Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu ở cấp tuổi 5 bambusa nutans tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

86 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẦU TUỔI (Bambusa Nutans) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2015 -2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BÙI THỊ ÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẦU TUỔI (Bambusa Nutans) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : K47 – QLTNR –N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2015 -2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Việt Hưng Thái nguyên, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tơi thực hướng dẫn khoa học Th.S Nguyễn Việt Hưng Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận tơi hồn tồn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí,…đã ghi rõ nguồn gốc Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Giáo viên hướng Th.S Nguyễn Việt Hưng Thái Nguyên, tháng năm2019 Sinh viên Bùi Thị Ánh XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước lúc trường giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Để đạt mục tiêu đó, trí ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tối tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Vầu cấp tuổi (Bambusa Nutans) huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn” Để thực đề tài này, nỗ lực thân cịn có giúp đỡ q thầy giáo khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Việt Hưng giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Lâm Nghiệp, gia đình, bạn bè đặc biệt thầy giáo Ths.Nguyễn Việt Hưng giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Trong suốt trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân cịn hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong giúp đỡ, góp ý chân thành quý thầy giáo tồn thể bạn bè để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Bùi Thị Ánh iii MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm tính chất vật lý 2.1.1.1 Độ ẩm mẫu 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 2.2.1 Nghiên cứu giới giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan đặc điểm hình thái vầu 15 2.3.1 Phân bố địa lý 15 2.3.2 Đặc điểm hình thái 15 2.3.3 Đặc điểm sinh thái 16 2.4 Tổng quan khu vực lấy mẫu 16 2.4.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.4.2 Địa hình 16 2.4.3 Điều kiện khí hậu 17 2.4.4 Thủy văn – nguồn nước 17 2.5 Các nguồn tài nguyên 17 2.5.1 Tài nguyên đất 17 2.5.2 Tài nguyên nước 18 2.5.3 Tài nguyên rừng 18 2.5.4 Tài nguyên khoáng sản 19 iv 2.5.5 Tài nguyên nhân văn 19 2.6 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 19 2.6.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 19 2.6.2 Dân số lao động 20 2.6.3 Giáo dục 20 2.6.4 Y tế 20 2.7 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hộ xã Như Cố huyện Chợ Mới 21 2.7.1 Thuận lợi 21 2.7.2 Khó khăn 22 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Chọn lấy mẫu 24 3.4.2 Quy định phương pháp thử nghiệm 25 3.4.3.Thiết bị thử nghiệm 25 3.4.4 Phương pháp thử nghiệm vật liệu tre vầu 26 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch Vầu tuổi 35 4.1.1 Ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch 35 4.1.2 Ảnh hưởng vị trí đến chiều rộng bó mạch/mm2 Vầu tuổi 38 v 4.2 Ảnh hướng vị trí đến chiều dài sợi 40 4.3 Ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Vầu tuổi 42 4.4 Ảnh hưởng vị trí đến khối lượng riêng Vầu tuổi 44 4.5 Ảnh hưởng vị trí đến độ co rút Vầu tuổi 46 4.5.1 Ảnh hưởng vị trí đến độ co rút khô kiệt Vầu tuổi 47 4.5.2 Ảnh hưởng vị trí đến độ co rút khô Vầu tuổi Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 10 loài tre cần ý nghiên cứu, bảo vệ cho phát triển gây trồng 13 Bảng 4.1 Mật độ bó mạch phía ngồi, trong, .36 Bảng 4.2 Mật độ bó mạch theo vị trí 38 Bảng 4.3 Kích thước bó mạch tuổi 39 Bảng 4.4 Kích bó mạch theo chiều xuyên tâm tiếp tuyến Vầu tuổi 40 Bảng 4.5 Chiều dài sợi phần ngồi, giữa,trong theo vị trí Vầu tuổi 41 Bảng 4.6 Chiều dài trung bình sợi Vầu tuổi 43 Bảng 4.7 Độ ẩm Vầu tuổi sau khai thác 44 Bảng 4.8 Khối lượng thể tích Vầu tuổi 46 Bảng 4.9 Độ co rút khô theo chiều Vầu 47 Bảng 4.10 Độ co rút khô kiệt theo chiều Vầu .49 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1.Phân loại vị trí xác định phần Vầu 24 Hình 3.1 Các thiết bị dùng thực nghiệm 26 Hình 3.2 Cân khối lượng gỗ ………………………………………….…….35 Hình 3.3 Ghi kết 32 Hình 3.4 Cho HNO3 vào ống nghiệm…………………………………………31 Hình 3.5 Cho KCl vào ốn nghiệm 33 Hình 3.6 Nhuộm màu sợi gỗ……………………………………………… 32 Hình 3.7 Đo kích thước sợi gỗ 34 Hình 4.1 Phân bố bó mạch Vầu tuổi theo vị trí 37 Hình 4.2 Mật độ bó mạch phía ngồi, trong, 37 Hình 4.3 Biểu đồ mật độ bó mạch theo vị trí 38 Hình 4.4 Biểu đồ thể chiều rộng bó mạch 39 Hình 4.5 Biểu đồ thể kích thước bó mạch Vầu tuổi 40 Hình 4.6 Biểu đồ chiều dài sợi phần trong, giữa, theo vị trí Vầu tuổi 42 Hình 4.7 Chiều dài sợi gỗ gốc, thân, Vầu tuổi 42 Hình 4.8 Chiều dài sợi Vầu tuổi vị trí gốc, thân, Vầu tuổi 42 Hình 4.9 Biểu đồ trung bình sợi gỗ Vầu tuổi 43 Hình 4.10 Khối lượng riêng Vầu tuổi 46 Hình 4.11 Biểu đồ độ co rút khô theo chiều 48 Hình 4.12 Biểu đồ độ co rút khô kiệt theo chiều 49 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lồi Vầu có tên khoa học (Bambusa nutans), thuộc họ Hòa thảo PoaceBarnh, phân họ Tre Bambusoideae thuộc chi Vầu Indosasa, cịn có tên gọi khác là: Vầu nhỏ, loại tre không gai Hiện rừng Vầu thừa nhận giá trị kinh tế, phòng hộ cấu trúc giá trị mơi trường có nghiên cứu đánh giá cấu trúc sinh khối để làm sở cho phát triển xác định giá trị đích thực rừng Vầu đem lại chưa có nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất Vầu để có giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng Vầu thời gian tới Từ lâu thân Vầu sử dụng làm nguyên liệu giấy sử dụng làm nguyên liệu sản xuất đũa, tăm xuất Nhưng cơng dụng chủ yếu lồi vật liệu xây dựng Măng Vầu sử dụng làm thực phẩm có vị đắng lại hợp vị nhiều người Trên thực tế việc sử dụng Vầu dựa kinh nghiệm người dân làm thực phẩm, làm vật liệu cho xây dựng dụng cụ giấ đình Đặc biệt ví trí khác có tính chất khac Đối với gốc có khả chịu lực kém, sau đến phần thân cuối phần có khả chịu lực cao Tuy nhiên nghiên cứu vầu cịn q Cần số nghiên cứu sinh thái, sinh học kỹ thuật gieo trồng, chế biến để nâng cao hiệu suất sử dụng giá kinh tế loài tre độc đáo Bảng 11 Tính độ ẩm tương đối tuyệt đối thân Vầu Stt Kí hiệu mẫu độ ẩm b1 L1 a1 m1,g TB m3,g tuyệt đối khối lượng riêng tương đối độ ẩm N5 - 10,8 10,1 9,22 9,66 0,46 0,3 53,33 34,78 0,719 N5 -2 10,1 4,3 9,72 10,6 10,16 0,47 0,27 74,07 42,55 0,612 N5 - 10 4,4 10,2 10,7 10,45 0,48 0,28 71,43 41,67 0,609 N5 - 10 5,1 10,5 11,18 10,84 0,48 0,27 77,78 43,75 0,488 N5 - 11,48 4,52 10,4 11,1 10,75 0,48 0,27 77,78 43,75 0,484 N5 - 11,5 4,6 10,7 11 10,85 0,54 0,33 63,64 38,89 0,575 N5 - 11,3 4,72 11,18 11,28 11,23 0,48 0,32 50,00 33,33 0,534 N5 - 10,7 9,7 11 10,35 0,48 0,32 50,00 33,33 0,578 N5 - 11,1 10,7 12,1 11,4 0,57 0,38 50,00 33,33 0,601 10 N5 - 10 10,2 10,6 11,2 10,9 0,49 0,28 75,00 42,86 0,504 11 N5 - 11 10,7 5,1 10,4 11,1 10,75 0,52 0,3 73,33 42,31 0,511 12 N5 - 12 11,3 4,52 10,4 11,18 10,79 0,55 0,36 52,78 34,55 0,653 13 N5 - 13 10,4 4,6 10 10,8 10,4 0,5 0,31 61,29 38,00 0,623 14 N5 - 14 11,1 4,7 10,7 11,18 10,94 0,52 0,33 57,58 36,54 0,578 15 N5 - 15 11,2 4,3 10,4 10,8 10,6 0,55 0,27 103,70 50,91 0,529 16 N5 - 16 11,6 4,3 10,4 10,6 10,5 0,58 0,35 65,71 39,66 0,668 17 N5- 17 11,1 4,5 8,7 10,5 9,6 0,51 0,27 88,89 47,06 0,563 18 N5 - 18 10,4 4,72 10,4 10,9 10,65 0,47 0,28 67,86 40,43 0,536 19 N5 - 19 11,5 4,1 9,62 9,4 9,51 0,48 0,28 71,43 41,67 0,624 20 N5 - 20 11,38 5,1 9,42 10,8 10,11 0,52 0,29 79,31 44,23 0,494 68,25 40,18 0,574 Bảng 12 Tính khối lượng riêng khơ phần gốc Vầu tuổi khối lượng m2,g m3,g riêng khơ Kí hiệu mẫu l1 G5 - 11,3 6,8 11,2 11,28 11,24 0,53 0,49 0,57 G5 - 11 6,22 10,9 11,1 11 0,54 0,48 0,64 G5 - 11,5 6,6 9,8 11,28 10,54 0,49 0,41 0,51 G5 - 11,3 6,2 9,2 11,1 10,15 0,4 0,36 0,51 G5 - 11,2 10,4 11,1 10,75 0,42 0,34 0,47 G5 - 11,2 7,2 10 11,3 10,65 0,57 0,5 0,58 G5 - 11,3 6,4 11 11,3 11,15 0,53 0,47 0,58 G5 - 10,8 5,3 10 10,6 10,3 0,47 0,43 0,73 G5 - 11 7,1 10 10,5 10,25 0,52 0,45 0,56 10 G5 - 10 11,9 7,3 9,4 10,4 9,9 0,54 0,49 0,57 11 G5 - 11 11,3 7,4 9,5 11,5 10,5 0,57 0,51 0,58 12 G5 - 12 10 7,6 9,1 10,4 9,75 0,47 0,42 0,57 13 G5 - 13 10 7,2 10 10,6 10,3 0,43 0,37 0,50 14 G5 - 14 11,9 6,6 11 11,4 11,2 0,57 0,5 0,57 15 G5 - 15 11,3 7,8 9,4 10 9,7 0,48 0,43 0,50 16 G5 - 16 11,2 7,2 11,4 10,2 0,57 0,5 0,61 17 G5 - 17 11 7,3 10,2 10,58 10,39 0,54 0,48 0,58 18 G5 - 18 11 6,4 10,3 10,6 10,45 0,49 0,44 0,60 19 G5 - 19 11,48 7,7 8,4 11,58 9,99 0,55 0,48 0,54 20 G5 - 20 10,2 6,7 9,7 10,2 9,95 0,46 0,41 0,60 Stt TB b1 a1 ngồi tb 0,57 Bảng 13 Tính khối lượng riêng khô phần thân Vầu tuổi m2,g m3,g khối lượng riêng khô 8,8 0,35 0,31 0,65 10,8 9,5 0,39 0,34 0,66 8,2 9,2 8,7 0,34 0,3 0,67 5,5 8,34 9,4 8,87 0,39 0,33 0,61 12,1 5,1 8,7 10,8 9,75 0,45 0,38 0,63 T5 - 11,8 5,1 8,7 10,3 9,5 0,44 0,39 0,68 T5 - 11 5,1 9,3 10,3 9,8 0,41 0,38 0,69 T5 - 11,18 5,1 8,1 9,3 8,7 0,35 0,3 0,60 T5 - 10,5 5,1 8,8 10,7 9,75 0,42 0,38 0,73 10 T5 - 10 11,6 5,1 9,1 10,7 9,9 0,44 0,4 0,68 11 T5 - 11 10,1 5,1 9,1 10,7 9,9 0,35 0,31 0,61 12 T5 - 12 10,6 5,7 8,24 9,3 8,77 0,36 0,32 0,60 13 T5 - 13 10 5,1 9,5 10,7 10,1 0,39 0,36 0,70 14 T5 - 14 11,18 5,6 7,8 9,1 8,45 0,39 0,34 0,64 15 T5 - 15 9,5 5,1 8,3 9,3 8,8 0,43 0,39 0,91 16 T5 - 16 10,2 4,7 9,1 10 9,55 0,34 0,31 0,68 17 T5 - 17 11,4 5,1 9,4 11,1 10,25 0,41 0,37 0,62 18 T5 - 18 10,1 5,1 9,1 11,1 10,1 0,35 0,32 0,62 19 T5 - 19 9,22 9,5 11 10,25 0,35 0,31 0,66 20 T5 - 20 10,5 5,1 8,3 9,3 8,8 0,36 0,33 0,70 tb Kí Hiệu Mẫu L1 T5 - 10,7 5,1 8,4 9,2 T5 - 10,6 5,1 8,2 T5 - 10,3 T5 - 11,1 T5 - Stt TB b1 a1 ngồi 0,67 Bảng 14 Tính khối lượng riêng khô phần Vầu tuổi L1 N5 - 10,4 N5 -2 Stt m2,g m3,g Khối lượng riêng khơ b1 Kí Hiệu Mẫu a1 9,5 9,6 9,55 0,33 0,3 0,76 9,3 4,2 9,6 10,3 9,95 0,3 0,27 0,69 N5 - 10,1 4,1 9,4 10,3 9,85 0,31 0,28 0,69 N5 - 9,5 4,2 9,62 9,2 9,41 0,3 0,27 0,72 N5 - 10,1 4,1 9,4 10,3 9,85 0,3 0,27 0,66 N5 - 11 4,1 10,3 10,5 10,4 0,38 0,33 0,70 N5 - 10,7 4,1 10,2 10,5 10,35 0,35 0,32 0,70 N5 - 10,2 4,2 8,7 10,1 9,4 0,35 0,32 0,79 N5 - 10,4 4,4 9,7 11,1 10,4 0,43 0,38 0,80 10 N5 - 10 9,7 4,2 9,6 10,4 10 0,3 0,28 0,69 11 N5 - 11 10,2 4,1 9,5 10,2 9,85 0,33 0,3 0,73 12 N5 - 12 11,1 4,12 9,6 10,5 10,05 0,4 0,36 0,78 13 N5 - 13 10,1 4,2 9,4 10,5 9,95 0,35 0,31 0,73 14 N5 - 14 10,4 4,12 10,1 10,4 10,25 0,37 0,33 0,75 15 N5 - 15 11,1 4,1 9,5 10,4 9,95 0,29 0,27 0,60 16 N5 - 16 11,32 4,1 10,1 10,3 10,2 0,39 0,35 0,74 17 N5- 17 10,7 4,3 8,5 10,1 9,3 0,3 0,27 0,63 18 N5 - 18 9,7 4,1 9,6 10,4 10 0,31 0,28 0,70 19 N5 - 19 11,38 4,2 9,32 9,16 0,31 0,28 0,64 20 N5 - 20 10,7 4,2 8,7 10,2 9,45 0,31 0,29 0,68 TB TB 0,71 Bảng 15 Tính độ co rút khô phần gốc Vầu tuổi STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kí Hiệu Mẫu G5 - 21 G5 - 22 G5 - 23 G5 - 24 G5 - 25 G5 - 26 G5 - 27 G5 - 28 G5 - 29 G5 - 30 G5 - 31 G5 - 32 G5 - 33 G5 - 34 G5 - 35 G5 - 36 G5 - 37 G5 - 38 G5 - 39 G5 - 40 L1 11,4 11 11,58 11,3 11,18 10 11,18 10,6 10,38 11 10 11,18 11,4 11 11,2 11,5 10,6 11,1 9,6 9,6 b1 a1 7,28 7,6 6,48 6,4 6,48 6,48 8,24 8,5 6,6 6,28 8 8,5 7,6 7,48 6,68 8,3 8,1 9,4 9,6 11,18 9,6 9,5 9,2 10 9,5 9,22 9,52 9,42 9,42 9,62 9,62 10 10,12 9,22 10 9,6 10,3 10,42 11,38 10,48 10,48 10,4 10,2 10,5 10 10,4 10 9,62 10,4 10 10,4 10,4 10,4 10,6 10,2 9,62 L2 TB 9,85 11,38 10,01 10,9 11,28 11,4 10,04 11,2 9,99 11,1 9,8 9,92 9,6 11,1 10,25 10,5 9,75 10,3 9,81 10,9 9,76 9,9 9,52 11,1 9,91 11,3 9,81 10,9 10,01 11,1 10,2 11,4 10,26 10,5 9,91 11 10,1 9,54 9,61 9,58 b2 a2 7,5 6,3 6,2 6,3 6,3 6,8 8,3 6,4 6,1 7,8 6,8 7,8 8,2 7,4 7,2 6,5 8,1 7,9 m3,g 9,2 9,3 10,8 9,3 9,3 9,1 8,8 9,6 9,3 9,2 9,4 9,4 9,2 8,34 9,38 9,5 9,98 9,1 9,8 9,4 10,1 10,3 11,1 10,2 10,18 10,1 10 10,1 9,8 10 9,6 9,1 10,1 9,8 10,2 10,3 10,12 10,3 9,98 9,4 m2,g TB 9,65 9,8 10,95 9,75 9,74 9,6 9,4 9,85 9,55 9,6 9,5 9,25 9,65 9,07 9,79 9,9 10,05 9,7 9,89 9,4 0,39 0,41 0,38 0,39 0,37 0,38 0,4 0,36 0,37 0,39 0,36 0,38 0,36 0,33 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35 0,34 0,36 0,36 0,31 0,32 0,35 0,33 0,33 0,35 0,33 0,33 0,33 0,3 0,33 0,34 0,31 0,31 0,31 0,29 độ co rút dọc thớ 0,18 0,91 1,55 0,88 0,72 0,80 0,72 0,94 0,77 0,91 1,00 0,72 0,88 0,91 0,89 0,87 0,94 0,90 0,63 0,21 0,82 độ co rút xuyên tâm 3,85 1,32 2,78 3,13 2,78 2,78 2,86 2,91 2,35 3,03 2,87 2,50 2,86 2,50 3,53 2,63 3,74 2,69 2,41 2,47 2,80 độ co rút tiếp tuyến 2,03 2,10 2,93 2,89 2,50 2,04 2,08 3,90 2,05 2,14 2,66 2,84 2,62 7,54 2,20 2,94 2,05 2,12 2,08 2,19 2,69 Bảng 16 Tính độ co rút khô phần thân Vầu tuổi STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kí Hiệu Mẫu T5 - 21 T5 - 22 T5 - 23 T5 - 24 T5 - 25 T5 - 26 T5 - 27 T5 - 28 T5 - 29 T5 -30 T5 - 31 T5 - 32 T5 - 33 T5 - 34 T5 - 35 T5 - 36 T5 - 37 T5 - 38 T5 - 39 T5 - 40 L1 11 11 11,5 11,1 11,1 10,7 11,18 10,7 11,3 10,8 11,3 10 10,4 11,18 11,3 10,2 11,28 10,2 10,7 10,4 a1 6,1 5,7 5,5 6,1 5,5 5,5 6,4 5,5 5,5 5 6,5 6,5 5,6 5,2 L tiếp tuyến L2 TB 9,3 10,3 10,2 9,8 10,4 10,3 10,6 10,2 10,1 10,4 10,6 10,1 10,1 10,2 10,3 10,1 10,7 10,6 10,1 10 9,6 10,4 10,4 10,2 10,6 10,3 10,7 10,3 11,18 10,4 10,7 10,2 10,3 10,4 10,5 10,3 11,1 11,2 10,2 10,2 9,45 10,35 10,3 10,1 10,5 10,3 10,65 10,25 10,64 10,4 10,65 10,15 10,2 10,3 10,4 10,2 10,9 10,9 10,15 10,1 a2 b2 10,9 10,9 11,4 11 11 10,62 11,08 10,6 11,2 10,6 11,2 9,92 10,36 11,1 11,22 10,1 11,2 10,14 10,62 10,32 5,94 5,54 5,34 5,94 5,36 5,34 4,86 6,22 4,86 5,34 4,86 5,34 4,86 4,86 6,32 6,32 4,86 5,48 4,86 TB m2,g m3,g TB 9,46 9,23 10 10,18 10,09 9,9 10,2 10,05 9,3 10,4 9,85 10,2 10,3 10,25 10 10,1 10,05 10,3 10,5 10,4 10 10 10 10,4 9,8 11 10 10,2 10,1 10,3 10,4 10,35 9,85 9,7 10 9,9 9,8 10 9,92 10,1 10,01 10 10,2 10,1 9,7 10,22 9,96 10,5 10,7 10,6 10,22 10,92 10,57 9,85 9,8 9,9 9,85 9,7 10 0,39 0,41 0,38 0,39 0,37 0,38 0,4 0,36 0,37 0,39 0,36 0,38 0,36 0,33 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 0,33 0,35 0,36 0,34 0,36 0,33 0,34 0,35 0,33 0,33 0,35 0,33 0,33 0,33 0,3 0,35 0,34 0,31 0,32 0,31 0,3 độ co rút dọc thớ 0,91 0,91 0,87 0,90 0,90 0,75 0,89 0,93 0,88 1,85 0,88 0,80 0,38 0,72 0,71 0,98 0,71 0,59 0,75 0,77 0,85 độ co rút độ co rút xuyên tiếp tâm tuyến 2,62 2,33 2,81 2,51 2,91 2,43 2,62 2,48 2,55 2,38 2,91 2,43 2,80 2,35 2,81 2,44 2,80 2,26 2,91 2,88 2,80 2,82 2,91 2,96 2,80 2,94 2,80 2,82 2,77 2,88 2,77 2,35 2,80 2,75 2,14 3,03 2,80 2,96 3,85 2,48 2,81 2,62 Bảng 17 Tính độ co rút phần thân Vầu tuổi Stt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TB Kí Hiệu Mẫu L1 N5 - 21 N5 - 22 N5 - 23 N5 - 24 N5 - 25 N5 - 26 N5 - 27 N5 - 28 N5 - 29 N5 - 30 N5 - 31 N5 - 32 N5 - 33 N5 - 34 N5 - 35 N5 - 36 N5 - 37 N5 - 38 N5 - 39 N5 - 40 12 10,5 11,5 11,1 11,1 10,7 11,18 10,7 11,3 10,8 11,3 10 10,4 11,18 11,3 10,2 11,28 10,2 10,7 10,4 b1 a1 4,62 4,72 4,72 4,4 4,5 4,5 4,6 4,66 4,7 4,72 4,62 4,48 4,7 5 4,5 4,5 4,72 4,52 10,2 10,3 10,2 9,8 10,4 10,3 10,6 10,2 10,1 10,4 10,6 10,1 10,1 10,2 10,3 10 10,7 10,6 10,1 10 10,8 10,4 10,4 10,2 10,6 10,3 10,7 10,3 10,3 10,4 10,7 10,2 10,3 10,4 10,5 10,3 11,1 11,2 10,2 10,2 L2 tb 10,5 10,35 10,3 10 10,5 10,3 10,6 10,25 10,2 10,4 10,65 10,15 10,2 10,3 10,4 10,15 10,9 10,9 10,15 10,1 b2 a2 11,74 10,28 11,26 10,86 10,84 10,4 10,94 10,4 10,98 10,5 11 9,8 10,2 10,96 11 9,9 11 9,9 10,5 10,1 4,4 4,52 4,54 4,2 4,28 4,26 4,4 4,42 4,5 4,52 4,42 4,22 4,5 4,76 4,74 4,76 4,3 4,3 4,5 4,3 10,1 9,7 9,7 9,6 10,2 9,4 10,17 9,5 9,8 10,2 10,1 9,6 9,6 9,5 9,7 9,6 10,1 10,1 9,6 9,62 10,3 10,2 10,1 9,8 10 10,3 10,4 10,4 10,1 10,1 10,2 9,8 10 10,1 10,2 9,82 10,8 10,92 10 9,8 TB 10,2 9,95 9,9 9,7 10,1 9,85 10,285 9,95 9,7 10,15 10,15 9,7 9,8 9,8 9,95 9,71 10,45 10,51 9,8 9,71 m2,g m3,g 0,42 0,32 0,36 0,33 0,37 0,37 0,38 0,32 0,37 0,34 0,4 0,29 0,31 0,35 0,36 0,33 0,38 0,36 0,37 0,32 0,38 0,28 0,33 0,3 0,35 0,3 0,33 0,33 0,34 0,28 0,35 0,28 0,29 0,33 0,33 0,28 0,31 0,32 0,32 0,3 độ co rút dọc thớ 2,17 2,10 2,09 2,16 2,34 2,80 2,15 2,80 2,83 2,78 2,65 2,00 1,92 1,97 2,65 2,94 2,48 2,94 1,87 2,88 2,43 độ co rút xuyên tâm 4,76 4,24 3,81 4,55 4,89 5,33 4,35 5,15 4,26 4,24 4,33 5,80 4,26 4,80 5,20 4,80 4,44 4,44 4,66 4,87 4,66 độ co rút tiếp tuyến 2,86 3,86 3,88 3,00 3,81 4,37 2,97 2,93 4,90 2,40 4,69 4,43 3,92 4,85 4,33 4,33 4,13 3,58 3,45 3,86 3,83 Bảng 18 Tính độ co rút khô kiệt phần gốc Vầu tuổi STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 b1 Kí Hiệu Mẫu L1 G5 - 21 G5 - 22 G5 - 23 G5 - 24 G5 - 25 G5 - 26 G5 - 27 G5 - 28 G5 - 29 G5 - 30 G5 - 31 G5 - 32 G5 - 33 G5 - 34 G5 - 35 G5 - 36 G5 - 37 G5 - 38 G5 - 39 G5 - 40 11,4 11 11,58 11,3 11,18 10 11,18 10,6 10,38 11 10 11,18 11,4 11 11,2 11,5 10,6 11,1 9,6 9,6 a1 7,28 7,6 6,48 6,4 6,48 6,48 8,24 8,5 6,6 6,28 8 8,5 7,6 7,48 6,68 8,3 8,1 b3 TB 9,4 9,6 11,18 9,6 9,5 9,2 10 9,5 9,22 9,52 9,42 9,42 9,62 9,62 10 10,12 9,22 10 9,6 10,3 10,42 11,38 10,48 10,48 10,4 10,2 10,5 10 10,4 10 9,62 10,4 10 10,4 10,4 10,4 10,6 10,2 9,62 9,85 10,01 11,28 10,04 9,99 9,8 9,6 10,25 9,75 9,81 9,76 9,52 9,91 9,81 10,01 10,2 10,26 9,91 10,1 9,61 L3 11,1 10,76 11,2 10,9 10,8 9,8 10,8 10,2 10,1 10,6 9,66 10,9 11 10,6 10,86 11 10,3 10,8 9,4 9,4 a3 6,8 7,2 6 6,1 6,2 6,6 7,7 6,2 7,6 6,6 7,5 7,1 6,4 7,7 7,7 Co rút TB 9 10,6 8,9 8,9 8,4 9,4 8,34 9,28 9,2 8,3 7,6 9,2 9,7 8,9 8,4 8,5 9,7 10 10,8 10 10 9,8 9,6 9,94 9,22 10 9,48 8,9 9,84 9,78 9,2 10 10 10,2 9,5 9,1 9,35 9,5 10,7 9,45 9,5 9,35 9,67 9,4 9,5 9,38 9,05 9,42 9,04 9,7 9,6 9,85 9,55 9,6 9,2 dọc thớ 2,63 2,18 3,28 3,54 3,40 2,00 3,40 3,77 2,70 3,64 3,40 2,50 3,51 3,64 3,04 4,35 2,83 2,70 2,08 2,08 3,03 Co rút xuyên tâm 6,59 5,26 7,41 6,25 5,86 4,32 5,71 6,55 5,88 6,06 4,46 5,00 5,71 6,25 5,88 7,89 5,08 4,19 7,23 4,94 5,83 Co rút tiếp tuyến 5,08 5,09 5,14 5,88 4,90 4,59 6,25 5,66 3,59 3,16 3,89 4,94 4,94 7,85 3,10 5,88 4,00 3,63 4,95 4,27 4,84 Bảng 19 tính độ co rút khơ kiệt phần thân Vầu tuổi STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TB L tiếp tuyến Kí Hiệu Mẫu L1 T5 - 21 T5 - 22 T5 - 23 T5 - 24 T5 - 25 T5 - 26 T5 - 27 T5 - 28 T5 - 29 T5 -30 T5 - 31 T5 - 32 T5 - 33 T5 - 34 T5 - 35 T5 - 36 T5 - 37 T5 - 38 T5 - 39 T5 - 40 11 11 11,5 11,1 11,1 10,7 11,18 10,7 11,3 10,8 11,3 10 10,4 11,18 11,3 10,2 11,28 10,2 10,7 10,4 L tiếp tuyến a1 6,1 5,7 5,5 6,1 5,5 5,5 6,4 5,5 5,5 5 6,5 6,5 5,6 5,2 L3 9,3 10,3 10,2 9,8 10,4 10,3 10,6 10,2 10,1 10,4 10,6 10,1 10,1 10,2 10,3 10,1 10,7 10,6 10,1 10 9,6 10,4 10,4 10,2 10,6 10,3 10,7 10,3 11,18 10,4 10,7 10,2 10,3 10,4 10,5 10,3 11,1 11,2 10,2 10,2 tb 9,45 10,35 10,3 10,1 10,5 10,3 10,65 10,25 10,64 10,4 10,65 10,15 10,2 10,3 10,4 10,2 10,9 10,9 10,15 10,1 10,6 10,6 11 10,7 10,6 10,24 10,8 10,2 10,9 10,4 10,8 9,7 10 10,8 10,9 9,8 10,9 9,86 10,3 10 a3 5,66 5,34 5,1 5,7 5,12 5,1 4,7 4,7 5,12 4,7 5,2 4,7 4,7 6,1 5,94 4,7 5,3 4,6 4,9 Co rút TB 8,6 9,6 9,4 9,86 9,6 10 9,6 9,62 9,6 10 9,4 9,5 9,5 9,5 10,1 10 9,4 9,48 9,2 9,86 10 10,2 9,9 9,86 10,1 9,7 10,62 10 10,2 9,7 9,7 9,9 10,1 9,7 10,4 10,72 9,6 9,7 8,9 9,73 9,7 9,6 9,88 9,73 10,05 9,65 10,12 9,8 10,1 9,55 9,6 9,7 9,55 9,6 10,25 10,36 9,5 9,59 dọc thớ 3,64 3,64 4,35 3,60 4,50 4,30 3,40 4,67 3,54 3,70 4,42 3,00 3,85 3,40 3,54 3,92 3,37 3,33 3,74 3,85 3,79 Co rút xuyên tâm 7,21 6,32 7,27 6,56 6,91 7,27 6,00 6,25 6,00 6,91 6,00 5,45 6,00 6,00 6,15 8,62 6,00 5,36 8,00 5,77 6,50 Co rút tiếp tuyến 5,82 5,99 5,83 4,95 5,90 5,53 5,63 5,85 4,89 5,77 5,16 5,91 5,88 5,83 8,17 5,88 5,96 4,95 6,40 5,05 5,77 Bảng 20 tính độ co rút khơ kiệt phần Vầu tuổi b1 Stt Kí Hiệu Mẫu L1 a1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 N5 - 21 N5 - 22 N5 - 23 N5 - 24 N5 - 25 N5 - 26 N5 - 27 N5 - 28 N5 - 29 N5 - 30 N5 - 31 N5 - 32 N5 - 33 N5 - 34 N5 - 35 N5 - 36 N5 - 37 N5 - 38 N5 - 39 N5 - 40 12 10,5 11,5 11,1 11,1 10,7 11,18 10,7 11,3 10,8 11,3 10 10,4 11,18 11,3 10,2 11,28 10,2 10,7 10,4 4,62 4,72 4,72 4,4 4,5 4,5 4,6 4,66 4,7 4,72 4,62 4,48 4,7 5 4,5 4,5 4,72 4,52 TB b3 tb 10,2 10,3 10,2 9,8 10,4 10,3 10,6 10,2 10,1 10,4 10,6 10,1 10,1 10,2 10,3 10 10,7 10,6 10,1 10 10,8 10,4 10,4 10,2 10,6 10,3 10,7 10,3 10,3 10,4 10,7 10,2 10,3 10,4 10,5 10,3 11,1 11,2 10,2 10,2 10,5 10,35 10,3 10 10,5 10,3 10,6 10,25 10,2 10,4 10,65 10,15 10,2 10,3 10,4 10,15 10,9 10,9 10,15 10,1 l3 a3 11,46 10 11 10,6 10,6 10,1 10,6 10 10,6 10,1 10,7 9,5 9,7 10,6 10,6 9,52 10,7 9,5 10,1 9,8 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,3 4,28 4,3 4,18 4,16 4,28 4,54 4,6 4,58 4,1 4,16 4,26 4,18 9,7 9,4 9,3 9,24 10 9,4 10 9,2 9,4 9,58 9,58 9,3 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 9,58 9,5 10 9,96 9,7 9,52 9,5 9,96 9,5 10 9,5 9,7 10,1 9,6 9,62 9,7 9,62 9,4 10,1 10,7 9,4 9,4 TB 9,85 9,68 9,5 9,38 9,75 9,68 9,75 9,6 9,45 9,64 9,84 9,45 9,56 9,6 9,61 9,45 10,2 10,15 9,49 9,45 Co rút dọc thớ 4,50 4,76 4,35 4,50 4,50 5,61 5,19 6,54 6,19 6,48 5,31 5,00 6,73 5,19 6,19 6,67 5,14 6,86 5,61 5,77 Co rút xuyên Tâm 9,09 8,90 8,90 9,09 8,89 8,89 8,70 7,73 8,94 8,90 9,52 7,14 8,94 9,20 8,00 8,40 8,89 7,56 9,75 7,52 Co rút tiếp tuyến 6,19 6,47 7,77 6,20 7,14 6,02 8,02 6,34 7,35 7,31 7,61 6,90 6,27 6,80 7,60 6,90 6,42 6,88 6,50 6,44 5,56 8,65 6,86 Bảng phân tích kích thước bó mạch ANOVA xuyen_tam Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,255 ,127 Within Groups ,406 43 ,009 Total ,661 45 F 13,507 Sig ,000 ANOVA tiep_tuyen Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,087 ,044 Within Groups ,296 43 ,007 Total ,383 45 F 6,347 Sig ,004 Bảng phân tích chiều dài sợi ANOVA ngoai Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,547 ,273 Within Groups 22,393 147 ,152 Total 22,940 149 F 1,795 Sig ,170 ANOVA giua Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,284 ,642 Within Groups 16,848 147 ,115 Total 18,133 149 F 5,603 Sig ,005 ANOVA Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,555 ,278 Within Groups 18,729 147 ,127 Total 19,284 149 F 2,178 Sig ,117 Bảng phân tích độ ẩm Vầu tuổi ANOVA do_am_tuong_doi Sum of Squares df Mean Square Between Groups 829,325 414,662 Within Groups 928,885 57 16,296 1758,210 59 Total F 25,445 Sig ,000 ANOVA do_am_tuyet_doi Sum of Squares df Mean Square Between Groups 8394,226 4197,113 Within Groups 9959,014 57 174,720 18353,240 59 Total F 24,022 Sig ,000 Bảng phân tích độ co rút khô Vầu tuổi ANOVA co_rut_doc_tho Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 33,754 16,877 5,702 57 ,100 39,456 59 F 168,710 Sig ,000 ANOVA co_rut_xuyen_tam Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,909 ,954 Within Groups 10,095 57 ,177 Total 12,003 59 F 5,388 Sig ,007 ANOVA co_rut_tiep_tuyen Sum of Squares df Mean Square Between Groups 17,157 8,579 Within Groups 40,956 57 ,719 Total 58,113 59 F 11,939 Sig ,000 Bảng phân tích độ co rút khô kiệt Vầu tuổi ANOVA co_rut_doc_tho Between Groups Within Groups Sum of Squares 66,968 25,332 Total df Mean Square 33,484 ,444 57 92,300 F 75,342 Sig ,000 59 ANOVA co_rut_xuyen_tam Sum of Squares df Mean Square Between Groups 86,797 43,398 Within Groups 42,141 57 ,739 128,938 59 Total F Sig 58,700 ,000 ANOVA co_rut_tiep_tuyen Sum of Squares df Mean Square Between Groups 40,769 20,385 Within Groups 41,079 57 ,721 Total 81,848 59 F Sig 28,285 ,000 Bảng phân tích khối lượng riêng Vầu tuổi khoi_luong_rieng_cơ_ban Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,028 ,014 Within Groups ,207 57 ,004 Total ,234 59 F Sig 3,830 ,027 ANOVA khoi_lương_rieng_kho Sum of Squares df Mean Square Between Groups ,208 ,104 Within Groups ,204 57 ,004 Total ,412 59 F 29,000 Sig ,000 ... ? ?Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Vầu tuổi (Bambusa nutans) huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định khác cấu tạo tính chất vật lý Vầu tuổi theo vị trí. .. dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch Vầu tuổi 5; - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch Vầu tuổi 5; - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi Vầu tuổi. .. tuổi - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Vầu tuổi 5; - Nghiên cứu ảnh hưởng vi trí đến khối lượng thể tích Vầu tuổi 5; - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ co rút Vầu tuổi 3.4 Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu ở cấp tuổi 5 bambusa nutans tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu ở cấp tuổi 5 bambusa nutans tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn