nguon de KT chuong I dai 9 co ma tran

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:06

- Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu... Vận dụng cá[r] (1)TRƯỜNG THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM TỔ: TOÁN – LÝ – TIN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỔ: XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN ĐỀ VÀ CHUẨN KIẾN THỨC CHƯƠNG :I Môn: Đại số Lớp:9 A/MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA : Cấp độ Chủ đề Khái niệm bậc hai (3T) Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2.Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản bậc hai Nhận biết TNKQ TL Về kiến thức: Hiểu khái niệm bậc hai số không âm, định nghĩa bậc hai số học - Thực các phép tính bậc hai: khai phương tích và nhân các thức bậc hai, khai phương thương và chia các thức bậc hai Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TN TNKQ TL TL TL KQ KQ Tính bậc hai Biết tìm điều số biểu thức là kiện biến bình phương số để thức bình phương xác định biểu thức khác Biết so sánh các bậc hai số học 1(c2a) 0,5 0,5 Thông hiểu - Thực các phép biến đổi đơn giản bậc hai: đưa thừa số ngoài dấu căn, đưa thừa số vào dấu căn, khử mẫu biểu thức lấy căn, trục thức mẫu Tổng 2.5 25% Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn biểu thức (11T) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Căn bậc ba (1T) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu T.số điểm Tỉ lệ % 0,5 1(c1a,b,c) 1(c2b) 0.5 Hiểu khái niệm bậc ba số Tính bậc ba các số biểu diễn thành lập phương số khác 0,5 7.0 70% 20% 1(c3) 5,5 55% 0,5 5% 20% 0.5 0.5% 11 10 100% (2) NGUỒN BÀI TẬP A/TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : I/ CHỦ ĐỀ: KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI NHẬN BIẾT: 1.Căn bậc hai 81 là: A  B -9 C D  2.Căn bậc hai 144 là: A  12 B -12 C 12 D  12 3.Căn bậc hai 169 là: A 13 B -13 C  13 D  13 4.Căn bậc hai 196 là: A 14 B -14 C 14 D  14 Căn bậc hai 25 là : 16   A B 625 Căn bậc hai 16 là : 81   A B 256  C D C D ( 0,9) có giá trị là: A 0,81 B 0,3 C -0,9 D 0,9 ( 0,5) có giá trị là: A -0,25 B -0,5 C 0,5 D 0,25 ( 0, 4) có giá trị là: A -0,16 B 0,16 C 0,4 D -0,4 C 0,09 D 0,3 C 0 x < D  x < C 0 x < D  x <  10 ( 0,3) có giá trị là: A -0,09 B -0,3 THÔNG HIỂU: Biết x < thì : A x < B x <4 Biết x < thì : A x < B x <9 Biết x < thì : A x < 16 B x < 4 Biết x < thì : A x < B x < 49 5.So sánh và 79 , ta có kết luận sau: C  x < D  x < 16 C D  x < 49 0 x < (3) A  79 B  79 C  79 6.So sánh và 60 , ta có kết luận sau: A  60 B  60 C  60 Phương trình x a vô nghiệm với A a = B a > C a < Biết x 13 thì x A 13 B 169 C – 169 VẬN DỤNG: Biểu thức x  xác định với các giá trị : D Không so sánh D Không so sánh D a  D ± 13 1 A x   x 2 D x -2 1 A x   1 B x C Biểu thức  x  xác định với các giá trị : x 2 D x -2 2 A x   2 x 5 D x A x   2 x3 2 D x  A x    B x C Biểu thức x  xác định với các giá trị : B x C Biểu thức  3x  xác định với các giá trị: B x C Biểu thức  7x xác định với các giá trị : B x C x D x   II/CHỦ ĐỀ : CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CBH NHẬN BIẾT: Biểu thức ( 3) sau đưa thừa số ngoài dấu kết là: A -3 B C -9 D 2 Biểu thức ( 5) sau đưa thừa số ngoài dấu kết là: A -5 B C -25 D 25 3 Biểu thức ( 4) sau đưa thừa số ngoài dấu kết là: A -4 B C -16 D 16 Biểu thức ( 36) sau đưa thừa số ngoài dấu kết là: (4) A -36 THÔNG HIỂU 36  có giá trị là: A 49  25 có giá trị là: A 100  64 có giá trị là: A 36 81  49 có giá trị là: A B -6 C 36 D B 3 C 3 D 3 B 2 C D 25 B C D 6 B 2 C 4 D 2 Rút gọn biểu thức (4  17) kết là: A  17 B 17  C  17 D (4  17) Rút gọn biểu thức (3  11) kết là: A  11 B 11  C  11 D (3  11) Rút gọn biểu thức (4  15) kết là: A  15 B 15  C  15 D (4  15) Rút gọn biểu thức (3  7) kết là: A  VẬN DỤNG B  C  1  Giá trị biểu thức  2  2 bằng: A B C 1    bằng: Giá trị biểu thức A Rút gọn biểu thức: A 9x B -4 63x 7x C D (3  7) D -6 D Với x > kết là: B 9x2 C 3x D 3x2 48 x Rút gọn biểu thức: A 4x x Với x > kết là: 16 B x C x D 4x2 (5) 5.Nếu A  x 4 thì x B 6.Nếu  x 3 thì x A B 64 III/CHỦ ĐỀ : CĂN BẬC BA: NHẬN BIẾT:  216 có giá trị là: A -6 B  125 có giá trị là: A -5 B 3  512 có giá trị là: A -8 B  729 có giá trị là: A -9 B C C 81 D C 25 D C -8 D C -25 D 25 -7 C D -8 D B/ TỰ LUẬN: I/CHỦ ĐÊ: KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI NHẬN BIẾT: 1.Tìm x biết: x = 18 2.Tìm x biết: x = 12 3.Tìm x biết: x = 50 4.Tìm x biết: 25x = 125 (0.5 đ) (0.5 đ) (0.5 đ) (0.5 đ) II/CHỦ ĐÊ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CBH: THÔNG HIỂU: 1/Rút gọn biểu thức : (3 đ) a/ 3  48 (1 đ) b/ (4  17)  17 c/ 16a  3b 4a  2a 9ab  a ( với a (1 đ)  0, b  ) (1 đ) 2/Rút gọn biểu thức : (3 đ) a/ 5  45 b/ (5  19)  19 (1 đ) (1 đ) (6) c/ 9a  2b 16a  4a 4ab  a ( với a  0, b  ) (1 đ) 3/Rút gọn biểu thức : (3 đ) a/  14  28 (1 đ) b/ (4  15)  15 (1 đ) c/ 36a  2b 9a  3a 4ab  10 a ( với a  0, b  ) (1 đ) 4/Rút gọn biểu thức : (3 đ) a/ 6  24 (1 đ) b/ (5  21)  21 (1 đ) c/ a  2b 36a  3a 16ab  a ( với a VẬN DỤNG THẤP: 1.Tìm x biết: 2.Tìm x biết: 3.Tìm x biết: x2  x   0, b  ) (1 đ)  7 (0.5 đ)  11  (0.5 đ) x   94 (0.5 đ) 4.Tìm x biết: x   12  VẬN DỤNG CAO (0.5 đ)  x x  x    x x   x  (2 đ) Cho biểu thức : P = với x > ; x 9 a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > (1.5 đ) (0.5đ)  x x  x    x x   x  (2 đ) Cho biểu thức : P = với x > ; x 4 a) Rút gọn biểu thức P (1.5 đ) b)Tìm x để P > (0.5 đ)  x   x  3 (2 đ) Cho biểu thức : P =  x  x  x   36 với x  ;x 9 a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > -  x   x  (2 đ) Cho biểu thức : P =  a) Rút gọn biểu thức P (1.5 đ) (0.5 đ) x  x  x   16 với x  ;x 4 (1.5 đ) (7) b)Tìm x để P > -3 (0.5 đ)  x   x 5  (2 đ) Cho biểu thức : P = x  x  25  x   với x  ;x 25 a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > -15 (1.5 đ) (0.5 đ)  x   x 4  (2 đ) Cho biểu thức : P = x  x  16  x   16 với x  ;x 16 a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > -6 Điểm (1.5 đ) (0.5 đ) Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm BÀI KIỂM TRA I TIẾT Họ và tên : Môn :Đại số Lớp :9 / Bài số ĐỀ I: I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(4đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 1.Căn bậc hai 169 là: A 13 B -13 C  13 D  13 2 ( 0,5) có giá trị là: A -0,25 B 0,5 C - 0,5 Biết x < thì : A x < 16 B x < C  x < Biểu thức  3x  xác định với các giá trị: A x  B x  C 2 x3 C -16 D 0,25 D  x < 16 2 D x  Biểu thức ( 4) có giá trị là A - B 81  49 có giá trị là: A B 2 C 4 D 16 D (8)  512 có giá trị là: A -8 Cho biểu thức: B C -7 D x2 với x > Khử mẫu biểu thức lấy ta kết là: x x x  5 B C D A x II/ TỰ LUẬN(6 đ): 1.Rút gọn biểu thức: (3 đ) a) (3  )2  b) c) 9a  2b 16a  4a 4ab  a ( với a  45  5  0, b  ) 2.Tìm x biết:(1 đ): a) x = 18 b) x     x   x 3  (2 đ) Cho biểu thức : P = x  x  x   36 với x > ;x 9 a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > - Điểm Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm BÀI KIỂM TRA I TIẾT Họ và tên : Môn :Đại số Lớp : 9/ Bài số ĐỀ II: I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(4đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 1.Căn bậc hai 196 là: A 14 B -14 C  14 D 14 2 ( 0,9) có giá trị là: A 0,81 B 0,3 C 0,9 Biết x < thì : A  x < 49 B x < 49 C x < Biểu thức  x  xác định với các giá trị : A.x  B x  2 5 Biểu thức ( 36) có giá trị là: A -36 B -6 C 2 x5 C D - 0,9 D  x < D x D 36  (9) 100  64 có giá trị là: A 36 B  729 có giá trị là: A B - C D 6 C D -8 Cho biểu thức: x A x với x > Khử mẫu biểu thức lấy ta kết là: x x  B C x D II/ TỰ LUẬN(6 đ): 1.Rút gọn biểu thức: (3 đ) a) (4  5)  b) c) 16a  3b 4a  2a 9ab  a ( với a 2.Tìm x biết:(1 đ): a) x = 20  x   x 2  (2 đ) Cho biểu thức : P = a) Rút gọn biểu thức P b)Tìm x để P > -3  28  14  0, b  ) b) x  2  x  x  x   16 với x > ;x 4 (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: nguon de KT chuong I dai 9 co ma tran, nguon de KT chuong I dai 9 co ma tran