Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trữ lượng cacbon rừng tự nhiên tại xã nghĩa tá huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN HOÀN “ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC, TRỮ LƯỢNG CACBON RỪNG TỰ NHIÊN TẠI XÃ NGHĨA TÁ , HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : K46 – QLTNR – N03 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn : ThS Trương Quốc Hưng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghên cứu khóa luận trung thực; loại bảng biểu, số liệu kế thừa, điều tra cho phép quan có thẩm quyền chứng nhận Thái nguyên, ngày tháng XÁC NHẬN CỦA GVHD Ths Trương Quốc Hưng năm 2018 NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Trần Văn Hoàn XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng khơng thể thiếu sinh viên Đó không điều kiện cần thiết để sinh viên hồn thành khóa học tốt nghiệp trường, mà cịn hội cho sinh viên ôn lại áp dụng kiến thức học vào thực tế, ngồi qua q trình học tập, sinh viên cịn học tập, trau dồi kiến thức quý báu thực tế, để sau trường trở thành cán vừa có trình độ lý luận, kiến thức chun mơn vững vàng, vừa có kiến thức thực tiễn, tính sáng tạo công việc, đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển chung đất nước Được đồng ý khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, trữ lượng Cacbon rừng tự nhiên Xã Nghĩa Tá , Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn” Để thực đề tài này, nỗ lực thân cịn có giúp đỡ thầy (cô) giáo khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, cán UBND xã Nghĩa Tá nhân dân xã, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Trương Quốc Hưng suốt thời gian thực tập Qua cho phép gửi lời cảm ơn đến tất giúp đỡ quý báu Mặc dù có nhiều cố gắng trình độ chun mơn thân, thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi kính mong nhận góp ý q báu thầy (cơ), bạn để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Trần Văn Hoàn iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lượng bon tích lũy theo kiểu rừng Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 22 Bảng 4.1: Bảng số đánh giá tổ thành mật độ gỗ thôn Nà Tông 29 Bảng 4.2: Bảng số đánh giá tổ thành mật độ gỗ thôn Bản Bẳng 30 Bảng 4.3 Mật độ tầng gỗ 31 Bảng 4.4 số đa dạng sinh học xã Nghĩa Tá 32 Bảng 4.5: Phân bố theo cấp đường kính thơn Bản Bẳng 33 Bảng 4.6: Phân bố theo cấp đường kính thơn Nà Tơng 34 Bảng 4.7 Phân bố lồi theo cấp đường kính thơn Bản Bẳng 35 Bảng 4.8 Phân bố lồi theo cấp đường kính thơn Nà Tơng 36 Bảng 4.9 Phân bố số (cá thể) theo cấp chiều cao thôn Bản Bẳng 38 Bảng 4.10 Phân bố số (cá thể) theo cấp chiều cao thôn Nà Tông 39 Bảng 4.11 Phân bố số lồi theo cấp chiều cao Thơn Bản Bẳng 40 Bảng 4.12 Phân bố số lồi theo cấp chiều cao Thơn Nà Tơng 41 Bảng 4.13 Phân bố loài theo tầng phiến Bản Bẳng 42 Bảng 4.14 Phân bố lồi theo tầng phiến Nà Tơng 43 Bảng 4.15 Chỉ số đa dạng sinh học lớp bụi 44 Bảng 4.16 Phân bố bụi theo cấp chiều cao Bản Bẳng 44 Bảng 4.17 Phân bố bụi theo cấp chiều cao Nà Tông 45 Bảng 4.18 Đặc điểm cấu trúc sinh khối rừng thôn Bản Bẳng 46 Bảng 4.19 Trữ lượng cacbon rừng 47 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Ảnh từ vệ tinh vị trí xã Nghĩa Tá 11 Hình 3.1 Cách bố trí đo đếm tiêu chuẩn diện tích 2500 m2 18 Hình 3.2 Xử lý đường ranh giới đo đế́m 20 Hình 3.3 Khung nhựa x m sử dụng để lập dạng 23 Hình 4.1: Đồ thị phân bố theo cấp đường kính thơn Bản Bẳng 33 Hình 4.2: Đồ thị phân bố theo cấp đường kính thơn Nà Tơng 34 Hình 4.3: Đồ thị phân bố số lồi theo cấp đường kính Bản Bẳng 35 Hình 4.4: Đồ thị phân bố số lồi theo cấp đường kính Nà Tơng 36 Hình 4.5: Đồ thị phân bố số theo cấp chiều cao Bản Bẳng 38 Hình 4.6: Đồ thị phân bố số theo cấp chiều cao Nà Tơng 39 Hình 4.7: Đồ thị đồ thị phân bố số loài theo cấp chiều cao thôn Bằng 40 Hình 4.8: Đồ thị phân bố số lồi theo cấp chiều cao thôn Nà Tông 41 Hình4 9: Đồ thị phân bố số lồi theo tầng phiến 42 Hình 4.10: Đồ thị phân bố số loài theo tầng phiến Nà Tông 43 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân TS : Tiến sỹ Ths : Thạc sỹ KNK : Khí nhà kính CDM : Cơ chế phát triển LHQ : Liên hợp quốc OTC : Ô tiêu chuẩn OĐĐ : Ô đo đếm BB : Bản Bẳng NT : Nà Tông C : Cacbon NLKH : Nông lâm kết hợp TTV : Thảm thực vật vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa sản xuất thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.2 Những nghiên cứu Thế giới 2.1.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.2.2 Nghiên cứu trữ lượng bon rừng 2.1.3 Những nghiên cứu Việt Nam 2.1.3.1 Những nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.3.2 Những nghiên cứu trữ lượng bon rừng 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 11 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội dân số 15 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu giới hạn nghiên cứu 17 vii 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp kế thừa 17 3.4.2 Phương pháp điều tra ô tiêu chuẩn 17 3.4.2.3 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 24 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái mật độ gỗ 29 4.1.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái 29 4.2 Đặc điểm cấu trúc ngang 33 4.2.1.Phân bố số theo cấp đường kính: 33 4.2.2.Phân bố lồi theo cấp đường kính 35 4.3 Đặc điểm cấu trúc đứng 37 4.3.1 Phân bố số theo cấp chiều cao: 37 4.3.2 Phân bố loài theo cấp chiều cao: 40 4.3.3 Phân bố loài theo tầng phiến 41 4.4 Đặc điểm tầng bụi thảm tươi 44 4.4.1.Đánh giá số đa dạng sinh học lớp bụi: 44 4.4.2 Phân bố bụi theo cấp chiều cao 44 4.5 Đặc điểm cấu trúc lớp thảm mục 45 4.6 Đặc điểm cấu trúc sinh khối 45 4.7 Trữ lượng bon rừng 46 4.7 Đề xuất số giải pháp 47 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nóng lên khí hậu trái đất trở nên rõ ràng với chứng nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ nước biển tăng lên, băng tuyết tan nhiều khu vực dẫn đến dâng lên mực nước biển trung bình Nguyên nhân gây lên tượng nóng lên tồn cầu tăng lên nồng độ CO2 ,CH4 ,N2O… , CO2 coi nguyên nhân chính, nguồn phát thải khí nhà kính (KNK) chủ yếu từ hoạt động người (sản xuất nơng nghiệp, hóa chất, sử dụng phân bón, cháy rừng, khai thác khống sản…) Nhằm hạn chế tăng KNK ấm lên trái đất Công ước Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu soạn thảo thơng qua tai Hội Nghị Liên Hiệp Quốc Môi trường Phát triển năm 1992, có hiệu lực từ 3/1994.Tính đến tháng 4-2004 có 188 quốc gia phê chuẩn công ước này, để thực công ước này, Nghị định thư Kyoto soạn thảo thông qua năm 1997, Nghị định sở pháp lý cho việc thực cắt giảm KNK thông qua chết khác nhau, có chế phát triển (CDM – Clean Development Mechanism) Một hoạt động chế trồng rừng tái trồng rừng Yêu cầu nghiêm ngặt dự án trồng rừng theo CDM phải xác định đường bon sở (trữ lượng bon trước trồng rừng) nhằm đưa sở khoa học để chứng minh “lượng tăng thêm” trữ lượng bon từ dự án trồng rừng AR CDM Do việc nghiên cứu trữ lượng bon, xác định đường bon sở sở khoa học việc thiết kế, triển khai dự án AR CDM Việt Nam Xuất phát từ vấn đề đó, với trí Trường Đại Học Nơng Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm, cấu trúc, trữ lượng cacbon rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định trữ lượng cacbon tích lũy mặt đất rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá - Đánh giá đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá - Đánh giá tiềm tích lũy trữ lượng cacbon - Tính tốn tổng lượng cacbon tích lũy rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá - Đề xuất số giải pháp bảo vệ phát triển rừng 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Qua trình thực tập nghiên cứu đề tài củng cố cho sinh viên kiến thức học lớp, áp dụng kiến thức vào thực tiễn, giúp sinh viên làm quen dần với công việc sau tốt nghiệp Sau hoàn thành đề tài sinh viên học phương pháp, kĩ việc lập kế hoạch, viết báo cáo, phân tích vấn đề, số liệu 1.3.2 Ý nghĩa sản xuất thực tiễn - Ý nghĩa thực tế sản xuất + Góp phần làm sở cho việc tính tốn đặc điểm, trữ lượng bon tích lũy rừng Đồng thời đưa giải pháp để bảo tồn phát triển quản lý rừng xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn + Nghiên cứu đề tài đánh giá vai trị rừng nói chung thành phần mặt nói riêng việc hấp thụ khí CO2 nhằm góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ tài nguyên rừng môi trường sinh thái + Nghiên cứu đề tài giúp xác định đặc điểm cấu trúc, trữ lượng bon tích lũy số thành phần mặt đất làm sở cho việc xác định lượng giá trị rừng tự nhiên địa bàn xã 45 Tổng 118 Từ bảng 4.16 ta thấy số bụi tập trung chủ yếu cấp IV, cấp chiều cao I khơng có phân bố, cấp II cấp VI loại có phân bố Bảng 4.17 Phân bố bụi theo cấp chiều cao Nà Tông Cấp chiều cao (cm) Số I (0 – 50) II (50– 100) III (100 – 150) 40 IV (150 – 200) 48 V (200 – 250) 11 VI(250-300) Tổng 110 Từ bảng 4.17 ta thấy số bụi chủ yếu tập trung cấp III, IV; cấp I khơng có xuất hiện; cấp VI có 4.5 Đặc điểm cấu trúc lớp thảm mục Đặc điểm lớp thảm mục nhìn chung mỏng chia làm tầng tầng thảm mục, tầng phân hủy tầng chưa phân hủy Do thời gian phục hồi chưa lâu nên lớp thảm mục có chưa dày số lượng cành rơi rụng nên khơng góp phần làm tăng độ dày tầng thảm mục 4.6 Đặc điểm cấu trúc sinh khối Lượng sinh khối tích luỹ mặt đất rừng tính theo ba thành phần tầng gỗ, tầng bụi tầng thảm mục sinh khối rừng tổng sinh khối ba thành phần kết tổng hợp bảng 4.11.1 46 Bảng 4.18 Đặc điểm cấu trúc sinh khối rừng Tầng gỗ OTC Tầng bụi thảm tươi Tầng thảm mục Sinh khối Tỉ lệ Sinh khối Tỉ lệ Sinh khối Tỉ lệ (tấn/ha) % (tấn/ha) % (tấn/ha) % BB-01 15.73 76.33 2.43 11.78 2.45 11.89 BB-02 18.51 78.01 2.37 9.99 2.85 12.00 BB-03 13.96 73.01 2.13 11.14 3.03 15.85 NT-01 12.34 73.12 2.31 13.71 2.22 13.17 NT-02 13.34 75.36 2.35 13.29 2.01 11.35 NT-03 9.28 67.00 2.40 17.34 2.17 15.65 Qua bảng 4.18 Đặc điểm cấu trúc sinh khối rừng: - Sinh khối gỗ đạt giá trị cao BB-OTC 18,51 tấn/ha thấp sinh khối gỗ mặt đất củaNT- OTC 9,28 tấn/ha - Sinh khối bụi đạt khu vực nghiên cứu BB-OTC sinh khối cao 2,43 tấn/ha thấp BB- OTC với số sinh khối đạt 2,13 tấn/ha -Sinh khối tầng thảm mục khác mỏng, với số cao BBOTC 3,03 tấn/ha, thấp OTC 2,01 tấn/ha 4.7 Trữ lượng bon rừng Đánh giá khả tích lũy bon mặt đất rừng tự nhiên, trình bày theo bảng 4.19: 47 Bảng 4.19 Trữ lượng cacbon rừng Tầng bụi Tầng gỗ Trữ OTC lượng C (tấn/ha) Tầng thảm mục thảm tươi Tỉ lệ Trữ lượng Tỉ lệ Trữ lượng Tỉ lệ % C (tấn/ha) % C (tấn/ha) % Tổng tích lũy cacbon (tấn/ha) BB-01 7.24 76.33 1.12 11.78 1.13 11.89 9.48 BB-02 8.51 78.01 1.09 9.99 1.31 12.00 10.91 BB-03 6.42 73.01 0.98 11.14 1.39 15.85 8.80 NT-01 5.68 73.12 1.06 13.71 1.02 13.17 7.76 NT-02 6.14 75.36 1.08 13.29 0.92 11.35 8.14 NT-03 4.27 67.00 1.11 17.34 1.00 15.65 6.37 Qua bảng 4.19 cấu trữ lượng cacbon khu vực nghiên cứu có: - Trữ lượng cacbon tầng gỗ cao 8,51 tấn/ha , thấp 4,27 tấn/ha - Trữ lượng cacbon bụi cao 1,12 tấn/ha thấp 0,98 tấn/ha - Trữ lượng cacbon tầng thảm mục cao 1,39 tấn/ha, thấp 0,92 tấn/ha 4.7 Đề xuất số giải pháp - Giải pháp quản lý bảo vệ + Nên kết hợp quản lý địa phương với đạo, lãnh đạo cấp để tăng cường việc quản lý bảo vệ rừng + Tăng cường buổi tập huấn để nâng cao hiểu biết ý thức người dân bảo vệ rừng – môi trường 48 + Tiếp tục giao khoán đất quyền sử dụng đất cho người dân để người dân yên tâm việc đặt niềm tin vào việc phát triển rừng nâng cao sinh kế + Các cấp quyền, quan, đoàn thể, chủ rừng phải xây dựng tổ chức thực có hiệu kế hoạch hoạt động phương án bảo vệ rừng năm, giai đoạn phạm vi địa phương quản lý + Vận động thành viên cộng đồng ký vào Bản Cam Kết bảo vệ rừng, hương ước, quy ước mà cộng đồng đưa để quản lý bảo vệ rừng cộng đồng rừng mà cá nhân, gia đình giao + Phối hợp với cán địa phương, quan, ban, ngành giải quyết, ngăn chặn có cố cháy rừng, hay mối đe doạ xảy với rừng địa phương + Thẳng thắn tố giác phối hợp cộng đồng, cấp quyền xử lý nghiêm minh đối tượng có hành vi xâm hại, vi phạm pháp luật rừng - Giải pháp kỹ thuật + Các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát triển rừng trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, nông lâm kết hợp Cần nghiên cứu chọn loại trồng phù hợp với địa phương ( ví dụ trà hoa vàng), đáp ứng lợi ích kinh tế môi trường Nên chọn cách trồng rừng hỗn giao để phòng cháy, thử nghiệm ứng dụng kỹ thuật xây dựng băng xanh cản lửa kỹ thuật tiến khác nguyên tắc vùng rừng tập trung quy hoạch hợp lý khoa học Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dự báo cháy rừng theo độ ẩm vật liệu cháy cho rừng thông Đối với khu rừng cần phục hồi phải tiến hành chăm sóc, phát dây leo tạo điều kiện để rừng sinh trưởng phát triển nhanh, mặt khác làm giảm khối lượng vật liệu cháy rừng Nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật cho công tác chữa cháy rừng thay phương pháp thủ công áp dụng Nghiên cứu 49 vật liệu xây dựng thay gỗ từ rừng tự nhiên Khuyến khích việc sử dụng loại sản phẩm để bước thay đổi thói quen sử dụng gỗ sản phẩm khác có nguồn gốc từ rừng tự nhiên Phục hồi giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng dân tộc liên quan đến hoạt động bảo vệ phát triển rừng 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Do khu vực nghiên cứu rừng tự nhiên trạng thái rừng nghèo nên cấu trúc lâm phần chưa ổn định Tại vị trí điều tra OTC đa số rừng nghèo nên đường kính trung bình đạt từ 10-15 cm, có mật độ tương ứng 100 cây/ha, chiều cao trung bình đạt 9,24 m, trữ lượng trung bình đạt 12 m3/ha Đường kính gỗ ảnh hưởng trực tiếp đến trữ lượng rừng, vị trí OTC khác đường kính trung bình trữ lượng gỗ có chênh lệch Tổng sinh khối lâm phần biến động mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố Theo kết điều tra khu vực nghiên cứu có sinh khối gỗ đạt giá trị cao BB-OTC 18,51 tấn/ha thấp sinh khối gỗ mặt đất củaNT- OTC 9,28 tấn/ha Đối với lớp bụi thảm tươi sinh khối chiếm thành phần nhỏ tổng sinh khối lâm phần Qua trình đo đếm xác định BB-OTC sinh khối cao 2,43 tấn/ha thấp BB- OTC với số sinh khối đạt 2,13 tấn/ha Tầng thảm mục chiếm thành phần khối lượng thấp cho thấy rừng khu vực nghiên cứu có tầng thảm mục khác mỏng, với số cao BB-OTC 3,03 tấn/ha, thấp OTC 2,01 tấn/ha Lượng bon tích luỹ thành phần mặt đất có khác rõ rệt Theo tính tốn khu vực nghiên cứu có tổng trung bình bon tích luỹ 8,58 tấn/ha Trong đó, thành phần gỗ chiếm lượng tích luỹ bon chủ đạo dao động từ 4,27 tấn/ha đến 8,51 tấn/ha Qua điều tra cho thấy BB-OTC có số tích luỹ bon lớn với số liệu đo đếm 51 8,51 tấn/ha NT-OTC 03 lại có số tích luỹ bon thấp đạt 4,27 tấn/ha Lượng bon tích luỹ mặt đất tầng bụi thảm tươi mức thấp BB- OTC 03 với 0,46 tấn/ha cao BB-OTC 01 1,12 tấn/ha Tầng thảm mục có số tích luỹ khơng chênh lệch so với tầng bụi thảm tươi với mức cao BB-OTC 03 đạt 1,39 tấn/ha thấp NT-OTC 02 với số tích luỹ 0,92 tấn/ha Như vậy, với khả tích luỹ bon rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với lượng bon tích luỹ cịn mức thấp góp phần to lớn việc hấp thu khí thải thải từ xã hội, giảm hiệu ứng nhà kính, điều hồ khí hậu, cải thiện mơi trường sống chúng ta, thấy vai trị thiếu rừng Tuy khu vực nghiên cứu rừng gặp nguy đe doạ suy giảm trữ lượng bon như: - Cháy rừng, phá rừng làm củi đốt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Sử dụng loại thuốc sinh hoá học gây hại cho thực vật - Ảnh hưởng khí hậu thời tiết bão, lũ lụt, … gây sói mịn, rửa trơi Để khắc phục nguy đe doạ đến lượng tích luỹ bon ta cần đưa biện pháp phù hợp: - Cán địa phương kết hợp với cộng đồng tăng cường công tác bảo vệ rừng - Kịp thời phát xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại đến rừng, vi phạm luật pháp rừng - Tiếp tục giao khoán đất rừng quyền lợi cho người dân để công tác quản lý, bảo vệ rừng tốt 52 5.2 Kiến nghị - Cần có thêm nghiên cứu sinh khối trữ lượng bon trạng thái khác như: Rừng trung bình,rừng giàu, rừng giàu chưa có trữ lượng cho kiểu rừng Bắc Kạn - Nghiên cứu khả tích lũy bon cần nghiên cứu động thái tích lũy bon rừng theo thời gian - Cần mở rộng nghiên cứu lượng bon tích lũy cho trạng thái rừng tự nhiên vùng khác nước 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Tuấn Anh (2007), “Dự báo lực hấp thụ CO2 rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp”, Trường Đại học Lâm Nghiệp.Nguyễn Văn Dũng (2005), Nghiên cứu sinh khối lượng bon tích lũy số trạng thái rừng trồng Núi Luốt, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Lâm nghiệp G.N Baur, (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb KHKT, Hà Nội Đào Công Khanh (1996), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng rộng thường xanh Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm sở đề xuất biện lâm sinh phụcvụ khai thác nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS KHNN, Viện KHLN Việt Nam Bảo Huy (1993), Góp phần nghiên cứu rừng nửa rụng lá, rụng Bằng Lăng(Lagerstroemia calyculata Kurz) làm sở đề xuất giải pháp kỹ thuật khai thác, nuôi dưỡng Đắc Lắc, Tây Nguyên, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, Viện KHLN Việt Nam Lê Sáu (1996), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất chỉtiêu kỹ thuật cho phương pháp khai thác chọn nhằm sử dụng rừng lâu bền ởKon Hà Nừng - Tây Nguyên, Luận án PTS KHNN, Trường Đại học Lâm Nghiệp Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn Khả tái sinh tự nhiên thảm thực vật vùng núi cao Sa Pa Tạp chí Lâm Nghiệp, 2/1995, 12-13 Nguyễn Ngọc Lung, Phục hồi rừng Việt Nam, Thông tin Khoa học Kỹ thuật Lâm Nghiệp, 1/1991, 3-11 54 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học vàkỹ thuật, Hà Nội Odum, E.P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company PHỤ LỤC Phụ lục Biều mẫu 01 PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY GỖ OTC: Địa điểm Hướng phơi: Tiểu khu Khoảnh Lô Trạng thái rừng: Độ dốc: Độ tàn che: Độ cao: Người điều tra: Ngày điều tra: Tọa độ lập ô: (Ghi lại tọa độ góc OTC GPS): D (cm) TT Tên loài C D1.3 H (m) Hvn Hdc DT (m) Cấp Ghi phẩm chất * Ghi chú: Ghi rõ tên lồi cây, khơng xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định DT xác đinh trung bình hai hướng Đơng Tây Nam Bắc Phẩm chất đánh giá Tốt (A); Trung bình (B) Xấu (C) Phụ lục Biều mẫu 02 PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY BỤI, THẢM TƯƠI ÔTC: .Khu vực: Trạng thái Độ dốc Hướng phơi Ngày điều tra Người điều tra Ô Cây bụi Thảm tươi thứ Loài D1.3/Dg H(m) Loài cấp (cm) Độ H(m) Độ che nhiều phủ/ô thứ cấp Ghi Phụ lục Biểu mẫu 03 PHIẾU ĐIỀU TRA THẢM MỤC ÔTC: Khu vực: Trạng thái Độ dốc Hướng phơi Ngày điều tra Người điều tra… Thảm mục TT ÔDB Tầng Sinh khối thảm mục (g/m2) Độ dày Thân, (cm) cành Lá Mảnh vụn Hạt Tổng sinh khối bụi, thảm tươi (g) Ghi Phụ lục 04 Cách xác định độ dốc chiều dài điều chỉnh cạnh ô tiêu chuẩn ngồi thực địa Sử dụng Clinometer tự chế (Hình 1) để đo độ dốc: Chọn người đócócùng chiều caovớibạn Tìmmộtvị tríphù hợp vớitầm mắtcủabạn(cúc áo, mũi, mắt, v.v.) gậy gỗ có chiều cao với chiều cao tầm mắt bạn (có sơn đỏ đầu gậy) Đứng ởtrung tâmcủaô tiêu chuẩnvàđối táccủa bạn đứng đối diệnphía dốc(ít xa 5mnhưng cịnđứngbên trongơ tiêu chuẩn) Nếu bạngặp khó khăn khixácđịnhvị tríhướng dốc, tưởng tượng, nơi nước chảytrongmưa bão Ngắm qua Clinometer/ (ống) tạicác vị trí đượcxácđịnhtrênđối táccủa bạn đầu sơn đỏ gậy gỗ, sau bấm nút giữ/đặt ngón taycủa bạn trênsợi dây để xác định giá trị trênthước đo Gócghitrênthước đochothấyđộ dốc (giá trị độ dốc = 900 – giá trị góc đo ghi thước) phảiđược ghi vào bảng liệu (đọc số nhỏ vạch ngang, bàn độ khắc vạch chia độ cách độ) Hình Clinometer tự chế Chiều dài cộng thêm theo cạnh ô mẫu đất dốc trình bày bảng Bảng Chiều dài cộng thêm theo cạnh ô mẫu đất dốc Độ dốc (độ) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 0.56 0.66 0.77 0.90 1.03 1.18 1.35 1.53 1.73 1.95 2.20 2.47 2.78 Chiều dài cạnh ô mẫu (m) 20 25 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.06 0.11 0.14 0.20 0.25 0.31 0.39 0.45 0.56 0.61 0.77 0.81 1.01 1.03 1.29 1.29 1.61 1.57 1.97 1.89 2.37 2.25 2.82 2.65 3.32 3.09 3.87 3.58 4.48 4.13 5.16 4.72 5.90 5.38 6.73 6.11 7.64 6.91 8.64 7.80 9.76 8.79 10.99 9.89 12.36 11.12 13.90 50 0.00 0.04 0.13 0.28 0.49 0.77 1.12 1.54 2.02 2.58 3.21 3.93 4.73 5.64 6.63 7.74 8.96 10.31 11.80 13.45 15.27 17.29 19.51 21.98 24.73 27.80 ... trúc đứng cấu trúc ngang rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nội dung Nghiên cứu cấu trúc sinh khối trữ lượng bon rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nội dung... rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá 3.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng gỗ rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nộidung Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc. .. tượng nghiên cứu giới hạn nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: trạng thái rừng tự nhiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Giới hạn nghiên cứu: nghiên cứu đặc điểm, cấu trúc, trữ lượng cacbon rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trữ lượng cacbon rừng tự nhiên tại xã nghĩa tá huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trữ lượng cacbon rừng tự nhiên tại xã nghĩa tá huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn