BM.01.QT.HT&ĐTLT.02 - BANG THEO DOI TINH HINH HOC TAP MON HOC

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:07

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM TT HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC.. Số tiết nghỉ.[r] (1)BẢNG THEO DÕI HỌC TẬP LỚP: ………………… TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM TT HỢP TÁC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC STT Họ và tên Môn học: Số tiết:…………… Học kỳ: Năm học: 20…-20… Ngày sinh Trong đó: LT:………… TN_TH:…………… BT: BTL_TKMH:……… Số tiết nghỉ TUẦN LỄ 10 11 12 13 14 15 16 17 Điểm thi kỳ:X1 TH XM X2 BTL X3 X Kết xử lý 18 Ngày cập nhập: Duyệt / sinh viên đủ tư cách dự thi TRƯỞNG BỘ MÔN Hải Phòng, ngày tháng năm 20 GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.01.QT.HT&ĐTLT.02 - BANG THEO DOI TINH HINH HOC TAP MON HOC, BM.01.QT.HT&ĐTLT.02 - BANG THEO DOI TINH HINH HOC TAP MON HOC