sinh hoat lop

29 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:54

Trong phÇn thi ®uæi hình b¾t chữ siªu tèc sẽ có 5 câu hỏi ứng với 5 hình vẽ, nhiệm vụ của các em là phải tìm ra câu thành ngữ, tục ngữ… tương ứng với 5 hình vẽ đó, em nào trả lời đúng ở [r] (1)(2) Trò chơi Ô chữ 1 B Ñ AÙ C S I Ó  S A AÀ U B EÁ P Q U EÙ T R AÙ C  Ờ  Hết   C H Ô I C T OÁ N G A  Câu chủ đề gồm chữ cái CÂU CHỦ ĐỀ B I EÁ T Ô N (3) (4) Trên màn hình xuất bông hoa cánh đánh số thứ tự Các bạn chọn cánh hoa Trong cánh hoa có câu Bạn phải trả lời đúng câu hỏi đó, bạn trả lời sai quyền trả lời thuộc bạn khác (5) Trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ C©u 1:Người chết nghĩ gì? Đáp án : Nghỉ thở C©u 2:Con gì ăn ít, nói nhiều mau già lâu chết ,miệng kêu tiền tiền Đáp án : Con vợ C©u 3: Môn gì càng thắng càng thua ? Đáp án:Môn đua xe đạp C¢U 4: Vừa hôn gọi là ? Đáp án: Tân hôn Câu 5:Cái gì Adam có mà Eva có 1? Đáp án:Chữ a (6) TrườngưTHcsưdongưhaiư (7) Trường THCS ĐÔNG HẢI Thể lệ thi “®uæi hình b¾t chữ” Chơng trỡnh có phần thi: Đuổi hỡnh bắt chữ ngẫu hứng, đuổi hỡnh bắt chữ đếm ngîc, ®uæi hình b¾t chữ siªu tèc Trong phÇn thi ®uæi hình b¾t chữ ngÉu høng sÏ cã 10 c©u hái t¬ng øng víi 10 hình vÏ, nhiÖm vô cña c¸c em lµ ph¶i tìm c©u tôc ngữ, thµnh ngữ, … t¬ng øng víi hỡnh vẽ đó, trả lời đúng, nhanh nhận đợc phần quà Ban tổ chức Trong phần thi đuổi hỡnh bắt chữ đếm ngợc có câu hỏi tơng ứng với hỡnh vẽ, nhiÖm vô cña c¸c em lµ ph¶i tìm c©u thµnh ngữ, tôc ngữ… t¬ng øng víi hình vÏ đó, trả lời đúng 15 giây đầu tiên nhận đợc phần quà Ban tổ chức, trả lời đúng 15 giây sau nhận đợc phần quà Ban tổ chức Trong phÇn thi ®uæi hình b¾t chữ siªu tèc có câu hỏi ứng với hình vẽ, nhiệm vụ các em là phải tìm câu thành ngữ, tục ngữ… tương ứng với hình vẽ đó, em nào trả lời đúng giây đầu nhận phần quà Ban tổ chức, em nào trả lời đúng giây sau cùng nhận phần quà Ban tổ chức Chúc các bạn may mắn (8) PhÇn ®uæi HÌNH b¾t chỮ NgÉu høng (9) Gần mực thỡ đen, gần đèn thỡ rạng R¹ng (10) Tr©u buéc ghÐt tr©u ăn ! ¸ u q c ø T (11) lá lành đùm lá rách (12) Hoa ®iÓm 10 (13) Trống đánh xuôi kèn thổi ngược TRèng (14) h k « Đi ngày đàng học sàng khôn n (15) MiÖng ăn nói lë (16) Con gµ tøc tiÕng g¸y ! ¸ u q c ø T (17) Con h¸t mÑ khen hay (18) Ngang nh cua bß (19) (20) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Hết Thõa giÊy vÏ Voi (21) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Hết Mét nô cêi b»ng mêi thang thuèc bæ Ha bæ qu¸ (22) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Hết TR£N ĐE díi bóa Hu hu khæ th©n t«i qu¸ (23) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Hết NHÊT QUû NHÌ MA THø BA HäC TRß (24) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Hết THUËN Vî THUËN CHåNG T¸T BIÓN ФNG CòNG C¹N MÌNH ƠI CỐ GẮNG LÊN! Biển đông (25) Đuæi hình b¾t chữ siªu tèc (26) óp­óp­më­më (27) ấmưaưấmướ (28) 15 14 13 12 11 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Dï AI NãI NG¶ NãI NGHI£NG, LßNG TA VÉN VỮNG NH¦ KIÒNG BA CH¢N (29) (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh hoat lop, sinh hoat lop