TINH THEO CONG THUC HOA HOC

32 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:40

Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn đã biết cách lập phơng trình tÆng b¹n trµng ph¸o tay cïng 2 ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n.. Bạn đợc chơi tiếp Quay vÒ c©u hái..[r] (1)KiÓm tra bµi cò : ?1- Viết công thức chuyển đổi lợng chất (n)và khối lợng (m)? TÝnh sè mol cña 13 gam kÏm (Zn)? 13 gam kÏm(Zn) cã sè mol lµ : n m M ; n Zn  m M Zn Zn  13  0,2 ( mol ) 65 ?2 -Nªu c¸c bíc lËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? vµ lµm bµi tËp sau : Đốt cháy kẽm (Zn) khí O xi (O2 ) ta thu đợc hợp chất kẽm O xÝt (ZnO) a, H·y lËp ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng trªn ? b, Cho biÕt ý nghÜa cña PTHH trªn? c, Nếu có 13 gam kẽm (Zn) phản ứng đủ với 3,2 gam O xi (O2 ).TÝnh khèi lîng kÏm O xÝt (ZnO) t¹o thµnh ? (2) KiÓm tra bµi cò : ?2 -Nªu c¸c bíc lËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? vµ lµm bµi tËp sau : Đốt cháy kẽm (Zn) khí O xi (O2 ) ta thu đợc hợp chất kẽm O xít (ZnO) a, H·y lËp ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng trªn ? b, Cho biÕt ý nghÜa cña PTHH trªn? c, Nếu có 13 gam kẽm (Zn) phản ứng đủ với 3,2 gam O xi (O2 ).TÝnh khèi lîng kÏm O xÝt (ZnO) t¹o thµnh ? LËp PTHH: t0 Zn(r) + O2 (K) ZnO (r) Cø: nguyên tö Zn t¸c dông víi ph©n tö O2 t¹o ph©n tö ZnO Theo định luật bảo toàn khối lợng : mZn + Thay sè : VËy mO = 13 + 3,2 mZnO mZnO = mZnO = 16,2 (gam) Nếu đề bài cho biết khối lợng kẽm (Zn) tham gia phản ứng là 13 gam Vậy kiến thức đã học liệu các em có tính đợc khối lợng O xi (O2 ) tham gia phản ứng và khối lợng kÏm O xÝt (ZnO) t¹o thµnh ? (3)  TiÕt 32 - Bµi 22  (4) TiÕt 32 - Bµi 22 1- Bằng cách nào tìm đợc khối lợng chất tham gia vµ s¶n phÈm? ThÝ dô: §èt ch¸y hoµn toµn 13 gam kÏm (Zn) khÝ O xi (O2 ) ta thu đợc hợp chất kẽm O xít (ZnO): Zn(r) + O2 (K) t0 ZnO(r) TÝnh khèi lîng Oxi, khèi lîng kÏm O xÝt (ZnO) tham gia vµ t¹o thµnh ph¶n øng trªn? (5) ?2 -Nªu c¸c bíc lËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc ? vµ lµm bµi tËp sau : Đốt cháy kẽm (Zn) khí O xi (O2 ) ta thu đợc hợp chất kẽm O xít (ZnO) a, H·y lËp ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng trªn ? b, Cho biÕt ý nghÜa cña PTHH trªn? c, Nếu có 13 gam kẽm (Zn) phản ứng đủ với 3,2 gam O xi (O2 ).TÝnh khèi lîng kÏm O xÝt (ZnO) t¹o thµnh ? LËp PTHH: t0 Zn(r) + O2 (K) ZnO (r) Cø: nguyên tö Zn t¸c dông víi ph©n tö O2 t¹o ph©n tö ZnO Nếu: nguyên tö Zn t¸c dông víi ph©n tö O2 t¹o ph©n tö ZnO Nếu: 2N nguyên tö Zn t¸c dông víi 1N ph©n tö O2 t¹o N ph©n tö ZnO Hay: mol nguyªn tö Zn t¸c dông víi 1molph©n tö O2 t¹o mol ph©n tö ZnO Trong Qua ®©y PTHH: em cãTõ nhËn tØ lÖxÐt hÖ g× sè vÒ c¸ctØ chÊt lÖ sè Mol -> tØcña lÖ sè c¸cmol chÊt c¸c chÊt ph¶n øng víi tØ lÖ hÖ sè cña mçi chÊt PTHH (6) TiÕt 32 - Bµi 22 1- Bằng cách nào tìm đợc khối lợng chất tham gia và sản phẩm? ThÝ dô: §èt ch¸y hoµn toµn 13 gam kÏm (Zn) khÝ O xi (O2 ) ta t0 Zn + O ZnO(r) (r) (K) thu đợc hợp chất kẽm O xít (ZnO): TÝnh khèi lîng Oxi (O2), khèi lîng kÏm O xÝt (ZnO) tham gia vµ t¹o thµnh ph¶n øng trªn? Trong PTHH : Tõ tØ lÖ hÖ sè c¸c chÊt -> tØ lÖ sè mol c¸c chÊt Zn(r) + O2 (K) t0 ZnO (r) Cø : mol Ngtö Zn t¸c dông víi 1mol ph©n tö O2 t¹o mol ph©n tö ZnO C¸c em h·y th¶o luËn nhãm: ? T×m sè mol cña 13 gam kÏm: ? LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng: - C¨n cø vµo nhËn xÐt vÒ tØ lÖ sè mol chÊt PTHH võa rót ë trên và số mol kẽm tìm đợc Hãy tìm: ? Sè mol Oxi, kÏm O xÝt : ? Khèi lîng Oxi , kÏm O xÝt : (7) TiÕt 32 - Bµi 22 1- Bằng cách nào tìm đợc khối lợng chất tham gia và sản phẩm?  a, ThÝ dô: Tãm t¾t : BiÕt : Zn(r)+ O2 (K) T×m : t0 ZnO(r) ; mZn=13(g) mO =? ; mZnO = ? Bµi gi¶i 13 m Zn    +, 13(g) kÏm tham gia ph¶n øng cã sè mol lµ : nZn M Zn 65 +, LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc: Zn(r) + O2 (K) t0 0,2 (mol ) ZnO (r) +, Cø : mol Ngtö Zn t¸c dông víi 1mol ph©n tö O2 t¹o mol ph©n tö ZnO NÕu: 0, mol Ngtö Zn t¸c dông víi 0,1mol ph©n tö O2 t¹o 0, mol ph©n tö ZnO +,Khèi lîng O xi tham gia ph¶n øng lµ: mO2 = nO2 MO2 = 0,1 32 =3,2(g) ( O2 = 32  MO2 = 32 (g) ) Khèi lîng kÏm O xÝt t¹o thµnh lµ: mZnO = nZnO MZnO =0,2 81 =16,2(g) ( ZnO =(65.1+16) = 81  MZnO= 81 (g) ) •Cách 2: tính mZnO : Theo định luật bảo toàn khối lợng: mZnO = mZn + mO2 = 13 + 3,2 = 16,2 (g) (8) TiÕt 32 - Bµi 22 1- Bằng cách nào tìm đợc khối lợng chất tham gia và sản phẩm?   a, ThÝ dô: b, C¸c bíc tiÕn hµnh: (Ghi nhí SGK / Tr74) c, Bµi tËp ¸p dông: Trong thí nghiệm nung đá vôi(CaCO3) thì thu đợc vôi sống (CaO)và t CaCO3 CaO + CO2 khÝ cacbonic (CO2): Tính khối lợng đá vôi (CaCO3) cần nung để thu đợc 42 (g) vôi sống (CaO) ? (9)  Tãm t¾t : cho biÕt : m CaO gam = 42 t0 CaCO3 CaO + CO2 T×m : mCa CO3 =? Bµi gi¶i mCaO  +, 42(g) v«i sèng (CaO) cã sè mol lµ : nCaO M CaO  42 0,75(mol ) 56 +, LËp PTHH: t0 CaCO3 +,Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc: CaO + CO Cứ : 1mol CaCO3 tham gia phản ứng thì thu đợc 0,1 mol CaO Vậy cần : 0,75 mol CaCO3 tham gia phản ứng thì thu đợc 0,75 mol CaO +, Khối lợng đá vôi (CaCO3) cần nung là : mCaCO = nCaCO x MCaCO 3 ( MCaCO 3 =0,75 100 =75 (g) =100 (g) ) (10) Trß ch¬i rung chu«ng vµng LuËt ch¬i : Cã c©u hái lùa chän, víi tõng c©u hái mçi c¸ nhân lớp trả lời vào bảng, đúng thì đợc chơi tiếp câu sau, cá nhân nào trả lời sai th× sÏ bÞ thu b¶ng l¹i vµ ph¶i dõng cuéc ch¬i Sau c©u hái lùa chän häc sinh nµo cßn b¶ng sÏ giµnh chiÕn th¾ng, (Sau nghe đọc yêu cầu câu hỏi và quan sát các ph¬ng ¸n lùa chän , mçi c¸ nh©n cã 15 gi©y suy nghÜ vµ ghi sù lùa chän cña m×nh vµo b¶ng c¸ nh©n.) (11) C©u hái 1: Kim lo¹i R cã ho¸ trÞ II ph¶n øng víi O xi (O2 ) th× PTHH lµ : A - 2R t0 + O2 t 2RO B - C - R 2R + O2 + O2 t0 Sang c©u RO2 RO 15s 14s 13s 12s 11s 10s 09s 08s 07s 06s 05s 04s 03s 02s 01s15§ 15· gi©y hÕ b¾tt ®Çu 15 gi ©y (12) C©u hái 2: Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,8(g ) Kim loại R nói trên O xi (O2)d ta thu đợc (g) O xít (RO) thì khối lợng O xi cần dùng là : A- mO2 = (g) 08s 07s 06s 05s 04s 03s 15s 14s 13s 12s 11s 10s 02s15§· 01s 09s B- mO2 = mRO + mR = + 4,8 =12,8 (g) C- mO2 = mRO - mR = - 4,8 = 3, (g) Sang c©u gi© hÕt y15 b¾t gi© ®Çuy (13) C©u hái 3: Theo d÷ liÖu vµ c¸ch tÝnh c©u 2: 3,2 (gam ) O xi (O2) sÏ cã sè mol lµ : A- B- C- nO2 = 0,2 (mol) n O2 = n O2 = 0,1 (mol) 0,3 (mol) Sang c©u 07s 08s 03s 02s 06s 10s 09s 05s 04s 13s 12s 11s 15s 01s 14s §· 15 hÕt gi©y15 b¾t gi© ®Çu y (14) C©u hái 4: t0 2R + O2 2RO Theo PTHH: vµ c¸ch tÝnh nO2 = 0,1 (mol) ë c©u 3: sè mol cña kim lo¹i R tham gia ph¶n øng lµ: A B- C- n R  n 0,05 o2 nR = nO2 = 0,1 (mol) nR = nO2 = 0,2 (mol) Sang c©u  mol  12s 06s 05s 04s 03s 02s 11s 10s 09s 08s 15s 14s 13s 01s§· 07s hÕt 15 15 gi©y gi© b¾t y ®Çu (15) C©u hái 5: Theo c©u hái khèi lîng Kim lo¹i R lµ 4,8 (g) vµ c¸ch tÝnh nR = 0,2 (mol) ë c©u 4: th× khèi lîng mol cña kim lo¹i R lµ: A- MR = 27 (gam )  R lµ nh«m (Al) 01s 03s 08s 13s 02s 07s 06s 05s 04s 12s 11s 10s 09s 15s 14s B- MR = 24 (gam )  R lµ ma giª (Mg) C- MR = 39 (gam )  R lµ kali (K) §· 15 hÕt gi©y 15 b¾t gi© ®Çu y Sang phÇn tãm t¾t c¸c c¸ch chän (16) tóm tắt các phần đã chọn : c©u 1: PTHH: 2R + O2 t0 2RO câu 2: theo định luật bảo toàn khối lợng: mO2 = mRO - mR = - 4,8 = 3, (g) m 3,2  0,1 c©u 3: sè mol O xi tham gia P/ø : no  M 32  mol  c©u : theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc : nR = nO2 = 0,2 (mol) c©u : khèi lîng sè mol cña kim lo¹im R lµ: 4,8 R  24 MR nR 0,2  gam MR = 24 (gam )  R lµ ma giª (Mg) đề bài : Đốt cháy 4,8(gam) kim loại R hoá trị II Oxi (O2) d, ng ời ta thu đợc gam O xít ( có công thức RO) a, Tính khối lợng O xi (O2)đã tham gia phản ứng b,Xác định tên và Kí hiệu kim loại R (17) + Häc thuéc phÇn ghi nhí : C¸c bíc tiÕn hµnh SGK (chú ý bớc và bớc đặt bớc nào trớc đợc thông thờng ngời ta lËp PTHH tríc) + lµm c¸c bµi tËp: bµi 1(b) / Tr 75 SGK ; bµi /(a,b ) / Tr 75 SGK Bài 1: đây đề bài đã Lập PTHH : Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 vµ cho biÕt mFe = 2,8 (g) ; T×m mHCl =? Ta chØ viÖc vËn dông quy t¾c bíc vµo lµm Bµi 3: C¸ch lµm t¬ng tù (18) (19) Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn đã biết cách lập phơng trình tÆng b¹n trµng ph¸o tay cïng ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n Bạn đợc chơi tiếp Quay vÒ c©u hái (20) Bạn đã chọn sai Bạn phải dừng chơi đây để nhờng cho các bạn kh¸c Quay vÒ c©u hái (21) Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn đã nắm và vận dụng tốt định luật bảo toµn khèi lîng tÆng b¹n trµng ph¸o tay cïng ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n Bạn đợc quyền chơi tiếp Quay l¹i c©u hái (22) Bạn đã chọn sai Bạn phải dừng chơi đây để nhờng cho các b¹n kh¸c Quay l¹i c©u hái (23) Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn nắm công thức chuyển đổi tặng b¹n trµng ph¸o tay cïng ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n Bạn đợc chơi tiếp Quay l¹i c©u hái (24) Bạn đã chọn sai Bạn phải dừng chơi đây để nhờng cho các b¹n kh¸c Quay l¹i c©u hái (25) Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn nắmđợc cách tính theo phơng tr×nh TÆng b¹n trµng ph¸o tay cïng ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n Bạn đợc chơi tiếp Quay l¹i c©u hái (26) Bạn đã chọn sai Bạn phải dừng chơi đây để nhờng cho c¸c b¹n kh¸c Quay l¹i c©u hái (27) Bạn đã chọn đúng Điều đó chứng tỏ bạn nắmđợc cách tính theo phơng tr×nh TÆng b¹n trµng ph¸o tay cïng ®iÓm thªm vµo quü ®iÓm cña b¹n Bạn đợc chơi tiếp Quay l¹i c©u hái (28) Bạn đã chọn sai Bạn phải dừng chơi đây để nhờng cho c¸c b¹n kh¸c Quay l¹i c©u hái (29) Trß ch¬i ”rung chu«ng vµng ” LuËt ch¬i : C¸c nhãm häc tËp thi ®ua víi Cã c©u hái lùa chän, víi tõng c©u hái mçi c¸ nh©n c¸c nhóm trả lời vào bảng, đúng thì đợc chơi tiÕp c©u sau, nÕu c¸ nh©n nµo tr¶ lêi sai th× sÏ bÞ thu b¶ng l¹i vµ ph¶i dõng cuéc ch¬i Sau c©u hái lùa chän nhãm nµo cßn nhiÒu b¶ng nhÊt sÏ giµnh chiÕn th¾ng, (Sau nghe đọc yêu cầu câu hỏi và quan sát các ph ¬ng ¸n lùa chän , mçi c¸ nh©n cã 15 gi©y suy nghÜ vµ ghi sù lùa chän cña m×nh vµo b¶ng c¸ nh©n.) (30) Tãm t¾t : BiÕt Al (r) mO t0 + O2 (k) -> = 19,2(g) Bµi gi¶i -Sè mol Oxi tham gia ph¶n øng lµ : - LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc : -Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc : Al2O3 (r ) ; T×m mAl =? ; m Al2O3 = ? 19,2 no2  32 0,6 mol Al (r) + O2 (k) t0  Al2O3 (r )  nAl 0,6 0,8 (mol ) 2    n Al 2O3 no2 0,6 0,4 (mol ) -Khèi lîng : +, Nh«m (Al) tham gia ph¶n øng lµ: mAl = nAl MAl = 0,8 27 =21,6(g) ( Al = 27  MAl = 27 (g) ) +, Nh«m OxÝt (Al2O3) lµ: mAl2O3 = nAl2O3 MAl2O3 = 0,4 102 = 40,8 (g) ( Al2O3 = (27 + 16 ) = 102  MAl2O3 = 102 (g) ) * Cách 2: tính mAl2O3 : Theo định luật bảo toàn khối lợng: mAl2O3 = mAl + mO2 = 21,6 + 19,2 = 40,8 (g) (31) Bài tập : Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai ? H·y söa l¹i c¸c chç sai? STT C©u 19,2  no2 32 0,6 mol 19,2 (g) O xi cã sè mol lµ : Al (r) O22 (k)(k) (r) ++ 3O LËp PTHH : ® t00  ® Al22O33 (r(r )) S 21 21       nnAlAl2O2O3 33 nnoo2 3300,,66 0,42 (mol ) Theo PTHH: Nh«m OxÝt (Al2O3) lµ: m Al O = n Al S § O3 M Al O3 = 0,4 102 = 40,8 (g) S (32) Bài tập : Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai ? ( đã sửa các chỗ sai >hãy đặt đề bài cho lời giải này) §èt ch¸y bét Nh«m (Al)trong khÝ O xi: Al (r) + O2 (k)  t Al2O3 (r ) NÕu cã 19,2 (gam) O xi (O2) tham gia ph¶n øng H·y tÝnh khèi l ợng nhôm O xít (Al2O3 ) thu đợc ? STT C©u 19,2 0,6 mol 19,2 (g) O xi(O2) cã sè mol lµ : n  o2 32 PTHH : 4 Al (r) + 3O2 (k) Theo PTHH: t0  Al2O3 (r ) 2    n Al 2O3 no2 0,6 0,4 (mol ) Nh«m OxÝt (Al2O3) lµ: m Al O = n Al O3 M Al O3 = 0,4 102 = 40,8 (g) (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH THEO CONG THUC HOA HOC, TINH THEO CONG THUC HOA HOC