Unit 3. Let’s learn

24 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:11

Homework -doing exercises -learning by heart the lesson.[r] (1)(2) Warm up (3) a crayon crayons (4) a pencil case Pencil cases (5) a table tables (6) a cassette cassettes (7) a notebook notebooks (8) • a marker • markers (9) Monday, November 20th, 2012 Unit 3: Let’s Learn It’s a pencil case What’s this? (10) What are these? They are cassettes (11) They are = They’re (12) What’s this? They’re tables It’s a table What are these? (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) SAY THESE (20) • This is a marker • These are crayons (21) • This is a table • These are pencils (22) Write these (23) What are these? These are notebooks What is this? This is a crayon What are these? These are markers (24) Homework -doing exercises -learning by heart the lesson (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 3. Let’s learn, Unit 3. Let’s learn