de thi hk1 co dap an

24 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:57

Tìm toạ độ đỉnh D để tứ giác ABCD là hình bình hành.. CMR ABC vuông tại A..[r] (1)Sở giáo dục và đào tạo §Ò thi häc k× I líp 10 THPT m«n: To¸n 10 (c¬ b¶n) -    Hä vµ tªn: A PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) N¨m häc 2009 - 2010 Lớp: .đề chẵn Chọn đáp án đúng các câu sau: Câu 1: Trong các cách viết tập sau đây tập số thực  cách viết nào đúng?  h; k   x   | h x k  h; k   x   | h x k A B  h; k   x   | h  x k  h; k   x   | h  x  k C D A  1, 2,3, 4,5 ; B  2, 7, 4,5 C©u 2: Cho Khi đó A  B là  1, 2,3, 4  2, 4,5  1, 2,3, 4, 5, 6, 7  1,3, 6 A B C D x  x  §iÒu kiÖn cña ph¬ng tr×nh lµ: C©u 3: Cho ph¬ng tr×nh x  A x ≠ B x ≠ C©u 4: Hµm sè nµo sau ®©y lµ hµm sè h»ng C x > D x < y x A y 2 x  x B y 2 C y  3x  D Câu 5: Mệnh đề sau đây là sai? A Tæng, hiÖu cña hai vect¬ lµ mét vect¬ B TÝch cña vect¬ víi mét sè lµ mét vect¬ C TÝch v« híng cña hai vect¬ lµ mét sè D TÝch v« híng cña hai vect¬ lµ mét vect¬ Câu 6: Cho ABC có A(2; 0), B(-1; -2), C(5; -7) Toạ độ trọng tâm tam giác là  2;3  2;  3  3;    3;  A B C D B PhÇn tù luËn C©u I (4 ®iÓm): 1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  2) Gi¶i ph¬ng tr×nh x  x  3) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh: 2 x  y  z 13  4 x  y  z 3  x  y  z   A  1;  , B   1;  , C  4;  1 C©u II (3 ®iÓm): Cho tam gi¸c ABC cã a) Chøng minh r»ng tam gi¸c vu«ng t¹i A b) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC c) Tìm toạ độ điểm I cách đỉnh A, B, C HÕt (2) Sở giáo dục và đào tạo L¹ng s¬n -    Hä vµ tªn: A PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) §Ò thi häc k× I líp 10 THPT m«n: To¸n 10 (c¬ b¶n) N¨m häc 2008 - 2009 Lớp: .đề lẻ Chọn đáp án đúng các câu sau: Câu 1: Trong các cách viết tập sau đây tập số thực  cách viết nào đúng?  h; k   x   | h x k  h; k   x   | h x k A B  h; k   x   | h  x k  h; k   x   | h  x  k C D A  1, 2,3, 4,5 ; B  2, 7, 4,5 C©u 2: Cho Khi đó A  B là  1, 2,3, 4, 5, 6, 7  1,3, 6  1, 2,3, 4  2, 4,5 A B C D x  x  §iÒu kiÖn cña ph¬ng tr×nh lµ: C©u 3: Cho ph¬ng tr×nh x  A x ≠ B x ≠ C x <3 D x >3 C©u 4: Hµm sè nµo sau ®©y lµ hµm sè h»ng y  2x  A y 2 x  x  B y  3x  C y  D Câu 5: Mệnh đề sau đây là sai? A TÝch v« híng cña hai vect¬ lµ mét vect¬ B TÝch cña vect¬ víi mét sè lµ mét vect¬ C TÝch v« híng cña hai vect¬ lµ mét sè D Tæng, hiÖu cña hai vect¬ lµ mét vect¬ Câu 6: Cho ABC có A(2; 0), B(2; -3), C(5; 9) Toạ độ trọng tâm tam giác là  3;    3;   2;3  2;  3 A B C D B PhÇn tù luËn C©u I (4 ®iÓm): 1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  2) Gi¶i ph¬ng tr×nh x  12 x  3) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh:  x  y  z 2   x  y  3z 1 2 x  y  3z   A  2;  , B  0;1 , C  4;   C©u II (3 ®iÓm): Cho tam gi¸c ABC cã a) Chøng minh r»ng tam gi¸c vu«ng t¹i A b) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC c) Tìm toạ độ điểm I cách đỉnh A, B, C HÕt (3) Sở giáo dục và đào tạo L¹ng s¬n -    - Híng dÉn chÊm §Ò thi häc k× I líp 10 m«n: To¸n 10 (c¬ b¶n) N¨m häc 2005 - 2006 §Ò ch½n C©u Tr¾c nghiÖm Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm HDC §¸p ¸n D B B D C B 1) C©u I y 2) Tù luËn -5 -4 -3 -2 x -1 LËp b¶ng biÕn thiªn Vẽ đồ thị f(x)=x^2+2x-3 -1 4 x  12 x  §iÒu kiÖn: x  4,5  x  x 0  x 0; x 8 Thö l¹i: pt cã nghiÖm x = (HS có thể sử dụng pp biến đổi tơng đơng) ®iÓm 0,5/c©u 0,75 0,75 0,5 0,5 -2 -3 -4 2 x  y  z 13  1 -5   2 4 x  y  3z 3   x  y  z   3 Tõ (3) ta cã: x = + 2y + 4z 3)  Thay (4) vµo (2) vµ (3) ta cã: C©u II 0,25 (4) 2   y  z   y  z 13 7 y  z 11  y 2    6 y 13   z  4   y  z   y  z 3 Thay y= ; z = -1 vµo (4) ta cã: x = + 2.2 + (-1) = VËy nghiÖm cña hÖ lµ: (x; y; z) = (1; 2; -1)   AB   2;   ; AC  3;   1) Ta cã:     AB AC          3 0  AB  AC  AB  AC Cã: VËy tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A 2) Ta cã: AB    2 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2      2 2; AC     3  18 3 0,5 1 S ABC  AB AC  2.3 6 2 Do ABC vu«ng t¹i A nªn 0,5 3) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC Do ABC vu«ng t¹i A nªn ta cã: IA = IB = IC 0,5  1 I  ;  2 VËy  Sở giáo dục và đào tạo L¹ng s¬n -    - Híng dÉn chÊm §Ò thi häc k× I líp 10 m«n: To¸n 10 (c¬ b¶n) N¨m häc 2005 - 2006 §Ò LÎ Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm HDC C©u §¸p ¸n ®iÓm (4) Tr¾c nghiÖm D C D A C©u I 0,5/c©u D A y f(x)=-x^2+2x+3 1) LËp b¶ng biÕn thiªn Vẽ đồ thị 2) Tù luËn -4 -3 -2 -1 x 4 x  12 x  §iÒu kiÖn: x 3  x  10 x  21 0  x 7; x 3 Thö l¹i: pt cã nghiÖm x = 3; x = (HS có thể sử dụng pp biến đổi tơng đơng) 0,75 0,75 0,5 0,5 -1 -2 -3  x  y  z 2  1   2  x  y  z 1  x  y  z   3 Tõ (1) ta cã: z = – y – x 3)  Thay (4) vµo (1) vµ (2) ta cã: C©u II 0,25 (4)  x  y    x  y  1  x  y   x 1     y 3 2 x  y    x  y    x  y  Thay x= ; y = vµo (4) ta cã: z = – – = -2 VËy nghiÖm cña hÖ lµ: (x; y; z) = (1; 3; -2)   AB   2;  1 ; AC  2;   1) Ta cã:     AB AC       1    0  AB  AC  AB  AC Cã: VËy tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A 2) Ta cã: AB    2 2 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2    1  5; AC       20 2 1 S ABC  AB AC  5.2 5 2 Do ABC vu«ng t¹i A nªn 3) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC Do ABC vu«ng t¹i A nªn ta cã: IA = IB = IC 0,5 0,5 0,5 1  I  2;   2 VËy  Sở Giáo Dục và ĐT Đồng Tháp ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Trường THPT Lấp Vò Môn thi : TOÁN 10 – CHUẨN Thời gian : 90 phút Đề thi có trang ( không kể thời gian phát đề ) *********************************** Hoï vaø teân hoïc sinh :………………………………………………………………………………………… Soá baùo danh : ………………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( điểm ) Hãy chọn phương án đúng caùc phöông aùn cuûa caâu baèng caùch khoanh troøn vaøo phöông aùn baïn choïn (5) Câu : Cho tập hợp M = { a, b, c } Số tập tập M là : A B C Câu : Cặp đường thẳng nào sau đây cắt : A y = C y = 2 x -1 vaø y = 2 x -1 vaø y = x – 10 D B y = - x +1 vaø y = -( x – 1) D y = x -1 vaø y = x – 2x+3 10 x Caâu : Haøm soá y = + x - coù taäp xaùc ñònh laø : A ( ; +  ) B [ ; +  ) C ( ; +  )\{-1}  )\{-1} Caâu : Heä phöông trình : A x =   y = -1 B 2 x + 3y =   x - 2y =  x = -4   y = -1 D [ ; + coù nghieäm laø : C x =  y =  x = -4  y = D  CA baèng : Caâu : Cho  hình  vuoâng ABCD  coù  tâm O Khiđó vectơ    A BC + AB B  OA + OC C BA + DA D DC - CB Câu : Liệt kê các phần tử tập hợp M = { x  R x2 – 2x = 0} A {0 } B { ; 2} C {2 } D { ; - 2} 2 Câu : Giá trị biểu thức P = sin 15 + cos 15 + tan 30 + cot2300 13 1+ + A B C D Câu : Cho phương trình ( m – 1) x + m2 – = Với giá trị nào m thì phöông trình coù nghieäm nhaát A m = B -1  m C m  D m  - Caâu : Haøm soá naøo sau ñaây coù giaù trò nhoû nhaát taïi x = ? A y = 4x – 3x + B y = -x + x + D y = x - x + C y = -2x2 + 3x + Câu 10 : Trong mp toạ độ Oxy cho ba điểm A(1 ; 3), B(-3 ; 4) và G( ; 3) Tìm toạ độ ñieåm C cho G laø troïng taâm tam giaùc ABC A ( 2; 2) B ( 2; -2) C ( 2; 0) D ( 0; 2) Caâu 11 : Cho tam giaùc ABC coù : A a2 = b2 + c2 - bccosA B a2 = b2 + c2 - 2bccosA C a2 = b2 + c2 + 2bccosA D a2 = b2 + c2 + bccosA Câu 12 : Công thức nào sau đây là đúng : (6)   a2 =  a   a2 = - a   a2 = a   a2 =  a A B C D Câu 13 : Mệnh đề nào sau đây sai ? A Vectơ đối vectơ là chính nó B Vectơ đối vectơ  a là chính nó   C Vectơ đối vectơ a -b là vectơa + b D Vectơ đối vectơ a - b là vectơ b - a Câu 14 : Cho ba điểm A(1 ; -2) và B(-1 ; -2) và C( ; 1) Toạ độ trọng tâm tam giác ABC laø : A (0 ; 3) B ( ; -1 ) C ( ; 2) D ( ; -1) Câu 15 : Cặp phương trình nào sau đây tương đương với : A x = x &x = -x x - = 2x - & 3x  =  x & x2 + x = x -1=1 & x-2 = x= B C D II PHẦN TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu 16 : ( 1,5 điểm ) Cho hàm số y = -x2 + 4x – (P) Khảo sát và vẽ đồ thị ( P) x + 4x + = x + Caâu 17 : ( ñieåm ) Giaûi phöông trình : Caâu 18 : ( ñieåm ) Giaûi vaø bieän luaän phöông trình : mx – = 4x – Câu 19 : ( điểm ) Cho hai số dương a và b Chứng minh bất đẳng thức sau : 1 + ( a + b)( a b )  Câu 20 : ( 2, điểm) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC M, N, K là trung ñieåm AB, AC, BC       GM + GN + GK = GA + GB + GC a Chứng minh : b Biết A( -1 ; 0), B( ; 3), C(-6 ; 0) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABDC là hình bình haønh c Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC - Heát - I ĐÁP ÁN VAØ THANG ĐIỂM Phần trắc nghiệm : (3 đ) Mỗi đáp án đúng 0,2 điểm D D A A C B C C D 10 D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A II Phần tự luận : ( 7đ) Caâu Đáp án Thang ñieåm (7) Caâu 16 TXÑ D = R 0,25 Ñænh cuûa (P) I( 2; 1) Phương trình trục đối xứng x = Vì a = -1 < neân beà loõm quay xuoáng vaø ta coù baûng bieán thieân : x - + y -  0â,25 0,25 0,25 0,25 Ñieåm ñaëc bieät x y 0 -3 Hình veõ : 0,25 -5 fx = -x2+4x-3 -2 -4 Caâu 17 Pt   x +   2 2 x + 4x + = x + 6x +  x  -3  x =  x 2x =    x =  Nghieäm cuûa pt laø x = vaø x= Caâu 18 Phöông trình vieát laïi : 0,25 0,25 0,25 ( m – 4)x = -1 1 Khi m  thì phöông trình coù nghieäm nhaát x = m - Caâu 19 0,5 Khi m = thì phöông trình voâ nghieäm Vì a, b > nên ta áp dụng bất đẳng thức Co- si cho hai số dương ta 0,5 0,25 0,25 a + b  ab (8) 1 +  a b ab Caâu 20 1 +  ( a + b)( a b )  ab ab 1 + Vaäy ( a + b)( a b )           GM + GN + GK = GA + AM + GB + BN + GC  CK a ) Ta coù          GM + GN + GK = (GA + GB + GC )+ ( BN + AM CK )         BN = BM + BK AM + BM = CK + BK = Maø ;    vaø   Vaäy GM + GN + GK = (GA + GB + GC )   AB = CD b) Goïi D(x ; y) Vì ABDC laø hình  bình haønh   Maø AB (4 ; 3) ; CD (x + ; y) x + =   y = c) G( ; 1) Së GD-§T NghÖ An Trêng THPT-DTNT T©n Kú §Ò CHÝNH THøC   x = -2   y = hay D(-2 ; 3) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 §Ò KiÓm Tra häc kú I M«n To¸n khèi 10 ( C«ng lËp ) ( Thêi gian lµm bµi: 90 phót) ( Đề thi gồm trang, đó có 10 câu trắc nghiệm ) Mã đề 1001 PhÇn I Tr¾c nghiÖm ( ®iÓm ) Bài Tập xác định hàm số y = x −2 x+3 lµ : x +1 A D = R \ { } B D = R \ { −1 } C D = R \ { −2 } D D = R \ { −3 } Bài Tọa độ đỉnh Parabol y = x – 4x + là : A ( - ; ) B ( ; ) C ( ; - ) D ( - ; - ) Bài Hàm số y = - x2 – 2x + đồng biến trên : A ( - ∞ ; - ) B ( ; + ∞ ) C ( - ; + ∞ ) D (- ∞ ; ) Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; ) và B( ; - ) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là: (9) 1 C ( D ( −1 ; ¿ ; −1 ¿ ; 1¿ 2 Bài Trong mp Oxy cho ba điểm A( ; ), B( -1 ; - 2), C( 5; - ) Tọa độ trọng tâm Δ ABC là: A ( ; ) B ( ; - ) C ( ; ) D (- ; ) Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 - 6x + = lµ: A { 2; } B { −2 ; − } C { −2 ; } D { 2; − } Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh |2 x −3|=|x −6| lµ : A { −3 ; −1 } B { −3 ;1 } C { −3 ; } D { −3 ; } Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; ), B( ; ) Khi đó tọa độ vectơ  AB lµ: A ( ; ) B ( ; - ) C ( - ; ) D ( - ; - ) ¿ x=4 Bµi TËp nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh x +5 y=13 lµ ( x ; y ) = ¿{ ¿ A ( 2; − ) B ( 2; ) C ( 2; ) D ( 2; ) Bài 10 Trong mp Oxy cho hai vectơ u (2 ; 1), v (− ; m) Tất các giá trị m để u , v cùng phơng lµ : A m = B m = C m = - D m = - PhÇn II Tù luËn ( ®iÓm ) Bµi 11 a Gi¶i ph¬ng tr×nh sau: √ x +5=2 x − ; b Xác định các giá trị m để phơng trình: x2 - 2( m + )x + m2 – = có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho : x1 + x2 – 2x1x2 = 20 Bài 12 Trong mp Oxy cho hình bình hành ABCD có A( ; ), B( - ; - ), C( ; - ) Tính tọa độ D Bµi 13 a Vẽ đồ thị hàm số: y = - x2 + 2x +3 ; b Xác định tất các giá trị m cho phơng trình : x + m + + ( - x ) √ x +m=0 có nghiệm A ( ; - ) B ( ***HÕt*** Së GD-§T NghÖ An Trêng THPT-DTNT T©n Kú §Ò CHÝNH THøC §Ò KiÓm Tra häc kú I M«n To¸n khèi 10 ( c«ng lËp ) ( Thêi gian lµm bµi:90 phót) ( Đề thi gồm trang, đó có 10 câu trắc nghiệm ) Mã đề 1002 PhÇn I Tr¾c nghiÖm ( ®iÓm ) Bài Tập xác định hàm số y = x −2 x+3 lµ : x −2 A D = R \ { } B D = R \ { −1 } C D = R \ { } D D = R \ { −2 } Bài Tọa độ đỉnh Parabol y = x2 – 2x + là : A ( - ; ) B ( ; ) C (1; - ) D ( - ; - ) Bài Hàm số y = - x2 – 4x + đồng biến trên : A ( - ; + ∞ ) B ( ; + ∞ ) C ( - ∞ ; ) D (- ∞ ; - ) Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; 5) và B( ; - 3) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là: 3 A (1 ; - 1) B ( C ( D ( −1 ; ¿ ; 1¿ ; −1 ¿ 2 Bài Trong mp Oxy cho ba điểm A(10 ; 1), B(0 ; - 4), C(- ; 0) Tọa độ trọng tâm Δ ABC là: A ( - ; ) B ( - ; - ) C ( ; ) D ( ; - ) Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 - 5x + = lµ: A { 2; } B { 2; } C { 2; } D { 2; } Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh |2 x+1|=|x +2| lµ : (10) A { −1 ;1 } B { −1 ; } C { −1 ; } D { −1 ; } Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A(2 ; 3), B(3 ; 6) Khi đó tọa độ vectơ  AB lµ: A ( ; - ) B ( - ; - ) C ( - ; ) D ( ; ) ¿ − y=− Bµi TËp nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh x + y =4 lµ ( x ; y ) = ¿{ ¿ A ( 1; ) B ( −1 ; −2 ) C ( −1 ; ) D ( 1; − ) Bài 10 Trong mp Oxy cho hai vectơ u (2 ; 1), v (− ; m) Tất các giá trị m để u , v cùng phơng lµ : A m = B m = - C m = D m = - PhÇn II Tù luËn ( ®iÓm ) Bµi 11 a Gi¶i ph¬ng tr×nh sau: √ x +16=x+ ; b Xác định các giá trị m để phơng trình: x2 - 2( m + )x + m2 – = có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho : x1 + x2 + 2x1x2 = - Bài 12 Trong mp Oxy cho hình bình hành ABCD có A(2 ; 3), B(0 ; 2), C(5 ; 0) Tính tọa độ đỉnh D Bµi 13 a Vẽ đồ thị hàm số: y = x2 - 4x +3 ; b Xác định tất các giá trị m cho phơng trình : x + m + + ( - x ) √ x +m=0 cã nghiÖm ***HÕt*** Së GD-§T NghÖ An Trêng THPT-DTNT T©n Kú §Ò CHÝNH THøC §Ò KiÓm Tra häc kú I M«n To¸n khèi 10 ( C«ng lËp ) ( Thêi gian lµm bµi: 90 phót) ( Đề thi gồm trang, đó có 10 câu trắc nghiệm ) Mã đề 1003 PhÇn I Tr¾c nghiÖm ( ®iÓm ) Bài Hàm số y = - x2 – 2x + đồng biến trên : A ( - ∞ ; - ) B ( ; + ∞ ) C ( - ; + ∞ ) D (- ∞ ; ) Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh |2 x −3|=|x −6| lµ : A { −3 ; −1 } B { −3 ;1 } C { −3 ; } D { −3 ; } Bài Tập xác định hàm số y = x −2 x+3 lµ : x +1 A D = R \ { } B D = R \ { −1 } C D = R \ { −2 } D D = R \ { −3 } Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; ), B( ; ) Khi đó tọa độ vectơ  AB lµ: A ( ; ) B ( ; - ) C ( - ; ) D ( - ; - ) Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 - 6x + = lµ: A { 2; } B { −2 ; − } C { −2 ; } D { 2; − } ¿ x=4 Bµi TËp nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh x +5 y=13 lµ ( x ; y ) = ¿{ ¿ A ( 2; − ) B ( 2; ) C ( 2; ) D ( 2; ) Bài Trong mp Oxy cho ba điểm A( ; ), B( -1 ; - 2), C( 5; - ) Tọa độ trọng tâm Δ ABC là: A ( ; ) B ( ; - ) C ( ; ) D (- ; ) Bài Tọa độ đỉnh Parabol y = x2 – 4x + là : A ( - ; ) B ( ; ) C ( ; - ) D ( - ; - ) (11) Bài Trong mp Oxy cho hai vectơ u (2 ; 1), v (− ; m) Tất các giá trị m để u , v cùng phơng lµ : A m = B m = C m = - D m = - Bài 10 Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; ) và B( ; - ) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là: 1 A ( ; - ) B ( C ( D ( −1 ; ¿ ; −1 ¿ ; 1¿ 2 PhÇn II Tù luËn ( ®iÓm ) Bµi 11 a Gi¶i ph¬ng tr×nh sau: √ x +5=2 x − ; b Xác định các giá trị m để phơng trình: x2 - 2( m + )x + m2 – = có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 : x1 + x2 – 2x1x2 = 20 Bài 12 Trong mp Oxy cho hình bình hành ABCD có A( ; ), B( - ; - ), C( ; - ) Tính tọa độ D Bµi 13 a Vẽ đồ thị hàm số: y = - x2 + 2x +3 ; b Xác định tất các giá trị m cho phơng trình : x + m + + ( - x ) √ x +m=0 có nghiệm ***HÕt*** Së GD-§T NghÖ An Trêng THPT-DTNT T©n Kú §Ò CHÝNH THøC §Ò KiÓm Tra häc kú I M«n To¸n khèi 10 ( c«ng lËp ) ( Thêi gian lµm bµi:90 phót) ( Đề thi gồm trang, đó có 10 câu trắc nghiệm ) Mã đề 1004 PhÇn I Tr¾c nghiÖm ( ®iÓm Bài Trong mp Oxy cho ba điểm A(10 ; 1), B(0 ; - 4), C(- ; 0) Tọa độ trọng tâm Δ ABC là: A ( - ; ) B ( - ; - ) C ( ; ) D ( ; - ) Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh |2 x+1|=|x +2| lµ : A { −1 ;1 } B { −1 ; } C { −1 ; } D { −1 ; } Bài Tập xác định hàm số y = x −2 x+3 lµ : x −2 A D = R \ { } B D = R \ { −1 } C D = R \ { } D D = R \ { −2 } Bài Trong mp Oxy cho hai vectơ u (2 ; 1), v (− ; m) Tất các giá trị m để u , v cùng phơng lµ : A m = B m = - C m = D m = - Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A(2 ; 3), B(3 ; 6) Khi đó tọa độ vectơ  AB lµ: A ( ; - ) B ( - ; - ) C ( - ; ) D ( ; ) Bài Hàm số y = - x2 – 4x + đồng biến trên : A ( - ; + ∞ ) B ( ; + ∞ ) C ( - ∞ ; ) D (- ∞ ; - ) Bài Tọa độ đỉnh Parabol y = x2 – 2x + là : A ( - ; ) B ( ; - ) C (1; ) D ( - ; - ) Bài Trong mp Oxy cho hai điểm A( ; 5) và B( ; - 3) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là: 3 A (1 ; - 1) B ( C ( D ( −1 ; ¿ ; 1¿ ; −1 ¿ 2 Bµi TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 - 5x + = lµ: A { 2; } B { 2; } C { 2; } D { 2; } ¿ − y=− Bµi 10 TËp nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh x + y =4 lµ ( x ; y ) = ¿{ ¿ A ( 1; ) B ( −1 ; −2 ) C ( −1 ; ) D ( 1; − ) PhÇn II Tù luËn ( ®iÓm ) Bµi 11 a Gi¶i ph¬ng tr×nh sau: √ x +16=x+ ; (12) b Xác định các giá trị m để phơng trình: x2 - 2( m + )x + m2 – = có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho : x1 + x2 + 2x1x2 = - Bài 12 Trong mp Oxy cho hình bình hành ABCD có A(2 ; 3), B(0 ; 2), C(5 ; 0) Tính tọa độ đỉnh D Bµi 13 a Vẽ đồ thị hàm số: y = x2 - 4x +3 ; b Xác định tất các giá trị m cho phơng trình : x + m + + ( - x ) √ x +m=0 cã nghiÖm ***HÕt*** §¸p ¸n: PhÇn tr¾c nghiÖm Làm đúng bài đợc 0,3 điểm Mã đề 1001 C©U §IÓM B C A C B A D A B 10 D Mã đề 1002 C©U §IÓM C B D B D C A D A 10 B Mã đề 1003 C©U §IÓM a d b a a b b c d 10 c Mã đề 1004 C©U §IÓM d A c b d d c b c 10 a PhÇn tù luËn (13) Mã đề 1001 và Mã đề 1003: Bµi ý 11 Néi dung ⇔ x −1 ≥ ¿ +> PT 2 x − 1¿ ¿ x+5=¿ a 0,5 ⇔ x≥ x=− ¿ x=2 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⇔ x≥ 2 x −3 x − 2=0 ¿{ ⇔ x=2 +> VËy Pt cã nghiÖm x=2 +> Theo ®l Vi-Ðt : ¿ x 1+ x 2=2 m+8 x x2=m2 −8 ¿{ ¿ 0,25 0,25 0,5 => x1 + x2 – 2x1x2 = 2m + - 2(m2 – ) = - 2m2 + 2m + 24 +> x1 + x2 – 2x1x2 = 20 ⇔ - 2m2 + 2m + 24 = 20 ⇔ m2 – m – = ⇔ 12 0,5 O,25 +> §K: Δ ’=8m + 24 > ⇔ m > - (*) b §iÓm 3,00 m=−1 ¿ m=2 ¿ ¿ ¿ ¿ 0,5 0,25 ( T/m ( * ) ) +> Gäi D ( x ; y ) Ta cã  AB(− ; −5),  DC (5 − x ; − − y ) +> Do ABCD lµ h×nh b×nh hµnh suy :  AB= DC 1,5 0,5 0,25 (14) ⇔ ¿ −3=5− x −5=−7 − y ¿{ ¿ (A) 0,25 +> Gi¶i hÖ (A) ta cã x = , y = - 0,25 +> VËy 0,25 D(8;-2) Bµi ý Néi dung §iÓm 13 2,5 +> Trôc ®x x=1, đỉnh I(1 ; ) 0,25 +> (P) Giao víi trôc Oy: ( ; ) , víi trôc Ox: ( -1 ; ), ( ; ) +> §T : 0,25 y I a 1 +> §K : 2x + m x 0,25 +> PT ⇔ ( √ x +m− x+1 ¿( √ x +m+ 1)=0 b +> ⇔ √ x +m=x −1 ¿ x +m=− √ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ √ x +m=x −1 ⇔ x≥1 x −4 x+1=m ¿{ 0,25 ( Lo¹i ) ( ) Phơng trình đã cho có nghiệm ⇔ PT (1) có nghiệm x 0,25 1 (15) LËp b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè : f( x ) = x2 – 4x + trªn [ ; + ∞ ) : x - ∞ + ∞ 0,25 + ∞ + ∞ f( x ) -2 Tõ b¶ng bt suy PT (1) cã nghiÖm x - ⇔ m §S : m -3 PhÇn tù luËn Mã đề 1002 và Mã đề 1004: Bµi ý ⇔ x+ 2≥ ¿ +> PT x +2 ¿2 ¿ x+16=¿ ⇔ x ≥ −2 x 2+ x −12=0 ¿{ a -3 Néi dung 0,5 ⇔ x ≥ −2 x=− ¿ x =3 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 0,5 ⇔ x=3 +> O,25 VËy Pt cã nghiÖm x=3 0,25 b +> §K: Δ ’=8m + 24 > ⇔ m > - (*) +> Theo ®l Vi-Ðt : §iÓm 3,00 0,25 ¿ x 1+ x 2=2 m+8 x x2=m2 −8 ¿{ ¿ 0,5 ⇔ 0,5 => x1 + x2 + 2x1x2 = 2m + + 2(m2- 8)= 2m2 + 2m - +> x1 + x2 + 2x1x2 = - 2m2 + 2m – = - ⇔ m2 + m – = (16) ⇔ m=1 ¿ m=−2 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 0,25 ( T/m (*) ) 1,5 +> Gäi D ( x ; y ) Ta cã  AB(− 2; − 1) ,  DC(5 − x ; − y ) 0,5 +> Do ABCD lµ h×nh b×nh hµnh suy :  AB= DC 0,25 ⇔ ¿ −2=5− x −1=− y ¿{ ¿ 0,25 (A) +> Gi¶i hÖ (A) ta cã x = , y = +> VËy 0,25 D(7; 1) 0,25 2,5 +> Trôc ®x x=2, đỉnh I(2 ; -1 ) 0,25 ……………………………………………………………………………… …… +> (P) Giao víi trôc Oy: ( ; ) , víi trôc Ox: ( ; ), ( ; ) 0,25 ……………………………………………………………………………… …… +> §T : a +> §K : 2x + m 0,25 y b +> PT ⇔ ( √ x +m− x+ 2¿ ( √ x +m+ 1)=0 0,25 -1 I x (17) ⇔ √ x +m=x −2 ¿ √ x +m=− ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ( Lo¹i ) √ x +m=x −2 ⇔ x≥2 x − x+ 4=m ¿{ +> ( ) 0,25 Phơng trình đã cho có nghiệm ⇔ PT (1) có nghiệm x LËp b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè : f( x ) = x2 – 6x + trªn [ ; + ∞ ) : x - ∞ + ∞ + ∞ + 0,25 ∞ f( x ) -4 Tõ b¶ng bt suy PT (1) cã nghiÖm x - ⇔ m §S : m -5 Trường THPT Cầu Quan -5 ĐỀ THI HỌC KÌ I (NH: 2008-2009) MÔN: TOÁN 10 (CB) TG: 90 phút ĐỀ 1: Câu 1: a Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  b Xác định (P): y ax  bx  biết (P) qua A(1;-1) và B(-1;2) (2đ) (1đ) Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m( x  1) m  x (1đ) Câu 3: Giải phương trình: x   x  (1đ) Câu 4: Cho số không âm a,b,c CMR: a  b  c  ab  bc  ca (1đ) Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm: A(-1;2), B(5;-1), C(2;3)    a Tìm toạ độ các véctơ AB, AC , BC (0.75đ) b CMR điểm A, B, C không thẳng hàng (0.5đ) c Tìm toạ độ đỉnh D để tứ giác ABCD là hình bình hành (0.75đ)   Câu 6: Cho ABC vuông A có AB=3, AC=4 Tính BA BC (1đ) Câu 7: Cho điểm A(-3;-1), B(2;3), C(1;-6) CMR ABC vuông A (1đ) HẾT - (18) Trường THPT Cầu Quan ĐỀ THI HỌC KÌ I (NH: 2008-2009) MÔN: TOÁN 10 (CB) TG: 90 phút ĐỀ 1: Câu 1: a Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  b Xác định (P): y ax  bx  biết (P) qua A(1;-1) và B(-1;2) (2đ) (1đ) Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m( x  1) m  x (1đ) Câu 3: Giải phương trình: x   x  (1đ) Câu 4: Cho số không âm a,b,c CMR: a  b  c  ab  bc  ca (1đ) Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm: A(-1;2), B(5;-1), C(2;3)    a Tìm toạ độ các véctơ AB, AC , BC (0.75đ) b CMR điểm A, B, C không thẳng hàng (0.5đ) c Tìm toạ độ đỉnh D để tứ giác ABCD là hình bình hành (0.75đ)  Câu 6: Cho ABC vuông A có AB=3, AC=4 Tính BA BC (1đ)  ABC Câu 7: Cho điểm A(-3;-1), B(2;3), C(1;-6) CMR vuông A (1đ) HẾT Trường THPT Cầu Quan ĐỀ THI HỌC KÌ I (NH: 2008-2009) MÔN: TOÁN 10 (CB) TG: 90 phút ĐỀ 2: Câu 1: a Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  b Xác định (P): y ax  bx  biết (P) qua A(2;3) và có trục đối xứng là x  Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m( x  m)  x  2x 1 x  Câu 3: Giải phương trình: x  3 Câu 4: Cho x    1;5 , CMR: Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm:  A(1;2),   B(-3;1), C(2;-3) a Tìm toạ độ các véctơ AB, AC , BC b CMR điểm A, B, C không thẳng hàng c Tìm toạ độ đỉnh D để tứ giác ABCD là hình bình   hành Câu 6: Cho ABC vuông B có AB=5, BC=12 Tính AB AC Câu 7: Cho điểm A(-3;1), B(5;-1), C(6;3) CMR ABC vuông B (2đ) (1đ) (1đ) (1đ) (1đ) (0.75đ) (0.5đ) (0.75đ) (1đ) (1đ) (19) HẾT Trường THPT Cầu Quan ĐỀ THI HỌC KÌ I (NH: 2008-2009) MÔN: TOÁN 10 (CB) TG: 90 phút ĐỀ 2: Câu 1: a Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x  x  b Xác định (P): y ax  bx  biết (P) qua A(2;3) và có trục đối xứng là x  Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m( x  m)  x  (2đ) (1đ) (1đ) 2x 1 x  Câu 3: Giải phương trình: (1đ) x  3 Câu 4: Cho x    1;5 , CMR: (1đ) Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm: A(1;2), B(-3;1), C(2;-3)    a Tìm toạ độ các véctơ AB, AC , BC (0.75đ) b CMR điểm A, B, C không thẳng hàng (0.5đ) c Tìm toạ độ đỉnh D để tứ giác ABCD là hình bình hành (0.75đ)  Câu 6: Cho ABC vuông B có AB=5, BC=12 Tính AB AC (1đ) Câu 7: Cho điểm A(-3;1), B(5;-1), C(6;3) CMR ABC vuông B (1đ) HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ 1: Câu 1: a - Toạ độ đỉnh: b 4 x   2  y  2a I(2;-1) - Trục đối xứng: x=2 - BBT:  x  y   -1 - Giao điểm với 0x: x  x  0  x 1   x 3 A(1;0), B(3;0) (20) Giao điểm với 0y: x=0  y 3 C(0 ;3) Lấy đối xứng với C qua trục đối xứng D(4 ;3) - Đồ thị : b - (P) qua A(1 ;-1) ta : -1=a+b+1  a  b  (1) - (P) qua B(-1 ;2) ta : 2=a-b+1  a  b 1  a  b    a  b  2, Giải hệ (1), (2) :  a  b 1 y  x  x  2 Vậy (P) : (2) m( x  1) m  x Câu :     (m+1)x  m  m 0 (1) Nếu m  0  m  vào (1) ta được: 0x – 1+1=0, Pt vô số nghiệm Nếu m  0  m  ta được: m  m m(m  1) x  m m 1 m 1 KL: Với m=-1 pt vô số nghiệm x  x  x  0 x 2     2 2 x  ( x  2) 2 x   x  x   x 2 x 2       x 1  x  x  0   x 5  Với m  pt có nghiệm là x=m Câu : Vậy nghiệm pt là x=5 a  b  c  ab  bc  ca Ta có: a  b 2 ab Câu : a  c 2 ac b  c 2 bc (21) Cộng vế theo vế ta : 2( a  b  c ) 2( ab  bc  ca ) hay ( a  b  c ) ( ab  bc  ca ) (đpcm) Câu : a AB (6;  3)  AC  3;1  BC (  3;4)     AD  BC (hay AB DC ) b Để tứ giác ABCD là hình bình   hành thì : AD ( xD  1; y D  2) BC (  3;4) Gọi D(xD, yD) Ta có : ,  x    xD   D    y    D  y D 6 Mà AD  BC Vậy D(-4 ;6) c.Tacó : AB (6;  3)  3  AC  3;1 ta thấy :  AB, AC không cùng phương Vậy A, B, C không thẳng hàng Câu : Ta có :       BA BC  BA BC cos BA, BC   = BA.BC.cosB  AB AB BA BC BA.BC  AB AB BC Mà cosB= BC , suy : =3.3=9 Câu : Ta có :  AB (5;4)  AC  4;  5   AB AC 5.4  4.(  5) 0    AB  AC Vậy ABC vuông A (22) ĐỀ 2: Câu 1: a - Toạ độ đỉnh: b x   2  y 1 2a 2.(  1) I(2;1) - Trục đối xứng: x=2 - BBT:  x y  -   Giao điểm với 0x:  x  x  0  x 1   x 3 A(1;0), B(3;0) Giao điểm với 0y: x=0  y  C(0 ;-3) Lấy đối xứng với C qua trục đối xứng D(4 ;-3) - Đồ thị : b - (P) qua A(2 ;3) ta : 3=4a+2b+2  4a  2b 1 (1) b    b 2a - (P) có trục đối xứng x=-1, ta đ ược: 2a (2) 1  a  ,b  (2) vào (1) ta được: 4a+2.2a=1 1 y  x2  x  Vậy (P) : Câu : m( x  m )  x     Câu :   (m-1)x  m  0 (1) Nếu m  0  m 1 vào (1) ta được: 0x – 1+1=0, Pt vô số nghiệm Nếu m  0  m 1 ta được: m  ( m  1)(m  1) x  m  m m KL: Với m=1 pt vô số nghiệm Với m 1 pt có nghiệm là x=m+1 x 1 x  Nếu (1) x  0  x  pt (1) trở thành: 2x+1=x+3 (23)  x 2 (nhận) pt (1) trở thành: -2x-1=x+3  Nếu  x  (nhận) Vậy pt có nghiệm là x=2, x=-4/3 Câu : x    1;5    x 5 2x 1   x       x  5     x  3  x  3 (dpcm) Câu : a AB (  4;  1)  AC  1;  5  BC (5;  4)     AD  BC (hay AB DC ) b Để tứ giác ABCD là hình bình   hành thì : AD ( xD  1; yD  2) BC (5;  4) Gọi D(xD, yD) Ta có : ,  x  5  x 6  D  D    yD    y D  Mà AD  BC Vậy D(6 ;-2) c.Tacó : AB (  4;  1)  4 1  AC  1;  5 5 ta thấy :  AB, AC không cùng phương Vậy A, B, C không thẳng hàng Câu : Ta có :      AB AC  AB AC cos AB, AC   = AB.AC.cosA   AB AB BA.BC AB.AC  AB AB AC Mà cosA= AC , suy : =5.5=25 Câu : Ta có :  BA (  8; 2)  BC  1;4    BA BC   0    BA  BC Vậy ABC vuông B (24) (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk1 co dap an, de thi hk1 co dap an