De Kiem tra 45 phut Ky 2

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:06

Câu 3: Viết chương trình nhập vào một dãy sô A gồm N phần tử nguyên N ≤150 xác định giá trị nhỏ nhất của dãy A rồi tráo đổi vị trí của phần tử này với phần tử đứng đầu dãy.. In ra màn hì[r] (1)Trêng thpt ®oµn thîng Hä vµ Tªn: Líp 11 §Ò kiÓm tra 45’ hk II khèi 11 M«n :Tin häc ĐỀ 01 Câu 1: Viết cấu trúc chung của: khai báo mảng chiều, thủ tục cho biết vị trí xâu s1 xâu s2, đổi chữ hoa chữ thường,thủ tục tạo xâu, cho biết mã X ký tự CH mã ASCII? Lấy ví dụ cụ thể? Câu 2: Em hãy viết thủ tục để xử lý Xâu s1 thành xâu kết các trường hợp sau: Cho xâu s1 := ‘affdfghjkl’ ; X:=70; a) = ‘ affdchefghjkl’ b) c) = ‘ AFFDFGHJKL’ d) = ‘ affhjkl’ = ‘F’ Câu 3: Viết chương trình nhập vào dãy sô A gồm N phần tử nguyên (N ≤150) xác định giá trị nhỏ dãy A tráo đổi vị trí phần tử này với phần tử đứng đầu dãy In màn hình dãy số trước và sau tráo đổi? Câu 4: Viết chương trình nhập vào xâu ký tự S từ bàn phím Em hãy tiến hành đổi tất các ký tự đứng sau dấu phẩy xâu S thành ký tự in hoa? In màn hình xâu S sau đổi và số lượng các ký tự đổi? VD: S:= ‘Cong, hoa, xa ,hoi ,chu nghia’ ==> S:= ‘Cong, Hoa, Xa, Hoi, Chu nghia’ Số lượng ký tự đổi = Bài làm (2) §Ò kiÓm tra 45’ hk II khèi 11 M«n :Tin häc Trêng thpt ®oµn thîng Hä vµ Tªn: Líp 11 ĐỀ 02 Câu 1: Viết cấu trúc chung của: Nhập mảng chiều, thủ tục cho xóa xâu , Chèn xâu, đổi chữ thường chữ hoa, cho biết ký tự CH có mã X mã ASCII ? Lấy ví dụ cụ thể? Câu 2: Em hãy viết thủ tục để xử lý Xâu s1 thành xâu kết các trường hợp sau: Cho xâu s1 := ‘LKJHGFDSA’ ; ch:= ‘F’; s2 := ‘GFD’; a) = 5; b) = ‘lkjhgfdsa’ c) = ‘ HGFDS’ d) = 70 ; Câu 3: Viết chương trình nhập vào dãy sô A gồm N phần tử thực (N ≤250) xác định giá trị lớn dãy A tráo đổi vị trí phần tử này với phần tử đứng cuối dãy In màn hình dãy số trước và sau tráo đổi? Câu 4: Viết chương trình nhập vào xâu ký tự S từ bàn phím Em hãy tiến hành đổi tất các ký tự đứng sau dấu chấm xâu S thành ký tự thường? In màn hình xâu S sau đổi và số lượng các ký tự đổi? VD: S:= ‘Cong hoa Xa hoi Chu nghia’ ==> S:= ‘Cong hoa xa hoi chu nghia’ Số lượng ký tự đổi = Bài làm (3) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ 01 Câu 1: a)cấu trúc chung khai báo mảng chiều? b)Thủ tục cho biết vị trí xâu c)Đổi ký tự HOA thường d)Thủ tục tạo xâu e)Cho biết mã X ký tự CH Var tenmang: Array[n1 n2] of Kieudulieu ; 0,5 + 0,5 = đ POS(S1,S2) CHR(ORD(CH)+32) COPY(st,vt,N) ORD(CH) ; 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ Câu 2: a) INSERT(‘che’,S1, 5) = ‘ affdchefghjkl’ b) DELETE(S1, 4, 3) c) UPCASE(S[i]) = ‘ AFFDFGHJKL’ d) CHR(70) Program Cau3; Var A: array[1 150] of integer; I, N, = ‘ affhjkl’ = ‘F’ PROGRAM cau4; VAR s:STRING; i,dem:BYTE; BEGIN write('Nhap xau S = ');readln(s); FOR i:=1 TO length(s) DO IF s[i]=',' THEN BEGIN s[i+1]:= upcase(s[i+1]); dem:=dem+1; END; writeln(s); write('+So luong ky tu duoc doi= ',dem); readln END ĐỀ 02 Câu 1: a)Nhập mảng chiều? For bđ:=n1 to n2 Begin Write(‘Nhap pt thu ’,bđ, ‘la: ’); Readln(tenmang[bđ]); End; DELETE(st, vt, N) INSERT(S1, S2, VT) UPCASE(ch) CHR(X):= CH ; b)Thủ tục xóa xâu c)Chèn xâu d)Đổi ký tự thường hoa e)Cho biết ký tự CH có mã X 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ 0,5 + 0,5 = đ Câu 2: a) POS (S2,S1) = 5; b) CHR(ORD(S[i])+32) c) COPY(s1, 4, 5) = ‘ HGFDS’ d) ORD(CH) Program Cau3; Var A: array[1 150] of integer; I, N, = ‘lkjhgfdsa’ = 70 ; PROGRAM cau4; VAR s:STRING; i,dem:BYTE; BEGIN write('Nhap xau S = ');readln(s); FOR i:=1 TO length(s) DO IF s[i]='.' THEN BEGIN s[i+1]:= chr(ord(s[i+1])+32); dem:=dem+1; (4) END; writeln(s); write('+So luong ky tu duoc doi= ',dem); readln END (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Kiem tra 45 phut Ky 2, De Kiem tra 45 phut Ky 2