0

(Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

99 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN LỆ XUÂN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Duy Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Lệ Xuân i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Duy Bình tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn cán quan: Viện Quy hoạch thiết kế nơng nghiệp, UBND huyện n Khánh, phịng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, phịng Tài ngun Mơi trường huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình quyền xã thuộc huyện Yên Khánh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Lệ Xuân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Đóng góp đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu đánh giá đất 2.1.1 Khái niệm đất đai (Land) 2.1.2 Tổng quan đánh giá đất 2.1.3 Đánh giá đất số nước giới 2.1.4 Đánh giá đất theo FAO 2.2 Xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá đất theo FAO 2.2.1 Khái niệm đồ đơn vị đất đai 2.2.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.2.3 Yêu cầu xây dựng đồ đơn vị đất đai 11 2.2.4 Ý nghĩa việc xây dựng đồ đơn vị đất đai 12 2.3 Hệ thống thông tin địa lý sở ứng dụng cho việc xây dựng đồ đơn vị đất đai, đánh giá đất 13 2.3.1 Khái quát hệ thống thông tin địa lý 13 iii 2.3.2 Phương pháp chồng xếp đồ sử dụng GIS 13 2.3.3 Một số phần mềm GIS ứng dụng Việt Nam 14 2.3.4 Tình hình ứng dụng GIS giới Việt Nam 16 2.4 Một số kết đánh giá đất xây dựng đồ đơn vị đất đai Việt Nam 20 2.4.1 Trên phạm vi toàn quốc 20 2.4.2 Trên phạm vi vùng sinh thái 21 2.4.3 Trên phạm vi cấp tỉnh 22 2.4.4 Trên phạm vi cấp huyện 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Thời gian nghiên cứu 24 3.3 Đối tượng nghiên cứu 24 3.4 Nội dung nghiên cứu 24 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Khánh 24 3.4.2 Tình hình sử dụng đất huyện Yên Khánh 24 3.4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Yên Khánh tỷ lệ 1/25.000 24 3.4.4 Đánh giá thích hợp đất cho số loại sử dụng đất 25 3.4.5 Định hướng sử dụng đất huyện Yên Khánh 25 3.5 Phương pháp nghiên cứu 25 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 25 3.5.2 Phương pháp xây dựng đồ đơn tính 25 3.5.3 Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai 27 3.5.4 Phương pháp đánh giá thích hợp theo FAO 27 3.5.5 Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu 28 Phần Kết nghiên cứu 29 4.1 Kháı quát đıều kıện tự nhıên, kınh tế - xã hộı huyện Yên Khánh, tỉnh Nınh Bình 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn huyện Yên Khánh 36 iv 4.2 Tình hình sử dụng đất huyện Yên Khánh 37 4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đaı huyện Yên Khánh 39 4.3.1 Xác định, lựa chọn phân cấp tiêu đất đai 39 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính 41 4.3.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 50 4.3.4 Mô tả đơn vị đồ đơn vị đất đai 53 4.4 Đánh gıá thích hợp cho số loạı sử dụng đất địa bàn huyện Yên Khánh 56 4.4.1 Các loại sử dụng đất địa bàn huyện Yên Khánh 56 4.4.2 Đánh giá thích hợp cho số LUT theo yêu cầu sử dụng đất 56 4.4.3 Tổng hợp diện tích thích hợp đất đai cho LUT 58 4.5 Định hướng sử dụng đất huyện Yên Khánh 65 Phần Kết luận kiến nghị 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Kiến nghị 68 Tài liệu tham khảo 69 Phụ lục 72 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tẳt Nghĩa tiếng Việt CĐT Chế độ tưới ĐGĐĐ Đánh giá đất đai ĐH Địa hình ĐVĐĐ Đơn vị đất đai GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) LMU Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit) LUT Loại sử dụng đất (Land Utilization Type) TPCG Thành phần giới UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Khánh 38 Bảng 4.2 Phân cấp tiêu phục vụ xây dựng đồ huyện Yên Khánh 40 Bảng 4.3 Phân cấp thống kê loại đất huyện Yên Khánh 41 Bảng 4.4 Phân cấp thống kê tiêu thành phần giới 44 Bảng 4.5 Phân cấp thống kê tiêu địa hình tương đối 46 Bảng 4.6 Phân cấp thống kê tiêu chế độ tưới 48 Bảng 4.7 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai huyện Yên Khánh 52 Bảng 4.8 Hiện trạng loại sử dụng đất huyện Yên Khánh 56 Bảng 4.9 Phân cấp tiêu phục vụ phân hạng thích hợp đất đai 57 Bảng 4.10 Tổng hợp mức độ thích hợp đất đai LUT LMU 58 Bảng 4.11 Tổng hợp diện tích đất chuyên lúa theo mức độ thích hợp 59 Bảng 4.12 Tổng hợp diện tích đất lúa màu theo mức độ thích hợp 60 Bảng 4.13 Tổng hợp diện tích đất chuyên màu theo mức độ thích hợp 60 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình đất giá đất đai FAO Hình 2.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai Hình 3.1 Sơ đồ chồng xếp đồ đơn vị đất đai 27 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình 29 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế huyện Yên Khánh năm 2017 31 Hình 4.3 Bản đồ đất huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 43 Hình 4.4 Bản đồ thành phần giới huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 45 Hình 4.5 Bản đồ địa hình tương đối huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 47 Hình 4.6 Bản đồ chế độ tưới huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 49 Hình 4.7 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 51 Hình 4.8 Bản đồ phân hạng thích hợp đất chuyên lúa 62 Hình 4.9 Bản đồ phân hạng thích hợp đất lúa màu 63 Hình 4.10 Bản đồ phân hạng thích hợp đất chuyên màu 64 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Lệ Xuân Tên luận văn: Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 1/25.000 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - Đánh giá thích hợp cho số loại sử dụng đất địa bàn huyện Yên Khánh - Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Yên Khánh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp xây dựng đồ đơn tính - Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai - Phương pháp đánh giá thích hợp theo FAO - Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu Kết kết luận Yên Khánh huyện đồng nằm phía đơng nam tỉnh Ninh Bình với diện tích tự nhiên 14.259,8 Năm 2017, dân số huyện Yên Khánh 139.800 người, phân bố tương đối 18 xã thị trấn Đây vùng đất có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi phù hợp với nhiều loại trồng, vật ni n Khánh có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa với vùng lân cận Trong năm qua kinh tế huyện có bước tăng trưởng nhanh ổn định Đời sống nhân dân huyện ngày nâng cao, hệ thống sở hạ tầng ngày hoàn thiện Kết sử dụng đất: Theo số liệu thống kê đến 31/12/2017, diện tích đất tự nhiên huyện 14.259,80 ha, diện tích đất đưa vào khai thác sử dụng cho mục đích chiếm 99,14% tổng diện tích tự nhiên huyện Nhìn chung đất đai địa bàn huyện sử dụng cách hiệu quả, hợp lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ix ... ? ?Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xây dựng đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 1/25.000 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - Đánh giá thích... với loại sử dụng đất định (FAO, 1983) Tập hợp đơn vị đồ đất đai khu vực/ vùng đánh giá đất thể đồ đơn vị đất đai 2.2.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai Xây dựng đồ đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) thực... Xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá đất theo FAO 2.2.1 Khái niệm đồ đơn vị đất đai 2.2.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.2.3 Yêu cầu xây dựng đồ đơn vị đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện yên khánh, tỉnh ninh bình , (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Mục lục

Xem thêm