Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972

15 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:08

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm làm rõ đường lối, chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng trong bảo vệ ANCT, TTTA ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; những thành công, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA ở miền Bắc trong thời gian này. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LỢI ĐẢNG LÃNH ĐẠO CƠNG TÁC BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ TRỊ AN Ở MIỀN BẮC TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1972 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 62 22 03 15 HÀ NỘI, 2020 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với quốc gia, bảo vệ an ninh trị (ANCT), trật tự trị an (TTTA) hoạt động mang tính đặc thù nhiệm vụ quan trọng giai đoạn cách mạng Với quốc gia xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ chế độ gắn chặt đồng thời với bảo vệ Tổ quốc; việc lãnh đạo bảo vệ Tổ quốc gắn liền với xây dựng đất nước hoạt động mang tính khách quan tất yếu Đảng Cộng sản cầm quyền suốt trình tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) V.I Lênin rõ: cách mạng có giá trị biết tự bảo vệ Ở Việt Nam, sau thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quyền dân chủ nhân dân đời, bảo vệ ANCT, TTTA trở thành phận nhiệm vụ quan trọng đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, “nó gắn liền với tồn Đảng ta, quyền ta, đất nước ta, chế độ ta, không trước mắt mà lâu dài sau này” Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN), ANCT, TTTA đất nước ngày đầu độc lập giữ vững, góp phần ổn định trị - xã hội, đánh thắng thù trong, giặc thực dân Pháp xâm lược, đưa đất nước ngày phát triển theo đường XHCN Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), Mỹ quyền Mỹ dựng lên miền Nam Việt Nam nước đồng minh liên tiếp triển khai chiến lược chiến tranh, huy động lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp, phương tiện chiến tranh đại hòng tiêu diệt phong trào cách mạng, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, quân Mỹ để tiến công miền Bắc, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc châu Á giới, bao vây, uy hiếp nước XHCN Đặc biệt, từ năm 1965 đến năm 1972, lực lượng cách mạng Việt Nam phải trải qua đấu trí, đấu lực liệt nhất, rộng lớn với đế quốc Mỹ tay sai Chỉ vòng năm, miền Bắc hai lần phải chuyển hướng sang thời chiến để đối đầu với hai chiến tranh phá hoại (CTPH) không quân, hải quân Mỹ gây ra; đồng thời thực nhiệm vụ vừa xây dựng CNXH, vừa chiến đấu bảo vệ chi viện cho tiền tuyến miền Nam, cho cách mạng Lào Campuchia Cũng khoảng thời gian đó, đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh tình báo, gián điệp, gián điệp biệt kích để phá hoại hậu phương miền Bắc, ngăn chặn chi viện miền Bắc cho miền Nam Cùng với Quân đội nhân dân (QĐND), lực lượng Công an nhân dân (CAND) miền Bắc, lãnh đạo Đảng làm tròn nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTTA, giúp cho hậu phương ổn định, góp phần đưa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hồn tồn Tổ chức thực thành cơng việc bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc yếu tố định giúp miền Bắc trở thành hậu phương lớn, phát huy đươ ̣c sức mạnh để đánh ba ̣i hai CTPH của đế quố c My,̃ thực chi viện hiệu sức người, sức cho tiền tuyến lớn, góp sức miền Nam đánh Mỹ thắng Mỹ Từ sau năm 1975, có nhiều nhà sử học, nhà nghiên cứu nước nghiên cứu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chiến đấu chống CTPH nhân dân ta nhiều góc độ khác nhau, góc độ lịch sử Đảng, đến chưa có cơng trình chun luận nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện chủ trương, lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc Đảng từ năm 1965 đến năm 1972 Những học kinh nghiệm công tác lãnh đạo, đạo Đảng rút từ thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc năm 1965 - 1972 đến nguyên giá trị Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình giới, khu vực, đặc biệt vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông, đặt nhiều yêu cầu mới, không phần thử thách, khó khăn cơng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN nay, vấn đề chủ trương, đường lối, phương châm, nguyên tắc, sách, nghệ thuật đạo Đảng năm trực tiếp đương đầu chống CTPH đế quốc Mỹ có ý nghĩa lý luâṇ và thực tiễn Việc nghiên cứu, làm rõ lãnh đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, sở luận giải cách khách quan, khoa học thành công, hạn chế rút kinh nghiệm lãnh đạo, đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc Đảng năm 1965-1972, quan trọng cần thiết Với ý nghĩa đó, Nghiên cứu sinh (NCS) lựa chọn đề tài “Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh trị trật tự trị an miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972” để nghiên cứu làm Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ đường lối, chủ trương, đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; thành công, hạn chế trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc thời gian này; qua rút số kinh nghiệm lãnh đạo, đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc năm 1965-1972 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa nguồn tư liệu liên quan đến nội dung luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học giới thiệu nội dung luận án cần tập trung giải Nêu lên bối cảnh, yếu tố tác động đến việc Đảng đề chủ trương bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 Hệ thống hóa, làm rõ chủ trương, đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc qua hai giai đoạn: 1965 1968, 1969 - 1972 Nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; rút kinh nghiệm chủ yếu từ trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu chủ trương, trình Đảng đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc năm chống CTPH đế quốc Mỹ, từ năm 1965 đến năm 1972 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung chủ yếu chủ trương, trình Đảng lãnh đạo, đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; nhận xét, kinh nghiệm lãnh đạo Đảng Tác giả giới hạn việc nghiên cứu tập trung làm rõ: lãnh đạo, đạo Đảng lĩnh vực bảo vệ ANCT (gồm: đấu tranh chống gián điệp, biệt kích; đấu tranh chống tổ chức phản động, chủ yếu phản động Thiên chúa giáo, phản động miền núi phía Bắc, phản động cũ, phản động mới; bảo vệ lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp Đảng quan dân, chính, đảng; bảo vệ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, bảo vệ nội bộ) bảo vệ TTTA (gồm: bảo vệ tài sản XHCN; đấu tranh chống tội phạm kinh tế, chủ yếu tội phạm xâm phạm tài sản XHCN, tội phạm hình sự; bảo vệ phịng khơng sơ tán; cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy; bảo vệ địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tuyến giao thông vận chuyển chiến lược; bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân ) hai CTPH phong tỏa đế quốc Mỹ - Về không gian: Từ vĩ tuyến 17 trở Bắc - Về phạm vi thời gian: từ đế quốc Mỹ bắt đầu CTPH miền Bắc lần thứ (năm 1965) đến CTPH miền Bắc lần thứ hai đế quốc Mỹ kết thúc (cuối năm 1972) Tuy nhiên, để làm rõ tính hệ thống, tính kế thừa, phát triển lãnh đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc, luận án mở rộng thời gian nghiên cứu trước năm 1965 (từ kiện vịnh Bắc Bộ 5/8/1964) sau năm 1972 (ở mức độ định) Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh an ninh, trật tự, đấu tranh chống phản cách mạng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp sau: - Phương pháp lịch sử: nhằm trình bày trình Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc, tập trung vào hai giai đoạn: 1965-1968 1969-1972 - Phương pháp lơgíc: để đưa nhận định, đánh giá khái quát nhằm làm sáng tỏ khẳng định thành công, tồn tại, nguyên nhân trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, đồng thời rút kinh nghiệm trình lãnh đạo Đảng Ngồi hai phương pháp trên, NCS sử dụng phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác như: phân tích, tổng hợp; thống kê, so sánh; định lượng; khảo sát tư liệu; phương pháp nghiên cứu đặc thù khoa học lịch sử Đảng vào văn Nghị quyết, thị Đảng để giải nội dung nghiên cứu cụ thể luận án 4.3 Nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo Các nghị quyết, thị, điện văn, báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cơng bố Văn kiện Đảng Tồn tập; viết, phát biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng bố Hồ Chí Minh Tồn tập; tư liệu, tài liệu Nhà nước, Bộ Công an, ngành liên quan xuất lưu trữ quan Trung ương Bộ Công an; cơng trình nghiên cứu, tổng kết, sách, viết đăng tạp chí khoa học; luận án, luận văn có nội dung liên quan đến đề tài luận án quan, nhà khoa học Việt Nam quốc tế Các hồi ký số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, khách nước quốc tế trực tiếp, gián tiếp tham gia vào kiện lịch sử bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc năm 1965 1972 Về đóng góp khoa học luận án - Hệ thống hóa tư liệu bước đầu, nguồn tài liệu tham khảo phụ lục luận án đóng góp cho việc nghiên cứu số vấn đề thuộc có liên quan đến bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc - Làm rõ yếu tố tác động, chủ trương đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 - Bước đầu nêu lên nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế đúc rút số kinh nghiệm từ trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 Những kinh nghiệm góp phần phục vụ cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên niên lượng CAND, làm tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN), lịch sử CAND sở giáo dục lực lượng Công an vấn đề liên quan Bố cục luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả công bố liên quan đến đề tài, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án gồm chương tiết: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Chủ trương đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 Chương 3: Đảng lãnh đạo đẩy mạnh bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1969 đến năm 1972 Chương 4: Nhận xét kinh nghiệm Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Qua khảo cứu cơng trình, tác phẩm viết kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc giai đoạn 1965-1972 nói riêng nhiều mức độ khác nhau, ngồi nước, chúng tơi nhận thấy cơng trình giải vấn đề sau: - Đề cập đến khái niệm ANCT, TTTA, bảo vệ ANCT bảo vệ TTTA Trong đó, ANCT hiểu nội dung chủ yếu an ninh quốc gia (ANQG), bao gồm: ổn định trị tảng tư tưởng, thể chế trị, quyền lãnh đạo Đảng, an toàn nội bộ, việc thực đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước bảo đảm Bảo vệ ANCT lĩnh vực hoạt động đặc biệt quan trọng nằm chiến lược bảo vệ Tổ quốc Bảo vệ ANCT hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động lực thù địch, phá hoại ổn định phát triển bền vững chế độ trị; nhiệm vụ trọng yếu tổ chức Đảng, quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội công dân Công an nhân dân (CAND) lực lượng nòng cốt nghiệp bảo vệ ANCT TTTA nội dung trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), trạng thái xã hội bình n, người sống n ổn sở quy phạm pháp luật, quy tắc chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định Bảo vệ TTTA hoạt động chống tội phạm, giữ gìn trật tự nơi cơng cộng; bảo đảm trật tự an tồn giao thơng; phịng ngừa tai nạn; trừ tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường Bảo vệ TTTA nhiệm vụ toàn Đảng, tồn dân, lực lượng CAND giữ vai trị nịng cốt có chức tham mưu, hướng dẫn trực tiếp đấu tranh phịng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự cơng cộng, bảo đảm trật tự, an tồn giao thơng, tham gia phịng ngừa tai nạn, trừ tệ nạn xã hội - Làm rõ phương pháp nghiên cứu, góc độ tiếp cận nguồn tư liệu Đa số tác giả tiếp cận, giải vấn đề nghiên cứu góc độ lịch sử, lịch sử Đảng, lịch sử quân sự, lịch sử CAND Bằng việc sử dụng phương pháp chủ đạo nghiên cứu lịch sử như: phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp…, tác giả trình bày, phân tích kiện lịch sử; từ đó, phục dựng tranh lịch sử vấn đề nghiên cứu Ngoài ra, số tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành vấn sâu, điền dã…, cách hiệu nhằm hoàn thành mục đích nghiên cứu Các tác giả xác định khai thác tư liệu không yêu cầu khoa học túy, mà điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng cơng trình; việc khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu cơng trình tiến hành đồng thời với việc khai thác tư liệu công bố, giải mật từ nguồn khác nước Các tác giả không dày công sưu tầm, thu thập, thẩm định khối lượng tư liệu lớn mà kế thừa, cập nhật kết quả, quan điểm nghiên cứu cơng trình trước lấy làm sở so sánh, đối chiếu, chọn lọc, đưa vào sử dụng hiệu nhiều cơng trình - Khái qt chủ trương, đường lối Đảng LĐVN bảo vệ hậu phương miền Bắc; thành tựu thắng lợi quân dân miền Bắc lực lượng vũ trang việc bảo vệ đất nước, đánh bại hai CTPH đế quốc Mỹ giai đoạn 1965-1968 1969-1972 - Góp phần làm rõ, khẳng định vai trị, vị trí định miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Một số tác giả nước bước đầu đề cập đến yếu tố tạo nên sức mạnh, sức sống miền Bắc, yếu tố góp phần làm nên thắng lợi chiến tranh - Trình bày, làm rõ trình quân dân miền Bắc, có lực lượng CAND tích cực tham gia chiến đấu, đảm bảo giữ vững ANCT, TTTA địa bàn miền Bắc suốt thời gian đế quốc Mỹ gây hai CTPH Tuy nhiên, cịn khía cạnh mà cơng trình chưa có điều kiện đề cập đến: - Chưa tập trung làm rõ chủ trương Đảng hai lần miền Bắc chuyển hướng hoạt động từ thời bình sang thời chiến lĩnh vực bảo vệ ANCT, TTTA; chưa đầu tư nghiên cứu sâu chủ trương ĐLĐVN phương diện xã hội - nhân tố trội có ý nghĩa định tạo nên bền vững ổn định miền Bắc XHCN, môi trường sống đảm bảo ANCT TTTA - Chưa có cơng trình chun luận trình bày góc độ Lịch sử Đảng chủ trương, lãnh đạo Đảng công tác bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 - Chưa làm rõ mối quan hệ hữu cơ, gắn bó đặc biệt bảo vệ ANCT TTTA; chưa làm rõ vai trị Đảng LĐVN cơng tác đặc biệt - Các kinh nghiệm từ trình Đảng LĐVN lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 cần đầu tư nghiên cứu Chương ĐẢNG LÃNH ĐẠO BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ TRỊ AN Ở MIỀN BẮC TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1968 2.1 Những yếu tố tác động đến lãnh đạo bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc Đảng 2.1.1 Âm mưu Mỹ quyền Sài Gịn miền Bắc Luận án phân tích khái quát âm mưu đế quốc Mỹ quyền Sài Gịn từ Hiệp định Giơnevơ đình chiến Việt Nam ký kết, kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta kết thúc thắng lợi, vĩ tuyến 17 xác định giới tuyến quân tạm thời phân chia vùng tập kết miền Bắc miền Nam; trải qua giai đoạn 1954-1960 19611965 Trong giai đoạn, luận án thâm độc, liệt đế quốc Mỹ lực thù địch an ninh, trật tự miền Bắc Bên cạnh đó, luận án đề cập đến âm mưu Mỹ Lào Campuchia 2.1.2 Tình hình bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc trước năm 1965 Trên sở phân tích khái quát kết ba năm cải tạo XHCN (1958-1960), miền Bắc chuyển trọng tâm vào xây dựng CNXH, thực kế hoạch năm lần thứ (1961-1965); thắng lợi phong trào Đồng khởi miền Nam năm 1960; âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mỹ tay sai đẩy mạnh chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, tìm cách móc nối, câu kết với lực lượng phản động, phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa để kích động số gây rối TTTA, phá hoại công xây dựng miền Bắc XHCN nhân dân ta, luận án phân tích, làm rõ chủ trương, lãnh đạo Đảng công tác bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1960 đến trước năm 1965; trình bày đạo Đảng công tác bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1961 đến trước năm 1965 việc quán triệt, thực lực lượng CAND thông qua Nghị Hội nghị Cơng an tồn quốc, Chỉ thị, nghị Bộ Công an ban hành, Chỉ thị số 69 CT/P4 “về việc chuẩn bị mặt sẵn sàng đối phó với âm mưu gây chiến Mỹ-Diệm” lấy bí danh “Kế hoạch 69” 2.2 Chủ trương bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc Đảng Luận án tập trung trình bày chủ trương Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác bảo vệ ANCT, TTTA sở Nghị Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 11 (từ 25 đến 27/3/1965), lần thứ 12 (27/12/1965), lần thứ 13 (ngày 27/1/1967) lần thứ 14 (tháng 1/1968), Nghị Bộ Chính trị số văn kiện quan trọng xác định nhiệm vụ cụ thể như: Lời phát biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Trung ương vào chiều ngày 27/12/1965; Nghị Hội nghị cán cao cấp nghiên cứu Nghị Commented [P1]: 2.3 Đảng đạo bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc Luận án làm rõ q trình Đảng LĐVN, Bộ Chính trị, Qn ủy Trung ương, Đảng đồn Bộ Cơng an đạo quân dân miền Bắc, có lực lượng CAND triển khai thực Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, 12, 13, 14 nhiệm vụ bảo vệ ANCT miền Bắc hai phương diện: bảo vệ ANCT bảo vệ TTTA 2.3.1 Chỉ đạo bảo vệ an ninh trị: chủ yếu đạo đấu tranh chống gián điệp biệt kích, trấn áp phản cách mạng; tăng cường bảo vệ nội bộ, bảo vệ lãnh tụ Đảng, Nhà nước; xây dựng lực lượng đủ tiêu chuẩn trị, đáp ứng yêu cầu công tác công an hai miền Nam, Bắc; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANCT, góp phần đánh bại CTPH không quân, hải quân đế quốc Mỹ 2.3.2 Chỉ đạo bảo vệ trật tự trị an, gồm: đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, đẩy mạnh xây dựng đơn vị an toàn tiến hành công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân Như vậy, chương 2, luận án làm rõ âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mỹ quyền Sài Gịn miền Bắc; tình hình bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc trước năm 1965 Mỹ chuyển sang thực chiến lược “chiến tranh cục bộ”; phân tích làm rõ kế thừa, phát triển đường lối lãnh đạo công tác bảo vệ trật tự, an ninh Đảng miền Bắc, xác định Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 11, 12, 13 14; từ tái sinh động q trình Đảnh đạo quân, dân miền Bắc, có lực lượng CAND thực thực trọng trách lớn, vừa chiến đấu bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc, vừa xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác công an hai miền, vừa tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANCT, TTTA, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam cách mạng Lào Chương ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ TRỊ AN Ở MIỀN BẮC TỪ NĂM 1969 ĐẾN NĂM 1972 3.1 Những yếu tố tác động đến trình hoạch định chủ trương bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an Đảng 3.1.1 Âm mưu hoạt động Mỹ Chính quyền Nixon chuyển sang thực chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, dùng người Việt đánh người Việt vũ khí, trang bị huy Mỹ, tập hợp, liên minh với loại phản động khu vực nhằm cô lập tiêu diệt cách mạng Việt Nam, đồng thời tiến hành CTPH lần thứ miền Bắc Đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, thực sách tình báo hóa, cảnh sát hóa, đảng phái hóa, tơn giáo hóa tổ chức ngụy quân, ngụy quyền, tầng lớp xã hội hòng giành mạnh, cô lập kháng chiến nhân dân miền Bắc 3.1.2 Tình hình an ninh trật tự miền Bắc sau Mỹ ngừng ném bom Cuối năm 1968, đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Mặc dù phải chấm dứt CTPH không quân, hải quân đế quốc Mỹ tiếp tục pháo kích qua vĩ tuyến 17, từ biển vào Vĩnh Linh, tăng cường hoạt động gây sở, thu thập tin tức tình báo, tìm hiểu chủ trương Đảng Chính phủ Việt Nam vấn đề giải phóng miền Nam, chi viện miền Bắc với chiến trường Từ năm 1969, trung tâm tình báo Mỹ tiếp tục tung gián điệp biệt kích miền Bắc hoạt động ngắn hạn theo kiểu thoi, thụt qua biên giới; cho máy bay trinh sát vùng trời miền Bắc; thường xuyên cho tàu chiến hoạt động cách bờ từ 30 đến 150km đoạn từ Nghệ An đến Vĩnh Linh; phối hợp với phản động Lào thả gián điệp biệt kích xâm nhập vào tỉnh Lai Châu nhằm điều tra, phá hoại kho tàng, xe vận tải Bên cạnh đó, tác động hệ mà CTPH lần thứ Mỹ để lại bất cập, thiếu sót quản lý kinh tế, xã hội ảnh hưởng sâu sắc tới cơng tác giữ gìn ANTT miền Bắc thời kỳ Tội phạm tranh thủ thời tăng cường hoạt động Số vụ phạm pháp hình tăng nhanh, nạn trộm cắp xảy nhiều; nạn cướp giật tăng; hoạt động phạm tội đối tượng chuyên nghiệp ngày trắng trợn Các băng, ổ nhóm tội phạm xuất ngày nhiều; số lưu manh chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, cấu kết với để trộm cắp, tiêu thụ gian; nạn tham ô, móc ngoặc, hối lộ có liên quan đến vật tư, tiền bạc, khâu phân phối gây nhiều thiệt hại để lại hậu nghiêm trọng Đặc biệt, đầu năm 1972, với toan tính trị trước khó khan chiến trường miền Nam, Nixon tiến hành CTPH miền Bắc lần thứ hai với quy mô rộng lớn cường độ liệt, đỉnh cao tập kích chiến lược máy bay B52 vào Hà Nội thành phố lớn miền Bắc suốt 12 ngày đêm 3.2 Chủ trương Đảng lãnh đạo bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc điều kiện vừa có hịa bình, vừa có chiến tranh Trong điều kiện tạm thời trở lại thời bình, Đảng chủ trương lãnh đạo miền Bắc nhanh chóng khắc phục hậu chiến tranh, giữ vững ANCT, TTTA, khơi phục, phát triển kinh tế động viên trị - tư tưởng cho quân dân miền Bắc Luận án trình bày chủ trương Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc sở Nghị số 196-NQ/TW, ngày 10/3/1970 Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 18 tình hình nhiệm vụ; Nghị số 214NQ/TW, ngày 1/3/1971 Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 19; Nghị số 219-NQ/TW, ngày 4/4/1972 Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 20 kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Nghị số 188-NQ/TW, ngày 10/5/1969 Bộ Chính trị tình hình nhiệm vụ; Nghị số 220-NQ/TW, ngày 1/6/1972 Bộ Chính trị chuyển hướng đẩy mạnh mặt công tác miền Bắc để tiếp tục đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Những chủ trương Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc điều kiện vừa có hịa bình, vừa có chiến tranh sở, tảng để miền Bắc đánh bại CTPH lần thứ đế quốc Mỹ, củng cố hậu phương, sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam Đồng thời, ghi nhận sáng tạo, linh hoạt Đảng công tác đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc tình hình 3.3 Đảng đạo bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mỹ Luận án trình bày trình Đảng LĐVN, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng đồn Bộ Cơng an đạo qn dân miền Bắc, có lực lượng CAND triển khai thực Nghị Hội nghị BCHTW Đảng từ năm 1969 đến 1972 bảo vệ ANCT miền Bắc hoàn cảnh đế quốc Mỹ gây CTPH lần thứ hai 3.3.1 Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trị, Đảng đạo: đấu tranh chống gián điệp, phản động chiến tranh tâm lý; bảo vệ Đảng, bảo vệ văn hóa, kinh tế lực lượng vũ trang; chấn chỉnh tổ chức, giảm nhẹ biên chế, đào tạo cán đẩy mạnh phong trào quần chúng, phát huy vai trò nhân dân bảo vệ ANCT 3.3.2 Trên lĩnh vực bảo vệ trật tự trị an, Đảng đạo: giữ gìn TTTA xã hội vận động, phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ TTTA Nhìn chung, điều kiện, hồn cảnh khó khăn, Đảng sớm ln ln nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng, tính chất, đặc điểm, nội dung đấu tranh bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc; kịp thời hoạch định hệ thống quan điểm, đường lối, chủ trương tư tưởng đạo đắn, sáng tạo công tác cơng an Lực lượng CAND làm tốt vai trị nòng cốt giữ vững ANCT trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, góp phần đánh thắng CTPH địch làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ không”, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình Việt Nam Chương NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét 4.1.1 Ưu điểm nguyên nhân ưu điểm 4.1.1.1 Ưu điểm Một là, chủ động, ki ̣p thời đề chủ trương bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an phù hợp, đáp ứng yêu cầ u nhiê ̣m vụ theo từng giai đoạn Mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách hoàn cảnh đế quốc Mỹ gây hai CTPH vô ác liệt nhờ nhận thức đúng, Đảng sớm đưa chủ trương kịp thời, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo công tác bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng Những chủ trương khơng thể văn mà vận dụng phù hợp với đặc thù miền Bắc Hai là, linh hoạt, nhạy bén đạo công tác bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an lĩnh vực công tác đạt kết tốt Trung ương Đảng xác định công tác cấp bách cần thực đấu tranh phòng, chống CTPH địch; đấu tranh phòng, chống phản động, gián điệp, gián điệp biệt kích để bảo vệ vững miền Bắc; xác định rõ địa bàn chiến lược, lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh; quan tâm, đạo đường lối đấu tranh phòng, chống gián điệp, chống phản động; sớm hoạch định đường lối, phương châm, biện pháp, tổ chức lực lượng chủ động triển khai cơng tác phịng, chống Đây nhân tố mang tính định đưa đấu tranh chống gián điệp, chống phản động miền Bắc đến thắng lợi Việc tăng cường đạo chặt chẽ, kịp thời, linh hoạt, nhạy bén Đảng công tác bảo vệ ANCT, TTTA năm 1965-1972 làm cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND ngày kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên đấu tranh chống phản cách mạng loại tội phạm, góp phần tích cực vào thành cơng nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Ba là, phát huy cao độ ý thức làm chủ nhân dân q trình tổ chức thực cơng tác bảo vệ an ninh trị trật tự trị an Tính chất nhân dân đấu tranh bảo vệ ANTT thời kỳ chống Mỹ khẳng định tính chất quan trọng trước nhất, tạo cội nguồn sức mạnh tính nhân dân an ninh nhân dân, mục tiêu bảo vệ ANTT sống bình yên hạnh phúc nhân dân Cuộc đấu tranh giành thắng lợi lực lượng công an nhận tham gia đông đảo quần chúng nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phịng tồn dân ban, ngành khác để phát huy sức mạnh tổng hợp tồn xã hội vào cơng tác bảo vệ ANCT, TTTA Thực tiễn đấu tranh bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 chứng minh: Nhân dân lực lượng quan trọng đấu tranh; thực chủ thể mặt trận đấu tranh bảo vệ ANTT; tự giác tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ thành cách mạng với phong trào bật, như: “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an”; phong trào “vây bắt gián điệp biệt kích”, “Tổ dân phố, dân phịng tự quản”.v.v… Xác định CAND từ nhân dân mà ra, nhân dân chỗ dựa vững chắc, nguồn sức mạnh vô tận CAND nên lực lượng Cơng an ln “vì nhân dân phục vụ”, sở đó, phát huy sức mạnh nâng cao hiệu biện pháp nghiệp vụ, góp phần vào đấu tranh chống phản cách mạng, âm mưu phá hoại đế quốc Mỹ tay sai Bốn là, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích đấu tranh bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc chi viện cho An ninh miền Nam Công tác xây dựng lực lượng CAND đề từ chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ dài hạn thực nhanh chóng sát hợp với tình hình thực tiễn nên đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND trưởng thành nhanh chóng kháng chiến, xứng đáng cán vừa “hồng”, vừa “chuyên” Đảng, nhân dân Do cơng tác trị tư tưởng tiến hành thường xuyên, liên tục nên chiến tranh diễn ác liệt, cơng tác, chiến đấu khó khăn, nhiệm vụ giữ vững ANTT đặt ngày nặng nề phức tạp cán bộ, chiến sĩ nước thể vững vàng tình huống, tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi nghiệp chống Mỹ, cứu nước, sức thi đua hồn thành tốt nhiệm vụ Trình độ trị, tư tưởng đội ngũ cán chiến sĩ công an ngày nâng cao Lực lượng công an nhân dân đấu tranh đánh bại âm mưu hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý địch, giữ vững ANCT, TTTA miền Bắc, kể lúc CTPH diễn ác liệt Công tác tổ chức, cán trọng, bước củng cố, sở để lực lượng CAND tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng Đạt thành tích trên, trước hết nhờ Đảng đồn, lãnh đạo cơng an cấp ln bám sát nhiệm vụ trị Đảng; Đảng giao cho ngành Công an kịp thời đạo sát sao, nguyên tắc linh hoạt, nhạy bén điều kiện cụ thể 4.1.1.2 Nguyên nhân ưu điểm Một là, Đảng LĐVN xác định ngày đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trị lực lượng công an công tác bảo vệ ANCT, TTTA Hai là, Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ ANCT, TTTA Ba là, Đảng chuyển hướng kịp thời với đường lối, chủ trương, đắn 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 4.1.2.1 Hạn chế Một là, chưa đánh giá tình hình số thời điểm định Mặc dù dự kiến sớm xu hướng phát triển chiến tranh, có chủ động chuẩn bị đối phó đánh thắng bước chiến lược Mỹ Song chủ quan việc đánh giá tình hình, đề yêu cầu chưa thật sát với điều kiện thực tế số thời điểm, sau Tổng tiến công dậy Mậu Thân miền Nam; nữa, không kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm để đánh giá lại tình hình có chủ trương chuyển hướng; chậm nhìn thấy cố gắng địch khó khăn lúc ta nên có thời gian Đảng gặp khó khăn Các nghị Hội nghị Trung ương lần thứ 18 (tháng 1/1970) lần thứ 21 (tháng 10/1973) khóa III nêu rõ: chủ trương ta giai đoạn 1969-1972 “chưa đánh giá thật đầy đủ” ý đồ nham hiểm khả địch tình hình khó khăn ta chiến trường, điều kiện lực ta giảm sút, thời chiến lược khơng cịn Do khơng nắm thật vững phương châm chiến lược ba vùng nên ta bị hút vào đô thị, bỏ lỏng nông thôn, địch triển khai kế hoạch bình định Hai là, việc quán triệt chủ trương, đạo Trung ương Đảng có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời Chủ trương, quan điểm Trung ương Đảng định hướng quan trọng cho hoạt động Đảng bộ, ngành địa phương, đặc biệt thời kỳ chiến tranh diễn biến ác liệt phức tạp Nhưng hoàn cảnh, bộ, ngành địa phương, chủ trương lại vận dụng cách khác cho phù hợp với tình hình cụ thể Trong năm chống CTPH đế quốc Mỹ, hầu hết chủ trương, đường lối Trung ương Đảng Đảng đoàn Bộ Công an tiếp thu quán triệt sâu sắc Tuy vậy, số thời điểm, nơn nóng làm cho Đảng đoàn mắc số sai lầm việc áp dụng chủ trương Trung ương Đảng vào thực tế công tác công an, làm cho kết đạt phần bị hạn chế ảnh hưởng đến kết chung trình Chủ trương chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến Trung ương Đảng LĐVN đưa HNCATQ quán triệt, áp dụng vào tất lĩnh vực công tác công an, với địa bàn chưa đánh giá tình hình thực tế lĩnh vực cơng tác để có điều chỉnh cho phù hợp Mặc dù, Đảng đồn Bộ Cơng an phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất, làm kinh tế giỏi , hiệu đạt chưa cao Luôn đề cao việc xây dựng hậu phương làm động lực, sức mạnh cho tiền tuyến coi cơng tác giáo dục trị - tư tưởng nội dung trọng tâm toàn q trình đó, song tiến hành cơng tác này, hoạt động lãnh đạo Đảng số hạn chế định Trong trình lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc thời kỳ đầu, quan điểm chiến tranh nhân dân chưa Đảng LĐVN phổ biến rộng rãi, cụ thể nên có nơi phong trào quần chúng cịn mang tính hình thức Ba là, lãnh đạo, triển khai thực bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an cịn chậm phát sửa chữa số thiếu sót, hạn chế Trong đấu tranh chống phản cách mạng, công tác giữ gìn bí mật Nhà nước, đấu tranh chống địch thu thập tình báo cịn có sơ hở, chưa nghiêm ngặt; việc cơng trị vào đối tượng phản động, việc tiến hành biện pháp phòng ngừa hoạt động chúng yếu; số đối tượng phản cách mạng nguy hiểm cho an ninh xã hội chưa bị truy quét, tên có hoạt động chống đối, phản tuyên truyền nhiều nơi chưa bị trấn áp nghiêm khắc kịp thời Trên lĩnh vực bảo vệ, việc hoàn chỉnh chế độ, nội quy cho thích hợp với đơn vị cịn chậm, việc tổ chức thực chế độ nội quy bảo vệ cịn thiếu riết Cơng tác bảo vệ bờ biển, biên giới bộc lộ rõ sơ hở Công tác bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ giao thơng vận chuyển, chống tham ơ, lãng phí, hư hỏng chưa nhận thức đầy đủ, đạo chưa tập trung nên để xảy nhiều thiệt hại, tình hình móc ngoặc, ăn cắp tài sản, vật tư Nhà nước nghiêm trọng, phổ biến, gây ảnh hưởng không tốt đến việc xây dựng kinh tế thực kế hoạch Nhà nước, đến việc bồi dưỡng sức dân Trong giữ gìn TTTA, cơng tội phạm hình chưa thực liên tục mạnh mẽ; nhiều biện pháp phòng ngừa tiến hành chưa tốt; khí cách mạng quần chúng chưa phát động cao nên phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANCT, TTTA chưa sôi (kể ngồi quan, xí nghiệp); cơng tác quản lý hành cịn nhiều sơ hở; việc vận dụng, đề cao pháp luật Nhà nước bảo vệ ANCT, TTTA chưa ý mức; công tác trinh sát yếu việc phối hợp vận dụng biện pháp liên hồn cơng tác cịn chưa thục Việc cải tiến tổ chức, lề lối làm việc chưa thực nhiều; việc làm đội ngũ công an chưa khẩn trương việc đào tạo cán chuyển biến chậm Sau năm CTPH lần thứ nhất, hậu để lại tương đối nặng nề; công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội cịn nhiều thiếu sót, nên tượng tiêu cực xã hội có điều kiện phát triển, làm cho tình hình TTTA xã hội thêm phức tạp Bốn là, trình đạo xây dựng lực lượng CAND, cơng tác trị tư tưởng chưa tiến hành đồng đều, việc xếp, sử dụng cán có lúc thiếu hợp lý Cách mạng Việt Nam có đặc điểm thường phải đương đầu với kẻ thù lớn mạnh nhiều lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù Để đánh thắng kẻ thù đó, Đảng trọng xây dựng lực lượng cách mạng coi nhiệm vụ hàng đầu trình lãnh đạo cách mạng Đảng Mặc dù suốt năm 1965-1972, Đảng có chủ trương tăng cường lãnh đạo mặt công tác công an trình thực lại chưa tốt, việc xếp, sử dụng cán có lúc thiếu hợp lý Những năm 1965-1966, điều kiện CTPH lần thứ đế quốc Mỹ diễn miền Bắc phức tạp, để bảo vệ giữ vững ANCT, TTTA đòi hỏi phải có số lượng lớn số lượng chất lượng đội ngũ cán giai đoạn yếu Số lượng cán bộ, chiến sĩ đào tạo quy, tinh nhuệ khơng nhiều, việc giáo dục cho cấp công an sở hướng dẫn cho ngành có trách nhiệm nhận thức đắn vấn đề đảm bảo chất lượng trị, chiến đấu tuyển quân thường trực chưa đầy đủ Vì vậy, nơi này, nơi khác xảy tượng đưa số phần tử xấu vào đội ngũ quân thường trực; có nơi, có lúc ý thức kỷ luật cịn chưa cao 4.1.2.2 Ngun nhân hạn chế Một là, tình hình khó khăn nước tác động đến việc lãnh đạo, đạo bảo vệ ANCT, TTTA Hai là, nhận thức cấp ủy đảng sở cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa sâu sắc Ba là, tình hình giới quan hệ quốc tế liên quan đến chiến tranh Việt Nam biến chuyển mau lẹ, ảnh hưởng đến việc đề chủ trương 4.2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM 4.2.1 Giữ vững tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện Đảng q trình bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc 4.2.2 Chủ động, kịp thời đề chủ trương, đường lối bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc, phù hợp với thực tiễn tình hình 4.2.3 Phải ln xác định bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an nghiệp toàn dân mà lực lượng Cơng an nhân dân nịng cốt 4.2.4 Ln bám sát đánh giá tình hình thực tế để chủ động lãnh đạo, đạo công tác bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an 4.2.5 Xây dựng lực lượng công an vững mạnh, làm nịng cốt, xung kích bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc chi viện cho An ninh miền Nam 4.2.6 Phải phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an Tóm lại, chương tập trung nêu nhận xét, phân tích kết quả, hạn chế trình Đảng hoạch định chủ trương, đạo thực bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc kết lãnh đạo thực cơng tác Qua đó, rút số kinh nghiệm từ trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA - nội dung lãnh đạo quan trọng diễn thực tế kháng chiến chống Mỹ, cứu nước địa bàn miền Bắc thời gian Mỹ gây hai CTPH cịn quan tâm nghiên cứu, thể cơng trình chun luận, viết giai đoạn 1965-1972 Thành công Đảng đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc giai đoạn nguyên nhân quan trọng góp phần đưa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 đến thắng lợi cuối KẾT LUẬN Trong năm tháng chiến đấu đánh thắng hai CTPH không quân hải quân đế quốc Mỹ địa bàn miền Bắc, lãnh đạo Đảng, quân dân miền Bắc, có lực lượng CAND, hồn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTTA, góp phần vào thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Cho đến nay, có khơng cơng trình nghiên cứu, viết nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả nước, quốc tế đề cập đến vấn đề, kiện xung quanh chiến đấu kiên cường, ác liệt suốt năm (1965-1972) toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam Tuy vậy, đến với nguồn tư liệu cách tiếp cận, nghiên cứu khác người học giả nước ngoài, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, chống CTPH nói riêng mảng đề tài cịn có khoảng trống cần làm rõ, thu hút quan tâm, nghiên cứu nhiều nhà khoa học Nội dung Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 mà luận án tập trung nghiên cứu, luận giải cịn đề cập Thơng qua việc khảo cứu văn kiện Đảng, tài liệu nhà khoa học nước, với cách tiếp cận từ thực tiễn năm chống CTPH đế quốc Mỹ gây địa bàn miền Bắc, luận án trình bày khái qt góp phần làm rõ q trình Đảng lãnh đạo cơng tác bảo vệ ANCT TTTA miền Bắc giai đoạn 1965-1972 Luận án nêu lên yếu tố tác động đến q trình Đảng lãnh đạo cơng tác bảo vệ ANCT, TTTA, làm rõ bối cảnh tình hình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hai miền Nam, Bắc; âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mỹ tiến hành CTPH miền Bắc; tình hình ANCT, TTTA miền Bắc trước năm 1965; yêu cầu, nhiệm vụ đặt Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA để bảo vệ miền Bắc làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn tiền tuyến lớn miền Nam 1 Trong năm 1965-1972, bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc diễn biến phức tạp Đế quốc Mỹ buộc dân tộc Việt Nam phải đương đầu với chiến tranh xâm lược nấc thang cao nhất, ác liệt hai miền Nam, Bắc Bảo vệ ANCT, TTTA chủ trương quán Đảng, yếu tố đóng vai trị định để bảo vệ miền Bắc trở thành hậu phương lớn nước Luận án tập trung trình bày, làm rõ nội dung cụ thể Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ ANCT TTTA giai đoạn đế quốc Mỹ tiến hành hai CTPH, đánh phá miền Bắc ác liệt, tàn bạo với quy mô lớn Kết lớn Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ ANCT, TTTA giữ vững ổn định trị miền Bắc, góp phần chi viện hiệu cho miền Nam, có lực lượng an ninh, chi viện cho cách mạng Lào, Campuchia, đánh bại âm mưu, hành động chiến tranh đế quốc Mỹ Trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát triển quan điểm kinh nghiệm đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ ANTT giai đoạn trước, Đảng LĐVN xây dựng hệ thống quan điểm, đường lối, chủ trương, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA thời kỳ Đây chủ trương có sở lý luận thực tiễn thực tế đấu tranh bảo vệ ANCT, TTTA thể rõ văn kiện, thị Đảng, chủ trương bảo vệ trật tự, an ninh Đảng, mức độ, khía cạnh, lĩnh vực phù hợp với bối cảnh tình hình lịch sử cụ thể; đạo, hoạt động thực tiễn Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thể vận dụng sáng tạo lý luận đấu tranh chống phản cách mạng vào điều kiện cụ thể miền Bắc lúc Trong q trình lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc, đạo cụ thể có nơi, có lúc vận dụng sách chưa thật linh hoạt, sắc bén, cịn có lệch lạc, hữu khuynh “tả” khuynh, trấn áp tràn lan khoan hồng rộng Đảng chưa lúc mắc sai lầm quan điểm đạo, đường lối chiến lược; việc quán triệt, cụ thể hóa, thực tiễn hóa đường lối vào đạo đấu tranh địa phương , đơn vị, địa bàn đắn, sáng tạo, thể lập trường kiên đấu tranh chống kẻ thù Dưới lãnh đạo Đảng, thường xuyên, trực tiếp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đồn Bộ Cơng an cấp ủy đảng, quyền, tồn Đảng, tồn qn, tồn dân, lực lượng CAND làm nòng cốt, kiên quyết, liên tục đấu tranh, làm thất bại âm mưu, kế hoạch chống phá đế quốc Mỹ lực thù địch, bảo đảm giữ vững ANCT, TTTA miền Bắc, góp phần chi viện cho An ninh miền Nam, cho cách mạng Lào Campuchia Có thể kể đến thắng lợi giành công tác bảo vệ ANCT, TTTA năm 1965-1972, là: ln kịp thời, kiên đấu tranh ngăn chặn gián điệp đế quốc ln tìm cách móc nối, xây dựng sở số phản động để chống phá ta từ bên trong, thực đánh vào, dậy nhằm lật đổ quyền cách mạng; nhận thức phát huy vai trị tích cực quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân (bao gồm sức mạnh nhân dân nước, sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, sức mạnh trị, kinh tế, văn hóa, sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại…) nhằm vào đối tượng chủ yếu, địa bàn trọng điểm, giải thời gian định với mục tiêu cụ thể; thực phương châm: giữ vững bên trong, tích cực phịng ngừa, bảo vệ an tồn cách mạng chủ động liên tục tiến công tiêu diệt, làm tan rã địch; làm tốt vai trò nòng cốt giữ vững ANCT trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, góp phần đánh thắng CTPH địch làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ không”, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hồ bình Việt Nam Thắng lợi to lớn có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, góp phần xứng đáng đưa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thành cơng, giải phóng hồn tồn miền Nam, thống đất nước Trên sở phân tích, làm rõ chủ trương Đảng từ thực tiễn lãnh đạo thành công đấu tranh bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, luận án đưa nhận xét ưu điểm, hạn chế trình Đảng hoạch định chủ trương, đạo thực công tác bảo vệ ANCT, TTTA Đồng thời rút kinh nghiệm Đảng trình hoạch định chủ trương, đạo thực cơng tác này, là: giữ vững tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện Đảng trình bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc; chủ động, kịp thời đề chủ trương, đường lối bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc, phù hợp với thực tiễn tình hình; phải ln xác định bảo vệ ANCT, TTTA nghiệp toàn dân mà lực lượng CAND nịng cốt; ln bám sát đánh giá tình hình thực tế để chủ động lãnh đạo, đạo công tác bảo vệ ANCT, TTTA; xây dựng lực lượng công an vững mạnh, trở thành nịng cốt, xung kích bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc chi viện cho An ninh miền Nam; phải phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ ANCT, TTTA Đó kinh nghiệm quý báu, quan trọng có ý nghĩa thiết thực kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay./ ... cứu Chương ĐẢNG LÃNH ĐẠO BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ TRỊ AN Ở MIỀN BẮC TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1968 2.1 Những yếu tố tác động đến lãnh đạo bảo vệ an ninh trị, trật tự trị an miền Bắc Đảng 2.1.1... trương, đạo Đảng bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; thành công, hạn chế trình Đảng lãnh đạo bảo vệ ANCT, TTTA miền Bắc thời gian này; qua rút số kinh nghiệm lãnh đạo, đạo bảo vệ ANCT,... (NCS) lựa chọn đề tài ? ?Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh trị trật tự trị an miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972? ?? để nghiên cứu làm Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972