bai 20 Tao ging nho cong nghe gen

21 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:41

* Cách tiến hành tạo ĐV chuyển gen + lấy trứng của con vật, thụ tinh trong ống nghiệm + tiêm gen cần chuyển vào hợp tử→phôi, + cấy phôi chuyển gen vào tử cung con vật khác, + sinh ra 1 c[r] (1)Bài 20(tiÕt 22) : T¹O GIèNG NHê C¤NG NGHÖ GEN (2) *Tạo ADN tái tổ hợp Tế bào chứa gen cần chuyển E Côli chứa thể truyền (plasmit) gen cần chuyển Thể truyền (plasmit) (3) Gen cần chuyển Enzim cắt Enzim cắt Restrictaza Restrictaza Thể truyền(Plasmit) Enzim nối Ligaza Gọi là ADN tái tổ hợp (Thể truyền và gen cần chuyển (4) ENZIM CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTAZA) Gen cần chuyển Đầu dính EN ZIM NỐI (LIGAZA) ADN tái tổ hợp (5) b,Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận muối CaCl2 xung điện ADN tái tổ hợp Tế bào nhận VD: VKE.côli ADN tái tổ hợp dạng vòng ADN tế bào nhận (6) (7) c, Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp + Cách tiến hành - Chọn thể truyền có gen đánh dấu để nhận biết được tế bào có ADN tái tổ hợp - B»ng các kĩ thuật định nhận biết đợc sản phẩm các gen đánh dấu + Kết Thu được dòng tế bào có ADN tái tổ hợp (8) II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 1.Khái niệm sinh vật biến đổi gen * Khái niệm * Các cách làm biến đổi hệ gen sinh vật Hệ gen loài là:AABBDD biến đổi thành : TH1: AABBDD FF TH2:aa BBDD TH3: AABBDD (Bất hoạt gen A - không hoạt động) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen Làm biến đổi gen đã có sằn hệ gen Loại bỏ làm bất hoạt gen nào đó hệ gen Nhận xét hệ gen có gì khác hệ gen ban đầu trường hợp ? (9) Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen a Tạo động vật chuyển gen Chuột nhắt được chuyển gen hoocmôn sinh trưởng chuột cống (10) Chuột phát sáng (11) Cừu chuyển gen tạo sữa chứa Protein người Caù hoài chuyển gen hormone sinh trưởng (phải) và cá hồi đối chứng (traùi) (12) Dê chuyển gen cho sữa có prôtêin tơ nhện (13) Gen cần chuyển * Cách tiến hành tạo ĐV chuyển gen + lấy trứng vật, thụ tinh ống nghiệm + tiêm gen cần chuyển vào hợp tử→phôi, + cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác, + sinh vật chuyển gen ADN tái tổ hợp Cừu chuyển gen Gen cần chuyển Gen cần chuyển (14) Ý tưởng (15) Ý tưởng (16) Ý tưởng (17) b) Tạo giống cây trồng biến đổi gen cây bông không chuyển gen Cây bông chuyển gen kháng sâu bệnh (18) Gạo trắng Cà chua không chuyển gen Cà chua chuyển gen chậm Gạo vàng chín và kháng vi rút “Gạo vàng” có khả tổng hợp carotene (tiền chất tạo vitamin A) hạt (19) • Cây đu đủ (Carica papaya L.) đợc chuyển gen kháng bệnh virút (trái) và cây đối chứng (phải) (20) Cà chua gen sinh vật taâ kýysinh (bên phải) Khoai taâychuyển bình thườ ngkháng (traùi) vaø khoai chuyeå n gen (phaûi) và cà chua đối chứng (bên trái) (21) c) Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen - Tạo dòng vi khuẩn mang gen loài khác gen insulin người Vk nhanh chóng sản sinh lượng insulin làm thuốc chữa bệnh tiểu đường (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 20 Tao ging nho cong nghe gen, bai 20 Tao ging nho cong nghe gen