Phu luc 6 - Quy định mẫu dẫu trên tài liệu

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:52

Mẫu dấu kiểm soát trên các tài liệu phân phối tới các đơn vị: là dấu tròn của Nhà trường được Ban thường trực ISO phân phối ban hành cho các đơn vị.. Mẫu dấu kiểm soát tài liệu phân phố[r] (1)QUI ĐỊNH MẪU DẤU ĐÓNG TRÊN TÀI LIỆU CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 1 Mẫu dấu kiểm soát tài liệu phân phối tới đơn vị: dấu tròn Nhà trường Ban thường trực ISO phân phối ban hành cho đơn vị 2 Mẫu dấu kiểm soát tài liệu phân phối nội đơn vị thuộc hệ thống: : Times New Roman cỡ chữ 10 đậm Đường kính đường trịn: cm TCHC Phịng Tổ chức hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 6 - Quy định mẫu dẫu trên tài liệu, Phu luc 6 - Quy định mẫu dẫu trên tài liệu