0

bai 20: tạo giống nhờ công nghệ gen

34 889 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN BÀI 20 1. Moọt soỏ khaựi nieọm I. Coõng ngheọ gen Hóy nờu cỏc khỏi nim sau: 2. Các bước trong kó thuật chuyển gen 1. Một số khái niệm I. Công nghệ gen Tạo ADN tái tổ hợp Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận TẾ BÀO CHO PLASMID VI KHUẨN ADN TÁI TỔ HP TẾ BÀO NHẬN Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Kể tên các bước trong kỹ thuật chuyển gen PLASMIT TẾ BÀO CHO VI KHUẨN ADN CỦA VI KHUẨN a. Tạo ADN tái tổ hợp (Thể truyền và gen cần chuyển) 2. Các bước cần tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen. GEN CẦN CHUYỂN ENZIM CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTAZA) EN ZIM NỐI (LIGAZA) ADN taùi toå hôïp Đầu dính Hãy nêu vai trò của enzim cắt và enzim nối? ENZIM CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTAZA) EN ZIM NỐI (LIGAZA) ADN taùi toå hôïp a. Tạo ADN tái tổ hợp (Thể truyền và gen cần chuyển) Đầu dính Đầu dính TEÁ BAØO NHAÄN b.Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận  !" #$%&  ' ( Suựng b n gen Teỏ baứo thửùc vaọt [...]... Vd: Thay thế các gen protêin sữa bò bằng các gen protêin sữa người  tạo ra sữa bò giống như sữa người II Ứng dụng cơng nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1 Khái niện sinh vật biến đổi gen 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen a Tạo giống động vật chuyển gen b Tạo giống cây trồng biến đổi gen * Phương pháp tạo cây chuyển gen B2 B1 B3 B4 * Thành tựu đạt được trong cơng nghệ chuyển gen ở thực vật... thường Khoai tây biến đổi gen Hạt đối chứng Hạt gạo biến đổi gen “Gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carotene (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt II Ứng dụng cơng nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1 Khái niện sinh vật biến đổi gen 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen a Tạo giống động vật chuyển gen b Tạo giống cây trồng biến đổi gen c Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen • Sản xuất các chế phẩm... Chuyển ADN tái tổ hợp nhờ virut (thể thực khuẩn) c Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Gen đánh dấu Dòng tế bào có ADN tái tổ hợp (màu đỏ) II Ứng dụng cơng nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1 Khái niện sinh vật biến đổi gen ? Thế nào là sinh vật biến đổi gen? Hệ gen có thể bị biến đổi bằng những cách nào? 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen a Tạo giống động vật chuyển gen * Phương pháp tao... Dùng VK chuyển gen để sản xuất diesel sinh học CỦNG CỐ Câu 1: Cơng nghệ gen là: A quy trình cơng nghệ dùng để tạo ra các sinh vật có gen bị biến đổi B.quy trình cơng nghệ dùng để tạo ra tế bào hoặc các sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới C.kĩ thuật gắn gen cần chủ n vào thể truyền D.kĩ thuật đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu 2: ADN tái tổ hợp gồm: A thể truyền và gen cần chuyển... vật biến đổi gen Ví dụ: Chuyển gen vào cừu ADN tái tổ hợp Cừu chuyển gen * Những thành tựu đạt được trong công nghệ chuyển gen ở động vật -Tạo ra động vật chuyên sản xuất prôtêin quý dùng trong y dược Vd: Sản xuất hormone sinh trưởng từ cá, chuột… -Tạo ra những động vật có tốc độ lớn nhanh, hiệu quả sử dụng thức ăn cao Cừu chuyển gen tạo sữa chứa prôtêin người để chữa bệnh Cá hồi chuyển gen hormone... chứng (trái) -Tạo ra Động vật chuyển gen cung cấp nội quan cấy ghép cho người Vd: Lợn -Tạo ra Động vật chuyển gen làm mô hình nghiên cứu bệnh của người Vd: Lợn, chuột, gà… David Ayares (ảnh lớn) và đà lợn chuyển gen Chuộtnchuyển gen mang người NST số 21 Nghiên cứu ho (ảnh Down chứng nhỏ) - Tạo động vật chống chòu môi trường tốt Vd: chuyển gen chống lạnh AFP (antifreeze protein) vào cá  tạo giống cá có... tế bào nhận C plasmid và gen cần chuyển D ADN của virut và gen cần chuyển Câu 3: Vì sau cà chua biến đổi gen có thể đươ ̣c bảo quản lâu dài mà khơng bị hỏng? A.Vì có 1 gen trong hệ gen của chúng bị biến đổi B.Vì đưa 1 gen lạ vào hệ gen của chúng C.Vì chúng có khả năng kháng virut D.Vì gen làm chín quả bị làm giảm hoạt động Câu 3: Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế... ở thực vật Cây cải dầu chuyển gen kháng sâu, chống chịu chất diệt cỏ, hàm lượng laurate cao, hàm lượng oleic acid cao Ngô bình thường Ngô chuyển gen kháng sâu bệnh Cây bơng chun gen Bt khang sâu bênh ( bên phai ) ̉ ̣ ̉ va cây bơng khơng chun gen Bt mân cam với ̉ ̃ ̉ sâu bênh ( bên trai ) ̣ Ðu đủ chuyển gen kháng virus Đu đủ đối chứng Cà chua đối chứng Cà chua chuyển gen kháng sinh vật ký sinh Khoai... truyền thì gen cần chuyển sẽ khơng chui vào được tế bào nhận • B Nếu khơng có thể truyền thì gen có vào tế bào nhận cũng sẽ khơng thể nhân lên, phân li đồng đều về các tế bào con khi phân li • C Nếu khơng có thể truyền thì khơng thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận • D Nếu khơng có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận Những lợi ích và nguy cơ từ cơng nghệ gen? . protêin sữa người  tạo ra sữa bò giống như sữa người II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen b. Tạo giống cây trồng biến đổi gen 1. Khái niện. /!-(01 II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1. Khái niện sinh vật biến đổi gen ?. Thế nào là sinh vật biến đổi gen? Hệ gen có thể bị biến
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 20: tạo giống nhờ công nghệ gen, bai 20: tạo giống nhờ công nghệ gen,

Hình ảnh liên quan

gen làm mô hình nghiên cứu - bai 20: tạo giống nhờ công nghệ gen

gen.

làm mô hình nghiên cứu Xem tại trang 17 của tài liệu.
gen làm mô hình nghiên cứu - bai 20: tạo giống nhờ công nghệ gen

gen.

làm mô hình nghiên cứu Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan