0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình giai đoạn 2012 2016

98 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY NINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 88.50.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Ninh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình Thầy, Cơ giáo Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo: PGS.TS Nguyễn Thanh Trà tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Tiểu ban Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình; phịng, ban, ngành liên quan thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Ninh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC GİAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT 2.1.1 Cơ sở lý luận công tác giao đất, cho thuê đất 2.1.2 Khái quát pháp luật giao đất, cho thuê đất Việt Nam 2.1.3 Các hình thức giao đất, cho thuê đất 13 2.1.4 Thời hạn giao đất, cho thuê đất 18 2.1.5 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 20 2.2 GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 21 2.2.1 Giao đất, cho thuê đất Mỹ 21 2.2.2 Giao đất, cho thuê đất Úc 23 2.2.3 Giao đất, cho thuê đất Trung Quốc 24 2.2.4 Giao đất, cho thuê đất Đài Loan 25 2.2.5 Bài học kinh nghiệm nước khả áp dụng thực tế iii Việt Nam 26 2.3 THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC VÀ TỈNH THÁI BÌNH 27 2.3.1 Tình hình thực công tác giao đất, cho thuê đất nước 27 2.3.2 Tình hình thực cơng tác giao đất, cho thuê đất tỉnh Thái Bình 33 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 34 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 34 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 34 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 34 3.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất thành phố Thái Bình 34 3.4.3 Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất tổ chức thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016 34 3.4.4 Đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất thành phố Thái Bình 34 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 35 3.5.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 36 3.5.4 Phương pháp minh họa hình ảnh 36 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 KHÁI QUÁT CHUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 41 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 46 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai thành phố Thái Bình 46 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Thái Bình 50 4.3 CƠNG TÁC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 52 iv 4.3.1 Các văn giao đất, cho thuê đất áp dụng địa bàn thành phố Thái Bình 52 4.3.2 Thực trạng sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016 53 4.3.3 Kết giao đất cho thuê đất giai đoạn 2012 - 2016 57 4.3.4 Ý kiến tổ chức tình hình giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình 4.3.5 69 Đánh giá cán bộ, cơng chức, viên chức thực công tác giao đất, cho thuê đất 72 4.3.6 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình 75 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 77 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 5.1 KẾT LUẬN 79 5.2 KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CBĐC CNH CQ CTCP ĐTPT ĐVT HĐH QSDĐ SX-KD TN&MT TNHH TP UBND VND XHCN vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích đất đai tổ chức sử dụng theo vùng kinh tế 27 Bảng 3.1 Tổng hợp phiếu điều tra tổ chức 35 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Thái Bình giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 4.2 Dân số thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016 46 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Thái Bình năm 2016 51 Bảng 4.4 Bảng trạng sử dụng đất tổ chức theo mục đích sử dụng đất 54 Bảng 4.5 Bảng trạng sử dụng đất tổ chức theo loại hình sử dụng 56 Bảng 4.6 Kết giao đất cho tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 – 2016 (theo đơn vị hành chính) 58 Bảng 4.7 Tổng hợp kết giao đất cho tổ chức giai đoạn 2012 - 2016 59 Bảng 4.8 Kết thuê đất theo đơn vị hành địa bàn TP Thái Bình giai đoạn 2012 – 2016 62 Bảng 4.9 Kết cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016 63 Bảng 4.10 Diện tích đất giao, cho thuê chưa thực 66 Bảng 4.11 Các dự án chậm thực đề nghị đẩy nhanh tiến độ 67 Bảng 4.12 Những nguyên nhân tổ chức kinh tế sử dụng đất không mục đích giao, thuê 68 Bảng 4.13 Đánh giá tổ chức công tác giao đất 69 Bảng 4.14 Đánh giá tổ chức công tác cho thuê đất 71 Bảng 4.15 Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình 73 Bảng 4.16 Ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đề xuất để nâng cao hiệu thực công tác giao đất, cho thuê đất 74 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu diện tích đất tổ chức sử dụng theo vùng kinh tế 28 Hình 4.1 Sơ đồ hành thành phố Thái Bình 38 Hình 4.2 Khu Trung tâm thương mại Vincom 45 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất thành phố Thái Bình năm 2016 50 Hình 4.4 Tỷ lệ diện tích đất giao, cho thuê tổ chức .57 Hình 4.5 Diện tích đất giao theo mục đích sử dụng cho tổ chức .61 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thùy Ninh Tên luận văn: “Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất cho tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016” Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 88.50.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá cơng tác giao đất cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất; kết giao đất, cho thuê đất tổ chức; - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Các tiêu chí điều tra bao gồm: diện tích, mục đích đất giao, cho thuê; trạng sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất; đánh giá người giao đất, cho thuê đất trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất; hình thức giao đất, cho thuê đất; hình thức mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; kiến nghị người giao đất công tác giao đất, cho thuê đất; Phương pháp xác định số lượng phiếu điều tra: Số lượng phiếu điều tra tác giả lựa chọn ngẫu nhiên 60/87 tổ chức giao, cho thuê đất, 30/70 cán chuyên trách Số lượng phiếu điều tra 90 phiếu; - Phương pháp thống kê - tổng hợp; - Phương pháp xử lý số liệu, phân tích, so sánh; - Phương pháp minh họa hình ảnh Kết kết luận Thành phố Thái Bình nằm trung tâm tỉnh Thái Bình, q trình phát triển cơng nghiệp - dịch vụ hình thành khu thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn Thái Bình địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua tỉnh Đây nơi có chuyển dịch đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp ix Bảng 4.14 Đánh giá tổ chức công tác cho thuê đất Tiêu chí đánh giá Về đơn giá cho thuê đất Tiếp cận thông tin (đối với hình thức đấu giá QSD đất) Trình tự, thủ tục xin cho thuê đất Thời gian thực thủ tục hành liên quan đến cấp cơng tác cho th đất Qua bảng 4.14 cho thấy, ý kiến đánh giá 30 tổ chức điều tra liên quan đến công tác cho thuê đất địa bàn TP giai đoạn 2012 - 2016 cụ thể sau: Về đơn giá cho thuê đất tổ chức đánh giá mức trung bình, với 23/30 ý kiến, chiếm 76,6% 7/30 ý kiến cho đơn giá thuê đất mức cao, chiếm 23,34% Việc tiếp cận thơng tin (đối với hình thức đấu giá QSD đất) tổ chức đánh sau: có 5/30 tổ chức đánh giá tiếp cận khó khăn, chiếm 16,7%; có 20/30 tổ chức cho việc tiếp cận thông tin mức độ dễ dàng, chiếm 66,6%; lại 5/30 tổ chức cho việc tiếp cận thơng tin dễ dàng, chiếm 16,7% Về trình tự, thủ tục cho thuê đất có 27/30 tổ chức đánh giá đơn giản, chiếm 90% - Đối với thời gian thực thủ tục hành liên quan đến công tác cho thuê đất, tổ chức đánh giá khách quan thông qua phiếu điều tra, cụ thể: 18/30 ý kiến cho thực thời gian quy định Nhà nước, chiếm 60,0%; 5/30 ý kiến cho nhanh, chiếm 16,7%; 7/30 phiếu đánh giá thự thủ tục chậm, chiếm 23,3% Qua điều tra 60 tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình cho thấy: 71 - Về mục đích sử dụng đất có 96,59% tổ chức sử dụng mục đích giao, cho th Cịn lại 3,41% sử dụng chưa mục đích, chủ yếu từ đất sản xuất kinh doanh chuyển sang đất ở, cho thuê lại trái phép… - Về tiếp cận thông tin (đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất): Có 12,68% ý kiến cho tiếp cận thơng tin khó khăn, thành phố đưa thơng tin lên truyền UBND xã Nhưng cần đưa thêm thơng tin lên truyền hình thơng tin đất… Để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, 45,37% cho biết tiếp cận thông tin dễ dàng; 41,95% cho biết tiếp cận thông tin dễ dàng, khơng có khó khăn - Về trình tự thủ tục giao, cho thuê đất: 100% ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất phù hợp, địa phương thực trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất Nhà nước quy định Về thời gian thực thủ tục hành chính: Có 7,32% đánh giá nhanh; 40% đánh giá quy định; 52,68% đánh giá chậm 4.3.5 Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực công tác giao đất, cho thuê đất Sau tiến hành việc lấy ý kiến đánh giá 30 cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn nghiên cứu thu kết bảng 4.15 72 Bảng 4.15 Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình Tiêu chí đánh giá Về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất Về đơn giá bồi thường NN thu hồi đất Thời gian thực công tác giao đất Thời gian thực công tác cho thuê đất Phản hồi công tác giao đất Phản hồi công tác cho th đất Kinh phí cho người thực cơng tác giao đất, cho thuê đất Qua bảng 4.15 cho thấy, ý kiến đánh giá 30 cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình cụ thể sau: - Về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất cán bộ, công chức, viên chức đánh giá cao, có 23/30 ý kiến cho trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất phù hợp, chiếm 76,67%; có 07/30 ý kiến cho trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không phù hợp, chiếm 23,33% Về đơn giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất được, có 16/30 ý kiến cho đơn giá tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp, chiếm 53,33%; có 14/30 ý kiến cho đơn giá tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phù hợp, chiếm 46,67% - Về thời gian thực công tác giao đất, cho thuê đất hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hợp lý, thời gian thực giao đất có tới 24/30 ý kiến cho hợp lý, chiếm 80,0%, có số 06/30 ý kiến cho thời gian thực chưa hợp lý, chiếm 20,0%; thời gian thực cho thuê đất có tới 27/30 ý kiến cho hợp lý, chiếm 90,0%, có 3/30 ý kiến cho thời gian thực chưa hợp lý, chiếm 10,0% 73 - Nội dung phản hồi người dân công tác giao đất, cho thuê đất cán bộ, công chức, viên chức đánh giá có phản hồi, cụ thể có 2/30 ý kiến cho nhận phản hồi người dân liên quan đến công tác giao đất, chiếm 6,67%, 28/30 ý kiến cho không nhận phản hồi người dân, chiếm 93,23%; có 3/30 ý kiến cho nhận phản hồi người dân liên quan đến công tác cho thuê đất, chiếm 10,0%, cịn 27/30 ý kiến cho khơng nhận phản hồi người dân, chiếm 90,0% Về kinh phí hỗ trợ người thực cơng tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình hầu hết cán bộ, cơng chức, viên chức cho chưa phù hợp, cụ thể: có tới 21/30 ý kiến cho kinh phí hỗ trợ chưa phù hợp, chiếm 70,0%, cịn lại số 09/30 ý kiến, chiếm 30,0% cho kinh phí hỗ trợ phù hợp Về đề xuất cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu thực công tác giao đất, cho thuê đất, thể qua bảng 4.16 sau: Bảng 4.16 Ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đề xuất để nâng cao hiệu thực công tác giao đất, cho thuê đất Tiêu chí đánh giá Tổng số phiếu vấn (ph Ý kiến người trả lời vấn Thay đổi đơn giá bồi thường Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực Thực tốt công tác chỉnh lý, biến động đất đai Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đai Như vậy, thông qua tổng hợp ý kiến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn, có 12/30 ý kiến điều tra cho cần thay đổi đơn giá giao đất, cho thuê đất, chiếm 40,0%; có 23/30 ý kiến điều tra cho cần nâng chi phí hỗ trợ cho người thực công tác giao cho thuê đất (chiếm 76,67%); có 25/30 ý kiến cho cần thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai, đất chiếm 83,33%, có 30/30 ý kiến cho cần tăng cường tuyên truyền,giáo dục pháp luật đất đai 74 4.3.6 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn TP Thái Bình 4.3.6.1 Thuận lợi Cơng tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình thời gian qua đạt kết định góp phần vào phát triển chung tồn thành phố, có kết do: - Thành phố thực tốt việc lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm pháp lý cho việc xác định mục đích sử dụng đất giao đất cho thuê đất Vì việc thực cơng tác thuận lợi - Luật Đất đai năm 2013 đời với văn hướng dẫn thi hành Luật cách cụ thể làm tăng tính pháp lý trình tự, thủ tục hành Từ phần khắc phục tình trạng tùy tiện quy định thủ tục hành gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất có nhu cầu xin giao, thuê đất - Được quan tâm, đạo mức Đảng quyền địa phương cấp nên việc thực công tác giao đất, cho thuê đất tiến hành thuận lợi, nhanh chóng pháp luật - Đã nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành sách pháp luật đất đai chủ sử dụng đất Thực tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên thực tế, kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc cơng khai dân chủ tạo đồn kết ổn định tình hình trị, trật tự kinh tế xã hội địa bàn thành phố - Đội ngũ cán chun mơn có lực, nhiệt tình giúp tổ chức có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nắm trình tự, thủ tục nhanh - Song song với việc thực công tác giao đất, cho th đất cơng tác thu hồi đất thường xuyên thực hiện, công tác bồi thường giải phóng mặt sau thu hồi thực tốt, đảm bảo cho việc giao đất, cho thuê đất tiến hành nhanh chóng kế hoạch - Trong trình phát triển kinh tế việc giao đất, cho thuê đất nhằm mục đích xây dựng bản, trụ sở quan tổ chức địa bàn tất yếu phát triển thành phố Trong năm qua thành phố làm tốt công tác đảm bảo nâng cao hiệu làm việc quan hành chính, tổ chức kinh tế Từ góp phần giải công ăn việc làm, phục vụ tốt nhu cầu người dân địa phương 75 4.3.6.2 Một số tồn tại, hạn chế công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình Bên cạnh thuận lợi trình thực giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình bộc lộ số tồn định, Cụ thể: - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa rõ, số lĩnh vực chưa có văn hướng dẫn kịp thời, làm cho quan quản lý Nhà nước khó áp dụng phổ biến pháp luật đến đối tượng sử dụng đất, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn việc giải thủ tục hành đất đai - Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa đồng với thủ tục đầu tư, xây dựng, kéo dài thời gian làm hạn chế việc thu hút đầu tư Một số dự án chưa đánh giá lực tài lực thực dự án dẫn đến nhiều dự án thi công chậm tiến độ, giao đất không triển khai thi công giao đất, cho thuê đất vượt khả sử dụng nhà đầu tư - Việc kiểm tra, xử lý sau giao đất, cho thuê đất chưa tiến hành cách thường xun nên cịn tình trạng diện tích đất giao, cho thuê chưa đưa vào sử dụng sử dụng đất sai mục đích đất hỗ trợ 7%, có tình trạng lấn chiếm đổ vượt ranh giới đất giao, có hợp đồng thuê đất hết thời kỳ ổn định giá theo hợp ký chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định Chính sách đất đai cịn nhiều bất cập dẫn đến phức tạp thực công tác bồi thường giải phóng mặt thực tiến độ dự án chậm kéo dài, khơng đưa diện tích đất giao vào sử dụng kịp thời làm hạn chế hiệu sử dụng đất - Việc thực chức quản lý Nhà nước quản lý đất đai cịn thiếu chặt chẽ, có nơi có biểu bng lỏng, biểu rõ quyền cấp xã khơng nắm tình hình đất giao cho dự án, Tổ chức hoạt động máy quản lý đất đai sở hạn chế, phận cán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao 76 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Trên sở phân tích cơng tác giao đất, cho th đất địa bàn thành phố nghiên cứu trường hợp giao đất, cho thuê đất xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất thành phố Thái Bình sau: - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan trọng để thực giao đất, cho thuê đất Giao đất, cho thuê đất nội dung quản lý nhà nước quan trọng đất đai, có mối quan hệ chặt chẽ với việc thực nội dung quản lý nhà nước khác hệ thống quản lý thống Trong tài liệu, công cụ quản lý đất đai tài liệu có ý nghĩa đến công tác giao đất, cho thuê đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồ, hồ sơ địa sở liệu địa chính, sở liệu đất đai Bản đồ, hồ sơ địa hệ thống cơng cụ khơng thể thiếu cơng tác quản lý đất đai Nhờ có đồ, hồ sơ địa mà hoạt động quản lý đất đai thực cách đầy đủ, chặt chẽ, hiệu Bản đồ hồ sơ địa tài liệu sử dụng trực tiếp để thực việc giao đất, cho thuê đất từ khâu lập hồ sơ, thẩm định, bàn giao đất Cơ sở liệu địa chính, sở liệu đất đai cung cấp thông tin cần thiết, bổ trợ cho công việc công tác giao đất, cho thuê đất Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế giao, cho thuê địa bàn tỉnh Thái Bình trường hợp thuê đất triển khai chậm tiến độ sử dụng đất sai mục đích, tránh sử dụng lãng phí đặc biệt có tác động xấu đến mơi trường xung quanh - Tăng cường công tác quản lý đất đai cấp xã, quy trách nhiệm cụ thể người đứng đầu công tác quản lý đất đai, UBND xã, phường địa bàn thành phố Thái Bình phải cơng khai danh sách khu đất tổ chức sử dụng đất trụ sở UBND xã, phường để nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi, vi phạm pháp luật đất đai tổ chức sử dụng đất Thường xuyên mở lớp tập huấn nâng cao trình độ cho cán lãnh đạo cán địa cấp sở - Đầu tư kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố chi tiết đến xã, phường địa bàn thành phố Thái Bình tổ chức cơng khai theo quy định nhằm minh bạch trình quản lý, sử dụng đất Phát 77 huy tốt vai trò tổ chức phát triển quỹ đất việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm nhận mặt để thực dự án Tạo nhiều quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất - Đối với trường hợp giao đất, thuê đất đến hết thời hạn giao đất, th đất cần tiến hành rà sốt lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng đất để làm thủ tục gia hạn định thu hồi Đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất mà hợp đồng thuê đất hết thời kỳ ổn định giá theo hợp ký chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định khẩn trương thực điều chỉnh đơn giá theo quy định Kiên xử lý trường hợp sử dụng đất trái pháp luật, hiệu thấp theo hướng sau: + Thu hồi diện tích giao đất, cho thuê đất không đối tượng, chuyển nhượng trái phép, không sử dụng sử dụng không mục đích, diện tích dư thừa so với tiêu chuẩn, vi phạm quy hoạch, tiến độ đầu tư chậm, hiệu chưa phát huy gây lãng phí tài nguyên đất + Thơng báo cho tổ chức có diện tích cho thuê, cho mượn trái phép cần đưa diện tích cho thuê, cho mượn trái phép sử dụng mục đích Đối với trường hợp không chấp hành cần kiên thu hồi nhằm tạo quỹ đất cho dự trữ phát triển giao cho tổ chức khác có nhu cầu sử dụng - Những diện tích lấn, chiếm để bị lấn, bị chiếm cần rà sốt lại q trình sử dụng Đối với diện tích đủ điều kiện hợp thức hố cho người sử dụng, cịn diện tích khơng đủ điều kiện tiến hành thu hồi để trả lại đất cho người sử dụng đất trước nhà nước thu hồi Diện tích cịn tranh chấp cần tiến hành rà soát, giải dứt điểm tránh tình trạng kéo dài ảnh hưởng xấu tới trình sử dụng đất ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội 78 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thành phố Thái Bình trung tâm tỉnh Thái Bình, trình phát triển cơng nghiệp - dịch vụ hình thành khu đô thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn, địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua tỉnh, nơi có chuyển dịch mạnh từ đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp Với tổng diện tích tự nhiên tồn thành phố năm 2016 6.770.85 phân bố 19 xã, phường Diện tích tự nhiên thành phố chiếm 4,31% diện tích tỉnh Thái Bình, bình qn diện tích tự nhiên 3.961 m /người Trong thời gian qua, TP Thái Bình thực tốt cơng tác quản lý đất đai địa bàn theo 15 nội dụng đổi quản lý nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Những điểm đáng ý gồm: Thu hẹp trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất chuyển sang thuê đất; Quy định hình thức giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo tính cơng khai minh bạch; Thiết lập bình đẳng việc tiếp cận đất đai nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước nhằm đảm bảo yêu cầu hội nhập phù hợp với cam kết Việt Nam với quốc tế; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi người Việt Nam định cư nước nhận chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất; Bổ sung quy định để ngăn ngừa phát sinh trường hợp dự án chậm triển khai, để lãng phí đất đai; Quy định điều kiện để giao đất, cho thuê đất, chủ đầu tư phải có lực tài Đây đổi mới, bổ sung lớn sách, pháp luật giao đất, cho thuê đất Giai đoạn 2012 - 2016, tổng diện tích tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình Nhà nước giao đất, cho thuê đất 104,32 cho 87 tổ chức, đó: UBND xã, phường chiếm 30,97 %, tổ chức kinh tế chiếm 39,56 %; quan đơn vị nhà nước chiếm 26,96 %; tổ chức nghiệp công lập chiếm 0,97%; tổ chức khác chiếm 0,9%; cộng đồng dân cư sở tôn giáo chiếm 0,64 % - Trong giai đoạn 2012 - 2016 địa bàn thành phố Thái Bình giao 76,60 cho 46 tổ chức, 41 tổ chức thuê đất để sử dụng vào mục đích sản 79 xuất kinh doanh, xây dựng cơng trình cơng cộng với tổng diện tích 27,72 Nhìn chung, tổ chức sử dụng đất mục đích giao, cho thuê, 100% tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng hợp ý kiến điều tra 60 tổ chức cho thấy: 96,59% tổ chức sử dụng mục đích giao, cho thuê; 76,7% ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất phù hợp 66,6% ý kiến đánh giá thời gian thực thủ tục hành quy định Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất, như: - Xác định sách cụ thể để quản lý quỹ đất nhà nước giao đất, cho thuê đất Sở Tài nguyên Mơi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố, Sở Tài Sở, Ngành có liên quan thành lập đoàn tra, kiểm tra để thực tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng đất nói chung, việc sử dụng đất tổ chức, doanh nghiệp nói riêng - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán làm công tác giao đất, cho thuê đất Với đặc điểm pháp luật nước ta thiếu tính ổn định, liên tục thay đổi cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý đất đai phát triển kinh tế xã hội thời kỳ nên việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật phải thường xun, liên tục Ngồi ra, cán làm cơng tác giao đất, cho thuê đất cần học tập phương pháp, rèn luyện kỹ áp dụng pháp luật xử lý, giải công việc hoạt động giao đất, cho thuê đất - Có quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, sử dụng khơng có hiệu lấn, chiếm đất Mọi vi phạm phát phải xử lý kịp thời theo quy định pháp luật Các vi phạm sử dụng đất tổ chức tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hậu gây mà áp dụng hay nhiều hình thức xử lý khác theo quy định pháp luật như: cảnh cáo, phạt tiền, buộc khắc phục hậu vi phạm gây ra, thu hồi đất… Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xử lý hình 5.2 KIẾN NGHỊ Để nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố thời gian tới, xin đưa số kiến nghị sau: 80 - Nâng cao hiệu việc lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất chủ sử dụng đất Đối với trường hợp giao sử dụng đất khơng mục đích cần phải có biện pháp phù hợp, xử lý kiên để tránh tái phạm pháp luật đất đai Đề nghị cấp có thẩm quyền định thu hồi khu đất sử dụng khơng mục đích giao, khu đất khơng cịn phù hợp với quy hoạch chung thành phố, không phù hợp với nhu cầu sử dụng tổ chức để đưa vào sử dụng có mục đích có hiệu - Cần làm tốt công việc sau giao đất, cho thuê đất nhằm tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất yên tâm đầu tư sản xuất, đảm bảo quyền lợi nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng đất chủ sử dụng đất, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước đất đai dễ dàng hiệu Quan tâm, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi nghề nghiệp sau có đất nơng nghiệp bị thu hồi - Kịp thời cải cách thủ tục hành việc giao đất, cho thuê đất để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người có nhu cầu giao đất, thuê đất 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2005) Nghị định số 121/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ (2005) Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/11/2005 thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính Phủ (2006) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/5/2007 bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Chính phủ: Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật Đất đai Chính phủ (2014) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định giá đất 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất 11 Đặng Hùng Võ Nguyễn Đức Khả (2007) Cơ sở địa Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Lê Hồng Hạnh (2014) Những quy định giao đất, cho thuê đất Luật Đất đai năm 2013, truy cập ngày 15/6/2017 http://www.phaply24h.net/bai-viet/nhung-quy-dinh-moi-ve-giao-dat-cho-thuedat-cua-luat-dat-dai-nam-2013 13 Lê Thanh Khuyến (2014) Nhiều điểm giao đất, cho thuê đất, truy cập ngày 15/6/2017 http://cafef.vn/chinh-sach-quy-hoach/nhieu-diem-moi-ve-giaodat- 82 cho-thue-dat-201402072125280131.chn 14 Nguyễn Đình Bồng (2014) Bài giảng Hệ thống pháp luật Quản lý đất đai thị trường bất động sản, Học viện nông nghiệp Việt Nam 15 Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên Môi trường (2016) Tổng hợp kết giao đất, cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình từ năm 2012 đến tháng 12/2016 16 Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên Môi trường (2016) Tổng hợp tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình 17 Phịng Tài ngun Môi trường (2016) Báo cáo tổng hợp định giao đất thành phố Thái Bình từ năm 2012 đến tháng 12/2016 18 Phịng Tài ngun Mơi trường (2016) Báo cáo tổng kết công tác Quản lý đất đai hàng năm thành phố Thái Bình từ năm 2011 đến năm 2016 19 Phòng Tài nguyên Mơi trường thành phố Thái Bình (2011) Báo cáo thuyết minh tổng hợp lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 2015) 20 Quốc hội (2003) Luật Đất đai 2003 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2013) Luật Đất đai 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 UBND thành phố Thái Bình (2015) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) thành phố Thái Bình, 23 UBND thành phố Thái Bình (2016), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 24 UBND tỉnh Thái Bình (2011) Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 UBND Tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh 25 UBND tỉnh Thái Bình (2015) Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 UBND Tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh 83 ... ? ?Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất cho tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016? ?? cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất. .. cứu Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Bình. .. bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2012 - 2016 53 4.3.3 Kết giao đất cho thuê đất giai đoạn 2012 - 2016 57 4.3.4 Ý kiến tổ chức tình hình giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình giai đoạn 2012 2016 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình giai đoạn 2012 2016