Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển cụm làng nghề ở Hà Nội

210 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:16

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm hệ thống hóa, bổ sung và phát triển các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển CLN; Đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển CLN ở Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển CLN ở Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo! HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN HOẢN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CỤM LÀNG NGHỀ Ở HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2021 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN HOẢN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CỤM LÀNG NGHỀ Ở HÀ NỘI N Ki M 9.31.01.05 N ười ướ dẫ k oa ọc tế p át triể GS.TS Phạm Thị Mỹ Dung HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Hoản i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi ln nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận án, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Phạm Thị Mỹ Dung tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố; Cơng đồn ngành Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn Hà Nội, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Hiệp hội làng nghề Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm, Thạch Thất Chương Mỹ, UBND xã Bát Tràng, Chàng Sơn, Phú Nghĩa xã có liên quan giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn chủ doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất kinh doanh, nghệ nhân làng nghề tin tưởng, cung cấp cho nh ng thông tin, giành nhiều thời gian chia s thảo luận thực đề tài hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Hoản ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ch viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ .x Danh mục hình x Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .4 1.2.1 Mục tiêu chung .4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .4 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Nh ng đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa Khoa học thực tiễn luận án 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu phát triển cụm làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận phát triển cụm làng nghề 2.1.1 Các khái niệm .7 2.1.2 Phát triển cụm làng nghề 14 2.1.3 Nội dung nghiên cứu phát triển cụm làng nghề .17 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển cụm làng nghề 23 2.2 Cơ sở thực tiễn phát triển cụm làng nghề 26 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển cụm làng nghề Thế giới 26 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển cụm làng nghề Việt Nam 29 iii 2.2.3 Các học rút cho phát triển cụm làng nghề Hà Nội 32 2.3 Các nghiên cứu có liên quan .34 2.3.1 Nghiên cứu nước ngồi có liên quan .34 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam có liên quan 39 2.3.3 Các khoảng trống nghiên cứu trước .43 Phần Đặc điểm đ 3.1 n v phƣơng pháp nghiên cứu 45 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội Hà Nội 45 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .45 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .46 3.1.3 Điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn 50 3.2 Phương pháp luận nghiên cứu 52 3.2.1 Khung phân tích 52 3.2.2 Tiếp cận nghiên cứu 52 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 54 3.2.4 Các tiêu nghiên cứu .61 Phần Kết nghiên cứu 63 4.1 Thực trạng cụm làng nghề thành phố Hà Nội 63 4.1.1 Sự hình thành phân bố cụm làng nghề Hà Nội .63 4.1.2 Sự phát triển yếu tố sản xuất kinh doanh cụm làng nghề 71 4.1.3 Phát triển tổ chức sản xuất kinh doanh cụm làng nghề 84 4.1.4 Kết phát triển cụm làng nghề 94 4.1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cụm làng nghề địa bàn thành phố Hà Nội 105 4.1.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển Cụm làng nghề Hà Nội 124 4.2 Một số giải pháp phát triển cụm làng nghề Hà Nội .131 4.2.1 Quan điểm định hướng phát triển cụm làng nghề 131 4.2.2 Căn đề xuất giải pháp 131 4.2.3 Một số giải pháp phát triển cụm làng nghề Hà Nội .132 Kết luận phần .145 Phần Kết luận kiến ngh 147 5.1 Kết luận .147 5.2 Kiến nghị 149 iv 5.2.1 Đối với Chính phủ ngành Trung ương 149 5.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 150 Danh mục cơng trình khoa học công bố 151 Tài liệu tham khảo 152 Phụ lục 164 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩ tiếng Việt CCN Cụm công nghiệp CCNLN Cụm công nghiệp làng nghề CLN Cụm làng nghề CMH Chun mơn hóa CNH Cơng nghiệp hóa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific CPTPP Partnership (Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương) DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa ĐKKD Đăng ký kinh doanh ĐTH Đơ thị hóa EVFTA European-Vietnam Free Trade Agreement (Hiệp định Thương mại tự gi a Việt Nam Liên minh châu Âu) GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) GTSX Giá trị sản xuất GRDP Gross Regional Domestic Product (Tổng sản phẩm địa bàn) HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã KTXH Kinh tế Xã hội KHCN Khoa học công nghệ LNTT Làng nghề truyền thống MARD Ministry of Agriculture and Rural Development (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) MQH Mối quan hệ NCS Nghiên cứu sinh NNNT Ngành nghề nông thôn NTM Nông thôn vi OCOP One commune, one product (Mỗi xã sản phẩm) OTOP One Tambon One Product (Mỗi làng sản phẩm) OVOP One village one product (Mỗi làng sản phẩm) PTNT Phát triển nông thôn PRA Participatory Rural Appraisal (Phương pháp đánh giá nông thơn có tham gia) RRA Rapid Rural Appraisal (Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn) SPL Systèmes Productifs Localisés (Hệ thống sản xuất địa phương) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (là phần mềm máy tính phục vụ cơng tác phân tích thống kê) SXKD Sản xuất kinh doanh SXNN Sản xuất nông nghiệp SWOT Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), Threats (Thách thức) TBCN Tư chủ nghĩa THCS Trung học sở TT Thông tư TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân UNIDO United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc) WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại giới) XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG TT Tên ảng Trang 2.1 Phân biệt cụm làng nghề với loại cụm theo văn nhà nước 10 3.1 Một số tiêu tăng trưởng Kinh tế - Xã hội Hà Nội 48 3.2 Một số tiêu chí lựa chọn cụm làng nghề để điều tra nghiên cứu 55 3.3 Mẫu điều tra sở sản xuất kinh doanh nghề thủ công .56 3.4 Mô tả biến độc lập cách tính phân tích Logit 59 4.1 Phân bố cụm làng nghề theo đơn vị hành Hà Nội 69 4.2 Không gian hoạt động cụm làng nghề nghiên cứu .70 4.3 Diện tích nhà xưởng phục vụ sản xuất cụm làng nghề .73 4.4 Cơ sở hạ tầng cụm làng nghề 74 4.5 Số lượng chất lượng lao động cụm làng nghề Hà Nội 75 4.6 Thị trường lao động cụm làng nghề .79 4.7 Thị trường cung cấp nguyên liệu cho cụm làng nghề 82 4.8 Thị trường cung cấp thiết bị cụm làng nghề 83 4.9 Lợi ích chi phí tăng thêm việc chuyển đổi từ hộ sản xuất sang doanh nghiệp nhỏ vừa .86 4.10 Các loại hình tổ chức sản xuất cụm làng nghề 87 4.11 Một số thông tin thể phát triển cụm làng nghề 94 4.12 Thị trường tiêu thụ sản phẩm cụm làng nghề 95 4.13 Giá trị cấu kinh tế xã có làng nghề cụm làng nghề năm 2017 96 4.14 Một số thay đổi sở sản xuất kinh doanh cụm làng nghề mây tre đan Phú Vinh 97 4.15 Thay đổi kết hiệu sản xuất kinh doanh sở cụm làng nghề mây tre đan Phú Vinh 98 4.16 Số lượng việc làm thu nhập cụm làng nghề Hà Nội 99 4.17 Quan hệ giao thương với nước cụm làng nghề 103 4.18 Một số thông tin vốn xã hội cụm làng nghề .117 4.19 Ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến tăng doanh thu 121 viii 6/ Lao động làng nghề Chỉ tiêu TT ĐVT Tổng số lao động làng nghề 2016 2017 2018 Người -Trong đó: + Lao động phổ thơng nt + Lao động kỹ thuật có tay nghề nt + Lao động chuyên gia nt -Thừa thiếu so nhu cầu Người + Lao động phổ thông nt + Lao động kỹ thuật có tay nghề nt + Lao động chuyên gia nt Thu nhập BQ lao động làng nghề Trđ/tháng -Trong đó: +Lao động phổ thơng nt +Lao động kỹ thuật có tay nghề nt +Lao động chuyên gia nt 7/ Vốn sở sản xuất làng nghề TT Chỉ tiêu ĐVT Mặt sản xuất m2 -Diện tích BQ hộ nt Nhu cầu diện tích/hộ nt -Diện tích BQ doanh nghiệp nt Nhu cầu diện tích/dn Vốn cho sản xuất 2016 nt Trđ -Vốn BQ hộ nt Nhu cầu vốn/hộ nt -Vốn BQ doanh nghiệp nt Nhu cầu vốn/dnghiệp nt 180 2017 2018 TT Chỉ tiêu ĐVT Máy móc, thiết bị cho làng nghề xã Cái -Ơ tơ nt -Máy móc đắt tiền nt -Thiết bị khác nt 2016 2017 2018 8/ Gi a làng nghề xã làng nghề lân cận có quan hệ với khơng Có Khơng Nếu có quan hệ nào? ………………………………………………………………………………………… 9/ Số lao động sở sản xuất kinh doanh ngành nghề địa bàn xã bao nhiêu? người Các nguồn lao động gồm: Lao động xã, chiếm khoảng………………% Lao động xã khác huyện, chiếm khoảng……………… % Lao động huyện tỉnh khác, chiếm khoảng………………% 10/Người nhận hàng gia cơng nhận khốn từ làng nghề xã khoảng người………… người Trong đó: Người xã liền kề, chiếm khoảng………………% Người xã khác huyện, chiếm khoảng……………… % 11/Nguồn nguyên vật liệu cho cho sản xuất TTCN xã Trong nước, chiếm khoảng………………% Trong năm trở lại nguồn có xu hướng tăng lên hay giảm ? Ngoài nước, chiếm khoảng………………% Trong năm trở lại nguồn có xu hướng tăng lên hay giảm ? 12/Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trong nước, chiếm khoảng………………% Trong năm trở lại thị trường có xu hướng tăng lên hay giảm ? Nêu số nơi tiệu thụ nhiều nhất? Ngoài nước, chiếm khoảng………………% Trong năm trở lại thị trường có xu hướng tăng lên hay giảm ? Nêu số nước tiêu thụ nhiều nhất? 13/Tỷ lệ sử dụng máy móc sản xuất làng nghề chiếm khoảng %? Nh ng khâu thường sử dụng máy móc? Máy móc chủ yếu nước nào? 181 14/ Nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh ngành nghề hộ nghề xã Vốn hộ, chiếm khoảng…………… % Vốn vay ngân hàng, chiếm khoảng…………… % Vốn vay ưu đãi theo chương trình đề án…, chiếm khoảng…………… % Vốn vay họ hàng bà con, chiếm khoảng…………… % Vốn vay người cho vay địa phương, chiếm khoảng…….% 15/Số nghệ nhân? người Trong người tr là………….tuổi, người già …………….tuổi Công việc nghệ nhân làng nghề gì?……… …………… Vai trị nghệ nhân với phát triển làng nghề nào? Rất lớn Lớn Bình thường Khơng có vai trị Cho số giải thích………………………………………………………… Khó khăn với nghệ nhân gì? 16/ Ở xã có thành lập tổ chức hội, câu lạc ngành nghề khơng ? Có Khơng Nếu có, tổ chức ? Vai trò tổ chức với phát triển làng nghề nào? Rất lớn Lớn Bình thường Khơng có vai trị Cho số giải thích………………………………………………………… 17/ Ở xã có nh ng hoạt động văn hóa xã hội nhằm tơn vinh, ghi nhớ lịch sử làng nghề khơng? Có Khơng Nếu có gì? ……………………………………………………………… 18/Trong khoảng năm gần làng nghề xã thành phố hỗ trợ nào? Xây dưng sở vật chất, cụ thể…………………………………………… Xử lý môi trường, cụ thể………………………………… Cho đề án, dự án, cụ thể……………………………………… Đào tạo lao động, cụ thể……………………………………… Làm thương hiệu, cụ thể…………………………… Hội chợ, triển lãm nước, cụ thể…………………………… … Hội chợ, triển lãm nước ngoài, cụ thể…………………………………… … Khác, cụ thể…………………………………………… … 182 19/ Đóng góp làng nghề cho phát triển địa phương? Mức độ đóng góp TT Đóng góp Phát triển sở hạ tầng Tái cấu kinh tế Tăng thu ngân sách Tăng thu nhập cho người dân Tạo việc làm cho lao động Thúc đẩy thị hóa Giảm tệ nạn xã hội Gi gìn truyền thống địa phương Phát triển chương trình OCOP 10 Phát triển du lịch nơng thơn 11 Tăng giao lưu gi a làng nghề 12 Thu hút người làm ăn xa trở Rất lớn Lớn Bình thƣờng Ít Khơng có 20/ Đóng góp làng nghề xã cho làng nghề tương tự xã lân cận TT Đóng góp Mức độ đóng góp Rất lớn Truyền nghề, đào tạo nghề Tìm kiếm thị trường Đặt hàng gia công Hướng dẫn kỹ thuật Hướng dẫn máy móc, thiết bị Hướng dẫn mẫu mã sản phẩm Cung ứng vật tư, nguyên liệu Cung ứng lao động phổ thông Cung ứng lao động có tay nghề, chuyên gia, nghệ nhân 10 Giới thiệu sản phẩm xã khác 183 Lớn Bình thƣờng Ít Khơng có 21/Các khó khăn phát triển làng nghề xã Mức độ khó khăn TT Khó khăn Thơng tin thị trường nước Thơng tin thị trường nước ngồi Mặt sản xuất Vốn Số lượng lao động Trình độ lao động Trang thiết bị Quản lý làng nghề theo công nghệ 4.0 Thủ tục xuất sản phẩm 10 Thủ tục nhập nguyệu liệu 11 Cơ sở hạ tầng 12 Sự ổn định giả nước 13 Cạnh tranh từ làng nghề khác Đặc iệt khó khăn Khó khăn lớn Khó khăn Ít khó khăn Khơng khó khăn 22/ Đề xuất xã với huyện, thành phố: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn ông (bà) cung cấp thông tin !!! 184 Phiếu điều tr sở sản xuất kinh nh cụm l ng nghề (Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình SXKD ngành nghề) (Thơng tin phiếu sử dụng cho nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp phát triển làng nghề Cụm làng nghề địa bàn thành phố Hà Nội) Người cung cấp thông tin:………………………… ĐT : Địa chỉ: Chức vụ, nơi công tác: I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN V Tên đơn vị: … 1.1 Nếu hộ: Số khẩu………….người Số lao động…………người, Tr.đó: Số chuyên làm ngành nghề………… Làm nghành nghề cách khoảng bao lâu?………………năm Địa chỉ: ………………………………………………………………… Số điện thoại:………………., email:…………………… Các hoạt động ngành nghề đơn vị thực khu vực sau đây? Trong khu dân cư Trong Cụm công nghiệp Trong Cụm công nghiệp làng nghề Trong khu vực khác, Chủ đơn vị/người điều hành đơn vị 5.1 Họ tên……………………………………………….Điện thoại……………… 5.2 Tuổi…… Là chủ đơn vị cách khoảng năm? .năm 5.3 Chủ sở có phải người xã khơng? Có Khơng 5.4 Trước có làm làng nghề khơng? Có Khơng 5.5 Trình độ văn hóa lớp……………… 5.6 Trình độ chun mơn Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Loại khác…… 5.7 Nghề nghiệp đào tạo:………………………………………… Phân loại đơn vị Hộ không đăng ký kinh doanh, Đã làm ngành nghề khoảng năm?…………………………… Hộ đăng ký kinh doanh, thành lập khoảng năm?……… Có phải chuyển từ hộ khơng đăng ký lên? Có Khơng Doanh nghiệp, thành lập khoảng năm?……… Có phải chuyển từ hộ lên khơng? Có Khơng HTX, thành lập khoảng năm?……… Có phải chuyển từ tổ nhóm lên khơng? Có Khơng Lĩnh vực hoạt động chính? Sản xuất Thương mại dịch vụ Tổng hợp 7.1 Sản phẩm hàng hóa dịch vụ chính…………………………………………… 7.2 Sản phẩm hàng hóa dịch vụ phụ……………………………………………… 185 8.Trong khoảng 2-3 năm gần đơn vị có hỗ trợ cho ngành nghề không? 8.1 Tham gia mơ hình, dự án: Có Khơng Nếu có là………………………………………………………………… 8.2 Được vay vốn ưu đãi cho phát triển ngành nghề: Có; Khơng Nếu có là………………………………………………………………… 8.3.Được tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu Có Khơng Nếu có là………………………………………………………………… 8.4 Được ưu đãi thuế, phí, tiền th đất: Có; Khơng Nếu có là………………………………………………………………… 8.5 Được tham gia khóa đào tạo, tập huấn, tham quan khảo sát: Có; Khơng Nếu có là………………………………………………………………… II NGUỒN LỰC CHO SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Đất đai 1.1 Đất nông nghiệp………………… m2, Cách sử dụng Sản xuất nông nghiệp Cho thuê mướn 1.2 Đất vườn : …………… m , chia theo trường hợp sau: Nhà tách riêng sản xuất ngành nghề: ………… m2 Nhà kết hợp sản xuất ngành nghề:…………… m2 Xây dựng nhà xưởng, kho cho sản xuất ngành nghề: ……………… m2 Làm vườn…………… m2 1.3 Đất thuê mướn cho SXKD ngành nghề : …………… m2 Trong Cụm công nghiệp: ………… m2, thời gian thuê………….năm Nơi khác:…………… m2, thời gian th………….năm Nếu cho biết nơi th………………………………………………… -Một số so sánh gi a thuê Cụm công nghiệp làng nghề thuê nơi khác TT Chỉ tiêu So Cụm công nghiệp làng nghề với nơi khác Hơn nhiều Tƣơng tự Thấp 1.4 Ước giá trị đất đai (kể đất sở h u đất thuê mướn) ? tỷ đồng Giá thuê đất Diện tích thuê Sự phức tạp thủ tục thuê Thuận tiện cho sản xuất kinh doanh Mức độ phức tạp quản lý bên cho thuê, BQL Cụm công nghiệp 186 Hơn Một số t i sản cố đ nh sản xuất kinh nh ng nh nghề TT Tên t i sản Số lƣợng (cái) Nhà xưởng, kho Ơ tơ Lị gaz, lị sấy Máy móc Các thiết quan trọng Giá tr (Tr đ) Nơi sản xuất (nƣớc) bị Trong số tài sản loại cũ nhất? Sản xuất cách khoảng năm ? …………………………………… ………………………… Vốn cho SXKD 3.1 Tổng số vốn :……………Trđ, Trong : - Vốn cố định (đầu tư cho tài sản cố định): ……………Trđ - Vốn lưu động (vốn thường xuyên): …………… Trđ 3.2 Trong vốn vay khoảng ? …………… Trđ, Chủ yếu vay từ đâu ? Vay ngân hàng, chiếm khoảng……… % số vay Vay họ hàng, bạn bè, chiếm khoảng……… % số vay Vay tư nhân/người cho vay lãi, chiếm khoảng……… % số vay -Lãi vay cao khoảng %/năm /tháng L o động 4.1 Lao động thường xuyên -Tổng số lao động thường xuyên: người Trong đó: n ……… người - Trình độ chun mơn: Khơng qua đào tạo……………người; Sơ cấp……………người Trung cấp, cao đẳng………… người Đại học………… người Nghệ nhân, chuyên gia………… người - Lương bình quân lao động có tay nghề cao, thợ giỏi nghề? Trđ/tháng - Lương bình quân lao động phổ thông? Trđ/tháng - Lao động chủ yếu đến từ đâu? Trong xã, chiếm khoảng……… % Các xã liền kề/ lân cận, chiếm khoảng……… % Nơi khác, chiếm khoảng……… % -Bao nhiêu % số lao động thường xuyên nộp bảo hiểm ? .% 4.2 Lao động nhận hàng gia công đơn vị? .người -Người nhận hàng chủ yếu đến từ đâu ? Trong xã, chiếm khoảng……… % 187 Các xã liền kề/ lân cận, chiếm khoảng……… % Nơi khác, chiếm khoảng……… % - Mối quan hệ gi a đơn vị nh ng người nhận hàng gia cơng? Gia đình Bạn bè Quen biết Cùng điạ phương Quan hệ khác (cụ thể)……………………………………………………… -Bên nhận gia cơng có phải đặt cọc cam kết khơng ? Có Khơng Nếu có là…………………………………………………………………… 4.3 Lao động không thường xuyên (thuê thời vụ, lao động hộ kiêm ngành nghề) khoảng bao nhiêu? .người, -Thời gian làm việc so lao động thường xuyên khoảng % ? -Lương bình quân khoảng ………….nghìn đồng/ ngày -Lao động khơng thường xun chủ yếu Trong hộ, chiếm khoảng……… % Trong xã, chiếm khoảng……… % Các xã liền kề/ lân cận, chiếm khoảng……… % Nơi khác, chiếm khoảng……… % 4.4 Cách thức thuê mướn, tuyển dụng lao động Quan hệ gia đình Kiểm tra tay nghề Quan hệ làng xóm Cách khác, □ Quen biết giới thiệu bạn □ Bằng cấp □ Quan hệ công việc 4.5 Cách thức đào tạo nghề cho lao động Qua truyền nghề gia đình, hộ doanh nghiệp Qua xưởng sản xuất làng, xã lân cận Qua lớp bồi dưỡng đào tạo địa phương Qua trường lớp chuyên nghiệp Qua nghệ nhân, chuyên gia Cách phổ biến với sở ông bà ? 4.6 Nơi người lao động làm thuê cho đơn vị Tự chiếm khoảng ………% Ở gia đình chiếm khoảng ………% Ở nơi làm việc chiếm khoảng ………% Ở khu vực nhà đơn vị chiếm khoảng ………% Ở trọ chiếm khoảng …… % 5.Các quan hệ xã hội người chủ/người điều hành đơn vị 5.1 Chức vụ cao quyền, đồn thể 188 5.2.Tham gia đoàn thể tổ chức nghề nghiệp Các hội đoàn thể nơng thơn Cơng đồn Hội, câu lạc nghề Loại khác C SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Kết sản xuất kinh nh h ng năm củ sở 1.1 Doanh thu (tổng thu) năm khoảng …… .Triệu đồng/năm Trong -Từ ngành nghề ….………% -Từ nông nghiệp ………….% -Từ thu khác % 1.2 Chi phí (tổng chi) năm khoảng …………… Triệu đồng Trong -Từ ngành nghề ….………% -Từ nông nghiệp ………….% -Từ thu khác % 1.3 Tổng số tiền thuế phí phải đóng năm đơn vị? Trđ Loại thuế, phí khơng hợp lý nên giảm khoảng ? ………………………………………………………………………………… Sản xuất số sản phẩm khoảng năm 2.1.Kết chi phí sản xuất sản phẩm (Nếu sản phẩm gia cơng ghi thêm * bên cạnh) TT Tên sản phẩm -SP1…… -SP 2… -SP 3… -SP4… -SP 5… ĐVT Số lƣợng (cái) Giá bán (trđ/SP) Chi phí sản xuất (Trđ/SP) 2.2 So với năm trước doanh thu bán sản phẩm tăng lên hay giảm ? Giảm Tăng Nếu tăng (giảm) khoảng % ? ……………………… Lý làm tăng doanh thu……………………………………………………… -Nếu giảm, giảm khoảng % ? ………… Lý làm giảm doanh thu……………………………………………………… 2.3 So với năm trước chi phí sản xuất sản phẩm tăng lên hay giảm ? Tăng Giảm -Nếu tăng, tăng khoảng % ? ……… 189 Lý làm tăng chi phí………………………………………………………… -Nếu giảm, giảm khoảng % ? ………… Lý làm giảm chi phí………………………………………………………… 2.4 Cơ sở sản xuất sản phẩm theo dạng sau đây? Sản xuất bán sản phẩm hoàn chỉnh, chiếm khoảng…………% Sản xuất bán sản phẩm thô, chiếm khoảng…………% Sản xuất bán phận, chi tiết, chiếm khoảng…………% Sản xuất gia công, chiếm khoảng…………% 2.5 Nếu có làm gia cơng nhận hàng từ đâu? Từ đơn vị khác xã, chiếm khoảng ………% Từ đơn vị khác xã lân cận, chiếm khoảng ………% Từ nơi khác,……………… chiếm khoảng ………% 2.6 So sánh sản phẩm đơn vị với đơn vị khác xã lân cận? TT So với sở khác Chỉ tiêu Hơn nhiều Đa dạng sản phẩm Cải tiến mẫu mã Chất lượng Giá bán Chi phí sản xuất Hơn Tƣơng tự Thấp Nguyên vật liệu cho sản xuất 3.1 Số lượng sử dụng hàng năm Tên NL 1…………………………………… Số lượng…………….Giá trị Trđ Tên NL 2…………………………………… Số lượng…………….Giá trị Trđ Tên NL 3………………………………… Số lượng…………….Giá trị Trđ 3.2 Dạng nguyên vật liệu mua vào: Nguyên liệu thô Vật liệu tái chế Các chi tiết sản phẩm Dạng khác ? 3.3 Nguồn cung nguyên vật liệu chủ yếu nhất: Các đơn vị chuyên cung ứng NVL, chiếm khoảng…….% Các vùng nguyên liệu riêng đơn vị, chiếm khoảng……% Nhập khẩu, chiếm khoảng ……% 3.4 Đơn vị thường mua chung hay mua riêng nguyên vật liệu Mua chung với đơn vị khác, chiếm.khoảng.……% Mua riêng, chiếm.khoảng.……% Nếu mua chung giá r khoảng ? 190 Tiêu thụ sản phẩm 4.1 Nơi bán sản phẩm chủ yếu Trong nước, chiếm khoảng ………… % ` Xuất trực tiếp, chiếm khoảng ………….% Xuất gián tiếp, chiếm khoảng …………% 4.2 Sản phẩm thường bán qua tuyến sau đây? Bán trực tiếp qua đại lý, chiếm khoảng……% Bán cho sở khác, chiếm khoảng……% Bán cho tư thương, thu gom, trung gian chiếm khoảng……% Bán qua hội hiệp hội ngành hàng, chiếm khoảng ……% Bán qua chương trình xúc tiến thương mại, chiếm khoảng……% 4.3 Đơn vị có mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm ngồi nước khơng? Có Khơng Nếu có đâu từ lúc nào? 4.4 Đơn vị có tham gia hội chợ ngồi nước ? Có Khơng Nếu có đâu từ lúc nào? 4.5 Các quan hệ liên kết, hợp tác tiêu thụ sản phẩm TT Chỉ tiêu Liên kết với ai? Các hộ Số lượng sở liên kết Liên kết lâu khoảng năm Thường ràng buộc theo cách Với HTX Với DN Với tƣ thƣơng -Thỏa thuận miệng/giấy viết tay -Gọi điện -Nhắn tin, gửi email -Hợp đồng Thực hợp đồng (tốt/bình thường/ khơng tốt/rất kém) Trong SXKD ngành nghề đơn vị thường nhận nh ng hỗ trợ sau ? TT Các bên hỗ trợ Gia đình Bạn bè Các hội nghề nghiệp Các đơn vị khác làng xã lân cận Các bạn hàng Cho vay vốn, vật tƣ 191 L o động tay nghề cao Máy móc, cơng cụ Tiêu thụ sản phẩm D Về môi trƣờng năm gần Đơn vị cất gi nguyên vật liệu sản phẩm đâu? …………………………………………………………………………………… Các rác thải từ sản xuất đưa đâu? ………………………………………………………………………………… Trong 2-3 năm gần gia đình người lao động có bị bệnh tật nặng từ làng nghề khơng? Có Khơng Nếu có, khoảng người bị……………………… Chủ yếu bệnh gì? Chi phí khám ch a bệnh chịu? Đơn vị có tiếp tục sản xuất theo cách không ? Tại ? …………………………………………………………………………………… Theo đơn vị khoảng 2-3 năm trở lại nhiễm làng nghề có giảm khơng? Có Khơng 5.1.Nếu có (hoặc khơng) sao? 5.2.Các biện pháp đơn vị nhằm giảm ô nhiễm môi trường ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… E NHỮNG NỘI DUNG KHÁC Đóng góp đơn vị cho phát triển địa phương 1.1.Đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội xã sở -Truyền nghề, dạy nghề cho lao động: …………….lớp/người -Tạo việc làm thường xuyên cho lao động: ………… lao động -Đóng góp vật chất quy tiền : ………… Trđ/năm -Cho sở khác vay, ứng vốn vật tư ngành nghề: …………… Trđ/năm 1.2.Hỗ trợ làng nghề xã lân cận? Đào tạo lao động Gia công sản phẩm Cung ứng vốn, vật tư, dịch vụ, Tiêu thụ sản phẩm Xử lý môi trường Đổi chuyển giao công nghệ 2.Sự thay đổi đơn vị so với khoảng năm trước 2.1.Có thêm sản phẩm mẫu mã so với trước như: ……………………………………………………………………………………… -Bằng cách để có sản phẩm mẫu mã đó? Tự nghĩ loại hoàn toàn Cải tiến dạng sản phẩm tồn làng xã lân cận Làm theo đơn vị khác Theo đơn đặt hàng khách hàng 192 -Các sản phẩm tiêu thụ đâu Trong nước Nước ngồi Cả hai 2.2 Có máy móc, cơng cụ, kỹ thuật cải tiến so với trước như: ……………………………………………………………………………………… -So với loại cũ loại làm tăng sản phẩm khoảng bao nhiêu? % -So với loại cũ loại làm tăng/ giảm chi phí khoảng bao nhiêu? % 2.3 Có thị trường đối tác tiêu thụ so với trước như: ……………………………………………………………………………………… 2.4 Có tổ chức SXKD thay đổi so với trước không ? Khơng Có Cụ thể: Tăng làm gia cơng cho đơn vị khác Tăng hoạt động sản xuất nhiều Cho đơn vị khác làm gia công nhiều Tăng hoạt động bn bán, dịch vụ Các khó khăn đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh? Đất đai Lao động Vốn Thị trường nguyên liệu Thị trường sản phẩm Trang thiết bị Giá sản phẩm tiêu thụ Thuế phí Thủ tục hải quan Dịch vụ hậu cần Cạnh tranh Khác…………………………………………………………………… Hãy nêu điểm khó khăn nhất……………………………………………… Ảnh hưởng yếu tố tới phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mức độ ảnh hƣởng Yếu tố TT Thị trường sản phẩm Thị trường nguyên liệu Vốn Mặt sản xuất Lao động Máy móc, trang thiết Sự gần làng nghề Chính sách Thành phố Quy định hải quan, thuế 10 Dịch vụ hậu cần 11 Yếu tố khác (nếu có) Ảnh hƣởng lớn 193 Bình thƣờng Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Nh ng dự định đơn vị cho phát triển SXKD thời gian tới? Chuyển vào Cụm công nghiệp Chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh Thuê thêm đất nơi khác Thử nghiệm sản phẩm mới, cao cấp Tìm thêm thị trường nước Tìm thêm thị trường ngồi nước Chuyển đổi hình thức tổ chức SXKD (cụ thể loại hình gì?) Dự định khác (nếu có) Nêu lên 1-3 đề xuất cụ thể với đ phƣơng v th nh phố hỗ trợ đơn v phát triển sản xuất kinh nh l ng nghề? ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn đơn vị cung cấp thông tin !!! 194 ... nghiên cứu phát triển cụm làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận phát triển cụm làng nghề 2.1.1 Các khái niệm .7 2.1.2 Phát triển cụm làng nghề 14 2.1.3 Nội dung nghiên cứu. .. cứu phát triển cụm làng nghề .17 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển cụm làng nghề 23 2.2 Cơ sở thực tiễn phát triển cụm làng nghề 26 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển cụm làng nghề. .. phố Hà Nội 105 4.1.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển Cụm làng nghề Hà Nội 124 4.2 Một số giải pháp phát triển cụm làng nghề Hà Nội .131 4.2.1 Quan điểm định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển cụm làng nghề ở Hà Nội, Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển cụm làng nghề ở Hà Nội