De kiem tra toan giua ky2 lop1

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:45

Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ?... Điền dấu đúng vào mỗi ô trống.[r] (1)Bµi kiÓm tra gi÷a häc kú II Trêng th giao N¨m häc 2011-2012 M«n to¸n líp Họ và tên : Lớp Trường Tiểu học ………………………………………… Chữ kí người coi thi: …………………… …………………… Số phách: Chữ kí giám khảo: ……………………… ……………………… Điểm bài thi : Số phách: M«n to¸n líp ( Thời gian làm bài 40 phút ) Bài 1: Viết (theo mẫu) a) Viết số 20 50 90 Đọc số Hai mươi b) Đọc số Ba mươi Sáu mươi Mười Viết số 30 không Toán Học sinh viết vào khoảng này (2) Bài 2: a) Khoanh vào số bé 11 , 15 17 , 10 , , 19 , 14 b) Khoanh vào số lớn 18 , 13 Bài 3: Tính : 15 + + = 19 – – = Bài 4: Đặt tính tính : 19 – …………………………… …………………………… …………………………… 40 + 50 ……………………………… ……………………………… ……………………………… Bài 5: 10 + > < = ? 12 + 10 - 11 + (3) 20 + 30 30 + 20 80 - 30 60 - 20 Bài 6: Thùng thứ đựng 20 gói bánh , thùng thứ hai đựng 30 gói bánh Hỏi hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ? Bài giải Bài 7: a) Vẽ điểm hình vuông b) Vẽ điểm ngoài hình vuông §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm Bài kiểm tra định kì kì ii năm học 2011-2012 M«n to¸n líp Bµi ( ®iÓm ) Đọc đúng số Viết đúng số Bµi ( ®iÓm ) 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm (4) a/ Khoanh vµo sè 11 b/ Khoanh vµo sè 18 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm Bµi ( ®iÓm ) Viết đúng 15 + + = 18 0,5 ®iÓm 19 – – = 10 0,5 ®iÓm Bµi ( 1,5 ®iÓm ) - Đặt tính đúng - Tính đúng - ViÕt l¹i phÐp tÝnh hµng ngang 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm Bµi ( ®iÓm ) Điền dấu đúng vào ô trống 0,5 ®iÓm Bµi ( 2,5 ®iÓm ) - Viết đúng câu lời giải - Viết phép tính đúng 20 +30 = 50 ( gói bánh ) - Viết đáp số đúng ®iÓm ®iÓm 0,5 ®iÓm Bµi ( ®iÓm ) ( chØ cÇn vÏ ®iÓm, kh«ng cÇn ghi tªn c¸c ®iÓm ) -Vẽ đúng điểm hình vuông - Vẽ đúng điểm ngoaì hình vuông 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra toan giua ky2 lop1, De kiem tra toan giua ky2 lop1