de thi ly 6 ky II

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:12

1,5điểm Hãy giải thích tại sao người ta không đổ các chất lỏng vào chai bia, nước ngọt và rượu thật đầy.. 9.2,5ñieåm Haõy tính: a.?[r] (1)Trường THCS Lý Thường Kiệt Hoï teân:……………………………………… Lớp: Ñieåm ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 Moân: Vaät lyù Thời gian: 15 phút(khơng kể giao đề) Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân Phaàn A: Traéc nghieäm(4 ñieåm) I Hãy chọn câu trả lời đúng Khi đun ấm nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm vì: A Nước nóng tràn ngoài gây nguy hiểm C Nước sôi nhanh B Hiệu hơn, đỡ tốn chất đốt D Bếp bị đè ít Nút thuỷ tinh lọ thuỷ tinh bị kẹp phải mở nút cách nào đây? A Hô noùng mieäng loï C Hô noùng coå loï B Hô noùng thaân loï D Hơ nóng lọ Trường hợp nào đây không liên quan đến nóng chảy? A Một que kem để ngoài trời C Cốc nước giải khát có nước đá B Đun đồng để đúc đồng D moät ngoïn ñuoác ñang chaùy Hiện tượng nào đây xảy làm lạnh lượng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng giảm C Trọng lượng riêng chất lỏng giaûm B Trọng lượng chất lỏng tăng D Khối lượng riêng chất lỏng tăng Vật nào đây không cấu tạo dựa trên co giãn vì nhiệt? A Quaû boùng baøn C Baêng keùp B Nhieät keá D Khí caàu khoâng duøng khoâng khí noùng II Điền từ cụm từ thích hợp khung cho vào chỗ trống(1,5 điểm): Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố sau: (1)…………………………………………………………………………… Nhiệt độ; ánh sáng (2)…………………………………………………………………………… Gió, lượng (3)…………………………………………………………………………… Diện tích mặt thoáng  (2) Trường THCS Lý Thường Kiệt Hoï teân:……………………………………… Lớp: Ñieåm ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 Moân: Vaät lyù Thời gian: 30 phút(khơng kể giao đề) Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân Phần B Tự luận(6 điểm): 7.(2điểm) Thế nào là đông đặc? nóng chảy? Cho ví dụ minh họa? (1,5điểm) Hãy giải thích người ta không đổ các chất lỏng vào chai bia, nước và rượu thật đầy? 9.(2,5ñieåm) Haõy tính: a 300C baèng bao nhieâu 0F? b 370C baèng bao nhieâu 0F?  (3) ĐÁP ÁN VAØ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II MOÂN: VAÄT LÍ - NAÊM HOÏC 2010-2011 A Traéc nghieäm I Mỗi câu đúng 0,5đ 1A 2C 3D 4D 5B II Mỗi câu đúng 0,5đ (1) Gioù (0,5ñ) (2) Nhiệt độ (0,5ñ) (3) Diện tích mặt thoáng (0,5ñ) B Tự luận Caâu/yù Noäi dung Thang ñieåm - Sự đông đặc là chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái 0,5 điểm raén Ví dụ: cho cốc nước 200C vào tủ lạnh 0,5 ñieåm - Sự nóng chảy là chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thaùi loûng 0,5 ñieåm Ví duï: moät caây neán ñang chaùy 0,5 ñieåm Vì đổ đầy các chất lỏng dễ gặp thời tiết nóng 0,75 ñieåm Người ta làm để tránh tượng gây lực lớn làm chai 0,75 ñieåm 0 a Ta coù: 30 C = C + 30 C 0,5 ñieåm 0 30 C = 32 F + 30.1,8 F 0,5 ñieåm 0 0 30 C = 32 F + 54 F = 86 F 0,25 ñieåm b Ta coù: 370C = 00C + 370C 370C = 320F + 37.1,80F 370C = 320F + 66,60F = 98,60F BGH 0,5 ñieåm 0,5 ñieåm 0,25 ñieåm IaDôk, ngaøy 25 thaùng 04 naêm 2011 Người đề và đáp án Hoà Baù Leä (4) MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II MOÂN: VAÄT LYÙ NHAÄN BIEÁT THOÂNG HIEÅU VAÄN DUÏNG NOÄI DUNG CHÍNH TOÅNG TN TL TN TL TN TL - Nắm vững các kiến thức 1 nở vì nhiệt các (1;3;6) (2;4) (7) (1) (8;9) chaát - Giải thích nở vì nhiệt cuûa chaát loûng - Sự nong chảy – đông ñaëc - Nhieät keáâ, nhieät giai - Vận dụng kiến thức bài nhiệt kếâ, nhiệt giai để làm 2,5ñ 0,0ñ 1,0ñ 2,0ñ 0,5ñ 4,0ñ 10ñ baøi taäp 1 TOÅNG 2,5ñ 0,0ñ 1,0ñ 2,0ñ 0,5ñ 4,0ñ 10ñ (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi ly 6 ky II, de thi ly 6 ky II