0

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

30 6,555 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 16:15

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 1 CHƯƠNG I TÍNH TỐN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN I>Tĩnh tảitải trọng bản thân sàn( tải trọng các lớp cấu tạo nên sàn) bao gồm tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính tốn. Để tính cốt thép sàn ta lấy tải trọng tính tốn Tổng tải trọng tiêu chuẩn : iitc xng ∑ = γ Tổng tải trọng tính tốn : iiitt xnxg γδ ∑ = 1>Phòng bí thư, kho vật dụng, bàn ghế, cầu thang, ban cơng, hội trường, giao thơng các phòng, phòng phục vụ, phòng kỹ thuật, phòng họp cơ quan 2> Phòng vệ sinh II> Hoạt tải SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi Tên lớp Chiều dày δ Trọng lượng riêng γ Hệ số vượt tải (n) Tải trọng tiêu chuẩn g tc Tải trọng tính tốn Gạch lát 0.01 2200 1.1 22 24.2 Vữa lót 0.02 1800 1.2 36 43.2 Sàn BTCT 0.1 2500 1.1 250 275 Vữa trát 0.01 2000 1.2 20 24 Đường ống thiết bị 1.2 50 60 TỔNG TẢI TRỌNG ∑ 378 ∑ 426.4 Tên lớp Chiều dày δ Trọng lượng riêng γ Hệ số vượt tải (n) Tải trọng tiêu chuẩn g tc Tải trọng tính tốn Gạch lát 0.007 2200 1.1 15.4 16.94 Vữa lót 0.02 1800 1.2 36 43.2 Sàn BTCT 0.1 2500 1.1 250 275 Vữa trát 0.01 2000 1.2 20 24 Đường ống thiết bị 1.2 60 TỔNG TẢI TRỌNG ∑ 371.4 ∑ 419.4 ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 2 Theo bản vẽ kiến trúc của cơng trình ta biết được cơng năng của các phòng và dựa vào TCVN Tải Trọng và Tác Động – TCVN2737-1995 ta có được hoạt tải tiêu chuẩn p tc Từ đó, ta có hoạt tải tính tốn : p tt = p tc x n Loại phòng Tải trọng tiêu chuẩn Hệ số vượt tải Tải trọng tính tốn Phòng bí thư 200 1.2 240 Kho vật dụng bàn + ghế 240 1.2 288 Sảnh giải lao 400 1.2 480 Ban tổ chức kiểm tra 200 1.2 240 Phòng vệ sinh 200 1.2 240 Phòng họp cơ quan 500 1.2 600 Phòng phục vụ 200 1.2 240 Phòng kỹ thuật 200 1.2 240 Hội trường 400 1.2 480 Phòng khách 200 1.2 240 Cầu thang, ban cơng, hành lang giao thơng giữa các phòng 400 1.2 480 III> Tổng tải trọng tác dụng lên sàn Là bao gồm cả tĩnh tải và hoạt tải tác dụng lên sàn q = g tt + p tt Ơ sàn Tĩnh tải Hoạt tải Tổng tải trọng Ơ1 419.4 240 659.4 Ơ2 426.4 240 666.4 Ơ 3 426.4 288 714.4 Ơ 4 426.4 480 906.4 Ơ 5 426.4 240 666.4 Ơ 6 419.4 240 659.4 Ơ 7 419.4 240 659.4 Ơ 8 426.4 600 1026.4 Ơ 9 426.4 480 906.4 Ơ 10 426.4 480 906.4 Ơ 11 426.4 480 906.4 Ơ 12 426.4 240 666.4 Ơ 13 426.4 480 906.4 Ơ 14 426.4 480 906.4 Ơ 15 426.4 240 666.4 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 3 Ơ 16 426.4 480 906.4 TỔNG TẢI TRỌNG CÁC Ơ SÀN 6801.4 5928 12729.4 CHƯƠNG II CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN DẦM I>Dầm chính 1> Trục 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10,10-11 3005.5624500 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc = 400mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3-0.5)400 =120-200 Chọn b dc =200mm Vậy tiết diện dầm D1(400x200) 2> Trục 1-2,11-12 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 4 33.1135.2121700 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc = 150mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)150=45-75 Chọn b dc = 60mm Vậy tiết diện dầm D2(150x60) 3> Trục thuộc ơ sàn số 1 có nhịp L =3400mm 67.2264253400 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc = 300mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)300=90-150 Chọn b dc = 100mm Vậy tiết diện dầm D3(300x100) 5> Trục thuộc ơ sàn số 13 có nhịp L =1450mm 67.9625.1811450 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc =140mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)140=42-70 Chọn b dc =60mm Vậy tiết diện dầm D4(140x60) 6> Trục thuộc ơ sàn số 5 có nhịp L =2200mm 67.1462752200 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc =200mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)200=60-100 Chọn b dc =80mm Vậy tiết diện dầm D5(200x80) 7> Trục thuộc ơ sàn 6 33.1535.2872300 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc =200mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)200=60-100 Chọn b dc =80mm Vậy tiết diện dầm D6(200x80) 8> Trục thuộc ơ sàn số 12 có nhịp L =3050mm 33.20325.3813050 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc =300mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)300=90-150 Chọn b dc =100mm Vậy tiết diện dầm D7(300x100) 9> Trục thuộc ơ sàn 14 có nhịp L =2900mm SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 5 33.1935.3622900 15 1 8 1 −=       −= dc h Chọn h dc =300mm b dc =(0.3-0.5)h dc =(0.3- 0.5)300=90-150 Chọn b dc =100mm Vậy tiết diện dầm D8(300x100) II> Dầm phụ 1> Trục A-B,C-D, 3005006000 20 1 12 1 −=       −= dp h Chọn h dp = 400mm b dp = (0.3-0.5)h dp = (0.3-0.5)400=120-200 Chọn b dp = 150mm Vậy tiết diện dầm D9(400x150) 2>Trục B-C 115667.1912300 20 1 12 1 −=       −= dp h Chọn h dp = 150mm b dp =(0.3-0.5)h dp =(0.3-0.5)150 =45-75 Chọn b dp = 50mm Vậy tiết diện dầm D10(150x50) 4> Trục thuộc ơ sàn số 12 có nhịp L=3000mm 1502503000 20 1 12 1 −=       −= dp h Chọn h dp = 200mm b dp =(0.3-0.5)h dp =(0.3-0.5)200 =60-100 Chọn b dp = 100mm Vậy tiết diện dầm D11(200x100) 5> Trục thuộc ơ sàn 14,15 có nhịp L =1400mm 65333.1081400 20 1 12 1 −=       −= dp h Chọn h dp = 100mm b dp =(0.3-0.5)h dp =(0.3-0.5)100 =30-50 Chọn b dp = 40mm Vậy tiết diện dầm D12(100x40) SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 6 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 7 CHƯƠNG III TÍNH TỐN TIẾT DIỆN CỘT I>Trục 1D,1A ,12D,12A Tổng tải trọng tác dụng lên ơ sàn q=1.2 t/m 2 =1200kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = 6/2x1.7/2=2.55m 2 Diện truyền tải : Fxn = 2.55x6=15.3 m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x2.55x1200=18360kg Tiết diện cột : 2 8.2444.224)2.11.1( 90 18360 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 225cm 2 có tiết diện C 1 (15x15) III>Trục 4D,5D,6D,7D,8D,9D,4A,5A,8A,10A,9A,8A,5A,3A,10D,3D Tổng tải trọng trên 1m 2 ơ sàn q =1.2t/m 2 = 12400kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = 4.5x(6/2)=13.5m 2 Diện truyền tải : Fxn = 13.5x6=81m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x13.5x1200 =97200 daN Tiết diện cột : 2 12961188)2.11.1( 90 97200 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 1296cm 2 có tiết diện C 2 (36x36) IV> Trục 1C,12C,1B,12B Tổng tải trọng trên 1m 2 ơ sàn q =1.2t/m 2 = 1200kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = 1.7x((6/2)+(2.3/2))=7.055m 2 Diện truyền tải : Fxn = 7.055x6=42.33m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x7.055x1200 =50796 daN Tiết diện cột : 2 28.67784.620)2.11.1( 90 50796 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 625cm 2 có tiết diện C 3 (25x25) V>Trục 2B,11B Tổng tải trọng trên 1m 2 ơ sàn q =1.2t/m 2 = 1200kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = ((1.7/2)+(4.5/2))x((6/2)+(2.3/2))=12.865m 2 Diện truyền tải : Fxn = 12.865x6=77.19m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x12.865x1200 =92628kg Tiết diện cột : 2 04.123512.1132)2.11.1( 90 92628 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 1225cm 2 có tiết diện C 4 (35x35) SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 8 VI> Trục 3C,4C,5C,6C,7C,8C,9C,10C,10B,9B,8B,7B,6B,5B,4B,3B Tổng tải trọng trên 1m 2 ơ sàn q =1.2t/m 2 = 1200kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = 4.5x((6/2)+(2.3/2))=18.675m 2 Diện truyền tải : Fxn = 18.675x6=112.05m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x18.675x1200 =134460kg Tiết diện cột : 2 8.17924.1643)2.11.1( 90 134460 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 1764cm 2 có tiết diện C 5 (42x42) VII> Trục 2A,11A Tổng tải trọng trên 1m 2 ơ sàn q =1.2t/m 2 = 1200kg/m 2 Diện tích ơ sàn : F = ((1.7/2)+(4.5/2))x(6/2)=9.3m 2 Diện truyền tải : Fxn = 9.3x6=55.8m 2 Tải trọng tác dụng lên cột : N =nxFxq = 6x9.3x1200 =66960kg Tiết diện cột : 2 8.8924.818)2.11.1( 90 66960 2.1 cmxx R N A b c −=−== Chọn A s c = 841cm 2 có tiết diện C 6 (29x29) CHƯƠNG IV TÍNH TỐN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC SÀN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP A-Vật liệu tơng mác M200(B15) cấp độ bền R b = 90kg/cm 2 Cốt thép AI có cường độ tính tốn : R s = 2300kg/cm 2 B-Tính tốn các ơ sàn I> Ơ số 1 ( 6000x3400) 1> Chọn kích thước sơ bộ SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 9 276.1 3400 6000 1 2 <== L L  Ơ bản số 2 thuộc loại bản kê 4 cạnh mmLh s 5.75853400 45 1 40 1 45 1 40 1 1 −=       −=       −= Chọn h s = 80mm 2> Xác định liên kết và loại ơ bản 375.3 80 300 >== s dc h h  Liên kết ngàm 35 80 400 >== s dp h h => Liên kết ngàm Vậy ơ sàn số 1 thuộc loại ơ bản số 9 Từ : 8.1~76.1 3400 6000 1 2 == L L m 91 =0.0195 m 92 =0.0060 k 91 =0.0423 k 92 =0.0131 3> Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = g tt + p tt =419.4+240=659.4 daN/m 2 a>Tại nhịp L 1 =3400m Momen tại nhịp L 1 M I =qxL 1 xL 2 xm 91 =659.4x3.4x6x0.0195 =262.30932 daNm/m Do h s =80mm nên a 0 =15mm Chiều cao có ích : h 0 = h-a 0 =80-15 =65mm=6.5cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 0689.0 5.610090 1030932.262 2 2 2 0 === xx x xbxhR M b I m α 0714.00689.0211211 =−−=−−= xx m αξ 2 0 816.1 2300 5.6100900714.0 cm xxx R xbxhxR A s b s === ξ Vậy chọn φ 6 a150 có (A s chọn =1.89cm 2 ) b>Tại nhịp L 2 = 6000mm Momen tại nhịp L 2 M II =qxL 1 xL 2 xm 91 =659.4x3.4x6x0.006 =80.71056 daNm/m Do h s =80mm nên a 0 =15mm Chiều cao có ích : h 0 = h-a 0 =80-15 =65mm=6.5cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 10 0212.0 5.610090 1071056.80 2 2 2 0 === xx x xbxhR M b II m α 0214.00212.0211211 =−−=−−= xx m αξ 2 0 544.0 2300 5.6100900214.0 cm xxx R xbxhxR A s b s === ξ Vậy chọn φ 6 a200 (A s chọn =1.41cm 2 ) c> Tại gối L 1 =3400mm Momen tại gối L 1 M 1 =qxL 1 xL 2 xk 91 =659.4x3.4x6x0.0423 =569.0094 daNm/m Do h s =80mm nên a 0 =15mm Chiều cao có ích : h 0 = h-a 0 =80-15 =65mm=6.5cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 149.0 5.610090 100094.569 2 2 2 0 1 === xx x xbxhR M b m α 1621.0149.0211211 =−−=−−= xx m αξ 2 0 122.4 2300 5.6100901621.0 cm xxx R xbxhxR A s b s === ξ Vậy chọn φ 10 a190 (A s chọn =4.13cm 2 ) d> Tại gối L 2 =6000mm Momen tại gối L 2 M 2 =qxL 1 xL 2 xk 92 =659.4x3.4x6x0.0131 =176.218056 daNm/m Do h s =80mm nên a 0 =15mm Chiều cao có ích : h 0 = h-a 0 =80-15 =65mm=6.5cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 04634.0 5.610090 10218056.176 2 2 2 0 2 === xx x xbxhR M b m α 0474.004634.0211211 =−−=−−= xx m αξ 2 0 2056.1 2300 5.6100900474.0 cm xxx R xbxhxR A s b s === ξ Vậy chọn φ 6 a200 (A s chọn =1.41cm 2 ) II>Ơ số 2 1>Chọn kích thước sơ bộ 23.1 4500 6000 1 2 <== L L  Ơ bản số 2 thuộc loại bản kê 4 cạnh mmLh s 1005.1124500 45 1 40 1 45 1 40 1 1 −=       −=       −= Chọn h s = 100mm 2>Xác định liên kết và loại ơ bản SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi [...]...ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 11 h dc 400 = =4>3 h s 100  Liên kết ngàm h dp hs = 400 =4>3 100 = Liên kết ngàm Vậy ơ sàn số 2 thuộc loại ơ bản số 9 L 6000 2 Từ : L = 4500 = 1.3 1 m91 =0.0208 m92 =0.0123 k91 =0.0475 k92 =0.0281 4> Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+240=666.4 daN/m2... =4>3 100 => Liên kết ngàm Vậy ơ sàn số 3 thuộc loại ơ bản số 9 L 6000 2 Từ : L = 4500 = 1.3 1 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13 m91 =0.0208 m92 =0.0123 k91 =0.0475 k92 =0.0281 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+288=714.4 daN/m2 a>Tại nhịp L1 =4500m Momen tại nhịp L1 MI =qxL1xL2xm91 =714.4x4.5x6x0.0208... =0.0208 m92 =0.0123 k91 =0.0475 k92 =0.0281 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+480=906.4 daN/m2 a>Tại nhịp L1 =4500m Momen tại nhịp L1 MI =qxL1xL2xm91 =906.4x4.5x6x0.0208 =509.03424 daNm/m Do hs =100mm nên a0 =15mm SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 15 Chiều cao có ích : h0 = h-a0 =100-15 =85mm=8.5cm Cắt ơ... trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =419.4+240=659.4 daN/m2 a>Tại gối L1 =1700mm Momen tại gối L1 2 ql 1 659.4 x1.7 2 M I= = = 238.20825daNm 8 8 Do hs =53mm nên a0 =10mm Chiều cao có ích : h0 = h-a0 =53-10 =43mm=4.3cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính α m= MI 238.208 x10 2 = = 0.143 2 90 x100 x 4.32 R b xbxh 0 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP... loại ơ bản số 9 L 6000 2 Từ : L = 4500 = 1.33 ~ 1.35 1 m11 =0.021 m92 =0.0115 k91 =0.0474 k92 =0.0262 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+600=1026.4 daN/m2 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 20 a>Tại nhịp L1 =4500m Momen tại nhịp L1 MI =qxL1xL2xm91 =1026.4x4.5x6x0.021 =581.9688 daNm/m Do hs =100mm nên a0 =15mm... 150 = = 3.75 > 3 hs 40  Liên kết ngàm SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 h dp hs = Trang 23 150 = 3.75 > 3 40 => Liên kết ngàm Vậy ơ sàn số 10 thuộc loại ơ bản số 9 L 2300 2 Từ : L = 1700 = 1.35 1 m91 =0.021 m92 =0.0115 k91 = 0.0474 k92 = 0.0262 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+480=906.4 daN/m2 a>Tại nhịp L1... sàn số 11 thuộc loại bản dầm có một đầu ngàm và 1 đầu liên kết gối tựa đơn 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+480=906.4 daN/m2 a>Tại đầu ngàm( gối L1 =1700mm) Momen tại gối L1 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 25 2 M I= ql 1 906.4 x1.7 2 = = 327.437 daNm 8 8 Do hs =53mm nên a0 =10mm Chiều cao có ích :... dp hs = 200 = 2.85 < 3 70 => Liên kết đơn Vậy ơ sàn số 12 thuộc loại ơ bản số 5 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 L Trang 26 3050 2 Từ : L = 3000 = 1.016 ~ 1.05 1 m51 =0.0199 m52 =0.0265 k51 = 0.0705 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+240=666.4 daN/m2 a>Tại nhịp L1 =3000mm Momen tại nhịp L1 MI =qxL1xL2xm51 =666.4x3.050x3.1x0.0199... 2 = 916.218 x10 2 = 0.14 90 x100 x8.5 2 ξ = 1 − 1 − 2 xα m = 1 − 1 − 2 x0.14 = 0.15 As = ξxR b xbxh 0 0.15 x90 x100 x8.5 = = 4.989cm 2 Rs 2300 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 14 Vậy chọn φ 8 a100 (Aschọn =5.03cm2) d> Tại gối L2 =6000mm Momen tại gối L2 M2 =qxL1xL2xk92 =714.4x4.5x6x0.0281 =542.01528 daNm/m Do hs =100mm nên a0 =15mm Chiều cao có ích : h0... 0.0345 ξxR b xbxh 0 0.0345 x90 x100 x8.5 = = 1.1475cm 2 Rs 2300 chọn Vậy chọn φ 6 a200 (As =1.41cm2) As = c> Tại gối L1 =4500mm Momen tại gối L1 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 12 M1 =qxL1xL2xk91 =666.4x4.5x6x0.0475 =854.658 daNm/m Do hs =100mm nên a0 =15mm Chiều cao có ích : h0 = h-a0 =100-15 =85mm=8.5cm Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính α m= M1 R b xbxh . GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 6 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 7 CHƯƠNG III. Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13 m 91 =0.0208 m 92 =0.0123 k 91 =0.0475 k 92 =0.0281 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf, Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf,