kiem tra HK II hoa 8 ma tran

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:02

Câu 2 1đ Viết phương trình hoá học điều chế khí O2 từ nguyên liệu KClO3 Câu 3 2đ Em hãy nêu tính chất và ứng dụng của hiđrô.. Câu 41đ Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau a.[r] (1)PHÒNG GD-ĐT MAI SƠN TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHĂN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Hóa học Thời gian : 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung kiến thức Chương 4: Oxi - không khí Số câu hỏi Số điểm Chương 5: Hiđro - Nước Số câu hỏi Số điểm Nhận biết - Thành phần không khí - tác hại không khí -cách bảo vệ không khí Câu Thông hiểu Vận dụng mức cao Cộng - Biết phương pháp điều chế khí oxi và viết PTHH 2đ Câu 2 câu 1đ 3đ(30%) - Hoàn thành PTHH - Nêu tính chất ứng dụng H2 Câu 3,4 câu 3đ(30%) 3đ Chương 6: Dung dịch Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Vận dụng Câu 5đ(50%) CHUYÊN MÔN DUYỆT PHÒNG GD-ĐT MAI SƠN TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHĂN - Biết tính nồng độ phần trăm dd - Biết dựa vào PTHH tìm m , V kiện đã cho Câu Câu câu 3đ 4đ(40%) Câu 3đ(30%) câu 10đ(100%) 1đ câu 1đ(10%) Câu 1đ(10%) TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ Dương Trung Kiên ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Hóa học (2) Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu1( 2đ) Nêu thành phần không khí? Không khí bị ô nhiễm gây tấc hại gì? Chúng ta phải làm gì để bảo không khí lành? Câu ( 1đ) Viết phương trình hoá học điều chế khí O2 từ nguyên liệu KClO3 Câu (2đ) Em hãy nêu tính chất và ứng dụng hiđrô Câu 4(1đ) Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau a H2 + Ag2O → …….+ ……… b.H2 + Fe2O3 → ………+ ……… Câu (1đ) Hoà tan 25 (g) NaCl vào 50 (g) H2O Hãy tính nồng độ phần trăm (C%)của dung dịch Câu 6: (3 đ) Khử 48 gam đồng (II) oxit khí Hiđro Hãy: a Viết phương trình phản ứng hóa học b Tính số gam đồng kim loại thu được? c Tính thể tích khí Hiđro (đktc) cần dùng? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (3) Câu 1(2đ) Thành phần không khí: 78% N2 ; 21 O2 ; 1% khí khác ( CO2 , nước , khí hiếm…) 1đ * Tác hại : - Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người, Đv… CO2 gây hiệu ứng nhà kính… 0,5đ * Biện pháp; - Trồng rừng , chế tạo đọng điện… 0,5đ Câu (1đ) Phương trình hoá học: KClO3  t  KCl  3O2 Câu (2đ) * Tính chất vật lý: 0,5đ - Là chất khí không màu , không mùi, không vị -Là khí nhẹ * Tính chất hoá học 1đ - tác dụng với oxi H  O2  to H 2O - Tác dụng với CuO H  CuO  t  Cu  H 2O * Ứng dụng 0,5đ - Làm nhiên liệu - SX Amoniăc , phân bón - Khử số oxit kim loại - Bơm vào kinh khí cầu Câu (1đ) H  Ag 2O  t  Ag  H 2O 3H  Fe2O3  t  Fe  3H 2O Câu (1đ) mdd mct  mdm 25  50 75( g )  C%  mct 25 100  100 30% mdd Câu 6: (3đ) t a.Ta có PTPƯ: H2 + CuO   Cu + Theo đầu bài ta có số mol đồng (II) oxit: o H2O 1đ 48 0, 6(mol ) 80 nCuO 0, 6(mol ) nCuO  b Theo PTHH ta có: nCu Vậy khối lượng kim loại đồng thu là: mCu n.M 0,6.64 38, 4( gam) nH nCuO 0, 6(mol ) c Theo PTHH ta có: Vậy thể tích khí Hiđro cần dùng cho phản ứng là: VH n.22, 0, 6.22, 13, 44(lit ) 1đ 1đ (4) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra HK II hoa 8 ma tran, kiem tra HK II hoa 8 ma tran