0

(Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá thích hợp đất đai cho sản xuất nông nghiệp, huyện saythany, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

92 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHAMSANG ALOUNNY XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP, HUYỆN SAYTHANY, THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Khamsang Alounny i ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, sử giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp già đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho pháp tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Nguyên Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giảm đốc, Ban quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa bàn đồ, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, phịng Tài ngun mơi trường, phòng Thống kê thuộc huyện Saythany, thủ đồ Viêng Chăn, CHDCND Lào Đã tạo điều kiện giúp đỡ trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hịan thành luận văn./ Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Khamsang Alounny iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tăt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp có ý nghĩa khoa học thực tiến 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trị, ý nghĩa đất nơng nghiệp 2.1.3 Sử dụng đất nông nghiệp 2.1.4 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 2.1.5 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.6 Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tổng quan đánh giá đất 2.2.1 Khải niệm đánh giá đất 2.2.2 Các nghiên cứu đánh giá đất Thế Giới 2.2.3 Đánh giá đất theo FAO 13 2.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai theo FAO 18 2.3.1 Khái niệm đồ đơn vị đất đai 18 2.3.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 19 iv 2.3.3 Ý nghĩa việc xây dựng đồ đơn vị đất đai 22 2.3.4 Xác định tiêu phân cấp xây đựng đồ đơn vị đất đai 23 2.4 Mốt số tình hình nghiên cứu đánh giá đất xây dựng đồ ĐVĐĐ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 24 2.5 Ứng dụng GIS đánh giá đất đai sở ứng dụng cho việc xây dựng đồ đất đai 26 2.5.1 Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý 26 2.5.2 Các thành phần hệ thống thơng tin địa lý 27 2.5.3 Ứng dụng kĩ thuật GIS đánh giá đất 28 2.5.4 Một số phần mềm GIS để thành lập đồ 28 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Saythany 30 3.4.2 Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất theo FAO 30 3.4.3 Đề xuất hướng sử dụng, bảo vệ cho đơn vị đất đai huyện Saythany 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 31 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 31 3.5.3 Phương pháp lựa chọn, xác định tiêu phân cấp 31 3.5.4 Phương pháp xây dựng đồ đơn tính 32 3.5.5 Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai 32 3.5.6 Phương pháp tổng hợp xử lý tài liệu, số liệu 33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Saythany 34 4.1.1 Điệu kiện tự nhiên huyện Saythany 34 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội huyên Saythany 36 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Saythany 41 4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Saythany 43 4.3.1 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai 43 v 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính 45 4.3.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 56 4.3.4 Mô tả đơn vị đất đai 59 4.4 Định hướng sử dụng, bảo vệ đất nông nghiệp huyện Saythany 65 4.4.1 Loại sử dụng đất huyện Saythany 65 4.4.2 Định hướng sử dụng đất giải pháp chinh cho sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 65 4.4.3 Hướng giải pháp cải tạo, bảo vệ đất nông nghiệp huyện Saythany 67 Phần Kết luận kiến nghị 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị 69 Tài liệu tham khao 70 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ĐVĐĐ Đơn vị đất đai DT Diện tích FAO Tổ chức nơng – lượng giới (Food and Agriculture Organisation) GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) LMU Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit) LUT Loại hình sử dung đất (Land use type) LUS Hệ thống sử dung đất (Land Use System) ĐGĐĐ Đánh giá đất đai NTTS Nuôi trồng thuỷ sản GTVT Giao thông vận tai vii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình nhân lao động huyện Saythany qua năm 2015-2017 37 Bảng 4.2 Kết sản xuất kinh doanh huyện Saythany qua 03 năm 2015 - 2017 39 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dung đất nông nghiệp năm 2017 huyện Saythany 42 Bảng 4.4 Các tiêu phân cấp xây dựng đồ ĐVĐĐ huyện Saythany 44 Bảng 4.5 Phân loại đồ đất huyện Saythany 45 Bảng 4.6 Diện tích, cầu phân cấp theo cấp địa hình huyện Saythany 48 Bảng 4.7 Diện tích, cấu cấp độ dốc 50 Bảng 4.8 Diện tích, cấu 03 cấp thành phần giới huyện Saythany 52 Bảng 4.9 Diện tích, cấu cấp độ dày tầng đất huyện Saythany 54 Bảng 4.10 Diện tích, cấu cấp chế độ tưới điều tra 56 Bảng 4.11 Thống kê số lượng đặc tính đơn vị đất đai huyện Saythany 57 Bảng 4.12 Đất xám feralit 59 Bảng 4.13 Đất xám glây 60 Bảng 4.14 Đất xám điển hình 60 Bảng 4.15 Đất biến đối 61 Bảng 4.16 Đất phù sa giới nhẹ 61 Bảng 4.17 Đất phù sa glây 62 Bảng 4.18 Đất phù sa điển hình 62 Bảng 4.19 Đất lầy 63 Bảng 4.20 Đất xói mịn trơ sỏi đá 63 Bảng 4.21 Đất đen 64 Bảng 4.22 Đất mặn nội địa 64 Bảng 4.23 Các loại hình sử dụng đất huyện Saythany 65 Bảng 4.24 Định hướng ưu tiên sử dụng LMU thuộc nhóm, đơn vị đất huyện Saythany 66 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình đánh giá đất FAO 16 Hình 2.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 20 Hình 2.3 Thành phần hệ thống thông tin địa lý 27 Hinh 3.1 Sơ đồ chồng xếp GIS 34 Hinh 4.1 Sơ đồ vị trí huyện 34 Hình 4.2 Sơ đồ phần loại đất huyện Saythany 48 Hình 4.3 Sơ đồ phần cấp địa hình huyện Saythany 49 Hình 4.4 Sơ đồ độ dốc huyện Saythany 51 Hình 4.5 Sơ đồ phân cấp thành phần giới đất huyện Saythany 53 Hình 4.6 Sơ đồ độ dày tầng đất huyện Saythany 54 Hình 4.7 Sơ đồ chế độ tưới huyện Saythany 55 Hình 4.8 Sơ đồ đơn vị đất đai huyện Saythany 58 ix TPCG nhẹ Độ dày tầng đất 50 cm Chế độ nước cho canh tác có chế độ nhờ nước trời LMU30 chế độ tưới LMU31 Các trồng chủ yếu đơn vị đất màu ngô, đậu số loại rau Bảng 4.21 Đất đen Nhóm đất LMU (G) 30 31 X LV LV Độ cao (C) Độ dốc (SL) 1 I I Tổng TPCG Độdày Tuới (T) (D) (I) 1 1 I1 I2 Diện tích (ha) 574,78 1003,71 1578,49 Cơ cấu (%) 0,70 1,22 1,92 4.3.4.11 Nhóm đất mặn nội địa Nhóm đất mặn nội địa có 01 ĐVĐĐ thể đồ LMU31 có diện tích 79,10 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích đất điều tra Đơn vị đất phần ố địa hình đồng bằng, độ dốc 0-3° Đất có thành phần giới nặng thuộc vùng không tưới hạn hán diễn thường xuyên Độ dày tầng đất >120 cm Thực vật tự nhiên chủ yếu Bảng 4.22 Đất mặn nội địa LMU 32 Nhóm đất (G) XI SN Độ cao (C) Độ dốc (SL) I Tổng TPCG Độdày Tuới (T) (D) (I) 3 I1 Diện tích (ha) 79,10 79,10 Cơ cấu (%) 0,10 0,10  Nhân xét chung đơn vị đất đai huyện Saythany Qua việc xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Saythany cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện Saythany 82.374,38 Kết nghiên cứu xác định 32 ĐVĐĐ (LMU) Diện tích trung bình LMU 10669,76 Trong đó: LMU số có diện tích lớn 25010,86 LMU số 16 có diện tích nhỏ 3,65 Các LMU vùng nghiên cứu có đặc điểm, tính chất đất đai đa dạng có ưu điểm thuận lợi loại đất, độ dốc nhiên có nhiều hạn chế địa hình phân bố cao diện tích có khả canh tác tưới chủ động tưới thấp Nhận định chất lượng đất đai LMU vùng nghiên cứu cho thấy xuất LMU nhóm đất xói mịn trơ sỏi đá xuất địa hình 64 độ dốc khác cảnh báo vấn đề suy thoái chất lượng đất tong q trình sử dụng bảo vệ mơi trường sinh thái huyện Saythany 4.4 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG, BẢO VỆ ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN SAYTHANY 4.4.1 Loại sử dụng đất huyện Saythany Dựa đồ trạng sử dụng đất nguồn số liệu, tài liệu tổng hợp thu thập phòng ban huyện Saythany phịng quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp loại hình sử dụng đất huyện Saythany (bảng 4.23) cho thấy trạng sử dụng đất huyện có loại hình sử dụng đất sau: Bảng 4.23 Các loại hình sử dụng đất huyện Saythany STT Loại sử dụng đất Các kiểu sử dụng Lúa mùa mưa Chuyên lúa Lúa mùa khô Chuyên loại rau Chuyên rau màu Chuyên ngô, Sắn Khoai lang, Khoai sọ Đất trồng ăn Chuối, xồi, nhãn, me Cây CNNN Mía 4.4.2 Định hướng sử dụng đất giải pháp chinh cho sử dụng bảo vệ tài nguyên đất Kết xây dựng ban đồ ĐVĐĐ huyện Saythany, xác định, đánh giá chất lượng ĐVĐĐ cho sử dụng quỹ đất nông nghiệp làm sở cho việc đánh gia khả thích hợp loại sử dụng đất địa bàn nghiên cứu, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp Tùy thuộc vào định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tổng thể hay thời kỳ mà nhà hoạch định sách đưa kế hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đề Hiện đất sản xuất nông nghiệp huyện giao quyền sử dụng trực tiếp cho người lao động, định để trồng loại cịn phụ thuộc vào mục tiêu khả người sử dụng yêu cầu thị trường 65 Việc định hướng sử dụng hiệu cải thiện chất lượng LMU phải dựa sở cân nhắc kỹ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường phù hợp mục tiêu phát triển chiến lược Nhà nước, địa phương với lực yêu cầu người sử dụng đất địa phương Trên quan điểm mục tiêu cụ thể trước mắt sản xuất nông nghiệp huyện Saythany phải đảm bảo an ninh lương thực chỗ, cung cấp phần sản phẩm cho địa phương lân cận yêu cầu thị trường thu đô Viên Chăn hướng đa dạng sản phẩm hàng hóa trồng, vật nuôi nang cao hiệu sử dụng theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng cho nhu cầu thị trường huyện Qua kết xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Saythany khoa học cho đánh giá sử dụng đất thích hợp huyện dựa sở so sánh yêu cầu loại hình sử dụng với chất lượng đơn vị đồ đất đai Dựa vào đặc tính, tính chất 32 LMU huyện hướng đề xuất sử dụng đất tương lai thể bảng 4.24 Bảng 4.24 Định hướng ưu tiên sử dụng LMU thuộc nhóm, đơn vị đất huyện Saythany STT LMU thuộc loại đất Diện tịch (ha) Định hướng trồng I Tổng diện tích đất điều tra 82374,38 Đất xám feralit 51160,03 Nương rẫy (ngô, sắn, lúa nương), đồng cỏ rừng Đất xám glây 6093,29 Lúa, khoai, mía Đất xám điển hình 2175,19 Lúa, ngơ, đậu đỗ Đất xám biển đổi Đất phù sa bồi Đất phù sa glây 2146,09 Chuyên lúa Đất phù sa điển hình 1665,20 Lúa, rau, mía, ăn Đất lầy 2356,26 Lúa NTTS Đất xói mịn trơ sỏi đá 10 Đất đen 11 Đất mặn nội địa 3,65 Các loại ăn 414,04 Lúa, rau màu 14703,04 Tái thiết trồng rừng bảo vệ 1578,49 Ngô, đậu đỗ, khoai 79,10 Ưu tiên phát triển rừng 66 4.4.3 Hướng giải pháp cải tạo, bảo vệ đất nông nghiệp huyện Saythany Để nâng cao khả sử dụng hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Saythany nhóm giải pháp sau cần triển khai: Trên sở xác định 32 ĐVĐĐ huyện tiếp tục tiến hành đánh giá khả sử dụng đất thích hợp theo FAO cho vùng nghiên cứu để xác định loại sử dụng đất thích hợp cho hiệu quả, phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất xác định biện pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu bền vững Biện pháp bảo vệ rừng, trồng rừng bảo vệ rừng đồng cỏ nhóm đất feralit, đất xám điển hình đất xói mịn trơ sỏi đá cần thiết cho việc hạn chế xói mịn rửa trơi tăng khả giữ ẩm cho đất canh tác LMU thuộc nhóm đất Hướng sử dụng vùng đất lầy cần cải tạo theo hướng phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp thiết kế xây dựng đập hồ chứa tăng khả dự trữ nước để mở rộng diện tích canh tác tưới cho vùng đất canh tác hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời huyện Cần có biện pháp bảo vệ nâng cao độ phì đất LMU nhóm đất xám, bảo vệ chất lượng độ phì LMU thuộc phù sa, nhóm đất đen biện pháp đầu tư phân bón kết hợp thủy lợi xây dựng cấu trồng phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng đơn vị đất nhóm đất 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Saythany huyện thuộc vùng đồng chuyển tiếp, nằm phía Tây Thủ Viêng Chăn (cách thủ 12 km) có điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp đa dạng Hạ tầng sở huyện có tuyến giao thông phát triển, thuận tiện lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, xã hội huyện sản xuất nông nghiệp thu hút đầu tư phát triển kinh tế Huyện Saythany có tổng diện tích tự nhiên 84.505,20 ha, trạng sử dụng đất cấu diện tích đất nơng nghiệp huyện 40,303 ha, chiếm 47,59 % tổng diện tích đất tự nhiên, diện tích đất phi nơng nghiệp 13,126 ha, chiếm 15,50% tổng diện tích đất tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng tiềm lớn 31,126 ha, chiếm 36,91% tổng diện tích đất tự nhiên Bản đồ đơn vị đất đai huyện Saythany xây dựng sở lựa chọn 06 tiêu phân cấp theo quy định xây dựng đồ đơn vị đất đai theo FAO bao gồm: Loại đất ( đất xám feralit, đất xám glây, đất xám điển hình, đất biết đổi, đất phu sa giới nhẹ, đất phu sa glây, đất phu sa điển hình, đất lầy, đất xói mịn trơ sỏi đấ, đất đen, đất mặn nội địa) Độ cao (500m) , độ dốc ( 0-3°, 3-8°, 8-15°, 15-20°, > 20°), thành phân giới ( nhẹ, trung binh, nặng), độ dày ( 120cm) chế độ tưới ( canh tác có nước trời, có tưới) Trên sơ 06 tiêu phân cấp chống xếp đồ đơn tính đồ đợn vị đất đai Kết xác định 32 đơn vị đất đai (LMU), LMU số có diện tích lớn 25.010,86 LMU số 16 có diện tích nhỏ 3,65 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Saythany tương lai tập trung vào đối tượng trồng lúa, ngô, rau vùng đồng phù sa, loại hình sử dụng nương rẫy, ăn quả, CNNN mía kết hợp đồng cỏ, trồng rừng bảo vệ rừng đề xuất cho đánh giá sử dụng đất nhóm đất vùng có địa hình cao độ dốc Những giải pháp bảo vệ nâng cao chất lượng LMU đề xuất nhằm vào nhóm biện pháp phát thủy lợi, bảo vệ phát triển rừng, sử dụng phân 68 bón xây dựng cấu sử dụng đất thích hợp cho LMU thuộc nhóm đất khác để nâng cao hiệu sử dụng bảo vệ đất theo hướng bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ - Việc ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá đất đai phụ vụ cho sản xuất nông nghiệp cần thiết kết xây dựng ĐVBĐĐ phạm vi cấp huyện có tính khả thi cao cần tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ GIS việc xây dựng đồ đơn vị đất phục vụ cho đánh giá đất mức độ tiết - Cần tiêp tục triển khai đánh giá khả thích hợp loại sử dụng đất theo FAO để lựa chon LUT thích hợp cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp quản lý đất đai huyên Saythany 69 TÀI LIỆU THAM KHAO I Tài liệu tiếng Việt: Anolat Chanthavongsa (2007) Đánh giá đất đai phục vụ bố trí cấu hợp lý cho huyện Phaoudom, tỉnh Bokeo, CHDCND Lào Luận văn thạc sĩ, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Ceruse chuyên gia thuộc Ủy ban sông Mekong (1970) Bản đồ đất - địa mạo Lào, Việt Nam Campuchia tỷ lệ 1/1.000.000 Đào Châu Thu (2007) Đánh giá đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Bài giảng đánh giá đất, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ (2000) Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp huyện Đại từ - tỉnh Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2000) Đánh giá đất định hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Hồ Quang Đức, Lương Đức Toàn Anolat Chanthavongsa (2007) Đặc điểm đất đai khả sử dụng đất huyện Thongmixay, tỉnh Sayaboury, CHDCND Lào Tạp chí Khoa học Đất Hội Khoa học Đất Việt Nam (27) tr 165 - 172 Huỳnh Thanh Hiền (2015) Bài giảng đánh giá đất đai Đại học Nông lâm Hồ Chì Minh 10 Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Đức Minh, Hà Sĩ Tú, Nguyễn Khang, Đỗ Ngyên Hải Nguyễn Ngọc Châu (1995) Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tiềm đất chưa sử dụng cho mục đích sử dụng đất nơng nghiệp, lâm nghiệp phù hợp với địa bàn trung du miền níu phía Bắc, báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Đề tài 92.84.050/ĐT Tổng cục Địa chính, Hà Nội 11 Nguyễn Hoang Đan (2003) Khả mở rộng đất nông nghiệp vùng Tây Ngun, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn (10) 70 12 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mô hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng đồng sông Hồng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại Học nông Nghiệp I, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Thân (1995) Bài giảng Đánh giá đất, Trường Đại học Nơng nghiệp I – Hà Nội, Hà Nội 14 Phịng kế hoạch dầu tư (2017) a Chiến lược phát triển nông nghiệp huyện Saythany đến năm 2025 tầm nhìn 2030, Phịng Kế hoạch đầu tư huyện Saythany 15 Phòng Kế hoạch đầu tư (2017) b Báo cáo kinh tế – xã hội huyện Saythany, Phòng Kế hoạch đầu tư huyện Saythany 16 Phòng kế hoạch đầu tư (2017) c Niên giám thông kê 2010- 2015, phòng Kế hoạch đầu tư huyện Saythany 17 Phịng Tài ngun Mơi trường (2017) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Saythany, Phòng Tài nguyên Môi trường 18 Somphanh Phengsida (2012) Xây dựng đồ đơn vị đất đai, làm sở đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý cho huyện Ngeun, tỉnh Sayaboury, CHDCND Lào Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 19 Tôn Thất Chiều, Lê Thái Bạt, Nguyễn khang, Nguyễn Văn Tân (1999) Sổ tay điều tra phân loại đánh giá đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 21 Trần Thị Băng Tâm (2006) Giáo trình hệ thống thông tin địa lý, Nhà xuất Nông nghiệp 22 Viện Thổ nhưỡng Nơng hóa Quốc gia Lào (2006) Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đât đai tỷ lệ đồ 1/100.000 cho tỉnh Sayaboury Viêng Chăn, CHDCND Lào 23 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nơng nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp, trường ĐHNNI 71 II Tiếng Anh: 24 FAO (1983), Land Evaluation for Rainfed Agriculture, Rome 25 FAO (1984), Land Evaluation for Irrigated Agriculture, Rome 26 FAO (1985), Land Evaluation for Irrigated Agriculture, Rome 27 FAO (1989), Land Evaluation for Rural Development, Rome 28 FAO (1990), Land Evaluation for Extensive Grazing, Rome 29 FAO (1994), Land Evaluation and Farming Systems Analysis for Land Use Planning, Working document, Rome 30 Smyth A.J and Dumanski J (1993) An Iternational Framework for Evaluating Sustainable Land Management, Worl Soil Report 73, FAO – Rome pp 74 72 PHỤ LỤC Phụ lục Các yếu tố tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai TT Yếu tố Đất Độ dốc (độ) Địa hình tương đối Độ dầy tầng đất (cm) Tỷ lệ đồ Ký hiệu G Sl Trung bình Loại đất tổ hợp loại đất 0-8 8-15 15-25 Trên 25 E Cao Trung bình Thấp D Trên 100 50-100 Dưới 50 Nhẹ Trung bình Nặng Thành phần giới C Đá lẫn, kết von đá lộ đầu D Độ dầy tầng canh tác (cm) L 73 Lớn Loại đất 5 0-3 3-8 8-15 15-20 20-25 Trên 25 Rất cao Vàn cao Vàn Vàn thấp Rất thấp Trên 100 70-100 50-70 30-50 Dưới 30 Thơ Nhẹ Trung bình Nặng Rất nặng Khơng bị ảnh hưởng Ít Trung bình Nhiều Dày (>20) Trung bình ( 10-20) Mỏng (
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá thích hợp đất đai cho sản xuất nông nghiệp, huyện saythany, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá thích hợp đất đai cho sản xuất nông nghiệp, huyện saythany, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

Mục lục

Xem thêm