Unit 6 Unit 2 C23

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:10

Hỏi xem vật này / vật kia là vật gì... - Learn by heart new words.[r] (1)Friday, September 14th 2012 Lesson 5: C2-3 (2)  Vocabulary: -a door (n): cửa cái -a window (n): cửa sổ -a board (n): bảng -a clock (n): đồng hồ treo tường -a pencil (n): bút chì -a school-bag (n): cặp học -a waste-basket (n): sọt rác -an eraser (n): cục gôm, cục tẩy (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Lan Nam (13) Lan: What is this? Nam: It’s a door Lan: What is that? Nam: It’s an eraser  Structure: S1: What is this ? that? S2: It’s a / an + N (danh từ) (Hỏi xem vật này / vật là vật gì) (14)  Note: A / An (một): là Mạo từ bất định a) Dùng “an” danh từ bắt đầu nguyên âm: a, e, o, u, i Ex: An eraser … b) Dùng “a” cho các danh từ bắt đầu phụ âm: b, c, d, … Ex: a book, a class … (15)  Practice: this (16) this (17) this (18) that (19) that (20) that (21) P.1 P.4 P.2 P.3 P.5 P.6 (22) - Learn by heart new words - Do exercises in the workbook (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 6 Unit 2 C23, Unit 6 Unit 2 C23