Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2016 tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

83 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN ĐỨC HẢI Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU 2016 TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Lớp : K45 – TT – N02 Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN ĐỨC HẢI Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐT51 VỤ HÈ THU 2016 TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nông học Lớp : K45 – TT – N02 Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Thị Phƣơng Oanh : ThS Phạm Thị Thu Huyền Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Qua tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Thị Phương Oanh ThS Phạm Thị Thu Huyền người hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài hồn chỉnh khóa luận tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo viên khoa nông học, gia đình, bạn bè động viên cổ vũ giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận Tơi xin cảm ơn cán phịng nơng nghiệp huyện Phú Lương, cán xã người dân xã Phấn Mễ tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài Với trình độ lực thân có hạn, cố gắng song khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để khóa luận trở nên hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Đức Hải ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.Ý nghĩa khoa học ý thực tiễn đề tài: 1.4.1.Ý nghĩa khoa học: 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn: Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương giới 2.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới 2.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương Việt Nam 2.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 2.3.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam 11 2.4 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 14 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 17 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 17 3.3 Nội dung 17 iii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Phương pháp trồng chăm sóc 18 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 19 3.5.1 Các tiêu sinh trưởng phát triển 19 3.5.2 Chỉ tiêu sinh lý 20 3.5.3 Các yếu tố cấu thành suất 20 3.5.4 Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại 21 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến thời gian sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 23 4.1.2 Giai đoạn từ gieo đến phân cành 24 4.1.3 Giai đoạn từ gieo đến hoa 24 4.1.4 Giai đoạn từ gieo đến xanh 25 4.1.5 Giai đoạn từ gieo đến chín 26 4.2 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến đặc điểm hình thái giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 26 4.2.1 Chiều cao 26 4.2.2 Đường kính thân, số cành cấp số đốt 28 4.3 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến số tiêu sinh lý giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 29 4.4 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến khả hình thành nốt sần giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 32 iv 4.5 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến mức độ nhiễm sâu bệnh khả chống đổ giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 33 4.5.1 Sâu bệnh hại 34 4.6 Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tượng ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 36 4.6.1 Số chắc/cây 37 4.6.2 Số hạt chắc/quả 37 4.6.3 Khối lượng 1000 hạt 37 4.6.4 Năng suất lý thuyết 37 4.6.5 Năng suất thực thu 38 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CT Công thức CSDTL Chỉ số diện tích Đ/C Đối chứng FAO Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông nghiệp lương thực giới) KLCK Khối lượng chất khơ KNTLVCK Khả tích lũy vật chất khô NSTT Năng suất thực thu NSLT Năng suất lý thuyết NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTT Phân hữu sinh học NTT QL Phân hữu sinh học Quế lâm SG Phân hữu sinh học Sông gianh TGST Thời gian sinh trưởng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất đậu tương giới Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng đậu tương quốc gia đứng đầu giới Bảng 2.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần Bảng 2.4 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 15 năm gần 15 Bảng 4.1: Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến giai đoạn sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 23 Bảng 4.2a Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến chiều cao giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 27 Bảng 4.2b Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến số đặc điểm hình thái giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 28 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến số diện tích khả tích lũy vật chất khơ giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 30 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến khả hình thành nốt sần giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại khả chống đổ giống đậu tương ĐT51 vụ 34 Bảng 4.6 Ảnh hưởng loại phân bón hữu sinh học đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương ĐT51 thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2016 36 Tình hình thời tiết khí hậu vụ hè thu năm 2016 Thái Nguyên vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Diện tích, suất, sản lượng đậu tương giới Hình 2.1 Diện tích, suất, sản lượng đậu tương Việt Nam 10 Hình 2.2 Diện tích, suất, sản lượng đậu tương Thái Nguyên 15 Hình 4.1 NSTT NSLT cơng thức phân bón thí nghiệm vụ Hè Thu năm 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 38 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây đậu tương, hay đỗ tương, đậu nành (tên khoa học Glycine max(L)), loại họ Đậu (Fabaceae), loại thực phẩm có hiệu kinh tế cao, loại dễ trồng thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn Sản phẩm đậu tương sử dụng làm thức ăn cho người vật nuôi Hạt đậu tương chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, có protein chiếm 38- 40%, Lipit từ 18-20%, hydratcacbon từ 15-16% loại amino acid cần thiết (isoleucin, lysin, metionin, pheny lalanin, tryptophan, valin) nhiều sinh tố, khoáng chất, Ca, Fe, Mg, P, K, Na, S, vitamin A, B1, B2, D, E, F, enzyme, sáp, nhựa, cellulose Vì hạt đậu tương sử dụng đa dạng dùng trực tiếp hay chế biến thành loại bánh kẹo, sữa đậu nành, đậu phụ, nước tương, đầu đậu nành chế biến thành nhiều loại thức ăn chăn ni khác Ngồi đậu tương cịn có khả cố định Nitơ tự nhờ vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần rễ Từ cung cấp hàm lượng Nitơ lớn cho đất, giúp cải tạo đất trồng Từ năm 2000 đến diện tích trồng đậu tương Thái Nguyên giảm mạnh (từ 3.368 năm 2000 xuống gần 1.900 năm 2009) Trên thị trường có nhiều loại phân bón hữu vi sinh khác cần nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón hữa sinh học đến khả sinh trưởng phát triển suất đậu tương vùng sản xuất định để chọn loại phân bón cho đậu tương đạt suất cao Xuất phát từ thực tiễn thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu sinh học đến khả sinh trưởng suất giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 10 Tỷ lệ chất khô hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKHR FILE KKK 20/ 1/ 3:58 :PAGE VARIATE V009 TLCKHR LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3.69650 1.23217 27.82 0.001 NL 346165E-01 173082E-01 0.39 0.695 * RESIDUAL 265783 442971E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.99690 363354 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 3:58 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF TLCKHR 21.8567 22.5500 21.3567 21.0933 SE(N= 3) 0.121514 5%LSD 6DF 0.420337 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 TLCKHR 21.7025 21.6550 21.7850 SE(N= 4) 0.105234 5%LSD 6DF 0.364023 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 3:58 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCKHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 21.714 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.60279 0.21047 1.0 0.0010 |NL | | | 0.6955 | | | | 11 Chỉ số diện tích xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLCX FILE KKK 20/ 1/ 3:55 :PAGE VARIATE V006 CSDTLCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 11.2883 3.76276 42.97 0.000 NL 788167E-01 394084E-01 0.45 0.661 * RESIDUAL 525384 875640E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 11.8925 1.08113 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 3:55 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF CSDTLCX 6.64000 7.92667 5.43333 5.73333 SE(N= 3) 0.170845 5%LSD 6DF 0.590980 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 CSDTLCX 6.38500 6.36750 6.54750 SE(N= 4) 0.147956 5%LSD 6DF 0.511804 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 3:55 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 6.4333 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.0398 0.29591 4.6 0.0004 |NL | | | 0.6606 | | | | 12 Khả tích lũy vật chất khơ xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCKCX FILE KKK 20/ 1/ 3:57 :PAGE VARIATE V008 KNTLVCKCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 254.029 84.6763 20.22 0.002 NL 2.37071 1.18536 0.28 0.765 * RESIDUAL 25.1240 4.18734 * TOTAL (CORRECTED) 11 281.524 25.5931 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 3:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KNTLVCKCX 38.9967 48.0100 36.9967 36.7400 SE(N= 3) 1.18143 5%LSD 6DF 4.08676 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KNTLVCKCX 40.0250 40.7925 39.7400 SE(N= 4) 1.02315 5%LSD 6DF 3.53924 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 3:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KNTLVCKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 40.186 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.0590 2.0463 5.1 0.0020 |NL | | | 0.7648 | | | | 13 Tỷ lệ chất khô xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKCX FILE KKK 20/ 1/ 3:59 :PAGE VARIATE V010 TLCKCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 74.0637 24.6879 36.70 0.001 NL 2.08372 1.04186 1.55 0.287 * RESIDUAL 4.03629 672715 * TOTAL (CORRECTED) 11 80.1837 7.28943 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 3:59 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF TLCKCX 33.0533 34.8867 31.0533 28.1900 SE(N= 3) 0.473538 5%LSD 6DF 1.63804 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 TLCKCX 31.3500 31.6850 32.3525 SE(N= 4) 0.410096 5%LSD 6DF 1.41859 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 3:59 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 31.796 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.6999 0.82019 2.6 0.0005 |NL | | | 0.2871 | | | | 14 Số lƣợng nốt hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSHR FILE 888 2/ 1/ 12:26 :PAGE VARIATE V003 NSHR LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 728.250 242.750 107.89 0.000 NL 6.50000 3.25000 1.44 0.308 * RESIDUAL 13.5001 2.25001 * TOTAL (CORRECTED) 11 748.250 68.0227 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 888 2/ 1/ 12:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSHR 56.0000 37.0000 37.0000 45.0000 SE(N= 3) 0.866028 5%LSD 6DF 2.99573 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSHR 44.7500 43.0000 43.5000 SE(N= 4) 0.750002 5%LSD 6DF 2.59438 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 888 2/ 1/ 12:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE OBS NSHR GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | | | 12 43.750 8.2476 1.5000 3.4 0.0001 |NL | | 0.3080 | | | 15 Khối lƣợng nốt sần hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSHR FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V013 KLNSHR LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.26180 420600 87.17 0.000 NL 101167E-01 505835E-02 1.05 0.409 * RESIDUAL 289499E-01 482499E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.30087 118261 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 22111 24/ 5/17 17:17 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KLNSHR 2.13333 2.06667 1.44333 1.46333 SE(N= 3) 0.401040E-01 5%LSD 6DF 0.138726 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNSHR 1.76000 1.75250 1.81750 SE(N= 4) 0.347311E-01 5%LSD 6DF 0.120140 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22111 24/ 5/17 17:17 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 1.7767 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.34389 0.69462E-01 3.9 0.0001 |NL | | | 0.4086 | | | | 16 Số lƣợng nốt sần xanh BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCX FILE 888 2/ 1/ 12:27 :PAGE VARIATE V004 NSCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 132.000 44.0000 22.00 0.002 NL 2.00000 1.00000 0.50 0.633 * RESIDUAL 12.0000 2.00000 * TOTAL (CORRECTED) 11 146.000 13.2727 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 888 2/ 1/ 12:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSCX 67.6667 59.6667 59.6667 61.0000 SE(N= 3) 0.816497 5%LSD 6DF 2.82439 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSCX 62.5000 62.0000 61.5000 SE(N= 4) 0.707107 5%LSD 6DF 2.44600 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 888 2/ 1/ 12:27 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE OBS NSCX GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | | | 12 62.000 3.6432 1.4142 2.3 0.0017 |NL | | 0.6330 | | | 17 Khối lƣợng nốt sần xanh Nốt sần hoa rộ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSCX FILE 22111 24/ 5/17 17: :PAGE VARIATE V003 KLNSCX LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.71180 1.57060 255.04 0.000 NL 162500E-01 812501E-02 1.32 0.336 * RESIDUAL 369501E-01 615835E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.76500 433182 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 22111 24/ 5/17 17: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF KLNSCX 3.89667 3.72667 2.49667 2.64000 SE(N= 3) 0.453077E-01 5%LSD 6DF 0.156726 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNSCX 3.24000 3.15250 3.17750 SE(N= 4) 0.392376E-01 5%LSD 6DF 0.135729 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22111 24/ 5/17 17: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 3.1900 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.65817 0.78475E-01 2.5 0.0000 |NL | | | 0.3358 | | | | 18 Sâu BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQL FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V015 SQL LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.38176 460586 37.69 0.001 NL 921501E-01 460750E-01 3.77 0.087 * RESIDUAL 733165E-01 122194E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.54723 140657 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF SQL 6.22333 5.36667 5.42333 5.71667 SE(N= 3) 0.638212E-01 5%LSD 6DF 0.220768 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SQL 5.78000 5.70000 5.56750 SE(N= 4) 0.552707E-01 5%LSD 6DF 0.191190 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.6825 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.37504 0.11054 1.9 0.0005 |NL | | | 0.0868 | | | | 19 Sâu đục BALANCED ANOVA FOR VARIATE SDQ FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V016 SDQ LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 32.8214 10.9405 36.40 0.001 NL 225266 112633 0.37 0.705 * RESIDUAL 1.80320 300534 * TOTAL (CORRECTED) 11 34.8499 3.16817 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF SDQ 4.50667 9.06667 6.15667 5.96667 SE(N= 3) 0.316509 5%LSD 6DF 1.09486 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SDQ 6.23750 6.47250 6.56250 SE(N= 4) 0.274105 5%LSD 6DF 0.948173 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SDQ GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 6.4242 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.7799 0.54821 8.5 0.0005 |NL | | | 0.7052 | | | | 20 Số BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQC/C FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V017 SQC/C LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 25.3233 8.44111 6.53 0.026 NL 8.29167 4.14583 3.20 0.113 * RESIDUAL 7.76167 1.29361 * TOTAL (CORRECTED) 11 41.3767 3.76152 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF SQC/C 45.1000 43.0333 41.7333 41.4000 SE(N= 3) 0.656661 5%LSD 6DF 2.27150 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SQC/C 41.6500 43.5250 43.2750 SE(N= 4) 0.568685 5%LSD 6DF 1.96717 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQC/C GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 42.817 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.9395 1.1374 2.7 0.0264 |NL | | | 0.1126 | | | | 21 Số hạt chắc/quả BALANCED ANOVA FOR VARIATE HC/Q FILE 22111 24/ 5/17 17:47 :PAGE VARIATE V006 HC/Q LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 324692E-02 108231E-02 1.24 0.376 NL 163400E-02 817002E-03 0.93 0.445 * RESIDUAL 524333E-02 873889E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 101243E-01 920387E-03 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 22111 24/ 5/17 17:47 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF HC/Q 2.18533 2.15500 2.14700 2.14367 SE(N= 3) 0.170674E-01 5%LSD 6DF 0.590389E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 HC/Q 2.14925 2.17425 2.14975 SE(N= 4) 0.147808E-01 5%LSD 6DF 0.511292E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22111 24/ 5/17 17:47 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HC/Q GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 2.1577 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.30338E-010.29562E-01 1.4 0.3758 |NL | | | 0.4452 | | | | 22 Khối lƣợng 1000 hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V019 P1000 LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 15.1549 5.05164 1.32 0.353 NL 6.11813 3.05907 0.80 0.495 * RESIDUAL 22.9677 3.82796 * TOTAL (CORRECTED) 11 44.2408 4.02189 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF P1000 161.867 161.997 161.323 159.200 SE(N= 3) 1.12960 5%LSD 6DF 3.90745 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 P1000 161.372 161.800 160.118 SE(N= 4) 0.978258 5%LSD 6DF 3.38395 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE P1000 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 161.10 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.0055 1.9565 1.2 0.3526 |NL | | | 0.4950 | | | | 23 Năng suất lý thuyết BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE 22111 24/ 5/17 17:45 :PAGE VARIATE V005 NSLT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 51.7468 17.2489 26.00 0.001 NL 13.7841 6.89203 10.39 0.012 * RESIDUAL 3.97980 663299 * TOTAL (CORRECTED) 11 69.5107 6.31915 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 22111 24/ 5/17 17:45 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSLT 47.8533 45.0667 43.3667 42.3767 SE(N= 3) 0.470212 5%LSD 6DF 1.62654 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSLT 43.3425 45.9675 44.6875 SE(N= 4) 0.407216 5%LSD 6DF 1.40862 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22111 24/ 5/17 17:45 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 44.666 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.5138 0.81443 1.8 0.0011 |NL | | | 0.0119 | | | | 24 Năng suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE VARIATE V020 NSTT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 27.5599 9.18664 15.47 0.004 NL 2.97527 1.48763 2.51 0.161 * RESIDUAL 3.56226 593711 * TOTAL (CORRECTED) 11 34.0974 3.09977 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 DF NSTT 25.6400 26.4233 22.8900 23.2333 SE(N= 3) 0.444864 5%LSD 6DF 1.53885 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSTT 23.9700 24.4850 25.1850 SE(N= 4) 0.385263 5%LSD 6DF 1.33269 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KKK 20/ 1/ 4: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 24.547 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.7606 0.77053 3.1 0.0038 |NL | | | 0.1613 | | | | ... đến số tiêu sinh lý giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định loại phân hữu sinh học có ảnh hưởng tốt đến khả chống chịu giống đậu ĐT51 vụ Hè Thu huyện Phú Lương, ... nghiên cứu - Xác định loại phân bón hữu sinh học có ảnh hưởng tốt đến khả sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định loại phân hữu sinh học có ảnh hưởng. .. hưởng loại phân bón hữu sinh học đến giai đoạn sinh trưởng giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016 23 Bảng 4.2a Ảnh hưởng loại phân hữu sinh học đến chiều cao giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2016 tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương đt51 vụ hè thu 2016 tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên