Mau bien ban tong hop danh gia KTTD giao vien

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:13

Đối chiếu các loại sổ, đảm bảo các hồ sơ chuyên môn theo qui định:... Kết quả giảng dạy: a..[r] (1)PHÒNG GD – ĐT BA TƠ TRƯỜNG THCS TT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ba Tơ, ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN Năm học: ………… Họ và tên giáo viên kiểm tra:………………………………………………………… Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: …………………………Chuyên ngành:…………… Năm vào ngành:……………………………………………………… Nhiệm vụ phân công:………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… I Kết kiểm tra: Trình độ nghiệp vụ sư phạm: a Trình độ nắm yêu cầu nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh: + Ưu điểm: + Nhược điểm: * Xếp loại:…………… b Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy: + Ưu điểm: + Nhược điểm: * Xếp loại:…………… c Kết xếp loại tiết dạy trên lớp: - Tiết thứ nhất: Môn Lớp Tên bài dạy: Điểm trung bình: /tiết Xếp loại: - Tiết thứ hai: Môn Lớp Tên bài dạy: Điểm trung bình: /tiết Xếp loại: - Tiết thứ ba: Môn Lớp Tên bài dạy: Điểm trung bình: /tiết Xếp loại: (Có phiếu đánh giá dạy kèm theo) d Xếp loại chung trình độ nghiệp vụ sư phạm: Việc thực qui chế chuyên môn: (2) a Thực chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục: + Ưu điểm: + Nhược điểm: b Kiểm tra việc soạn bài, chuẩn bị đồ dụng dạy học theo qui định: + Ưu điểm: + Nhược điểm: + Xếp loại: - Bài soạn thứ nhất: Môn:………………… Lớp:………Tiết thứ (Theo PPCT): Tên bài soạn: Tổng số điểm: Xếp loại: - Bài soạn thứ nhất: Môn:………………… Lớp:………Tiết thứ (Theo PPCT): Tên bài soạn: Tổng số điểm: Xếp loại: - Bài soạn thứ nhất: Môn:………………… Lớp:………Tiết thứ (Theo PPCT): Tên bài soạn: Tổng số điểm: Xếp loại: - Bộ giáo án: Môn:………………… Lớp:………Tổng số tiết đã soạn: Tổng số điểm: Xếp loại giáo án: c Kiểm tra việc đánh giá, ghi điểm, chấm bài kiểm tra học sinh: + Ưu điểm: + Nhược điểm: * Xếp loại:…………… d Đối chiếu các loại sổ, đảm bảo các hồ sơ chuyên môn theo qui định: (3) + Ưu điểm: + Nhược điểm: * Xếp loại:…………… e Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thực hành thí nghiệm: + Ưu điểm: + Nhược điểm: Kết giảng dạy: a Kiểm tra việc thực qui chế đánh giá ghi điểm môn học học sinh: + Ưu điểm: + Nhược điểm: b Kết kiểm tra, khảo sát chất lượng giáo dục cán kiểm tra: + Ưu điểm: + Nhược điểm: c So sánh kết kiểm tra với chất lượng chung toàn trường và so với năm học trước đó: + Ưu điểm: + Nhược điểm: (4) Việc thực các nhiệm vụ khác: II Kết xếp loại chung: III Đề nghị: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC KIỂM TRA (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau bien ban tong hop danh gia KTTD giao vien, Mau bien ban tong hop danh gia KTTD giao vien