tin 6

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:59

Dặn dò • Ôn lại các loại dữ liệu trên trang tính, cách sử dụng địa chỉ ô tính trong tính toán, cách nhập công thức • Xem trước bài 1, bài 2 bài thực hành bảng điểm của lớp em.[r] (1)Kiểm tra 15 phút Câu 1: Nêu các kí hiệu phép toán công thức? Câu 2: Nêu các bước để nhập công thức ? Nhập công thức sau vào trang tính: 2 {(24  15) : 3}   198 : Câu 3: Từ đâu có thể biết ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể? (2) Tiết 14 THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH(tt) (3) Tiết 14: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH(tt) Sử dụng địa công thức - Trong công thức không dùng địa ô tính mà nhập số liệu cố định thì số liệu ban đầu thay đổi ta phải ……… công thức để tính toán lại kết - Ngược lai, sử dụng địa ô tính công thức thì số liệu ban đầu thay đổi, kết tính toán ………… cập nhật Trong Ngượccông lại, thức, công nếuchỉ không thứcônếu dùng dùng địa địa Địa tính là gì? ôô tính tính màthì nhập số số liệu liệu ban cố định đầuthì thay khiđổi số ta liệu ban đầucó thay nhận đổixét ta có gì?nhận xét gì? (4) Củng cố • Câu 3/sgk: Hãy nêu lợi ích việc sử dụng địa ô tính công thức? Đáp án: số liệu ban đầu thay đổi, kết tính toán tự động cập nhật (5) Câu4/sgk • a) b) c) d) e) f) Giả sử cần tính tổng giá trị các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị ô B2 Công thức nào các công thức sau đây là đúng? (D4+C2)*B2 D4+C2*B2 =(D4+C2)*B2 =(B2*(D4+C2) =(D4+C2)B2 (D4+C2)B2 (6) Củng cố Giả sử bạn học sinh có kết học tập môn tin học sau: Điểm KT miệng KT 15 phút KT tiết lí thuyết KT tiết thực hành Điểm tổng kết 8.5 ? Em hãy lập công thức thích hợp để tính điểm tổng kết môn tin học cho bạn? (biết điểm tổng kết là trung bình cộng các điểm kiểm tra sau nhân hệ số) (7) Dặn dò • Ôn lại các loại liệu trên trang tính, cách sử dụng địa ô tính tính toán, cách nhập công thức • Xem trước bài 1, bài bài thực hành bảng điểm lớp em (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: tin 6, tin 6