Bai 19 Dac diem ben ngoai cua la

29 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:01

Quan saùt hình aûnh xaùc ñònh caùc kieåu xeáp laù treân caây, tìm thoâng tin ñeå töï ghi vaøo caùc coät ôû baûng döôùi sau:. Moïc caùch (laù caây daâu) Moïc ñoái ( laù caây döøa caïn) M[r] (1)(2)Giáo Viên: Trần Thị Hà Sinh Học: 6A (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Cây huyết dụ Cây sồi đỏ Cây phong đỏ (10)1.Đặc điểm bên lá: a.Phiến lá: (11)(12)(13)(14)(15)GÂN LÁ HÌNH CUNG (16)1.Đặc điểm bên lá: a.Phiến lá: b.Gân lá: (17)(18)(19)(20)1.Đặc điểm bên lá: a.Phiến lá: b.Gân lá: c.Lá đơn kép: (21)Lá dừa cạn Lá dâu Mọc đối Lá dây huỳnh Mọc cách Mọc vòng (22)Quan sát hình ảnh xác định kiểu xếp cây, tìm thơng tin để tự ghi vào cột bảng sau: Mọc cách (lá dâu) Mọc đối ( dừa cạn) Mọc vòng (lá dây huỳnh) STT Tên cây Số mọc từ Kiểu xếp cây mấu thân Kiểu xếp lá 1 Dâu 2 Dừa cạn 3 Dây huỳnh 1 Mäc c¸ch 4 Mäc vßng (23)(24)a.Lá ớt, phượng, mít c.Lá cam, bàng, ổi b.Lá đào, khế, mồng tơi d.Lá xoan,lá hoa hồng, dâu Tiếc ! Sai bạn Tiếc ! Sai bạn ơi Tiếc ! Sai bạn ơi Hoan hô ! Bạn 1.Nhóm hồn tồn đơn ? (25)a.Lá nhãn, hành, bưởi c.Lá lay ơn, mít, ớt b.Lá lúa, ngô, tre d.Lá cà, cải, lúa Tiếc ! Sai bạn Tiếc ! Sai bạn Tiếc ! Sai bạn Hoan hô ! Bạn (26)(27)(28)*Về nhà học làm tập tập.Đọc phần: “Em có biết” *Ép 6-10 làm tập bách thảo, ghi vào lá: Tên lá, kiểu gân lá, thuộc đơn hay kép, kiểu xếp thân cành. (29)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 Dac diem ben ngoai cua la, Bai 19 Dac diem ben ngoai cua la