Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO​

104 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ VIẾT TIẾN Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp hoàn thiện thực trách nhiệm xã hội người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO” cơng trình nghiên cứu thân tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Hồ Viết Tiến Bài luận văn đúc kết từ trình học tập, nghiên cứu từ kinh nghiệm thực tiễn công tác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thời gian qua Các số liệu, kết có nghiên cứu trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam kết Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Trinh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Những vấn đề CSR 1.1.1 Khái niệm CSR 1.1.2 Lợi ích từ việc thực CSR 1.1.2.1 Bảo vệ danh tiếng, hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp 10 1.1.2.2 Gia tăng lợi nhuận cho công ty 11 1.1.2.3 Thu hút giữ chân nhân tài 12 1.1.3 Tình hình thực CSR giới 13 1.2 Trách nhiệm xã hội người lao động 15 1.2.1 Người lao động CSR 15 1.2.2 Trách nhiệm xã hội người lao động 18 1.2.2.1 Bộ quy tắc ứng xử BSCI 20 1.2.2.2 Tiêu chuẩn SA 8000 24 1.2.2.3 Tiêu chuẩn ISO 26000 26 1.2.3 Đánh giá việc thực trách nhiệm xã hội với người lao động 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 37 2.1 Đặc điểm ngành xây dựng 37 2.1.1 Những thuận lợi tiềm ngành xây dựng 37 2.1.2 Những thách thức khó khăn ngành xây dựng 40 2.2 Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 43 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 43 2.2.2 Cơ cấu máy quản lý Công ty 44 2.2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 44 2.2.4 Tình hình tài 46 2.2.5 Về tình hình thực trách nhiệm xã hội Công ty 48 2.3 Thực trạng thực trách nhiệm xã hội với người lao động Công ty 50 2.3.1 Việc làm phát triển quan hệ lao động 50 2.3.2 Chế độ đãi ngộ bảo trợ xã hội 53 2.3.3 Đối thoại xã hội 59 2.3.4 Sức khỏe an toàn nơi làm việc 61 2.3.5 Đào tạo phát triển nhân viên 62 2.4 Những thành tựu hạn chế thực trách nhiệm xã hội với người lao động Công ty 64 2.4.1 Những thành tựu đạt 64 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO 67 3.1 Định hướng phát triển Công ty tương lai 67 3.1.1 Định hướng dài hạn 67 3.1.2 Định hướng ngắn hạn 67 3.2 Quan điểm đẩy mạnh thực trách nhiệm xã hội người Lao động doanh nghiệp 69 3.2.1 Thực trách nhiệm xã hội người lao động nhiệm vụ tất yếu, mục tiêu chiến lược doanh nghiệp 70 3.2.2 Thực trách nhiệm xã hội người lao động công cụ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 70 3.2.3 Thực trách nhiệm xã hội người lao động hoạt động đầu tư Doanh nghiệp 71 3.2.4 Thực trách nhiệm xã hội người lao động văn hoá doanh nghiệp 72 3.3 Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội với người lao động công ty 72 3.3.1 Việc làm phát triển quan hệ lao động 72 3.3.2 Chế độ đãi ngộ bảo trợ xã hội 73 3.3.3 Đối thoại xã hội 76 3.3.4 Sức khỏe an toàn nơi làm việc 78 3.3.5 Đào tạo phát triển nhân viên 79 3.4 Xây dựng kế hoạch, triển khai đánh giá CSR người lao động tương lai Công ty 81 3.4.1 Xây dựng kế hoạch thực CSR người lao động doanh nghiệp 81 3.4.2 Triển khai thực CSR người lao động doanh nghiệp 82 3.4.3 Đánh giá thực CSR người lao động doanh nghiệp 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BSCI: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội kinh doanh CSR: Trách nhiệm xã hội G250: 250 cơng ty có doanh thu lớn theo xếp hạng Fortune 500 (2016) – Khảo sát KPMG IDICO-CONAC: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO ISO 26000: Bộ tiêu chuẩn quốc tế 26000 NLĐ: Người lao động N100: 100 cơng ty có doanh thu lớn 49 quốc gia nghiên cứu – Khảo sát KPMG SA 8000: Bộ tiêu chuẩn xã hội 8000 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Các nội dung ISO 26000 29 Bảng 2.1 Dự báo tiềm ngành xây dựng Việt Nam BMI Research 39 Bảng 2.2 Danh sách 10 địa phương đứng đầu số vụ tai nạn lao động 40 Bảng 2.3 Bảng so sánh số vụ tai nạn lao động 2016, 2017 41 Bảng 2.4 Tình hình thực tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 46 Bảng 2.5 Tình hình lao động năm 2017 52 Bảng 2.6 Tỷ lệ % trích quỹ khen thưởng, phúc lợi qua năm 2015, 2016, 2017 59 Bảng 2.7 Khoản chi đóng BHXH phúc lợi qua năm 2015, 2016, 2017 59 Bảng 2.8 Khoản chi cho công tác đào tạo phát triển nhân viên qua năm 2015, 2016, 2017 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Mơ hình kim tự tháp Hình 1.2 Tỷ lệ gia tăng báo cáo trách nhiệm N100 G250 14 Hình 1.3 Tỷ lệ quốc gia thừa nhận quyền người N100 G250 14 Hình 1.4 Tỷ lệ ngành thừa nhận quyền người ( Xây dựng vật liệu 71%) 15 Hình 1.5 Khung nghiên cứu trách nhiệm xã hội người lao động theo ISO 26000 36 Hình 2.1 Cơ cấu máy quản lý Công ty 44 Hình 2.2 Lợi nhuận cơng ty qua năm 2015, 2016, 2017 47 Hình 2.3 Doanh thu cơng ty qua năm 2015, 2016, 2017 48 Hình 2.4 Thu nhập người lao động qua năm 2015, 2016, 2017 54 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục Các câu hỏi vấn sâu Phụ lục Bảng danh sách người lao động thực vấn sâu Phụ lục Đặc điểm nhóm đối tượng vấn Phụ lục Tóm tắt kết trả lời vấn người lao động cơng trình 80 Đào tạo cần kết hợp với đánh giá để rút kết đạt sau khoảng thời gian tháng định kỳ hay năm công ty tổ chức đánh giá người lao động thông qua cán quản lý trực tiếp để Công ty có kế hoạch điều phối cơng việc cách hợp lý hay thay đổi chương trình đào tạo hợp lý Đối với cấp quản lý: Bởi cấp có thời gian cơng tác dài kinh nghiệm đáng kể việc đào tạo phát triển cấp cần có sách hoạch định rõ ràng Khi ban lãnh đạo cơng ty phải phòng ban làm việc với để xác định rõ nhu cầu đào tạo cho phòng ban, đơn vị, kế hoạch thực triển khai sau chi phí phân bổ Các kế hoạch đào tạo phải rõ ràng, chi tiết tốt Hiện Công ty có sách đào tạo mà đối tượng chủ yếu cho nhóm này, nhiên kết mang lại không mong đợi Công ty phải xây dựng quỹ chuyên chi cho đào tạo phát triển người lao động đề xuất trích 2% từ lợi nhuận phân phối Cơng ty lợi ích mà mang lại xem xét tương xứng Theo báo cáo Cơng ty năm 2017, số tiền chi cho công tác đào tạo phát triển nhân viên rơi vào khoảng 50 triệu đồng cho 40 người thấp kèm theo chương trình đào tạo khơng có chất lượng Bởi nhóm có kinh nghiệm nên kiến thức thật bổ ích cho họ thường rơi vào chương trình đào tạo, tập huấn có chi phí cao Trong quỹ đó, Cơng ty chi khoảng 40% cho đào tạo nhân viên 60% cho phát triển nhân viên cấp quản lý Cụ thể cấp quản lý, Cơng ty cần xác định người lao động có tiềm để đề cử vào danh sách lãnh đạo tương lai, công ty nên tổ chức buổi đào tạo bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, kỹ quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc kỹ khác, cơng ty phải có kế hoạch tổ chức đào tạo nội bộ, mời chuyên gia chuyên ngành giảng dạy kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu cho cán nhân viên Tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ người lao động lâu năm để trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm công việc, kỹ mềm để tiếp tục hoàn thiện nâng cao nghiệp vụ 81 3.4 Xây dựng kế hoạch, triển khai đánh giá CSR người lao động tương lai Công ty Nếu muốn thực trách nhiệm xã hội với người lao động sau thay đổi quan điểm Cơng ty phải hoạch định tiến trình từ lúc xây dựng kế hoạch, triển khai thực đánh giá việc thực trách nhiệm xã hội với người lao động 3.4.1 Xây dựng kế hoạch thực CSR người lao động doanh nghiệp Quá trình xác định bao gồm bước: Bước 1: Công ty cần xác định mục tiêu CSR bao gồm: Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường; tăng thu nhập cho người lao động; hồn thiện sách phúc lợi để đảm bảo sống cho người lao động, đồng thời thu hút nhân tài; đảm bảo quyền lợi người lao động theo quy định Pháp Luật; tạo môi trường làm việc công cho doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tăng cường gắn bó cá nhân, người lao động gắn bó người lao động với tổ chức Bước 2: Xây dựng công cụ thực CSR: Bên cạnh cơng cụ pháp lý sẵn có bắt buộc tuân thủ công ước quốc tế ILO mà Việt Nam gia nhập, Bộ luật lao động 2012, lựa chọn tiêu chuẩn SA 8000, BSCI, hay ISO 26000 làm công cụ trực tiếp thực CSR, đồng thời để thực CSR với người lao động doanh nghiệp Bước 3: Hoạch định ngân sách thực CSR: thực nhóm nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp trung bao gồm Giám đốc phó Giám Đốc; Chánh văn phòng tổng hợp, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, trưởng phòng dự án, đầu tư, trưởng phịng tài chính, tham gia đại diện cơng đồn Mỗi thành viên nhóm hoạch định ngân sách đưa thông tin nguồn dự báo phạm vi trách 82 nhiệm người, thơng qua cân mục tiêu đặt hoạch định ngân sách phù hợp cho việc thực CSR Ngân sách phải bao quát tồn chi phí cho việc xây dựng cơng cụ, bố trí đội ngũ triển khai, truyền thơng dự phòng cho khắc phục, phòng ngừa 3.4.2 Triển khai thực CSR người lao động doanh nghiệp Quá trình bao gồm bước sau: Bước 1: Tổ chức máy thực gồm: ban Giám đốc, đại diện cấp quản lý chuyên trách phận chức doanh nghiệp, đại diện cơng đồn nhân thực Theo ban Giám đốc truyền đạt quan điểm trách nhiệm xã hội người lao động doanh nghiệp định, cấp quản lý chuyên trách triển khai quan điểm ban Giám đốc thành hành động cụ thể dựa nguồn lực tình hình kinh doanh Cơng ty, hướng dẫn, đạo nhân thực Bước Tổ chức truyền thông nội bộ: Truyền thông đến cấp quản trị tồn người lao động Cơng ty quan điểm, kế hoạch chương trình thực CSR để tồn cơng ty chủ động tham gia thực CSR Khi có đồng lịng tồn cơng ty việc thực CSR thực thành công Bước 3: Tổ chức đào tạo nhân lực thực CSR: Việc bố trí nhân lực thực phải đôi với việc cử cán đào tạo để nắm bắt quy trình quản trị liên quan đến việc thực CSR, thay đổi luật quốc tế quốc gia vấn đề người lao động, điểm tốt điểm hạn chế tiêu chuẩn đạo đức để có phương pháp áp dụng tốt vào doanh nghiệp tình hình Bước 4: Tổ chức thực quy tắc thực hành CSR: Quy tắc thực hành CSR phải tổ chức rộng rãi tồn cơng ty Các cán cử đào tạo có trách nhiệm truyền đạt, hướng dẫn lại cho người lao động công ty để họ tham gia thực 83 3.4.3 Đánh giá thực CSR người lao động doanh nghiệp Quá trình bao gồm bước sau: Bước 1: Xác định tiêu chuẩn đánh giá thực CSR: Tỷ lệ % tăng doanh thu, lợi nhuận, suất, tỷ lệ vi phạm nguyên tắc CSR, tỷ lệ người lao động đồng hành CSR doanh nghiệp; Bước 2: Đo lường kết thực CSR: Đo lường việc tính tốn giá trị tăng thêm từ việc thực CSR người lao động doanh nghiệp Các giá trị bao gồm tiêu tài doanh thu, lợi nhuận, suất lao động tiêu phi tài như: mơi trường làm việc, mối quan hệ người lao động, thái độ làm việc…Các kết thu thập từ việc đo lường cần thống kê, tính tốn so sánh với tiêu đánh giá xác lập để có kết đánh giá làm cho việc khắc phục hạn chế phát huy thành tựu Việc đo lường kết phải tiến hành thường xuyên với trình triển khai để đảm bảo phát sai sót, hạn chế, kịp thời khắc phục Bước 3: Thực biện pháp khắc phục, phòng ngừa hạn chế gặp phải trình triển khai thực để giảm thiểu nguy xuất vấn đề tương lai, đồng thời có chấn chỉnh mục tiêu đề ra, cách thức tiến hành cho phù hợp với tình hình, đặc điểm doanh nghiệp để việc thực CSR đạt hiệu cao Bước 4: Xây dựng báo cáo, truyền thông sử dụng kết thực CSR: Đây công việc tương đối quan trọng trình thực CSR Người giao nhiệm vụ phải người theo dõi sát quy trình thực CSR từ bước đầu tiên, nắm khó khăn, thuận lợi việc thực hiện, điều chỉnh không nằm kế hoạch để ghi chép lại toàn cảnh việc thực CSR doanh nghiệp Những nội dung sau tổng hợp, xếp lại truyền thông nội 84 cơng ty bên ngồi Truyền thơng nội hướng tới thiết lập mối quan hệ tích cực bên doanh nghiệp, hiểu biết doanh nghiệp nhân viên, phận, phòng ban, nhân viên với nhân viên Trong truyền thơng bên ngồi giúp nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp, tăng lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Một số công cụ truyền thông nội hiệu mạng nội bộ, website…trong cung cấp nội dung, hình ảnh trình thực CSR Nếu truyền thơng bên ngồi báo online cơng cụ phổ biến hiệu cho doanh nghiệp Bước 5: Quản lý hồ sơ thực hiện: Công việc giao cho văn phòng tổng hợp Hồ sơ bao gồm toàn văn hình thành áp dụng trình thực CSR doanh nghiệp Những thay đổi bất thường sau thực CSR có sở hồ sơ để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục trường hợp cần thiết Tóm lại chương ngồi việc xác định phương hướng phát triển công ty tương lai, mục đích đưa giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội với người lao động cơng ty từ đến việc thay đổi quan điểm hoạch định kế hoạch triển khai, thực đánh giá việc thực CSR với người lao động cách chi tiết cho Công ty tương lai 85 KẾT LUẬN Trách nhiệm xã hội trở thành chiến lược quan trọng thiếu hoạt động quản trị chiến lược tất doanh nghiệp dù doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Được biết đến khía cạnh trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội người lao động giữ vai trò quan trọng người lao động đại diện cho hình ảnh cơng ty, sống người lao động nói lên vững mạnh công ty đồng thời người lao động đóng vai trị nhân tố giúp gia tăng cam kết doanh nghiệp việc thực trách nhiệm xã hội IDICO CONAC ý thức tầm quan trọng nhiên qua cơng tác vấn sâu phân tích câu trả lời tảng khía cạnh lao động ISO 26000 tác giả nhận thấy việc thực trách nhiệm xã hội người lao động thi công xây lắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cơng ty dừng lại mức trung bình Nhìn chung bên cạnh mặt công ty thực tốt tồn nhiều mặt chưa đáp ứng kì vọng nhân viên tiêu chuẩn xã hội Trong đó, người lao động đánh giá cao nội dung việc làm phát triển quan hệ lao động, nội dung chế độ đãi ngộ bảo trợ xã hội người lao động hài lòng hoạt động phúc lợi cơng ty cịn tồn vướng mắc sách làm ngồi Riêng nội dung đối thoại xã hội người lao động hài lòng trách nhiệm cơng đồn nhiên số tình chưa phát huy hết vai trị, trách nhiệm, việc đối thoại lãnh đạo người lao động nhiều hạn chế người lao động cho hội nghị người lao động mang tính hình thức Nội dung sức khỏe an tồn nơi làm việc người lao động hài lòng, phù hợp với yêu cầu mong muốn người lao động chuẩn mực xã hội Nội dung đào tạo phát triển nhân viên theo người lao động nội dung quan trọng công ty chưa thực tâm nhiều bất cập Trước điểm hạn chế, giải pháp cần thiết đưa để hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội người lao động nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ lao động thương binh xã hội ,2017 Báo cáo tình hình tai nạn lao động 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, 2016 Báo cáo tài năm 20142016 Hồng Thị Thanh Hương, 2015 Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa Việt Nam:Nghiên cứu tình ngành may Luận án tiến sĩ, Trường i hc Kinh t quc dõn Michel Capron, Franỗoise Quairel-Lanoizelée, 2004 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Dịch từ tiếng Pháp Người dịch Lê Minh Tiến, Phạm Như Hồ, 2009 TP.HCM: NXB Tri thức Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, TP.HCM: NXB Lao động - Xã hội Nguyễn Ngọc Thắng, 2015 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Hà Nội: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thị Hồng, 2017 Đánh giá nỗ lực thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nơi làm việc ngành sử dụng nhiều lao động Lao động Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Số 542+543, tr 42-44 II Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Aguilera, R.V., Rupp, D.E., Williams, C.A and Ganapathi, J ,2007 Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multi-Level Theory of Social Change in Organizations Academy of Management Review, 32, p.836-863 André Martinuzzi Robert Kudlak Claus Faber Adele Wiman, 2011 CSR Activities and Impacts of the Construction Sector; RIMAS Working Papers, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) Vienna University of Economics and Business Franz Klein Gasse 1, A-1190 Vienna, Austria CSR forum , 2014 Study Report on How to make Approriate Use of ISO 26000 and other International Standards on Corporate Social Responsibility in Businesses Summary, March 2014, JAPAN Emel Esen, 2013 The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Building Corporate Reputation" In International Business, Sustainability and Corporate Social Responsibility Emeraldinsight: 2013, p.133-150 http://dx.doi.org/10.1108/S2051-5030(2013)0000011010 European Communities, 2003 Responsible entrepreneurship - A collection of good practice cases among small and medium-sized enterprises across Europe Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Idıl Karademirlidag Suher, Cisil Sohodol Bir, Aysel Yapar, 2017 The Effect of Corporate Social Responsibility on Employee Satisfaction and Loyalty: A research on Turkish Employees Scholar Publications, Karimganj, Assam, India Volume-III, IssueI, February 2017, Page No 87-105 ISO 2010 ISO 26000 – Guidance on social responsibility www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 Li Sun T Robert Yu , 2015 The impact of corporate social responsibility on employee performance and cost Review of Accounting and Finance, Vol 14 Iss pp http://dx.doi.org/10.1108/RAF-03-2014-0025 Madeeha Zafar, Imran Ali, 2016 The Influence of Corporate Social Responsibility on Employee Commitment: The Mediating Role of Employee Company Identification Canadian Center of Science and Education Asian Social Science, Vol 12, No 12 10 Mine Karata -Özkan, Katerina Nicolopoulou, Mustafa F Özbilgin, 2014 Corporate Social Responsibility and Human Resource Management: A Diversity Perspective Edward Elgar Pub 11 Philip Kotler, Nancy Lee, 2005 Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause Hoboken, N.J : Wiley, c2005 12 Paul A Argenti, 2015 Corporate Responsibility SAGE Publications, Chapter 1, Page 10-13 13 Social Accountability International (2008) SA8000 Standard and Documents http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 14 Stephen Barthorpe, 2010 Implementing corporate social responsibility in the UK construction industry" Property Management, Vol 28 Iss pp – 17 III Danh mục tài liệu Internet Hệ thống pháp luật Việt Nam Tiêu chuẩn ISO 26000 [Ngày truy cập: 12/03/2018] Tổng cục thống kê, 2017 Tình hình kinh tế-xã hội 2017 [Ngày truy cập: 20/03/2018] Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện Triết học Phát triển bền vững Việt Nam: Một số vấn đề lý luận thực tiễn .[Ngày truy cập: 22/03/2018] Website KPMG Khảo sát báo cáo trách nhiệm xã hội 2017 [Ngày truy cập: 10/01/2018] Website công ty IDICO-CONAC Giới thiệu công ty [Ngày truy cập: 12/01/2018] Website FPT Chính sách cho người lao động .[Ngày truy cập: 12/03/2018> Website Baker Tilly A&C Báo cáo phân tích ngành xây dựng Việt Nam 6/2017 [Ngày truy cập: 22/01/2018] Website Google Supplier Code of Conduct [Ngày truy cập: 28/12/2017] PHỤ LỤC Phụ lục Các câu hỏi vấn sâu: Chào anh, Hiện thực đề tài nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện thực trách nhiệm xã hội người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO” Trước tiên xin cảm ơn anh dành chút thời gian kiến thức quý báu để trả lời giúp Tất câu trả lời anh giữ bí mật phục vụ cho mục đích làm luận văn Các câu trả lời, nhận xét anh hữu ích giúp tơi hiểu biết nhiều thực trạng trách nhiệm công ty người lao động để thông qua đưa sách cải tiến điều chỉnh phù hợp góp phần nâng cao trách nhiệm người lao động công ty Bảng câu hỏi bao gồm 13 câu sau gói gọn vấn đề: Vấn đề 1: Việc làm phát triển quan hệ lao động Câu 1: Mức độ công ty tuân thủ luật lao động quy định nhà nước? Câu 2: Có xảy tình trạng người lao động phải nghỉ việc cơng ty khơng tìm kiếm hay đấu thầu cơng trình xây lắp? Câu 3: Quan hệ đồng nghiệp phối hợp công việc người lao động với sao? Vấn đề 2: Chế độ đãi ngộ bảo trợ xã hội Câu 4: Mức độ chênh lệch tiền lương công ty so với mặt ngành ? Câu 5: Các sách cho người lao động có cơng ty kết hợp thực với cơng đồn thực nào? Câu 6: Làm thêm chi trả cho việc làm thêm sao? Vấn đề 3: Đối thoại xã hội Câu 7: Đối thoại trực tiếp người lao động lãnh đạo cơng ty có thường xun khơng? Câu 8: Vai trị cơng đồn việc bảo vệ người lao động đến mức nào? Câu 9: Hội nghị người lao động cơng ty có thực hiệu trung thực? Vấn đề 4: Sức khỏe an toàn nơi làm việc Câu 10: Quy định xử phạt Công ty việc không tuân thủ nội quy lao động sao? Câu 11: Thái độ công ty trước khoản chi cho thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn lao động? Vấn đề 5: Đào tạo phát triển nhân viên Câu 12: Các sách đào tạo phát triển nhân viên công ty triển khai nào? Câu 13: Chất lượng mức độ đáp ứng kì vọng chương trình sao? Phụ lục Bảng danh sách người lao động thực vấn sâu: STT Họ tên Số năm công tác Nguyễn Đức Phương năm Nguyễn Xuân Thùy năm Lê Đăng Thủy năm Trịnh Phúc Phương năm Đoàn Quang Sơn năm Đặng Huỳnh Trọng Khải năm Nguyễn Tuấn Linh năm Nguyễn Như An năm Vị trí Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng Thủ kho Kế tốn cơng trường Cán kỹ thuật Cán kỹ thuật Cấp bậc Quản lý Quản lý Cơng trình Xây dựng cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp Xây dựng đường Đông Nam – Tân Chánh Hiệp, Quận 12 Quản lý Xây dựng cầu Long Đại, Quận Quản lý Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp, Quận Nhân viên Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, Quận Nhân viên Nâng cấp đường Lương Định Của, Quận Nhân viên Xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 1A, Quận 12 Nhân viên Xây dựng cầu qua đảo Kim Cương, Quận Phụ lục Đặc điểm nhóm đối tượng vấn: Đặc điểm Cấp quản lý Cấp nhân viên Thời gian công tác Thời gian tương đối dài chủ yếu từ 6-8 năm Thời gian ngăn, chủ yếu dao động từ 3-4 năm Kinh nghiệm Phong phú, đa dạng nhiều lĩnh vực, lực huy tốt, khả giải vấn đề cao Ít, đa phần làm việc theo đạo, giới hạn tiếp cận công việc nhỏ Vị trí Các huy trưởng, phó Cán kỹ thuật, thủ kho, kế giám đốc phụ trách mảng xây tốn cơng trường, bảo vệ,… lắp Phụ lục Tóm tắt kết trả lời vấn người lao động cơng trình: Cấp quản lý Cấp nhân viên Vấn đề 1: Việc làm phát triển quan hệ lao động _Tuân thủ tốt quy định Nhà Nước luật lao động, có tổ chức Cơng đồn _Người lao động ký hợp đồng lao động đầy đủ, Câu 1: Mức độ công ty tuân thủ luật lao động thi hành quy định thời gian thử việc, chi trả _Nhất trí với cấp quản lý quy định nhà nước? lương, nâng lương _ Không sử dụng lao động trẻ em phân biệt đối xử _ Khơng có tình trạng cưỡng người lao động việc ký kết hợp đồng, hay thỏa thuận cơng việc Câu 2: Có xảy tình trạng người lao động phải _Cơng ty khơng ngừng tìm kiếm, đấu thầu cơng nghỉ việc cơng ty khơng tìm kiếm hay đấu thầu trình mới, tạo việc làm tốt cho người lao động, khơng cơng trình xây lắp? có tình trạng nghỉ việc thiếu việc làm _Nhất trí với cấp quản lý Câu 3: Quan hệ đồng nghiệp phối hợp cơng _Duy trì mối quan hệ tốt với cấp nhân viên, việc người lao động với sao? phận, phòng ban khác _Quan hệ tốt với cấp quản lý trực tiếp cơng trường Ít có hội Cơng ty làm việc với phòng ban khác nên quan hệ tương đối hời hợt Vấn đề 2: Chế độ đãi ngộ bảo trợ xã hội _Chênh lệch cao so với mặt ngành _Mức lương không thay đổi cơng trình Câu 4: Mức độ chênh lệch tiền lương công ty so giai đoạn nhàn rỗi với mặt ngành ? _Được tiếp cận tính lương nên nắm rõ tình hình thu nhập _Mức phụ cấp xăng xe, điện thoại phù hợp _Đồng ý với cấp quản lý chênh lệch mức lương so với mặt ngành _Tiền lương dao động đáng kể vào tháng cơng trình rỗi việc _Không biết thông tin bảng lương hay hệ số, phụ cấp _Phụ cấp xăng xe điện thoại qua thấp _Tất người lao động tham gia loại bảo hiểm _Có nhận khoản thưởng định kỳ hay bất ngờ Đối với khoản thưởng tiến độ khơng có hệ số Câu 5: Các sách cho người lao động có quy định cụ thể _Nhất trí với cấp quản lý, khoản cơng ty kết hợp thực với cơng đồn thực _Cơng đồn kết hợp cơng ty thực tốt phúc lợi tham quan du lịch, cấp nhân viên nào? sách: hiếu hỷ, hỗ trợ người lao động khó khăn, chi tham gia đầy đủ khen thưởng em đạt thành tích tốt, khám sức khỏe cho người lao động,… _Tuy nhiên, họ có hội tham gia du lịch công ty phải đứng cơng trình Câu 6: Làm thêm ngồi chi trả cho việc làm _Khơng có người ghi chép số liệu làm thêm thêm sao? _Thiếu nhân lực cho giai đoạn thi cơng gấp rút _Bất mãn với sách trả lương ngồi giờ, khơng theo quy định, lâu trả, thủ tục rườm rà Cấp quản lý Cấp nhân viên Vấn đề 3: Đối thoại xã hội _Có làm việc mức độ không dày đặc, Câu : Đối thoại trực tiếp người lao động lãnh chủ yếu trao đổi vấn đề liên quan đến cơng việc đạo cơng ty có thường xun khơng? _Ban lãnh đạo có lắng nghe ý kiến đóng góp phản hồi nhanh chóng _Hầu khơng có đối thoại trực tiếp xảy với Ban lãnh đạo _Tâm lý e dè, ngại bày tỏ với Ban lãnh đạo _Còn kém, trước vấn đề người lao động xúc Câu : Vai trị cơng đồn việc bảo vệ người không mạnh dạn bày tỏ với Cơng ty Những thơng tin, _Nhất trí với cấp quản lý lao động đến mức nào? sách cho người lao động không tuyên truyền lúc, kịp thời đến người lao động _Có tham gia, nhiên chương trình có kịch nên khơng phát biểu Câu 9: Hội nghị người lao động cơng ty có thực _Không mang ý nghĩa thực hội nghị người _Hầu không tham dự hiệu trung thực? lao động _Quy mô tổ chức gói gọn, hạn chế người tham gia Vấn đề 4: Sức khỏe an tồn nơi làm việc _Có quy định cho việc xử phạt không tuân thủ nội quy lao động nhiên chưa áp dụng lần mà chủ yếu nhắc nhở người lao động _Có nội quy lao động tuyên truyền thực tốt Câu 10: Quy định xử phạt Công ty việc _Có cán lao động nhiên số cơng trình khơng tn thủ nội quy lao động sao? trọng điểm _Năng lực trình độ sử dụng máy móc thiết bị cơng trường cịn kém, tiềm ẩn rủi ro tai nạn _Có tổ chức buổi tập huấn an toàn lao động, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy tỷ lệ tham gia khơng đầy đủ _Vẫn có tai nạn lao động xảy nhiên mức độ không nghiêm trọng _Các vấn đề khác hoàn toàn đồng ý với cấp quản lý _Trang bị đủ thiết bị an toàn lao động đồ bảo hộ lao động, sổ tay hướng dẫn an toàn lao động Câu 11: Thái độ công ty trước khoản chi cho _Các khoản chi cho sức khỏe người lao động thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn lao công ty thực tương đối tốt nước uống, nước _Nhất trí với cấp quản lý động? sinh hoạt, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt ngày công ty trang bị đầy đủ kịp thời Vấn đề 5: Đào tạo phát triển nhân viên _Khơng có sách đào tạo phát triển, nhiên cơng ty có cho tham gia vài khóa học số người, chi phí buổi đào tạo thấp _Khơng có đào tạo nội _Khơng có sách phát triển nhân viên kế cận, đào Câu 12: Các sách đào tạo phát triển nhân tạo lớp quản lý có tiềm lãnh đạo viên cơng ty triển khai nào? _Khơng có buổi đào tạo kỹ mềm _Thiếu buổi giao lưu người lao động lâu năm, cấp quản lý để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm hay với cấp nhân viên để truyền đạt kỹ năng, kiến thức cần thiết _Đạo tạo trực tiếp thông qua cơng việc cơng trình _Khơng có ln chuyển cơng việc _Khơng có buổi đánh giá tiến người lao động _Có tiến phải khoảng thời gian _Kết chương trình mang tính mở rộng, dài tiếp cận cơng việc khơng mang tính phát triển, khơng góp phần nâng cao Câu 13: Chất lượng mức độ đáp ứng kì vọng _Dễ gây chán nản động lực nhận thức, trình độ chương trình sao? thân cảm thấy tiến cơng ty khơng _Các khóa học khơng thật chất lượng, chưa đáp ứng đưa đánh giá hợp lý để bố trí lại cơng thực tiễn phát triển ngành việc ... việc thực trách nhiệm xã hội người lao động Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc thực trách nhiệm xã hội người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng. .. đưa giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội người lao động cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 3 Đối tư? ??ng nghiên cứu Đối tư? ??ng nghiên cứu: trách nhiệm xã hội người lao động. .. người lao động Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng việc thực trách nhiệm xã hội người lao động Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO​ , Luận văn kinh tế giải pháp hoàn thiện thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO​