.90.00 3808 2920.90.90 3808 2910.90.00 3808 2903.59.00 3808 10 3808 3824.90 11 3808 87 12 13 3824.90 25 26 28 29 3201.90 3204.17 3206.49 3806.20 3808 3824 2930.90.00 3808 14 2920.10.00 3808 15 2924.19.10 3808 2920.10.00 3808 16 17 3808 18 2908.10.00 3808 2924.19.90 3808 3808 2925.20.90 3808 19 20 21 Thuốc trừ bệnh 25 26 28 2931.00.90 3808 2930.90.00 3808 2930.90.00 3808 Thuốc trừ chuột Thuốc trừ cỏ 2903.62.00 3808 26 28 29 3201.90 3502.90 3808 3815.90 3824.90 2804.90 2811.19 2811.29 2812.10 2812.90 2813.90 2842.90 2844.40 2930.20 2931.00 2931.20 3808 3824.90 3808 3824.90 2918.90.00 3808 89 PHỤ LỤC QCVN 15 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT Bảng 1: Giới hạn tối đa cho phép dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đất Đơn vị tính:mg/kg đất khơ Mục TT đích sử Tên hoạt chất (cơng thức dụng hóa học) Trừ cỏ Atrazine (C8H14ClN Benthiocarb Trừ cỏ (C16H16CINOS) bảo quản Cypermethrin lâm sản (C22H19Cl2NO3) Trừ sâu Cartap (C7H15N3 Dalapon (C3H4Cl Trừ sâu Trừ cỏ Diazinon Trừ sâu (C12H21N2O3PS) Dimethoate (C5H12NO3SP2) Fenobucarb (C12H17NO2) Trừ sâu 90 10 11 12 13 14 15 16 Fenoxaprop – ethyl (C16H12ClNO5) Fenvalerate (C25H22ClNO3) Isoprothiolane (C12H18O4S2) Metolachlor (C15H22ClNO2) MPCA (C9H9ClO3) Pretilachlor (C17H26CINO2) Simazine (C7H12ClN5) Trichlorfon (C4H8Cl3O4P) 17 2,4-D(C8H6Cl2O3) 18 Aldrin (C12H8Cl6) 19 Captan (C9H8Cl3NO2S) 20 21 Captafol (C10H9Cl4NO2S) Chlordimeform (C10H13CIN2) 22 Chlordane (C10H6Cl8) 23 DDT (C14H9Cl5) 24 Dieldrin (C12H8Cl6O) 25 Endosulfan (C9H6Cl6O3S) 26 Endrin (C12H8Cl6O) 28 Heptachlor (C10H5Cl7) 28 Hexachlorobenzene (C6Cl6) 29 Isobenzen (C9H4OC18) 30 Isodrin (C12H8Cl6) 31 Lindane (C6H6Cl6) 32 33 34 Methamidophos (C2H8NO2PS) Monocrotophos (C7H14NO5P) Methyl Parathion (C8H10NO5PS) Sodium 35 Pentachlorophenate monohydrate C5Cl5Ona.H2O 36 37 Parathion Ethyl (C7H14NO5P) Pentachlorophenol (C6HCl5O) 38 39 92 Phosphamidon (C10H19ClNO5P) Polychlorocamphene C10H10Cl8 ... cứu trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Đánh giá ảnh hưởng việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất xã Cao Xá, huyện. .. + Đánh giá trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ + Xác định khả ảnh hưởng tình trạng quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới. .. bón, thuốc bảo vệ thực vật xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Đánh giá ảnh hưởng việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới mơi trường đất xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 3.4
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất tại xã cao xá, huyện lâm thao, tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường đất tại xã cao xá, huyện lâm thao, tỉnh phú thọ