Lop 4 tiet 11

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:07

HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG Khi trông phương đông vừa hé ánh dương Khăn quàng trên vai chúng em tới trường Em yêu khăn em càng gắng học hành Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh Nhìn bao khăn thắm t[r] (1)Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011 HỘI GIẢNG MÔN: ÂM NHẠC LẦN TRƯỜNG TH “B” BÌNH THÀNH LỚP: 4A GV: NGUYỄN HẢI PHÒNG (2) KIỂM TRA BÀI CŨ: (3) TIẾT 11: ÔN TẬP BÀI HÁT: KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ (4) HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP BÀI HÁT: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Nhạc và lời: NGÔ NGỌC BÁU (5) HƯỚNG DẪN VẬN ĐỘNG Khi trông phương đông vừa hé ánh dương Khăn quàng trên vai chúng em tới trường Em yêu khăn em càng gắng học hành Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngập bao sướng vui Hát vang lên chào đón tương lai Màu khăn tươi nhắc em, học tập luôn gắng siêng Làm cho khăn quàng thắm mãi vai em (Lời vận động tương tự lời 1) (6) Hát kết hợp vận động KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu (7) HOẠT ĐỘNG 2: TĐN SỐ 3: CÙNG BƯỚC ĐỀU Nhạc và lời: Phạm Kim NGHE MẪU &2==R=====V=== Cùng bước bước vui =! &====T=====S= =====R=====V== Chúng ta cùng tiến ===! ==!====e===! &====R=====V== =====R=====S= Cùng bước bước vui ==! ====!===d===! &====T=====S= =====R=====V== Chúng ta cùng lên đường (8) - Luyện tập cao độ: &=====r======s= =====t======u== - ====v======" Luyện tập tiết tấu: @ qq\qq\h\qq\q q\h[ (9) TẬP ĐỌC TỪNG CÂU &2==R=====V=== =! &====T=====S= =====R=====V== ===! ==!====e===! &====R=====V== =====R=====S= ==! ====!===d===! &====T=====S= =====R=====V== ===! ==!====e===! (10) TĐN SỐ 3: CÙNG BƯỚC ĐỀU Nhạc và lời: Phạm Kim &2==R=====V=== Cùng bước bước vui =! &====T=====S= =====R=====V== Chúng ta cùng tiến ===! ==!====e===! &====R=====V== =====R=====S= Cùng bước bước vui ==! ====!===d===! &====T=====S= =====R=====V== Chúng ta cùng lên đường (11) KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu (12) ☺Cảm nhận em bài hát? (Ca ngợi niềm tự hào đội TNTP HCM) *Các em cần nhớ: -Chăm ngoan học giỏi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ -Lời hứa đội viên -Truyền thống Đội và Ý nghĩa Khăn Quàng Đỏ (13) DAËN DOØ (14) KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lop 4 tiet 11, Lop 4 tiet 11