0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bắc hà, tỉnh lào cai

111 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC HỒNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤTNÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học : GS.TS Nguyễn Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Đức Hoàng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Nguyễn Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy giáo Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà, phịng Tài ngun & Mơi trường, phịng Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê huyện Bắc Hà Uỷ ban nhân dân xã tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Hoàng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới việt nam 2.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp việt nam 2.2 Hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 10 2.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.2.4 Nông nghiệp bền vững quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 17 2.3.1 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bền vững giới 17 2.3.2 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bền vững việt nam 19 2.4 Các nghiên cứu hướng sử dụng đất có hiệu 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Đối tượng nghiên cứu 26 iii 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 26 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện bắc hà 26 3.3.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất huyện 26 3.3.4 Đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp triển vọng 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Phương pháp chọn điểm điều tra 26 3.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 27 3.3.3 Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu 27 3.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 28 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Thực trạng môi trường 34 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc Hà 41 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 41 4.2.2 Các loại hình sử dụng đất 43 4.2.3 Mô tả loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà 44 4.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất huyện 49 4.3.1 Hiệu kinh tế 49 4.3.2 Hiệu xã hội 56 4.3.3 Hiệu môi trường 62 4.4 Đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp triển vọng 74 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng 74 4.4.2 Tiêu chuẩn để lựa chọn LUT có triển vọng 74 4.4.3 Đề xuất loại sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng 74 4.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 77 Phần Kết luận kiến nghị 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 Phụ lục 83 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BVTV CK CLĐ CN - TTCN CPTG GTGT GTNC GTSX HQĐV LĐ LM LUT LX STT TB TNHH UBND v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 28 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 29 Bảng 3.4 Tổng hợp hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà 30 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 huyện Bắc Hà 42 Bảng 4.2 Hiện trạng loại sử dụng đất huyện Bắc Hà năm 2015 43 Bảng 4.3 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 49 Bảng 4.4 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 52 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 53 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế loại sử dụng đất huyện Bắc Hà 55 Bảng 4.7 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Bắc Hà 57 Bảng 4.8 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Bắc Hà 58 Bảng 4.9 Hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Bắc Hà 59 Bảng 4.10 Tổng hợp hiệu xã hội loại hình sử dụng đất huyện Bắc Hà 60 Bảng 4.11 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân phịng nơng nghiệp huyện tiểu vùng 64 Bảng 4.12 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân phịng nơng nghiệp huyện tiểu vùng 65 Bảng 4.13 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân phịng nông nghiệp huyện tiểu vùng 66 Bảng 4.14 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng .67 Bảng 4.15 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng .68 Bảng 4.16 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng .69 Bảng 4.17 Mức độ che phủ đất LUT tiểu vùng 71 Bảng 4.18 Mức độ che phủ đất LUT tiểu vùng 71 Bảng 4.19 Mức độ che phủ đất LUT tiểu vùng 72 Bảng 4.20 Tổng hợp hiệu môi trường LUT địa bàn huyện Bắc Hà 73 Bảng 4.21 Tổng hợp hiệu loại sử dụng đất huyện Bắc Hà 75 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 LUT chun lúa xã Thải Giàng Phố 45 Hình 4.2 Ruộng trồng khoai lang xã Hoàng Thu Phố 46 Hình 4.3 Ruộng trồng ngơ xã Thải Giàng Phố 47 Hình 4.4 LUT ăn xã Bảo Nhai 48 Hình 4.5 LUT dược liệu xã Hoàng Thu Phố 48 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Họ tên: Nguyễn Đức Hoàng Tên đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Xác định loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm điều tra: Chọn điểm nghiên cứu đại diện cho sản xuất nông nghiệp huyện Trên sở địa hình, đặc điểm đất đai,điều kiện khí hậu, thực trạng phân bố trồng tập quán canh tác, huyện Bắc Hà chia làm tiểu vùng - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: + Số liệu thứ cấp: Thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước, tài liệu, báo cáo liên quan đến sách đất đai, tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa phương + Số liệu sơ cấp: Thu thập phương pháp điều tra nông hộ theo phiếu có sẵn Điều tra 90 phiếu - Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu: Các số liệu, tài liệu thu thập sau phân tích, tiến hành tổng hợp, phân tổ thành nhiều loại khác sau tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Đánh giá hiệu mơi trường Kết kết luận Đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà bao gồm loại hình sử dụng đất: LUT lúa, LUT lúa - màu, LUT lúa - màu, LUT chuyên màu, LUT ăn LUT dược liệu viii Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp LUT sau: - Hiệu kinh tế: LUT trồng cho hiệu kinh tế cao vùng nghiên cứu LUT ăn Tiếp LUT: LUT ăn quả, LUT màu - lúa, LUT lúa LUT màu - lúa LUT chuyên màu cho hiệu kinh tế thấp - Hiệu xã hội: LUT lúa - màu thu hút nhiều công lao động nhất, LUT thu hút lao động LUT dược liệu Tiếp đến LUT chuyên lúa, LUT lúa - màu, LUT chuyên màu LUT ăn Những LUT vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm người dân, vừa giải công ăn việc làm cho người dân lúc nông nhàn - Về hiệu mơi trường: Các loại hình sử dụng đất tiến hành điều tra thích hợp với điều kiện đất đai tại, có khả cải tạo bảo vệ đất Về mức sử dụng phân bón sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dù có hướng dẫn khuyến cáo cụ thể, người dân sử dụng tùy ý, không theo hướng dẫn Về đề xuất loại hình sử dụng đất có triển vọng cho sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện thời gian tới: Các loại hình sử dụng đất lúa - màu, ăn quả, dược liệu, lúa, loại hình có khả sử dụng bền vững LUT có nhiều khả phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Trong tương lai cần giảm diện tích lúa độc canh phát triển tăng vụ vụ đơng chân đất lúa; tích cực chuyển đổi cấu trồng, tăng vụ vùng trồng lúa cho hiệu thấp ruộng trồng vụ lúa - vụ màu sang trồng vụ lúa vụ rau màu; mở rộng diện tích trồng ăn dược liệu ix 73 hại cho Bên cạnh việc bón phân cho trồng chưa người dân thực ý, lượng phân bón hữu sử dụng ít; dùng chủ yếu phân vô 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRIỂN VỌNG 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng - LUT lựa chọn phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình địa bàn, đảm bảo tính thích nghi cao LUT lựa chọn - Phải đảm bảo hiệu kinh tế LUT lựa chọn Trong thực tế người ta lựa chọn LUT mà lợi nhuận thu thấp LUT trước đó, trừ để đảm bảo tính ổn định cho loại sản phẩm mà người ta buộc phải giữ lại số LUT định dù biết hiệu kinh tế chưa phải tối ưu - Phải phù hợp với điều kiện sở hạ tầng địa phương (mạng tưới tiêu, hệ thống giao thơng…) - Phải mang tính kế thừa, tính truyền thống tính văn hóa địa phương để phát huy kinh nghiệm sản xuất nông dân, kinh nghiệm đạo sản xuất nhà quản lý - Phải bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ độ màu mỡ đất 4.4.2 Tiêu chuẩn để lựa chọn LUT có triển vọng - Đảm bảo đời sống người nơng dân (an tồn lương thực, mức sống, gia tăng lợi ích nơng dân…) - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm 4.4.3 Đề xuất loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có triển vọng Dựa vào kết đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường kiểu sử dụng đất huyện trên, tiến hành đánh giá tổng hợp hiệu LUT Kết thể bảng 4.21 74 Bảng 4.21 Tổng hợp hiệu loại sử dụng đất huyện Bắc Hà TT I LUT Tiểu vùng 1 LUT: Chuyên lúa LUT: Lúa - màu LUT: Lúa - màu LUT: Chuyên màu LUT: Cây ăn LUT: Cây dược liệu II III Tiểu vùng LUT: Chuyên lúa LUT: Lúa - màu LUT: Lúa - màu LUT: Chuyên màu LUT: Cây ăn LUT: Cây dược liệu Tiểu vùng 3 LUT: Chuyên lúa LUT: Lúa - màu LUT: Lúa - màu LUT: Chuyên màu LUT: Cây ăn Trên sở quan điểm đề xuất từ kết đánh giá tổng hợp hiệu loại sử dụng đất kết hợp với xem xét điều kiện tự nhiên khả khai thác đất đai huyện Bắc Hà, xin đề xuất loại hình sử dụng đất áp dụng cho huyện Bắc Hà thời gian tới là: * Tiểu vùng 1: - Loại sử dụng đất chuyên lúa: LUT cho hiệu kinh tế trung bình; đảm bảo an ninh lương thực, sử dụng lao động không gây ảnh hưởng đến môi trường nên cần trì với diện tích ổn định, không giảm nhiều - Loại sử dụng đất lúa – màu: LUT áp dụng phổ biến địa bàn huyện, LUT mang lại hiệu kinh tế hiệu xã hội cao nên tương lai cần đầu tư mở rộng diện tích LUT 75 - Loại hình sử dụng lúa – màu: LUT mang lại hiệu trung bình Mặc dù hiệu mơi trường LUT chấp nhận xét phương diện kinh tế xã hội chưa đạt yêu cầu Do đó, tương lai cần thay LUT khác phù hợp bền vững - Loại hình sử dụng đất chuyên màu: LUT có nguy gây nhiễm mơi trường cao lượng thuốc BVTV lượng phân bón người dân sử dụng cho LUT tương đối nhiều Hiệu kinh tế LUT không cao loại rau thiếu thực phẩm người Vì vậy, tiếp tục trì LUT cần phải có biện pháp khuyến cáo người dân cách sử dụng thuốc BVTV phân bón - Loại sử dụng đất ăn quả: LUT mang lại hiệu kinh tế cao, LUT không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường lại mang đến nguồn thu nhập cao cho người dân nên tương lai cần mở rộng diện tích, tăng sản xuất để cải thiện đời sống nhân dân - Loại hình sử dụng đất dược liệu: mang lại hiệu sử dụng đất cao Tiểu vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển LUT nên tương lai cần tiếp tục có mơ hình mở rộng sản xuất để phát triển * Tiểu vùng 2: - Loại sử dụng đất chuyên lúa: tiểu vùng 2, LUT chuyên lúa mang lại hiệu sử dụng đất cao, LUT đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm cho vùng; thời gian tới cần tiếp tục trì diện tích LUT này, bên cạnh áp dụng giống lúa biện pháp canh tác để nâng cao suất - Loại sử dụng đất lúa – màu: LUT có diện tích lớn, có hiệu sử dụng đất mức cao LUT tận dụng nguồn lực đất đai nguồn lực lao động địa bàn Tạo việc làm đảm bảo thu nhập cho người dân vùng Trong tương lai cần trì mở rộng diện tích - Loại hình sử dụng lúa – màu: hiệu kinh tế LUT mức trung bình, LUT khơng có ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực vùng Cần thay loại sử dụng khác mang lại hiệu cao - Loại hình sử dụng đất chuyên màu: LUT không mang lại hiệu sử dụng đất cao nguồn cung cấp rau địa bàn Trong thời gian tới cần có biện pháp để nâng cao hiệu kinh tế LUT giảm thiểu tác động đến mơi trường LUT để tiếp tục trì LUT 76 - Loại sử dụng đất ăn quả: mang lại thu nhập cao cho người dân Cần tiếp tục trì mở rộng diện tích LUT này, có mơ hình trồng ăn quy mô lớn để tận dụng hiệu LUT mang lại - Loại hình sử dụng đất dược liệu: áp dụng trồng thí điểm địa bàn LUT đẫ mang lại hiệu cao, LUT kì vọng làm thay đổi điều kiện kinh tế tiểu vùng Cần tiếp tục mở rộng mơ hình trồng dược liệu theo quy mô công nghiệp để nâng cao thu nhập mức sống cho người dân địa bàn * Tiểu vùng 3: - Loại sử dụng đất chuyên lúa: LUT cần phải trì để đảm bảo an ninh lương thực địa bàn huyện Nên áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến dùng giống lúa để nâng cao suất trồng đem lại hiệu tốt - Loại sử dụng đất lúa – màu: LUT mang lại hiệu cao, góp phần giữ vững an ninh lương thực tăng thu nhập cho người dân Cần trì mở rộng diện tích LUT - Loại hình sử dụng lúa – màu: nên thay kiểu sử dụng đất khác mang lại hiệu tốt cho vùng - Loại hình sử dụng đất chun màu: tiếp tục trì diện tích LUT, cần áp dụng biện pháp làm giảm thiểu tác động LUT gây ô nhiễm môi trường - Loại sử dụng đất ăn quả: LUT có hiệu cao, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân Trong tương lại nên mở rộng diện tích LUT có mơ hình sản xuất quy mô 4.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà, đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu sau: - Để tránh tình trạng đất nghèo dinh dưỡng trồng hút nhiều từ đất, dẫn tới thoái hóa đất xuất trồng ngày giảm Giải pháp hàng đầu hộ nông dân cần tăng cường cơng tác bón phân theo tiêu chuẩn cho phép sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai 77 - Trong sản xuất nông nghiệp, khả tưới tiêu yếu tố chi phối đến khả thích ứng loại hình sử dụng đất Giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông công trình hạ tầng phục vụ sản xuất giải pháp nhất, hiệu - Bắc Hà huyện miền núi, địa hình phức tạp bị chia cắt nhiều sơng suối, việc lại gặp nhiều khó khăn vào mùa mưa lũ vùng sâu, vùng xa có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống Do vậy, năm tới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung phát triển ngành nơng nghiệp nói riêng mạng lưới giao thông huyện cần cải tạo nâng cấp Đặc biệt cần phải mở rộng nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thơng hàng hóa nơng sản đến nơi tiêu thụ chế biến - Một yếu tố quan trọng để loại hình sử dụng đất có triển vọng nhân nhanh số lượng chất lượng giải vấn đề thị trường trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân - Để có thị trường tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp huyện Bắc Hà cần có sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư, chế biến, tiêu thụ nông sản, đặc biệt loại nông sản rau, vải thiều, cá Bên cạnh đó, cần phải mở rộng nâng cấp chợ nơng thơn, hình thành xây dựng chợ đầu mối để ổn định mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Mở rộng thị trường nước, quan tâm đến xây dựng , tổ chức đầu tư thích đáng cho cơng tác nghiên cứu tìm hiểu thị trường, cung cấp thông tin thị trường (nhu cầu sản phẩm nông nghiệp, giá ) cho người nông dân, để người nông dân có kế hoạch sản xuất sản phẩm nơng nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường - Tăng cường công tác khuyến nông nhằm nâng cao hiểu biết kỹ thuật cho nông dân, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp đến nông dân thông qua tập huấn kỹ thuật, trình diễn mơ hình thử nghiệm địa phương, tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để phát triển sản xuất - Mở rộng mạng lưới dịch vụ nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nơng nghiệp ) đến sở sản xuất bảo trợ quan chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân - Đưa giống cây, suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, phát triển thành loại hình sử dụng đất có tính hàng hóa địa bàn 78 - Một vấn đề quan trọng sản xuất nông nghiệp vốn, loại hình sử dụng đất địi hỏi chi phí cao LUT ăn quả, LUT nuôi trồng thủy sản Hơn nữa, sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, đầu tư mức kịp thời mang lại hiệu kinh tế cao Để làm điều cần phải: đa dạng hóa hình thức tín dụng nơng thơn, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyễn khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân, ưu tiên hộ nông dân nghèo vay vốn với lãi xuất thấp có khả phát triển theo mơ hình trang trại, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân vay vốn với lãi xuất ưu đãi 79 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Bắc Hà có tổng diện tích đất tự nhiên 68.331,67 ha, diện tích đất nông nghiệp 47.291,39 ha, chiếm 69,21% tổng diện tích tự nhiên ngành nơng nghiệp ngành chiếm vai trò chủ đạo cấu kinh tế huyện Tiềm quỹ đất để phát triển lớn, đất chưa sử dụng 18.230,33 thuận lợi cho việc trồng rừng, trồng ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc Đất sản xuất nơng nghiệp huyện Bắc Hà bao gồm loại hình sử dụng đất: LUT lúa, LUT lúa - màu, LUT lúa - màu, LUT chuyên màu, LUT ăn LUT dược liệu Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp LUT sau: * Tiểu vùng 1: - Hiệu kinh tế: LUT ăn LUT dược liệu mang lại hiệu kinh tế cao với GTSX 99.540 nghìn đồng/ha 120.329 nghìn đồng/ha; tiếp đến LUT lúa – màu với GTSX 71.017 nghìn đồng/ha LUT có hiệu kinh tế thấp LUT lúa – màu với GTSX 41.372 nghìn đồng/ha - Hiệu xã hội: LUT lúa – màu mang lại hiệu xã hội cao nhất; sau LUT chuyên lúa, LUT ăn Những LUT vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm người dân, vừa giải công ăn việc làm cho người dân lúc nông nhàn Đây LUT người dân chấp nhận mong muốn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức tiêu thụ sản phẩm thị trường - Về hiệu môi trường: LUT dược liệu có hiệu mơi trường cao nhất, hầu hết LUT có hiệu mơi trường mức trung bình, khơng có LUT có hiệu mơi trường thấp * Tiểu vùng 2: - Hiệu kinh tế: LUT có hiệu kinh tế cao LUT dược liệu, LUT ăn LUT chuyên lúa LUT có hiệu kinh tế thấp tiểu vùng LUT chuyên màu với GTSX 38.607 nghìn đồng/ha 80 - Hiệu xã hội: LUT lúa – màu có hiệu xã hội cao nhất, sử dụng nhiều công lao động vùng có GTNC cao LUT lúa – màu hiệu kinh tế chưa cao hiệu xã hội lại mức cao, LUT sử dụng 453 CLĐ/ha - Về hiệu môi trường: tiểu vùng 2, LUT mang lại hiệu môi trường cao LUT dược liệu Các LUT lại có hiệu mơi trường mức trung bình * Tiểu vùng 3: - Hiệu kinh tế: LUT có hiệu kinh tế cao LUT ăn với GTSX 103.740 nghìn đồng/ha LUT có giá trị kinh tế thấp LUT lúa – màu - Hiệu xã hội: LUT lúa – màu có hiệu xã hội cao nhất, LUT sử dụng 766 CLĐ/ha GTNC 56,44 nghìn đồng/cơng Các LUT cịn lại có hiệu xã hội mức trung bình - Về hiệu mơi trường: LUT tiểu vùng có hiệu mơi trường trung bình Các LUT có mức độ che phủ đất cao, nhiên lại sử dụng thuốc BVTV không theo khuyến cáo nên gây ô nhiễm môi trường nhiều Về đề xuất loại hình sử dụng đất có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện thời gian tới: * Tiểu vùng 1: cần tiếp tục trì mở rộng diện tích LUT lúa – màu, LUT dược liệu LUT cho hiệu sử dụng đất cao tiểu vùng Bên cạnh cần trì diện tích LUT chuyên lúa, LUT có hiệu sử dụng đất mức trung bình LUT góp phần đảm bảo an ninh lương thực huyện nên cần tiếp tục trì, nên có giải pháp sử dụng giống lúa mới, áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao suất lúa địa bàn * Tiểu vùng 2: tiếp tục trì mở rộng diện tích LUT chun lúa, LUT lúa – màu, LUT dược liệu; LUT cho hiệu sử dụng đất cao Ngồi nên có mơ hình sản xuất ăn để mở rộng diện tích LUT LUT mang lại hiệu kinh tế cao, với có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu môi trường hiệu xã hội LUT 81 * Tiểu vùng 3: phát huy mạnh vùng LUT lúa – màu, vừa đảm bảo an ninh lương thực địa bàn huyện, vừa tăng thêm thu nhập để nâng cao đời sống người dân vùng Cần trì mở rộng diện tích ăn theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập mức sống người dân vùng nữa; có biện pháp để tăng hiệu môi trường hiệu xã hội lên mức cao 5.2 KIẾN NGHỊ - Cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, đầu tư vật chất kỹ thuật, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Tăng cường hỗ trợ, đầu tư cho cơng tác nghiên cứu, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật giống trồng, vật ni có suất cao, chất lượng tốt, phù hợp điều kiện sinh thái huyện - Cần tiến hành đánh giá thích hợp đất đai cho loại sử dụng đất lựa chọn làm sở cho chuyển đổi phấn trồng phù hợp với tài nguyên đất đai huyện - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu môi trường xã hội để hướng tới nông nghiệp bền vững 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: Bách khoa toàn thư Việt Nam Http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.Aspx?param=15FeaWQ9MjENO TUmZ3JvdxBpZDOma2luZD1zdGFydCZrZxl3b3JkpXM=&page=2 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (1998) Quyết định số 195/1998/QĐBNN-KHCN ngày 05/12/1998 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tiêu chuẩn ngành 10TCN 343-98 Bùi Huy Hiền, Nguyễn Văn Bộ (2001) Quy trình cơng nghệ bảo vệ đất dốc nông lâm nghiệp, tuyển tập hội nghị đào tạo nghiện cứu chuyển giao công khoa học công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Quang Toản (1986) Một số kết phân hạng đánh giá đất Viện QH – TKNN NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 13 – 15 Cao Liêm ctv (1996) Những kết nghiên cứu đất phân bón tỉnh Hải Hưng Tạp chí khoa học đất (2/1992) tr 67 - 70 Chi cục thống kê huyện Bắc Hà Niêm giám thống kê 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 huyện Bắc Hà Chu Văn Cấp (2001) Một vài vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta hơm nay” Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thôn, (1) tr - Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp Tạp chí Khoa học đất (11) tr 20 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 10 Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã vùng đồng huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (25), (vie) - ISSN 0868-3743 tr.79, 82, 93 11 Hà Thị Thanh Bình (2000) Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt đới Trường ĐHNN I, Hà Nội 83 12 Hoàng Việt (2001) Một số kiến nghị định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn thập niên đầu kỷ XXI Tạp chí nghiên cứu kinh tế (4) tr 12 - 13 13 Hội Khoa học đất (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Lê Duy Thước (1992) Tiến tới chế độ canh tác hợp lý đất dốc nương rẫy vùng đồi núi Việt Nam Tạp chí Khoa học đất (2.1992) tr 27-31 15 Lê Văn Khoa (1993) Vấn đề sử dụng đất bảo vệ môi trường vùng trung du phía bắc Việt Nam Tạp chí Khoa học đất (3) 1993 tr 45 - 49 16 Nguyễn Điền (2001) Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 10 năm đầu kỷ XXI Tạp chí nghiên cứu kinh tế (275) tr 50 - 54 17 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tạp chí khoa học phát triển 13 (1) tr 90 - 98 19 Nguyễn Thị Vòng cs (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 20 Phạm Chí Thành (1996) Hệ thống nơng nghiệp NXB Nơng nghiệp, Hà nội 21 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998) Kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 22 Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh (2001) Định hướng tổ chức phát triển nông nghiệp hàng hóa Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (273) tr 21 - 29 23 Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm (1998) Canh tác bền vững đất dốc Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 24 Tổng Cục thống kê (2012) Niên giám thống kê 2012 NXB Thống kê, Hà Nội 25 Từ điển tiếng việt (1992) Trung tâm từ điển viện ngôn ngữ học, Hà Nôi tr 422 26 UBND huyện Bắc Hà (2013) Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) 27 UBND huyện Bắc Hà (2016) Báo cáo kết thống kê đất đai năm 2015 huyện Bắc Hà 28 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp (2005) Đánh giá trạng đất theo quan điềm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 84 29 Vũ Khắc Hồ (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành - Tỉnh Hà Bắc Luận văn thạc sỹ Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 30 Vũ Ngọc Hùng (2007) Khảo sát diễn biến loại hình sử dụng đất nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai vùng ven biển, khu vực huyện Hịa Bình huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu NXB trị Quốc gia, Hà Nội 31 Vũ Phương Thụy Đỗ Văn Viện (1996) Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng ngoại thành Hà Nội Kết nghiên cứu khoa học kinh tế nông nghiệp 1995-1996 NXB Nông nghiệp, Hà Nội Tiếng Anh: 32 Arens P.L (1997) Land evaluation standards for rainged argiculture world soil resources FAO, Rome, 1997 33 FAO (1990), World Food Dry, Rome 34 FAO (1992), Land evaluation and farming systems analysis for land use planning, FAO working document, FAO – ROME pp 86 - 97 35 FAO Frameworth for Land Evaluation Rome - 1976 36 Khonkaen University (KKU) (1992) KKU - Food Cropping Systems Project, an agro - Ecossystem Analysis of Northeast ThaiLand, Khonkaen 37 World Bank (1992) World development report Washington D.C 85 PHỤ LỤC 86 Phụ lục giá suất trồng STT Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Ngô đông Ngô xuân Đậu tương Rau đông Lạc mùa Lạc xuân Khoai lang 10 Mận 11 Atiso 87 ... ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Xác định loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Đề xuất. .. huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai + Quỹ đất sản xuất nông nghiệp, loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Không gian nghiên cứu: Đề tài tiến hành địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 1.4... sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Hà 3.3.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất huyện - Đánh giá hiệu kinh tế - Đánh giá hiệu xã hội - Đánh giá hiệu môi trường 3.3.4 Đề xuất số loại hình sử
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bắc hà, tỉnh lào cai , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bắc hà, tỉnh lào cai