0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện yên thủy tỉnh hòa bình

120 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ NGỌC MAI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN N THUỶ – TỈNH HỒ BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Ngọc Mai i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Nguyên Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phịng Tài ngun & Mơi trường, Phịng Kinh tế, Phịng Thống kê, Phịng Nơng Nghiệpvà Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy, UBND xã, cán bộ, nhân dân địa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Ngọc Mai ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số lý luận sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất, đất đai 2.1.2 Hệ thống sử dụng đất loại sử dụng đất 2.1.3 Khái quát đất nông nghiệp 2.2 Hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng đất 2.2.2 Phân loại hiệu sử dụng đất 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 12 2.2.4 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 13 2.3 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới Việt Nam 15 2.3.1 Tình hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp giới 15 2.3.2 Tình hình sử dụng đất vùng đồi núi giới 17 2.3.3 Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hướng nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồi núi Việt Nam 20 iii 2.4 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất giới Việt Nam 22 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất giới 22 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất Việt Nam 24 2.4.3 Đặc điểm điều kiện tự nhiên tình hình sản xuất nơng nghiệp tỉnh Hồ Bình 27 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Địa điểm nghiên cứu 29 3.2 Thời gian nghiên cứu 29 3.3 Đối tượng nghiên cứu 29 3.4 Nội dung nghiên cứu 29 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế xã hội huyện Yên Thủy 29 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Thủy 29 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Thủy 29 3.4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất sản xuất nông nghiệp 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 30 3.5.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 30 3.5.2 phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 30 3.5.3 phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 31 3.5.4 Phương pháp so sánh 31 3.4.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 31 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên điều kiện kinh tế xã hội huyện Yên Thủy 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 35 4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội 37 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Thủy 44 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai 44 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 44 iv 4.2.3 Biến động sử dụng đất nông nghiệp 45 4.2.4 Kết điều tra loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Thủy 46 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Yên Thủy .48 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 48 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 52 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 55 4.3.4 Đánh giá hiệu chung lut toàn huyện 66 4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất sản xuất nông nghiệp 69 4.4.1 Lựa chọn loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu 69 4.4.2 Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Thủy 71 4.4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Thủy 74 Phần Kết luận kiến nghị 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CPSX Chi phí sản xuất CPTG Chi phí trung gian DV-TM Dịch vụ - Thương mại ĐBSH Đồng sông Hồng FAO Tổ chức Nông nghiệp lương thực giới GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTGT/LĐ Giá trị gia tăng công lao động GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn KHKT Khoa học kỹ thuật LUT Loại sử dụng đất NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thủy sản TNHH Thu nhập hỗn hợp Tr.đ Triệu đồng UBND Ủy ban nhân dân VAC Vườn, ao, chuồng WTO Tổ chức thương mại giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp đ Bảng 3.2 Phân cấp đ Bảng 3.3 Phân cấp đ Bảng 4.1 Một số Bảng 4.2 Diện tích v Bảng 4.3 Số lượng g Bảng 4.4 Dân số, lao Bảng 4.5 Hiện trạng Bảng 4.6 Biến động 2013-2017 Bảng 4.7 Hiện trạng huyện Yên Bảng 4.8 Hiệu k Bảng 4.9 Hiệu k Bảng 4.10 Hiệu x Bảng 4.11 Hiệu x Bảng 4.12 So sánh m hướng dẫn Bảng 4.13 So sánh m hướng dẫn Bảng 4.14 So sánh mứ với khuyế Bảng 4.15 So sánh mứ với khuyế Bảng 4.16 Tổng hợp Bảng 4.17 Tổng hợp Bảng 4.18: Tổng hợp Bảng 4.19 Lựa chọn Bảng 4.20: Định hướng vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đỗ Ngọc Mai Tên Luận văn: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện n Thủy – tỉnh Hịa Bình” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp từ tìm loại sử dụng đất hiệu địa bàn huyện n Thuỷ, tỉnh Hịa Bình - Định hướng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập số liệu: điều tra số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp - Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu: chương trình Excel - Phương pháp so sánh - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp: Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường Kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu chính: - Yên Thủy huyện miền núi tỉnh Hịa Bình, có diện tích tự nhiên 28.890,52 ha, có 22.971,73 diện tích đất nơng nghiệp, chiếm 79,51% tổng diện tích đất tự nhiên Yên Thủy có nguồn lao động dồi chưa sử dụng hợp lý triệt để Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu vốn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật cịn chậm nên thu nhập bình qn cịn thấp Nơng nghiệp chiếm vai trị chủ đạo cấu kinh tế huyện, phát triển kinh tế, xã hội tốc độ thị hóa tạo áp lực lớn quỹ đất nông nghiệp - Hiện trạng năm 2017 huyện Yên Thủy có loại sử dụng đất là: LUT chun lúa, LUT Lúa – màu, LUT màu – lúa, LUT chuyên màu công nghiệp ngắn ngày, LUT ăn LUT dược liệu Với 21 kiểu sử dụng đất Trong LUT lạc xuân – lúa mùa LUT chiếm diện tích lớn với 1.283,6 phân bố tiểu vùng Và LUT có diện tích nhỏ LUT Lúa xuân – lúa mùa-rau loại với 34,3ha phân bố tiểu vùng - Các LUT có hiệu kinh tế cao LUT ăn quả, LUT dược liệu với viii TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Các Mác (2004) Tư luận, tập III NXB Sự Thật Hà Nội Dỗn Khánh (2000) Xuất hàng hố Việt Nam 10 năm qua Tạp chí cộng sản tr 41 Đặng Hữu (2000) Khoa học công nghệ phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp phát triển nơng thơn Tạp chí cộng sản tr 32 Đặng Ngọc Khắc (2011) Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Luận văn thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đinh Duy Khánh Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Tạp chí khoa học kỹ thuật nơng nghiệp (4, 5) Tr 139-147 Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Đánh giá đất: dùng cho học sinh ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai, Nông học, Kinh tế Nông nghiệp Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Đức Mẫn (2014) Nghiên cứu đề xuất sử dụng bền vững số loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Tạp chí Khoa học đất (11) Tr 120 Đỗ Nguyên Hải (2000) Đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Hà Nội 10 Đỗ Văn Ngọc Trần Đình Thao (2014) Nghiên cứu đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất ngơ hàng hóa vùng Tây Bắc, Tạp chí Khoa học Phát triển 12 (6) tr 862-868 11 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 80 12 Hội khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Lê Hải Đường (2007) Chống thối hóa, sử dụng hiệu tài nguyên đất nhằm phát triển bền vững Tạp chí Dân tộc 14 Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai Tạp chí nghiên cứu kinh tế (193) tr 36-38 15 Lê Văn Khoa (2000) Đất Môi trường NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Marsh S.P, MacAulay T.G, Phạm Văn Hùng (2007) Phát triển nông nghiệp sách đất đai Việt Nam NXB Lamb Printers Pty Ltd 17 Ngô Thế Dân (2001) Một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp thời kỳ CNH-HĐH nơng nghiệp Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn Tr.3- 18 Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia – trạng dự báo sử dụng đất, tạp chí Khoa học Đất (16) 20 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao vùng úng trũng xã Phụng Công, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên Luận án tiến sỹ nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 21 Nguyễn Mười, Cao Liêm Đào Châu Thu (2000) Giáo trình Thực tập thổ nhưỡng Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Dung, Trần Đức Viên Nguyễn Thanh Lâm (2005) Ảnh hưởng canh tác nương rẫy đến khả phục hồi dinh dưỡng đất giai đoạn bỏ hóa tỉnh Hịa Bình 23 Nguyễn Văn Tồn Nguyễn Ngọc Châu (2008) Tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2007 - Tạp chí khoa học Đại học Huế (47) 24 Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh Đào Châu Thu (2003) Đất đồi núi Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp NXB Thống kê, Hà Nội 26 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung NXB Nông nghiệp, Hà Nội 81 27 Nguyễn Minh Thu (2015) FAO cơng bố đánh giá tình trạng đất trồng trọt giới http://iasvn.org/tin-tuc/FAO-cong-bo-danh-gia-ve-tinh-trang-dattrong-trot-tren-the-gioi-7654.html Ngày truy cập: 15/6/2018 28 Nguyễn Văn Thơng (2002) Xác định loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ định hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Luận án thạc sỹ nông nghiệp 29 Nguyễn Tử Siêm Thái Phiên (1999) Đồi núi Việt Nam thối hóa phục hồi NXB Nông nghiệp, Hà Nội Tr 13-14,60,66 30 Nguyễn Thị Vịng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Hà Nội 31 Nguyễn Thị Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tạp chí Khoa học phát triển 13 (1) 32 Phạm Ngọc Dũng (2007) Nghiên cứu hiệu kinh tế sản xuất cà phê nhân hộ nông dân huỵên Đăk Song - tỉnh Đăk Nông Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 33 Phạm Văn Vân Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Tạp chí khoa học phát triển 2010 (5) tr 850-860 34 Phan Sỹ Mẫn Nguyễn Việt Anh (2001) Định hướng tổ chức phát triển nơng nghiệp hàng hố Tạp chí nghiên cứu kinh tế (273) Tr 21- 29 35 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật đất đai 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt, Nguyễn Khang Nguyễn Văn Tân (1999) Sổ tay điều tra, phân loại đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 38 Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhân, Trần An Phong Phạm Quang Khánh (1992) Đất đồng sông Cửu Long NXB Nông nghiệp, Hà Nội 39 Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 82 40 Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (2002) Giới thiệu tài liệu khoa học công nghệ theo chuyên đề số 106: Sử dụng tài nguyên đất quan điểm môi trường, sinh thái phát triển bền vững NXB Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia 41 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2006) Đánh giá tác động TBKHKT công nhận 10 năm qua ngành nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 42 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá số mơ hình đa dạng hố trồng vùng đồng sông Hồng NXB Nông nghiệp, Hà Nội 43 Vũ Khắc Hòa (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 44 Andrew Mittelman (1997).Agro- Community Forestry in Vietnam Recommendations for Development Support Royal Netherlands Embassy, Hanoi, Vietnam 45 FAO (1990) Land evaluation and farming system analysis for land use planning, Working document Rome 46 FAO (1995) Planning for sustainable use of land resources: Towards a new approach Publications Division Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy 47 Lundgren B.O and J.B Raintree (1992) Sustained agroforestry” In Agricultural research for development: Otentials and challenges in Asia ISNAR, The Hague Pp 37-49 48 Rolf Derpsch (2005) The extent of Conservation Agriculture adoption worldwide: Implicatinons and impact Proceedings of the III World Congress on Conservation Agriculture Nairobi, Kenya: 3-7 October 2005 49 Tadon,H,L,S (1993) Soil Fertility and fertilizer Use an Overview of Research for Increasing and Sustaining Crop Produtivity CASAFA – ISSS – TWA Workshop on the Intergration of Natural and Man Made Chemicals in Sustainable Agriculture in Asia, New Delhy, India 50 World Bank's World Development Report (1995) Development and the environment, World Bank Washington 83 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Giá số mặt hàng nông sản, vật tư địa bàn huyện Yên Thủy năm 2017 STT Tên sản phẩm I Đơn vị tính Đơn giá trung bình Nơng sản phẩm Lúa xuân Lúa mùa Bí xanh Lạc Khoai sọ Khoai lang Ngô Cam Bưởi diễn 10 Mía tím 11 Mía nguyên liệu 12 Sắn 13 Cà gai leo 14 Cải bắp II Phân bón Đạm Urê (46%) Lân Kali( 60%) 84 Phụ lục 02 Khuyến cáo sử dụng giá bán số thuốc BVTV STT Tên thuốc Aivan 64SL Angun 5WDG Antracol 70WP Asitrin 50 EC Damycine 3SL Diboxylin 2SL Dual Gold Fastac EC IODIS 10 Neretox 95WG 11 Ningnastar 30SL 12 Padan 95SP 13 Regent 800 WG 14 Samole 700WG 15 Sattrungdan 95BTN 16 Shouthsher 10EC 17 Valiydamycin 18 Valivithaco 19 Wamrin 800WP 20 ZOCO power 85 Phụ lục 03 Năng suất số trồng huyện Yên Thủy năm 2017 STT Tên trồng Lúa xuân Lúa mùa Khoai lang Lạc Cải bắp Sắn Ngơ Mía 86 Phụ lục 04 Hiệu kinh tế số trồng tiểu vùng TT Loại Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân Ngô hè thu Ngô đông Khoai sọ đông xuân Bí xanh Khoai lang hè Khoai lang đông 10 Lạc xuân 11 Lạc hè thu 12 Sắn 13 Mía nguyên liệu 14 Rau loại 15 Cam 16 Bưởi diễn 87 Phụ lục 05 Hiệu kinh tế số trồng tiểu vùng TT Loại Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân Ngô hè thu Ngô đông Khoai lang hè Khoai lang đông Lạc xuân Lạc hè thu 10 Sắn 11 Mía tím 12 Mía nguyên liệu 13 Rau loại 14 Cà gai leo 88 89 90 91 92 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU Ảnh Cánh đồng lúa xã Ngọc Lương Ảnh Vùng trồng bí xanh xã Ngọc Lương Ảnh Vườn bưởi xã Ngọc Lương Ảnh Vùng trồng cà gai leo xã Bảo Hiệu Ảnh Vùng trồng sắn xã Bảo Hiệu Ảnh Vùng trồng đậu tương xã Bảo Hiệu 93 ... tài: ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện n Thuỷ, tỉnh Hồ Bình? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp nhằm tìm loại sử dụng đất hiệu. .. 2013-2017) - Đánh giá hiệu loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo tiểu vùng địa bàn nghiên theo tiêu chí: 29 + Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp + Đánh giá hiệu. .. hội sử dụng đất sản xuất nông nghiệp + Đánh giá hiệu môi trường sử dụng đất sản xuất nông nghiệp * Đánh giá chung hiệu loại sử dụng đất * Lựa chọn LUT có hiệu cao theo hướng bền vững cho sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện yên thủy tỉnh hòa bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện yên thủy tỉnh hòa bình