bai 28 phuong phap nghien cuu di truyen nguoi

23 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:39

I/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: 2/- Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh : Giúp người ta hiểu rõ vai trò KG và môi trường đối với sự hình thành t[r] (1)Trường THCS _THPT Linh Hồ Text Text Giáo viên: TRần Duy Thắng (2) TIẾT 29- BÀI 28 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI (3) TIẾT 29: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Việc nghiên cứu di truyền học người so với việc nghiên cứu di truyền động, thực vật có gì khác ? Việc nghiên cứu di truyền học người gặp khó khăn ,vì: - Người sinh sản muộn và đẻ ít -Vì lý xã hội không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến (4) Bài 28 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I.Phương pháp nghiên cứu phả hệ ? Dựa vào thông tin SGK và trả lời câu hỏi: Phả là ghi chép, hệ là các hệ, phả hệ là ghi chép các hệ Phả hệ là gì? Giải thích các kí hiệu: NỮ ; ; NAM ; ; NAM TÓC THẲNG NAM TÓC QUĂN NỮ TÓC THẲNG NỮ TÓC QUĂN KẾT HÔN HAY CẶP VỢ CHỒNG Tại người ta dùng kí hiệu biểu thị kết hôn hai người khác tính trạng ? + Cùng trạng thái + trạng thái đối lập ; ; (5) I/- NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ Ví dụ 1: Theo dõi DT tính trạng màu mắt qua đời gia đình khác Sơ đồ phả hệ sau: NÂU : Đời ĐEN : ông bà(P) Đời con(F1) Đời cháu (F2) a-( bà ngoại mắt nâu) b-( ông nội mắt nâu) - Mắt nâu và đen,tính trạng nào là trội? -Sự DTtính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính không? -Tại Mắtsao? nâu là tính trạng trội -Sự DTtính trạng màu mắt không liên quan đến giới tính.Vì F2 tính trạng mắt nâu và đen biểu nam và nữ (6) Bài 28 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I.Phương pháp nghiên cứu phả hệ Ví dụ 2: Bệnh máu khó đông gen quy định Người vợ không mắc bệnh (  ) lấy chồng không mắc bệnh (  ), sinh mắc bệnh là trai (  ) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ trường hợp trên? Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn qui định? Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? C1: P F1 P : XA X a GP : XA ; Xa x XAY XA ; Y F1 : XA XA ; XA Xa ; XAY ; Xa Y C2: Bệnh máu khó đông gen lặn quy định Xa Y (trai mắc bệnh) C3 : Có liên quan đến giới tính Vì gen lặn quy định và thường thấy nam giới (7) I/- NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ Phương Là phương pháppháp nghiên theo cứu dõi phả hệ di tiến truyền hành củanhư mộtthế tính nào? trạng Nhằm nhấtmục đích gì định trên ? người thuộc cùng dòng họ qua nhiều hệ Mục đích: Xác định tính trạng trội, lặn nằm trên NST thường hay NST giới tính Do hay nhiều gen qui định II/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH - Trẻ trẻ sinh? cùng sinh lần sinh Thế đồng nào làsinh trẻ là đồng 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: (8) II/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: (9) II/- NGHIÊN TRẺ ĐỒNG SINH: 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: Thụ Tinh Hợp tử phân bào Phôi b a Hình 28.2 Sơ đồ hình thành trẻ đồng sinh a) Sinh đôi cùng trứng; b) Sinh đôi khác trứng (10) Sơ đồ hình 28.2a giống và khác sơ đồ hình 28.2b điểm nào? * Giống nhau:Đều minh họa quá trình phát triển từ giai đoạn trứng thụ tinh hợp tử Phôi * Khác nhau: Sơ đồ a Sơ đồ b trứng kết hợp tinh trùng tạo hợp tử trứng kết hợp tinh trùng tạo hợp tử Hợp tử nguyên phân -> 2 hợp tử nguyên phân phôi bào -> thể giống 2 phôi bào ->2 thể (KG giống nhau) khác (KG khác nhau) (11) * Đồng sinh cùng trứng Tại đôitrứng cùngđều trứng là nam là nữ? Trẻ sinhtrẻ đôisinh cùng là nam nữhoặc vì chúng tách từ phôi bào nên có kiểu gen giống nhau, cùng giới tính (12) * Đồng sinh khác trứng Đồng Những Đồngsinh sinhkhác kháctrứng trứnglà làgì? trẻ trẻ đồng sinh khác trứng có thể bắt cùng lần sinh khác giớitrứng, tính không? Tại nguồn từ tinh trùng, sao? hợp tử khác thường có kiểu gen khác nhau Có thể khác giới tính (13) 2.Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Trẻ đồng sinh cùng trứng Trẻ đồng sinh khác trứng - Cùng kiểu gen - Cùng giới tính -Khác kiểu gen -Cùng giới khác giới 11 22 Trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng khác điểm nào? 33 (14) I/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: (15) I/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH - Trẻ đồng sinh là trẻ cùng sinh lần 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: • Đồng sinh cùng trứng: trứng thụ tinh(1 tinh trùng)→ hợp tử phân chia cho phôi có cùng KG → sinh đôi cùng giới • Đồng sinh khác trứng: tinh trùng khác thụ tinh trứng → hợp tử khác → phôi khác KG → sinh đôi cùng giới khác giới (16) 2/- Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: Miền Bắc Phú Phú Cường Cường Miền nam Cáctính tínhtrạng trạngmàu màuda, da,hình hìnhdạng dạngtóc,nhóm tóc,nhómmáu máu… …phụ Các giốngvào nhau, tỏ điều thuộc chủchứng yếu kiểu gengì ít ?phụ thuộc vào môi trường ••Các …phụnói…thay thuộc chủ Các tính tính trạng trạng tâm tâm lí, lí, tuổi tuổi thọ, thọ, thể thể trọng, trọng,giọng yếu môitính trường sống đổi vào Những trạng này phụ thuộc vào yếu tố nào? (17) I/- NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH 1/- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng: 2/- Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh : Giúp người ta hiểu rõ vai trò KG và môi trường hình thành tính trạng( Xác định tính trạng nào gen định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng môi trường tự nhiên và xã hội) (18) Câu 1: Câu 2: Câu 3: (19) Câu 1: Phương pháp nào đây không áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Câu 2: Câu 3: Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! (20) Một đặc điểm di truyền trẻ đồng sinh cùng trứng là: Câu 1: A Có cùng kiểu gen Sai! Câu 2: B Có cùng giới tính Sai! Câu 3: C Có cùng giới tính khác giới tính Sai! D Có cùng kiểu gen và cùng giới tính Đúng! (21) Câu 1: Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định vai trò kiểu gen và môi trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng Đúng! Câu 2: B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng Câu 3: C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! Sai! Sai! (22) DẶN DÒ Học bài và trả lời câu hỏi 1, / 81/SGK Xem trước bài mới: Tiết 30 -Bệnh và tật di truyền người Tìm hiểu đặc điểm di truyền và biểu các bệnh, tật di truyền (23) Kính chúc sức khỏe qúi thầy cô Chúc các em học giỏi Trân trọng kính chào (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 28 phuong phap nghien cuu di truyen nguoi, bai 28 phuong phap nghien cuu di truyen nguoi