Bai tap on HKII Vat ly 11CB nam hoc 20112012

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:11

Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong 11.Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH, tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị ia xuống bằng không [r] (1)1 Dòng điện 8A chạy dây dẫn thẳng dài đặt không khí Tính độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây 4cm Khung dây tròn bán kính R = 3 cm gồm 5000 vòng, mang dòng điện I = 6A Tính độ lớn cảm ứng từ tâm khung dây Ống dây hình trụ dài 40cm quấn 1000 vòng, mang dòng điện I = 20A Tính độ lớn cảm ứng từ điểm lòng ống Vận dụng các qui tắc thích hợp để trả lời yêu cầu sau Hai dây dẫn song song mang dòng điện đặt không khí hình vẽ Biết b = 4a = 8cm, I1 = 2I2 = 6A Xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm M Hai dây dẫn song song mang dòng điện, đặt không khí hình vẽ Biết I1 = 5A , I2 = 2,5A, x = 3cm, d = 9cm Xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm M Hai dây dẫn song song đặt không khí , mang dòng điện hình vẽ Biết a = 9cm, b = 3cm, I1 = I2 = 6A Xác định cảm ứng từ tổng hợp M Một đoạn dây dẫn dài 15cm, có dòng điện I = 2A đặt từ trường B = 0,5T và song song với véctơ cảm ứng từ Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây trên Một điện tích q = -10-5C bay vào từ trường có B = 0,01T theo phương vuông góc với các đường sức từ thì chịu lực Lorenzt có độ lớn f = 1,2N Tính vận tốc điện tích đó 10.Trong khoảng thời gian 0,1s từ thông qua khung dây tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb) Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất 11.Suất điện động tự cảm 0,75V xuất cuộn cảm có L = 25mH, đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị ia xuống không thời gian 0,01s Tính ia 12.Tính góc khúc xạ tia sáng với góc tới i = 30o khi: a) Đi từ không khí vào thủy tinh b) Đi từ thủy tinh vào không khí Cho biết chiết suất thủy tinh là 1,5 (2) 13.Tính chiết suất thủy tinh Biết tia sáng chiếu vào mặt thủy tinh đó góc tới 60o thì khúc xạ thủy tinh góc 35o 14 Tia sáng truyền từ KK (n1 = 1) sang nước (n2 = 4/3) với góc tới i = 300 Tính góc khúc xạ 15.Một tia sáng truyền từ không khí vào nước (n =4/3), phần phản xạ và phần khúc xạ Hỏi góc tới phải bao nhiêu để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với 16.Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa: a) Môi trường x có chiết suất nx = ) và không khí ( n = 1) b) Môi trường A có chiết suất nA = 1,5 với môi trường B có chiết suất nB = 4/3 17 Góc giới hạn thủy tinh nước là 60o, chiết suất nước là 4/3 Tìm chiết suất thủy tinh, biết thủy tinh chiết quang nước 18 Vật AB = 4cm đặt trước, vuông góc trục chính TKHT ( f = 20cm), cách thấu kính 30cm Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại và chiều cao ảnh A’B’ Vẽ hình theo đúng tỉ a) lệ b) Tìm vị trí đặt vật để có ảnh A2B2 cùng chiều và cao gấp lần vật (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap on HKII Vat ly 11CB nam hoc 20112012, Bai tap on HKII Vat ly 11CB nam hoc 20112012