NGUYEN THI HOAI AIMON TAP DOCTUAN 8 CAC EM NHO VACU GIA

30 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:41

Sếu: loài chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao, kêu rất to, sống ở.. phương bắc, mùa đông thường bay về phương nam tránh rét[r] (1)(2)(3)(4)(5)(6)Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tập đọc – Kể chuyện CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Luyện đọc Tìm hiểu lùi dần sải cánh ríu rít (7)Sếu: lồi chim lớn, cổ mỏ dài, chân cao, kêu to, sống phương bắc, mùa đông thường bay phương nam tránh rét U sầu: buồn bã (8)Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tập đọc – Kể chuyện CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Luyện đọc Tìm hiểu lùi dần sải cánh ríu rít (9)(10)CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Câu 1: + Các bạn nhỏ đâu? (11)CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Câu 1: + Điều gặp đường khiến bạn nhỏ phải dừng lại? (12)(13)CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Câu 2: Các bạn nhỏ quan tâm đến ông cụ nào? (14)(15)(16)Câu 3: Ơng cụ gặp chuyện buồn? (17)CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Câu 4: Vì trị chuyện với bạn nhỏ, ơng cụ thấy nhẹ lịng hơn? Vì tình cảm bạn Ơng đỡ thấy đơn có người trị chuyện (18)Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2010 Tập đọc – Kể chuyện CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ Câu : Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý đây: a.Những đứa trẻ tốt bụng b.Chia sẻ (19)(20)(21)Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tập đọc – Kể chuyện (22)băn khoăn, lúc lễ độ, ân cần. bạn nhỏ: ông cụ: trầm, buồn Lời người dẫn chuyện: chậm rãi ( đoạn 1); buồn, cảm động (đoạn sau) (23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYEN THI HOAI AIMON TAP DOCTUAN 8 CAC EM NHO VACU GIA, NGUYEN THI HOAI AIMON TAP DOCTUAN 8 CAC EM NHO VACU GIA