Phân tícH QUAN Quan điểM Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền và sự vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

29 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 00:09

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền Nghiên cứu và vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống quan điểm rõ ràng, nhất quán, phù hợp với đặc điểm nước ta. Tư tưởng này của Người có vai trò quyết định đến sự thành lập nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Ngày nay, Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền vào điều kiện cụ thể để từng bước xây dựng thành công nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh về hình thức chính thể nhà nước có thể tìm ra lời giải đáp cho hàng loạt các vấn đề lý luận của việc hoàn thiện mô hình tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay. Vì vậy em chọn đề tài tiểu luận của mình là “ Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và sự vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay ”. HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA TUYÊN TRUYỀN -     - TIỂU LUẬN MƠN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Họ tên Lớp Mã sinh viên Giảng viên : Ninh Hồng Nam : Xây dựng Đảng K39 : 1952020019 : Lê Thị Thảo HÀ NỘI – 2020 HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN MƠN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Học viên: Ninh Hồng Nam Mã sinh viên: Xây dựng Đảng K39 Lớp tín chỉ: HÀ NỘI - 2020 Mở Đầu Lý chọn đề Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta tiến hành kháng chiến trường kỳ, gian khổ, bước giành lại độc lập, tự cho dân tộc, lên chủ nghĩa xã hội Sở dĩ đạt thắng lợi vĩ đại vẻ vang nhờ lãnh đạo đắn, sáng tạo Đảng theo cờ chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Từ kinh nghiệm lịch sử từ yêu cầu cấp bách nghiệp đổi đất nước, Đại hội lần thứ IX (2001) Đảng lần khẳng định: Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống lý luận bao gồm nhiều lĩnh vực phong phú, nhằm hướng dẫn toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh bảo vệ thành cách mạng lao động sáng tạo, xây dựng nhà nước Việt Nam hịa bình, thống độc lập, dân chủ giàu mạnh văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân quan điểm tư tưởng quán Chủ tịch Hồ Chí Minh, kim nam định hướng cho toàn trình tổ chức, xây dựng hoạt động nhà nước ta Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân bước phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa Việt Nam, tinh hoa văn hóa phương Đơng phương Tây Nghiên cứu vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quan điểm Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống quan điểm rõ ràng, quán, phù hợp với đặc điểm nước ta Tư tưởng Người có vai trò định đến thành lập nhà nước thực dân, dân dân Ngày nay, Đảng ta vận dụng cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền vào điều kiện cụ thể để bước xây dựng thành công nhà nước pháp quyền dân, dân dân Nghiên cứu quan điểm Hồ Chí Minh hình thức thể nhà nước tìm lời giải đáp cho hàng loạt vấn đề lý luận việc hồn thiện mơ hình tổ chức nhà nước Việt Nam Vì em chọn đề tài tiểu luận “ Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên Làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Khẳng định giá trị quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vai trị Hồ Chí Minh nghiệp xây dựng nhà nước ta Thấy vận dụng đắn vào xây dựng Nhà nước nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để thấy lý luận thực tiễn to lớn nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Cơ sở, trình hình thành phát triển quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giá trị quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước pháp quyền 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ Người bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin nhà nước nói chung, nhà nước chun vơ sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng Sự vận dụng Đảng ta tư tưởng giai đoạn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Đề tài sử dụng sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp luật 4.2 Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận sử dụng phương pháp cụ thể như: phân tích, tổng hợp, lịch sử lơgic; phương pháp văn học, gắn liền lý luận với thực tiễn Ý nghĩa lý luận thực tiễn 5.1 Ý nghĩa lý luận Với kết nghiên cứu bước đầu, luận văn góp phần hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền giá trị tư tưởng trình vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiên cứu Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận,tài liệu tham khảo, phần nội dung tiểu luận gồm có chương Chương 1: Cơ sở, q trình hình thành quan điểm Hồ Chí Nhà nước pháp quyền Chương 2: Quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền Chương 3: Sự vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam NỘI DUNG Chương Cơ sở, trình hình thành quan điểm Hồ Chí Nhà nước pháp quyền Quan điểm Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền phong phú, tồn diện, khơng có giá trị cách mạng Việt Nam mà cịn mang tính phổ biến, đóng góp vào kho tàng lý luận cách mạng 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền 1.1.1 Cơ sở khách quan  Điều kiện lịch sử xã hội Thực tiễn lịch sử Việt Nam Giữa kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược đặt ách thống trị chúng lên dân tộc ta Vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, phản bội truyền thống yêu nước quật cường phong trào đấu tranh anh dũng liên tục tầng lớp nhân dân ta Tình cảnh đặt trước dân tộc Việt Nam câu hỏi: Làm để đánh đuổi thực dân Pháp, giành chủ quyền cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân? Do đó, vào cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nước ta xuất dòng tư tưởng vận động cách mạng lớn có mục đích chung đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, nhiên lại khác đường cách mạng Trong đó, nội dung cách mạng phương tổ chức quyền lực nhà nước sau giành Đầu kỷ XX, phong trào cách mạng tư sản ảnh hưởng đến Việt Nam, làm xuất dòng tư tưởng mang màu sắc Đại biểu xuất sắc Phan Bội Châu “Ông chủ trương đánh Pháp giành độc lập dân tộc, sau xây dựng nhà nước quân chủ chuyên Việt Nam theo kiểu quân chủ lập hiến Nhật Bản quyền cộng hòa dân chủ theo kiểu Âu - Tây [47, 14] Khác với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh người chống đối triều đình liệt đấu tranh cho cộng hịa Việt Nam Mơ hình tổ chức nhà nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản có mặt tiến khơng phù hợp với cách mạng Việt Nam thất bại Sự thất bại vận động cách mạng chứng tỏ rằng: nhà nước tư sản dân chủ tư sản mục tiêu cách mạng Việt Nam lúc Hay nói cách khác, mơ hình nhà nước tư sản khơng phải mơ hình phù hợp Việt Nam, lẽ nhà nước mang lại quyền lợi dân chủ cho số người xã hội - giai cấp tư sản tiểu tư sản Trong yêu cầu cấp bách nhất, chủ yếu cách mạng Việt Nam giải phóng kiếp người nơ lệ đem lại sống cho nhân dân lao động Trong thời điểm đó, “Nguyễn Tất Thành - niên mười lăm tuổi sớm hiểu biết đau xót trước cảnh thống khổ đồng bào, lúc Anh có chí đánh đuổi thực dân Pháp Anh tham gia cơng tác bí mật, nhận cơng việc liên lạc” [47, 15] Tuy khâm phục không tán thành đường lối cách mạng họ, có vấn đề quyền nhà nước Có thể thấy lúc bắt đầu hình thành tư tưởng nhà nước độc lập, có chủ quyền Như vậy, việc Nguyễn Tất Thành khơng đồng tình với đường cách mạng nhà yêu nước đương thời, có vấn đề nhà nước, cho thấy rằng, chưa tìm sở lý luận tồn diện, bước đầu Người nhận thấy nhà nước quân chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến, cộng hòa dân chủ kiểu tư sản khơng cịn phù hợp với đường cách mạng Việt Nam Như vậy, xuất phát từ điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam lúc thực dân Pháp xâm lược thất bại phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc khơng đồng tình với đường cách mạng nhà yêu nước trước đó, đường cách mạng tư sản Chính thơi thúc Người tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc đem lại Nhà nước độc lập, tự chủ, thống Đặc điểm thời đại Cuối kỷ XIX sang đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư từ giai đoạn tự cạnh tranh chuyển sang giai đoạn tư độc quyền, tức giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc hệ thống thuộc địa chúng làm nảy sinh mâu thuẫn thời đại: mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc với dân tộc thuộc địa Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc với “sự thức tỉnh châu Á” nét bật tình hình giới đầu kỷ XX Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đời Nhà nước công nông giới phá vỡ tính thống chủ nghĩa tư giới, mở đầu cho thời đại - thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới, tạo mâu thuẫn xuyên suốt thời đại mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư Chính đời nhà nước Xơ viết sau Quốc tế cộng sản tạo điều kiện cho phong trào cách mạng giới phát triển, có phong trào giải phóng dân tộc nước phương Đông, mở chuyển hướng cách mạng giải phóng dân tộc theo quỹ đạo cách mạng vô sản Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân ta thấy cách mạng Việt Nam theo đường cách mạng tư sản Tìm hiểu cách mạng Mỹ, Người nhận định: “Mỹ cách mạng thành công 150 năm, công nông cực khổ, lo cách mạng lần thứ hai Ấy cách mạng Mỹ cách mạng tư bản, mà cách mạng tư chưa phải cách mạng đến nơi” [28, 270] Người đánh giá: “Cách mạng Pháp cách mạng Mỹ, nghĩa cách mạng tư bản, cách mạng khơng đến nơi, tiếng cộng hịa dân chủ, tước lục cơng nơng, ngồi áp thuộc địa” [28, 274] Cách mạng đến nơi tư tưởng Nguyễn Ái Quốc cách mạng vô sản theo kiểu Cách mạng tháng Mười Nga: “trong giới có Cách mạng tháng Mười Nga thành công, thành công đến nơi, nghĩa dân chúng được hưởng hạnh phúc, bình đẳng thực sự… Cách mạng tháng Mười Nga cho thấy muốn cách mạng thành cơng phải lấy dân chúng làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư Lênin” [28, 280] Như vậy, xuất phát từ đặc điểm thời đại đặc biệt thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 sở để Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân ta thấy cách mạng Việt Nam theo đường cách mạng tư sản mà phải theo đường cách mạng vơ sản Đó sở quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  Những tiền đề tư tưởng lý luận Những truyền thống tốt đẹp dân tộc, trước hết chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Trải qua ngàn năm dựng nước giữ nước, đất nước Việt Nam trở thành Tổ quốc thiêng liêng toàn thể dân tộc ta, tinh thần yêu nước trở thành đạo lý sống, nhân tố đứng đầu bảng giá trị tinh thần người Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp thu tinh thần tinh thần trở thành định hướng đời hoạt động cách mạng Người Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta có lịng nồng nàn yêu nước truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất bè lũ bán nước cướp nước” [35, 171] Tư tưởng yêu nước sở truyền thống đoàn kết dân tộc ta Truyền thống u nước đồn kết dân tộc khơng tình cảm, phẩm chất tinh thần mà cịn trí tuệ, hành động phát triển thành chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, thành dòng chủ lưu tư tưởng Việt Nam, xuyên suốt lịch sử dân tộc, động lực mạnh mẽ nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ Quốc Tinh hoa văn hóa nhân loại Cùng với chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh cịn chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông phương Tây Người tiếp thu kế thừa có phê phán tư tưởng dân chủ, nhân văn văn hóa Phục hưng, kỷ ánh sáng, cách mạng tư sản phương Tây Pháp, Mỹ, Anh; giá trị tư tưởng Nho giáo, kiêm Mặc gia, thuận theo tự nhiên Lão gia, từ bi bác nhà Phật góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước người, nhà nước dân, dân dân Chủ nghĩa Mác - Lênin Tháng 12 năm 1920, Đại hội thứ XVIII Đảng xã hội Pháp họp thành phố Tua, đồng chí Nguyễn Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động cách mạng Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, bước ngoặt đứng hẳn đường cách mạng tháng Mười, đứng hẳn chủ nghĩa MácLênin đứng hẳn Quốc tế cộng sản Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc lý luận, sở chủ yếu hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh "Khơng có chủ nghĩa Mác- Lênin khơng có tư tưởng HồChí Minh sánh ngang tầm thời đại giải nhiệm vụ lịch sử cách mạng Việt Nam" Thực tiễn hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh Suốt chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, vừa tham gia trực tiếp phong trào đấu tranh công nhân nhân dân lao động, Người tích lũy tri thức kinh nghiệm phong phú, bước hình thành tư tưởng lý luận phương pháp cách mạng 1.2.2 Nhân tố chủ quan Năng lực hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh Ngồi sở khách quan - tư tưởng Hồ Chí Minh cịn phải đề cập đến nhân tố chủ quan - yếu tố quan trọng việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bởi lẽ, từ đời hoạt động thực tiễn cách mạng - xã hội mà bước Hồ Chí Minh tìm quy luật vận động xã hội, thực thời đại, khái quát nhận thức thành lý luận Lý luận lại Người vận dụng kiểm nghiệm thực tiễn Cũng từ hoạt động thực tiễn cách mạng mình, tư tưởng lý luận cách mạng, quyền nhà nước Hồ Chí Minh hình thành phát triển hoàn thiện Từ thực tiễn hoạt động cách mạng sơi nổi, phong phú, Hồ Chí Minh tìm quy luật, đúc kết thành lý luận Trong năm bôn ba nước tư phát triển, Hồ Chí Minh nghiên cứu cách tổ chức nhà nước đó, phê phán mặt tiêu cực, tiếp thu yếu tố hợp lý cho trình xây dựng mơ hình nhà nước cách mạng Việt Nam Cũng pháp luật thật dân chủ, bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động” [16, 185] Ở Hồ Chí Minh, pháp luật dân chủ xem xét mối quan hệ đặc trưng: Thứ nhất, quan niệm thực chất dân chủ: “Không nên hiểu lầm dân chủ Khi chưa định bàn cãi Nhưng định khơng bàn cãi nữa, có bàn cãi để bàn cách thi hành cho được, cho nhanh, để đề nghị không thực Phải cấm hành động tự trớn ấy” [32, 108] Thứ hai, việc xác định rõ giới hạn quyền tự cá nhân “nhân dân ta có tự do, tự kỷ luật Mỗi người có tự ,nhưng phải tơn trọng tự người khác Người sử dụng quyền tự mức phạm đến tự người khác, phạm pháp Khơng thể có tự cho bọn Việt gian, bọn phản động, bọn phá hoại tự nhân dân” [16, 108] Thứ ba, việc xử lý mối quan hệ quyền nghĩa vụ công dân, pháp luật dân chủ vừa thể quyền, lợi ích cơng dân, quy định rõ nghĩa vụ mà người dân phải thực hiện, hưởng quyền thực nghĩa vụ thuộc tính hai mặt người dân làm chủ Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: pháp luật ta pháp luật dân chủ; công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa bình đẳng trước pháp luật quyền lợi nghĩa vụ; vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm khắc, cho dù người vị trí máy lãnh đạo, quản lý Đảng, Nhà nước Theo Người, hiệu lực pháp luật có người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; pháp chế đảm bảo quy phạm pháp luật thực thi quan hệ xã hội; hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý Như vậy, thực thi luật pháp, việc thưởng phạt phải nghiêm minh, thưởng phạt khơng nghiêm minh người tận tụy lâu ngày thấy chán nản, người hư hỏng, vi phạm pháp luật, kỷ luật ngày lún vào tội lỗi, làm thiệt hại cho nhân dân Hồ Chí Minh cho “Trong nước thưởng phạt nghiêm minh nhân dân yên ổn, kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công” [30, 163 - 164] Pháp luật phải nghiêm minh phát huy tính hiệu lực cao Muốn pháp luật nghiêm minh, phát huy hiệu lực, theo Hồ Chí Minh, cần phải có điều kiện sau: Thứ nhất, pháp luật phải phải đủ Pháp luật pháp luật phản ánh trung thành chất quan hệ khách quan, tiếp cận đến chân lý; mà chân lý tất phù hợp với lợi ích nhân dân Cịn pháp luật đủ nghĩa phải có tính đồng bộ, bao qt mặt, loại quan hệ, lĩnh vực đời sống xã hội Thứ hai, pháp luật phải đến với dân Đi vào dân gian, để pháp luật thực thi đời sống xã hội phải trọng giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho đối tượng dân cư, làm cho họ biết, hiểu thực Trong điều kiện dân trí cịn thấp, học vấn hạn chế việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trở nên cần thiết, vấn đề Hồ Chí Minh quan tâm Trong quan niệm Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cơng đoạn tồn quy trình xây dựng - thông qua, ban hành - thực - theo dõi, giám sát - sửa đổi, điều chỉnh pháp luật Tại hội nghị thảo luận Luật Hôn nhân Gia đình, vấn đề Hồ Chí Minh rõ:“Công bố đạo luật chưa phải việc xong, mà phải tuyên truyền giáo dục lâu dài thực tốt” [35, 524] Muốn dân hiểu, dân nhớ để làm theo, tuyên truyền phải biết cách diễn đạt đơn giản, ngắn gọn, tuyệt đối xác, phù hợp với đặc điểm tâm lý, tính cách, văn hóa đối tượng dân cư khu vực, miền đất nước Thứ ba, cán thực thi luật pháp phải thực cơng tâm nghiêm minh Hồ Chí Minh u cầu cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ: “gương mẫu chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật đồn thể cách mạng quần chúng mà tham gia” [35, 524] Người nhiều lần phê phán cán đảng viên không chấp hành pháp luật nhà nước, cá nhân chủ nghĩa mà sinh tự chủ nghĩa, không tôn trọng pháp luật thể chế nhà nước, làm gương xấu cho quần chúng Trong việc giữ vững tính nghiêm minh hiệu lực pháp luật, cán làm cơng tác tư pháp có vai trị quan trọng; họ người trực tiếp thực thi luật pháp, đại diện cụ thể cho cán cân công lý Vì thế, Hồ Chí Minh u cầu họ phải có phẩm chất đạo đức cần thiết “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, Khơng thể hạn chế hoạt động khung tòa àn Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân Giúp dân, học dân để giúp thêm liêm khiết, thêm cơng Tóm lại, phải công bằng, liêm khiết, sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” [16, 188] Đối với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật xử lý không đúng, không nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật, Hồ Chí Minh rõ: “Có cán bộ, đảng viên lợi dụng quyền Đảng Nhà nước làm việc trái với sách pháp luật, xâm phạm đến lợi ích vật chất quyền tự dân chủ nhân dân, chưa bị xử lý kịp thời… kỷ luật chưa nghiêm” [17, 145] Người yêu cầu kiên trừng trị kẻ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền công dân, làm cho nhân dân bất bình, oan ức Như vậy, pháp luật ta pháp luật thực tốt dân chủ, nghiêm minh phải phát huy tính hiệu lực thực tế Đó biện pháp để phát triển đất nước Dân chủ nội dung quan trọng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân nội dung hình thức biểu tập trung dân chủ nhà nước pháp quyền Khơng có nhà nước pháp quyền thực khơng thể có dân chủ thực bền vững Bởi, có thơng qua nhà nước pháp quyền, nhân dân nhà nước tạo thiết chế, chế xã hội thích ứng đảm bảo dân chủ tự xã hội Là điều kiện, vừa động lực thúc đẩy hình thành, phát triển hồn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Bên cạnh đó, dân chủ phải có pháp luật tốt, phản ánh xu phát triển xã hội, ý chí nguyện vọng nhân dân việc thực thi pháp luật ln nghiêm minh có hiệu Đồng thời, khơng ngừng củng cố, hoàn thiện nhà nước Nền dân chủ đời sống xã hội pháp quyền củng cố hồn thiện với việc khơng ngừng mở rộng dân chủ nhiệm vụ bản, thiết yếu nhà nước pháp quyền phát huy hiệu lực thực tế 2.1.3 Sự thống quản lý xã hội pháp luật với việc nâng cao giáo dục đạo đức - Nét đặc sắc quan niệm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền Điều cần ý Hồ Chí Minh pháp luật thống trị người mà công cụ bảo vệ, thực lợi ích người Tư tưởng pháp quyền Người không dừng lại quyền người ghi văn pháp luật mà thấm đẫm lòng thương yêu nhân dân, chăm lo cho dân, chăm lo cho ấm no hạnh phúc nhân dân, thấm đượm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào theo đạo lý truyền thống ngàn năm dân tộc Việt Nam Vì thế, pháp quyền Hồ Chí Minh loại pháp quyền đặc biệt, pháp quyền nhân nghĩa - thứ nhân nghĩa có nội hàm triết lý, mang đậm tính dân tộc dân dã, sâu sắc vô Trên giới, từ cổ chí kim, từ Đơng sang Tây tồn hai phương thức trị nước chủ yếu: đức trị pháp trị Bản thân Hồ Chí Minh có lần đề cập đến chế độ pháp trị: “…Tư pháp cần góp phần thực chế độ pháp trị, giữ vững bảo vệ quyền lợi nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân” [16, 250] Nhưng thực tế, Người kết hợp chặt chẽ việc quản lý, điều hành xã hội pháp luật với việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao lĩnh công dân, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho cán nhân dân Pháp luật đạo đức dùng để điều chỉnh hành vi người nâng người lên, hướng người tới chân, thiện, mỹ Trong quan niệm Hồ Chí Minh, đạo đức sở để xây dựng, thực pháp luật, pháp quyền ta pháp quyền hợp đạo đức, có nhân tính Điều thân Hồ Chí Minh lý giải rõ: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, vấn đề khác, lúc này, vấn đề đời làm người Ở đời làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp Phải đóng góp vào việc làm cho nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc, nhân loại khỏi đau khổ” [16, 187] Sự thống đạo đức pháp luật tư tưởng Hồ Chí Minh cịn thể quan điểm xử lý hành vi phạm pháp Nguyên tắc “có lý”, “có tình” Chi phối hành vi ứng xử người, tôn trọng lý, đề cao tình, tùy trường hợp tình cụ thể mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh mặt hay mặt khác Xử lý hành vi vi phạm pháp luật phải kịp thời, nghiêm túc, nghiêm minh Pháp luật không loại trừ ai, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi xấu, ác, khuyến khích nâng đỡ, phát huy tốt, thiện vốn có người, không đơn trừng phạt, răn đe Trong việc thực thi pháp luật phải đảm bảo tính hài hòa mặt tưởng chừng đối lập Phương châm Hồ Chí Minh là: khơng xử phạt khơng Song, trừng phạt không đúng, tránh lạm dụng pháp luật Thực chủ trương đó, cần hướng vào số nội dung sau đây, thực tế trở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền điều kiện yêu cầu phát triển đất nước: Thứ nhất, cần phải nhận thức đắn vai trò pháp luật nhà nước pháp quyền, đảm bảo để pháp luật trở thành phương tiện cho người dân thực quyền làm chủ mình, sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật Thứ hai, xây dựng đồng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thứ ba, kiện toàn, nâng cao chất lượng quan làm luật, xây dựng đội ngũ cán làm công tác tư pháp đủ phẩm chất lực Thứ tư, đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, coi trọng tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật, vùng nơng thơn, vùng sâu vùng xa Thứ năm, pháp luật phải thực thi nghiêm chỉnh từ quan nhà nước, cán công chức xã hội công dân; hành động vi phạm pháp luật phải xử lý đúng, kịp thời, khơng để sót người, sót tội, khơng gây oan ức cho người vô tội… Thứ sáu, tăng cường vai trò đổi phương thức lãnh đạo Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền Chương Sự vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1 Vận dụng xây dựng chất dân chủ đội ngũ cán Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1.1 Xây dựng môi trường dân chủ Nhà nước pháp quyền Trong tư lý luận hoạt động thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh khơng lần đề cập đến dân chủ Từ sau thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ nước ta nước dân chủ” Theo Người dân chủ “ dân làm chủ dân chủ” Dân chủ giá trị văn hóa, động lực to lớn cách mạng Thắng lợi cách mạng tháng Tám lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thắng lợi khát vọng dân chủ Hạnh phúc, tự do, dân chủ giá trị độc lập Dân chủ xã hội chủ nghĩa tôn trọng phát huy quyền làm chủ thực nhân dân, chất, quy luật hình thành, phát triển tự hoàn thiện nhà nước pháp quyền Nó chìa khóa vạn để giải nhiệm vụ Bởi Hồ Chí Minh nói: “dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều quan hệ với Có dân chủ làm cho cán quần chúng đề sáng kiến” [27, 244] Kinh nghiệm cho thấy, phát huy dân chủ dân chúng giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ Vận dụng tư tưởng này, Đảng Nhà nước ta xác định: Quyền làm chủ nhân dân phải thể lĩnh vực đời sống xã hội, trước hết quan trọng làm chủ kinh tế Khơng làm chủ kinh tế nhân dân làm chủ đuợc lĩnh vực khác đuợc Phát triển kinh tế - xã hội sở để nâng cao quyền làm chủ nhân dân Đồng thời quyền làm chủ nhân dân phải thể chế hóa pháp luật, phải đảm bảo pháp luật Năng lực làm chủ nhân dân nâng cao nhiều biện pháp đồng bộ; nhiều hình thức gián tiếp trực tiếp, cuối phải thể thực tế, hai chữ “thật sự” Đây đích thực chiều sâu dân chủ xã hội chủ nghĩa, để từ phân biệt với dân chủ xã hội tư Trong Văn kiện Đại hội XI bàn dân chủ phát huy dân chủ xã hội Đảng ta khẳng định: “ Nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội nhân dân Có chế cụ thể để nhân dân thực thực tế quyền làm chủ trực tiếp Thực tốt Quy chế dân chủ sở Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn…” [15,19] Đồng thời kiên chống biểu lệch lạc dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối, làm tổn hại lợi ích cơng dân Nhà nước 3.1.2 Xây dựng đội ngũ cán vững mạnh Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, vững mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải tăng cường giáo dục pháp luật đôi với giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, phụng tổ quốc Đảng Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành với xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi Sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa địi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao toàn diện chất lượng hiệu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng rõ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán khoa học, cơng nghệ, văn hóa đầu đàn " [15, 216] coi động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH, HĐH, điều kiện để phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán cấp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước "Thực tốt Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa" [15, 261] Để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng Nhà nước ta tập trung xây dựng: Đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Nhà nước Chính vậy, năm vừa qua, Đảng Nhà nước ta coi trọng xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, coi nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức phải tiếp tục cải cách theo hướng rõ phân cơng phân cấp Có phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức hành Thủ tướng Chính phủ, quyền địa phương Thẩm quyền trách nhiệm bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải xác định rõ cho người đứng đầu quan hành thủ trưởng đơn vị nghiệp, dịch vụ công Đặc biệt, thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp, dịch vụ công phải nâng cao phù hợp với chế có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp dịch vụ công Với Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003, tiếp tục có phân biệt rõ đội ngũ cán bộ, cơng chức hệ thống trị nước ta: cán qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức nghiệp, cán giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, cán chuyên trách công chức cấp xã Trên sở xác định yêu cầu, tiêu chuẩn trình độ, lực phẩm chất, chế quản lý chế độ, sách đãi ngộ thích hợp Chủ trương, quan điểm Đảng tách rõ hành với doanh nghiệp, với nghiệp cụ thể hố triển khai thơng qua quy định, thể chế Cơng chức hành chính, viên chức nghiệp Tiến hành rà soát, đánh giá lại hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơng chức có để từ có điều chỉnh ban hành số chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức Đặc biệt, triển khai Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi 2003, ban hành chức danh tiêu chuẩn cơng chức chun mơn quyền cấp xã, thơng qua đẩy nhanh q trình chuẩn hoá đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức sở Những giải pháp mang tính đổi mới, theo hướng đại hóa cơng tác quản lý cán bộ, công chức, (như phân cấp, tăng cường trách nhiệm thẩm quyền người đứng đầu đơn vị nghiệp dịch vụ công, xây dựng hệ thống thông tin quản lý đội ngũ cán bộ, công chức v.v…) phải nhanh chóng triển khai Chú trọng giáo dục đạo đức cho cán công chức: công tác giáo dục, nâng cao đạo đức cho cán công chức phải cấp ủy đảng quan tâm mức, trở thành nhiệm vụ thường xuyên Cần trang bị đầy đủ kiến thức bản, giúp cán công chức phân biệt rõ sai, việc cần làm việc cần tránh Thông qua giáo dục đạo đức giúp cán công chức nhận thức rèn luyện theo chuẩn mực cần có để hồn thiện nhân cách trình hoạt động thực tiễn Nội dung giáo dục cán công chức chi bộ, đảng trước hết phải đặt lên hàng đầu việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Vì tảng nhận thức, giúp cán công chức nâng cao hiểu biết, sở việc củng cố, nâng cao đạo đức, lối sống cách mạng, giữ vững lập trường giai cấp Chú trọng giáo dục vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, tồn qn mà trực tiếp nhiệm vụ trị chi nơi đảng viên công tác, làm việc Nội dung giáo dục phải gắn với nhiệm vụ người cán yêu cầu, tiêu chuẩn cán mà Nghị Trung ương (khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hố đất nước xác định Đặc biệt coi trọng giáo dục làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cốt lõi tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư cho cán đảng viên chi Bên cạnh cần giáo dục truyền thống yêu nước, cần cù, nhân ái, ham học, cầu tiến để cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu rèn luyện, loại bỏ tư tưởng cũ, tư tưởng thực dụng, vụ lợi cá nhân, địa vị, ích kỷ… 3.2 Những vấn đề đặt trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh 3.2.1 Vấn đề thực dân chủ XHCN Việt Nam Thực quyền dân chủ nhân dân vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ở nước ta, phức tạp vấn đề nên có nhiều nơi, nhiều lúc tình trạng dân chủ chưa thực đảm bảo Từ nhận thức đến đạo ngành, cấp ý nghĩa, tác dụng dân chủ chưa thật sâu sắc, đầy đủ Một số quan, tổ chức cấp ủy đảng có biểu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, dân chủ dân chủ hình thức, khơng thực tốt việc tự phê bình phê bình Năng lực tổ chức thực dân chủ đội ngũ cán Nhà nước sở nhiều hạn chế, phận cán cịn có tư tưởng sợ nảy sinh phức tạp, thiếu mạnh dạn triển khai 3.2.2 Những tồn tại, hạn chế trình thực ngun tắc thống nhất, phân cơng phối hợp quan quyền lực Nhà nước Việt Nam Trong số vấn đề vướng mắc mặt lý luận tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quan quyền lực nhà nước Mặc dù Nhà nước ta có nhiều nỗ lực đổi cải cách, tổ chức hoạt động máy Nhà nước ta bộc lộ khơng nhược điểm, cịn nhiều mặt chưa theo kịp đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi Một là, máy Nhà nước cồng kềnh, hiệu hoạt động quản lý thấp Đội ngũ cán thừa số lượng thiếu chất lượng, mang nặng phong cách tư cũ Trong đó, tác động kinh tế thị trường, nhiều cán đảng viên bị thối hóa, biến chất đạo đức, tư tưởng, lối sống, làm giảm lòng tin nhân dân Do đó, vấn đề đặt cần phải đổi hệ quan Nhà nước nhằm giữ vững định hướng XHCN thống trị, đặc biệt nước ta Bên cạnh đó, quy định đặt Hiến pháp 1992, xác định cấu tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước với việc thực quy định thực tiễn cịn khoảng cách Hai là, Quốc hội chưa phát huy hết khả với tư cách quan quyền lực Nhà nước cao Do vướng mắc lý luận nghiên cứu đổi thiết chế máy Nhà nước, hoạt động Quốc hội gặp khó khăn q trình thực thi quyền lực, đặc biệt chưa đủ khả giải mâu thuẫn nảy sinh lý thuyết xây dựng nhà nước pháp quyền vấn đề thực tiễn đặt Quyền lực tập trung thống Quốc hội, với chất lượng đại biểu hạn chế, đa số đại biểu kiêm nhiệm, thời gian hoạt động ít, tiêu chuẩn đại biểu chưa rõ ràng, chưa có tính chun nghiệp, dẫn tới chất lượng luật chưa cao, việc lập pháp dừng lại thảo luận thông qua, dự luật chủ yếu Chính phủ đệ trình Vấn đề giám sát tối cao chưa thực hiệu quả, nội dung giám sát thực tiễn chưa xác định rõ Ba là, tổ chức hoạt động Chính phủ chưa thể tính chun nghiệp, máy cịn cồng kềnh, hoạt động thiếu nhịp nhàng, chưa thông suốt Hoạt động quan hành cịn mang nặng tính quan liêu, bao cấp, thủ tục hành cịn nặng nề, phức tạp; chức năng, thẩm quyền nhiều quan cịn chồng chéo, lẫn lộn; tình trạng tham ơ, lãng phí máy hành cịn tồn ngày trở nên nghiêm trọng, gây niềm tin nhân dân trở thành bốn nguyên nhân dẫn tới chệch hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Bốn là, hoạt động quan tư pháp nhiều hạn chế Về tổ chức, tòa án nước ta tổ chức theo nguyên tắc kết hợp thẩm quyền xét xử tổ chức hành lãnh thổ từ cấp huyện trở lên Điều dẫn tới việc hệ thống tòa án mang nặng tính hành chính, hành vi vi phạm pháp luật đa dạng, phức tạp tập trung số địa bàn định, làm cho có tồn xử khơng hết vụ việc, có tịa lại khơng có việc để xử, gây lãng phí nguồn lực đất nước Về hoạt động, quan tư pháp nước ta hoạt động chưa đảm bảo tính độc lập hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Nhiều vụ việc phải xin ý kiến đạo cấp trên, trao đổi liên ngành, đặc biệt tình trạng xét xử “trên nhẹ, nặng” cịn phổ biến, ảnh hưởng tới tính nghiêm minh pháp luật Cơng tác thi hành án cịn thể nhiều hạn chế, hệ thống quan tư pháp thiếu yếu chuyên môn, thẩm quyền xét xử tòa án cấp tỉnh Trung ương bị trùng lặp Các tịa án chun mơn chưa thích nghi với điều kiện kinh tế thị trường nay, chưa giải 3.3 Một số kiến nghị việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian tới 3.3.1 Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Nhà nước Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán công chức Nhà nước thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần quán triệt tốt số nhiệm vụ giải pháp chiến lược cán bộ, công chức từ đến năm 2020: Tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, công chức Nhà nước Phải làm cho cán bộ, đảng viên nhận biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực chiến lược cán thời kỳ mới; quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán đổi công tác cán đáp ứng yêu cầu đặt Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng công tác cán công chức Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị cơng tác cán Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế lãnh đạo Đảng tổ chức hoạt động tổ chức thành viên khác hệ thống trị; tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình cơng tác nhânsự Đảng, Nhà nước đồn thể trị - xã hội Đổi tư duy, cách làm, khắc phục có hiệu yếu khâu công tác cán bộ, công chức Cải thiện môi trường làm việc để tạo động lực cống hiến, phấn đấu vươn lên cán Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quản lý cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; hồn thiện chế, sách cán Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa vai trò, quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu cơng tác cán bộ; hồn thiện chế độ bầu cử, chế tuyển chọn cán bộ, công chức; chế bổ nhiệm, miễn nhiệm từ chức cán bộ; chế sàng lọc, thay người phẩm chất lực, khơng hồn thành nhiệm vụ; chế đảng viên nhân dân tham gia giám sát cán công tác cán Mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử giới thiệu nhiều phương án nhân để lựa chọn Cải cách chế độ tiền lương, tiền tệ hóa tiền lương chế độ theo lương bảo đảm hợp lý, công bằng; phấn đấu để tiền lương nguồn thu nhập bản, bảo đảm cho cán có đời sống ổn định, chun tâm vào cơng việc, góp phần hạn chế tệ tham ô, nhận hối lộ, tham nhũng; tạo động lực, kích thích phấn đấu vươn lên góp phần thu hút người có đức, có tài vào máy lãnh đạo, quản lý cấp Tạo chuyển biến sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm đồng bộ, kế thừa phát triển Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng cán theo quy hoạch, theo chức danh, coi giải pháp quan trọng hàng đầu thực chiến lược cán giai đoạn Củng cố, nâng cao chất lượng học viện, trường, trung tâm trị - hành Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học nước sở đào tạo, bồi dưỡng cán hệ thống trị Huy động nguồn lực tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho việc đào tạo đào tạo lại cán Mở rộng hợp tác quốc tế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nghiên cứu xây dựng chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện cơng đổi mới, cơng nghệp hóa, đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc tế Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức Công tác giáo dục, quản lý cán công chức phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát cán chất lượng, hiệu công việc, tư tưởng, lập trường, mối quan hệ xã hội thân gia đình cán Hồn thiện quy định quyền hạn, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng người đứng đầu cấp giáo dục, quản lý cán công chức; gắn xây dựng đội ngũ cán công chức, đổi công tác cán công chức với thực tốt việc tiếp tục học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, với cơng tác phịng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực Tăng cường công tác kiểm tra cấp ủy cấp cấp việc giáo dục, quản lý đảng viên thực công tác cán bộ; kịp thời kiểm tra, kết luận vụ việc có liên quan đến cán có vấn đề lịch sử trị trị 3.3.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động máy Nhà nước Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước nội dung quan trọng nhằm nhằm đảm bảo nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quan quyền lực Nhà nước, đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước cần tiến hành cách đồng bộ, bao gồm đổi mới, hoàn thiện thống quyền lực nhà nước, phân công phối hợp quan việc thực quyền lực Nhà nước Đổi mới, hoàn thiện thống quyền lực nhà nước Bảo đảm thống quyền lực nhà nước nguyên tắc tổ chức máy nhà nước Cơ quan đảm bảo thực thống quyền lực nhà nước Quốc hội, đại biểu Quốc hội nhân dân bầu để nắm giữ quyền lực Nhà nước, cấu quyền lực nhà nước, Quốc hội quan có quyền cao quan quyền lực nhà nước cao Đổi mới, hồn thiện phân cơng quan nhà nước việc thực quyền lực nhà nước Để đảm bảo phân công quan quyền lực nhà nước, cần phải xây dựng chế xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan: Về Quốc hội: cần đảm bảo Quốc hội tập trung vào nhiệm vụ lập hiến, lập pháp giám sát tối cao quan khác Do đó, việc tiếp tục đổi cấu tổ chức phương thức hoạt động, bảo đảm hoạt động có thực quyền, khơng hình thức u cầu quan trọng Vì vậy, cần phải bảo đảm đổi lãnh đạo Đảng với Quốc hội; nâng cao hất lượng đại biểu Quốc hội Bên cạnh đó, phải cải tiến nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, đổi sinh hoạt dân chủ Quốc hội, cải tiến quy trình, cách thức xem xét, thơng qua vấn đề nhằm bảo đảm đại biểu hiểu sâu nội dung không sa vào vấn đề cụ thể Hoạt động chất vấn trả lời chất vấn phải diễn thường xuyên, tầm, nghĩa, trọng tâm, trọng điểm xác định rõ trách nhiệm quan việc xử lý kiến nghị, tăng cường phối hợp giám sát Quốc hội Để thực tốt nhiệm vụ đó, cần nâng cao chất lượng máy giúp việc Quốc hội điều kiện bảo đảm thông tin cho Quốc hội, chuyên nghiệp hóa đội ngũ chuyên gia giúp việc đủ sức để nghiên cứu tham mưu thể yêu cầu Quốc hội đề Về Chính phủ: cần đảm bảo Chính phủ nắm giữ quyền hành chính, quản lý, điều hành đất nước Bởi vậy, cần nâng cao tính chủ động tầm nhìn chiến lược Chính phủ hoạt động hành pháp, tăng cường vai trò chất lượng quan tham mưu việc xây dựng thể chế (các quan Chính phủ), chun nghiệp hóa trọng phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán nhà nước Trong thời gian tới, máy hành nước ta địi hỏi tổ chức lại cách gọn nhẹ, phân công, phân cấp rõ ràng tăng cường xã hội hóa dịch vụ cơng; tái cấu trúc máy hành phù hợp với mục đích quản trị Chính phủ Xây dựng hành có trách nhiệm minh bạch hoạt động Chính phủ, hoạt động liên quan đến cơng quyền (chính sách cơng, hành vi ứng xử cán bộ, cơng chức…) phải cơng khai; hình thành phát triển văn hóaminh bạch sách theo hướng dễ sử dụng, khơng chồng chéo Đổi mới, hồn thiện phối hợp quan việc thực quyền lực Nhà nước Phối hợp nguyên tắc quan trọng việc tổ chức, thực quyền lực Nhà nước, tạo nên điều chỉnh nhịp nhàng, đồng công công việc máy Nhà nước, đảm bảo quyền lực nhân dân thực cách tốt đầy đủ KẾT LUẬN Nhìn suốt chiều dài lịch sử, thấy tư tưởng Nhà nước pháp quyền xuất từ sớm Cùng với lên văn minh nhân loại, tư tưởng Nhà nước pháp quyền ngày phong phú, đa dạng Xây dựng nhà nước pháp quyền - tất yếu khách quan đặt bối cảnh tình hình quốc tế nước có nhiều biến đổi mạnh mẽ, phù hợp với xu hội nhập quốc tế cơng đổi tồn diện Việt Nam Với tiền đề kinh tế - trị - xã hội thực tiễn, với tiếp thu có chon lọc văn hóa Đơng – Tây truyền thống xây dựng, quản lý đất nước cha ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho kho tàng kiến thức lý luận có giá trị Nhà nước nói chung Nhà nước pháp quyền nói riêng Trong q trình xây dựng hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền có ý nghĩa vô quan trọng Một Nhà nước pháp quyền theo Người vừa Nhà nước có pháp quyền tối cao Hiến pháp pháp luật, vừa phải đảm bảo quyền công dân Trên tảng dân chủ Hồ Chí Minh địi hỏi Nhà nước pháp quyền khơng nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho nhân dân mà bên cạnh phải đề cao việc giáo dục đạo đức, truyền thống dân tộc cho nhân dân Xây dựng Nhà nước mang chất giai cấp công nhân thống chặt chẽ với tính nhân dân tính dân tộc Quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt bất cập, hạn chế Chính thế, cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn, hoàn thiện lý luận để có lý thuyết cho việc xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Để đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân, thực tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước, tồn Đảng, tồn dân ta nỗ lực phấn đấu xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh sáng suốt nhân dân, tăng cường hiệu hoạt động, điều hành nhằm đưa đường lối, chủ trương, sách Đảng vào sống Thực tiễn diễn đất nước giúp có đủ sở tin rằng, Đảng, Nhà nước nhân dân ta định xây dựng thành công nhà nước nhân dân ta định xây dựng thành công nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực Nhà nước dân, dân dân, nhanh chóng hội nhập nước khu vực giới, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương, Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử nghiệp NXB Sự thật, Hà Nội, 1986 Ban nghiên cứu tư tưởng - văn hóa, Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, tập NXB Viện Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1993 Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Báo chí Tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 11 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 12 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 13 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 14 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 15 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 16 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 17 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 18 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 19 Hồ Chí Minh tồn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 20 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 10 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 21 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 12 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 22 Tạp chí cộng sản, số 826 (tháng - 2011) NXB Cơ quan lý luận trị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 23 Tạp chí cộng sản, số 827 (tháng -2011) NXB Cơ quan lý luận trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tícH QUAN Quan điểM Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền và sự vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay., Phân tícH QUAN Quan điểM Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền và sự vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.