Luận văn kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

193 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH LONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ BÍCH LONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM XUÂN LAN TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế ― Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nhân viên thay đổi tổ chức: Nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh‖ kết q trình học tập nghiêm túc cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập hướng dẫn PGS.TS Phạm Xuân Lan Những số liệu, kết nêu luận văn trung thực, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố Kết nghiên cứu luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP.HCM ngày 16 tháng 09 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Bích Long MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Tính đề tài 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.2 Các đặc trưng doanh nghiệp vừa nhỏ 10 2.1.3 Khái niệm thay đổi tổ chức 11 2.1.4 Thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 13 2.2 Các nghiên cứu liên quan 14 2.2.1 Nghiên cứu Elias (2009) 14 2.2.2 Nghiên cứu Vakola Nikolaou (2005) 14 2.2.3 Nghiên cứu Chih cộng (2012) 15 2.2.4 Nghiên cứu Coetzee Chetty (2015) 17 2.2.5 Nghiên cứu Yousef (2017) 18 2.2.6 Nghiên cứu Nguyễn Vũ Anh Khoa (2014) 19 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết .20 2.3.1 Mối quan hệ lực kiểm soát thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 20 2.3.2 Mối quan hệ nhu cầu phát triển thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 22 2.3.3 Mối quan hệ động lực làm việc nội thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 24 2.3.4 Mối quan hệ căng thẳng công việc thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 26 2.3.5 Mối quan hệ hài lịng với cơng việc thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 28 2.3.6 Mối quan hệ cam kết tổ chức thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 30 2.3.7 Các biến nhân học thái độ nhân viên thay đổi 32 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Quy trình nghiên cứu 35 3.2 Nghiên cứu định tính 37 3.2.1.Mục tiêu nghiên cứu định tính 37 3.2.2.Mẫu nghiên cứu định tính 37 3.2.3.Phương pháp 37 3.2.4.Kết nghiên cứu định tính 38 3.2.4.1 Thang đo nhu cầu phát triển 38 3.2.4.2 Thang đo lực kiểm soát 39 3.2.4.3 Thang đo động lực làm việc nội 41 3.2.4.4 Thang đo căng thẳng công việc 41 3.2.4.5 Thang đo cam kết tổ chức 42 3.2.4.6 Thang đo hài lịng với cơng việc 44 3.2.4.7 Thang đo thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 44 3.3 Nghiên cứu định lượng 45 3.3.1 Mục tiêu 45 3.3.2 Phương pháp chọn mẫu 45 3.3.2.1 Tổng thể 45 3.3.2.2 Kích thước mẫu 46 3.3.2.3 Cách thức chọn mẫu 47 3.4 Thiết kế bảng câu hỏi 47 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 48 3.5.1 Thống kê mô tả 48 3.5.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 48 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 3.5.4 Phân tích tương quan - hồi quy 50 3.5.5 Kiểm định khác biệt 51 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Mô tả mẫu khảo sát 52 4.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 53 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo ( Hệ số Cronbach Alpha) 53 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 62 4.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 74 4.2.3.1 Ma trận hệ số tương quan 75 4.2.3.2 Phân tích hồi quy 77 4.2.3.3 Kiểm định giả định mơ hình hồi quy 80 4.2.3.4 Kiểm định khác biệt đặc diểm nhân học ảnh hưởng lên thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 82 4.2.4 Thống kê mô tả biến 87 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 90 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu sau kiểm định 90 5.3 Hàm ý cho nhà quản trị 95 5.3 Hạn chế nghiên cứu 99 5.4 Gợi mở cho hướng nghiên cứu 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt CFA Comfirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định DN / Doanh nghiệp DNVVN / Doanh nghiệp vừa nhỏ EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNS Growth need strength Nhu cầu phát triển IWM Internal work motivation Động lực làm việc nội JP Job Satisfaction Hài lịng với cơng việc KMO Kaiser - Meyer - Olkin Hệ số kiểm định phù hợp mơ hình LC Locus of control Năng lực kiểm sốt NĐ-CP / Nghị định- Chính Phủ OC Organizational Commitment Cam kết tổ chức OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ SME Small And Medium Enterprises Doanh nghiệp vừa nhỏ Sig Significance of Testing Mức ý nghĩa phép kiểm định TP.HCM / Thành Phố Hồ Chí Minh VIF Variance Inflation Factor Giá trị hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ 10 Bảng 2.2 Tổng hợp nghiên cứu liên quan 19 Bảng 3.1 Nhu cầu phát triển 38 Bảng 3.2 Năng lực kiểm soát 39 Bảng 3.3 Động lực làm việc nội 41 Bảng 3.4 Căng thẳng công việc 42 Bảng 3.5 Cam kết tổ chức 43 Bảng 3.6 Hài lòng với công việc 44 Bảng 3.7 Thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 44 Bảng 3.8 Thang đo Likert điểm 47 Bảng 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 52 Bảng 4.2 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Nhu cầu phát triển‖ 54 Bảng 4.3 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Năng lực kiểm soát‖ 55 Bảng 4.4 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Động lực làm việc nội tại‖ 56 Bảng 4.5 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Cằng thẳng công việc‖ 57 Bảng 4.6 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Cam kết tổ chức‖ 58 Bảng 4.8 Kết Cronbach’s Alpha biến ― Thái độ nhân viên thay đổi tổ chức‖ 61 Bảng 4.9 Tóm tắt kết EFA cho biến độc lập 67 Bảng 4.10 Ma trận xoay cho nhân tố phân tích EFA lần 62 Bảng 4.11 Ma trận xoay cho nhân tố phân tích EFA lần 65 Bảng 4.13 Năng lực kiểm soát nội 68 Bảng 4.14 Năng lực kiểm soát bên 68 Bảng 4.15 Cam kết tình cảm 70 Bảng 4.16 Cam kết tiếp tục 70 Bảng 4.17 Cam kết chuẩn mực 71 Bảng 4.18 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc 71 Bảng 4.19 Ma trận hệ số tương quan 75 Bảng 4.20 Đánh giá phù hợp mơ hình 77 Bảng 4.21 Kiểm định phù hợp mơ hình 77 Bảng 4.22 Kết hồi quy 78 Bảng 4.23 Kiểm định giả thuyết 78 Bảng 4.24 Tóm tắt kiểm định giả thuyết đặc điểm nhân học 85 Bảng 4.25 Thống kê mô tả biến quan sát 87 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu Steven (2009) 14 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất tác giả 34 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 72 Hình 4.2 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 80 Hình 4.3 Biểu đồ P-P plot phần dư chuẩn hóa 80 Hình 4.4 Biểu đồ phân tán 81 Hình 4.5 Sự khác biệt nam thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 82 Hình 4.6 Sự khác biệt nhóm có thâm niên cơng tác khác với thái độ nhân viên thay đổi tổ chức 84 JS1 699 JS5 678 OC4 809 OC6 800 OC5 798 OC3 756 OC2 754 OC1 741 LC15 721 LC7 716 LC4 687 LC14 684 LC3 672 LC1 606 OC15 796 OC16 788 OC13 735 OC12 727 OC11 698 JP6 JP3 JP5 JP2 LC9 LC10 LC16 LC13 LC12 IWM2 IWM5 IWM3 IWM1 OC9 OC8 OC7 OC10 342 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .791 787 755 731 746 733 689 633 595 752 705 702 640 778 727 697 660 Kết EFA lần ( sau loại biến quan sát JP4) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .891 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 9092.267 df 1035 Sig .000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues t Extraction Sums Squared Loadings of Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Total % of Cumulat Total Varian e % Varianc ive % ce e % of Cumulati Variance ve % 9.875 21.467 21.467 9.875 21.467 21.467 4.417 9.602 9.602 4.535 9.858 31.324 4.535 9.858 31.324 3.792 8.243 17.845 3.388 7.365 38.689 3.388 7.365 38.689 3.763 8.181 26.025 2.750 5.979 44.668 2.750 5.979 44.668 3.327 7.233 33.259 2.176 4.731 49.400 2.176 4.731 49.400 3.289 7.150 40.409 1.868 4.062 53.462 1.868 4.062 53.462 2.891 6.286 46.694 1.695 3.685 57.147 1.695 3.685 57.147 2.703 5.875 52.569 1.496 3.253 60.400 1.496 3.253 60.400 2.517 5.471 58.041 1.396 3.034 63.434 1.396 3.034 63.434 2.481 5.393 63.434 10 899 1.955 65.389 11 807 1.754 67.143 12 742 1.613 68.756 13 722 1.569 70.325 14 706 1.535 71.860 15 646 1.404 73.264 16 642 1.395 74.660 17 598 1.299 75.959 18 589 1.281 77.240 19 584 1.269 78.509 20 568 1.236 79.745 21 535 1.163 80.908 22 533 1.158 82.067 23 492 1.070 83.137 24 474 1.030 84.167 25 469 1.020 85.187 26 447 971 86.158 27 441 958 87.116 28 428 930 88.046 29 423 920 88.966 30 408 886 89.853 31 393 854 90.706 32 380 825 91.531 33 374 813 92.345 34 348 757 93.102 35 336 731 93.832 36 332 721 94.553 37 324 704 95.257 38 299 650 95.907 39 293 636 96.543 40 265 577 97.120 41 250 544 97.664 42 245 534 98.197 43 225 489 98.687 44 217 473 99.159 45 208 451 99.611 46 179 389 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component GNS4 819 GNS5 799 GNS6 789 GNS3 779 GNS2 765 GNS1 762 OC4 809 OC6 800 OC5 798 OC3 756 OC2 755 OC1 740 JS4 753 JS6 733 JS2 731 JS1 711 JS3 711 JS5 690 LC15 721 LC7 716 LC4 687 LC14 685 LC3 672 LC1 607 OC15 797 OC16 788 OC13 735 OC12 728 OC11 696 LC9 747 LC10 733 LC16 689 LC13 635 LC12 595 JP6 797 JP3 787 JP5 764 JP2 727 IWM2 756 IWM5 705 IWM3 703 IWM1 643 OC9 779 OC8 726 OC7 696 OC10 338 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .663 BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .949 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1700.302 df 36 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 5.134 57.043 57.043 615 6.837 63.880 537 5.972 69.853 514 5.714 75.567 474 5.266 80.833 451 5.010 85.843 438 4.862 90.705 429 4.762 95.468 408 4.532 100.000 5.134 % of Cumulative Variance % 57.043 57.043 Component Matrixa Component ATOC10 786 ATOC16 774 ATOC11 764 ATOC2 764 ATOC1 759 ATOC8 747 ATOC9 745 ATOC7 731 ATOC4 725 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations ATOC GNS OC_C JS Pearson Correlation ATOC Sig tailed) 405 Pearson Correlation GNS Sig tailed) (2- N (2- N Pearson Correlation JS Sig tailed) (2- N Pearson Correlation LC_B Sig tailed) (2- N OC_B 652** Pearson Correlation 000 000 000 000 000 000 000 000 000 405 405 405 405 405 405 405 405 405 135** 376** 424** 101* 000 405 Pearson Correlation OC_C Sig tailed) 652** 292** 505** 601** 279** 189** 574** 536** 521** (2- N LC_B OC_B OC_A IWM LC_A JP 405 292** 135** 000 006 405 405 086 519** 467** 269** 006 000 000 043 083 000 000 000 405 405 405 405 405 405 405 405 095 220** 095 152** 098* 530** 199** 405 505** 376** 152** 000 000 002 405 405 405 002 049 000 000 056 000 056 405 405 405 405 405 405 405 289** 108* 405 601** 424** 098* 289** 000 000 049 000 405 405 405 405 088 383** 331** 378** 000 029 076 000 000 000 405 405 405 405 405 405 134** -.006 433** 454** 268** 405 279** 101* 530** 108* 134** 007 907 000 000 000 405 405 405 405 405 174** 096 249** 101* Sig tailed) (2- N Pearson Correlation OC_A Sig tailed) (2- N Pearson Correlation IWM Sig tailed) (2- N Pearson Correlation LC_A Sig tailed) (2- N Pearson Correlation JP Sig tailed) N (2- 000 043 000 029 007 405 405 405 405 405 189** 405 086 199** 088 -.006 174** 000 083 000 076 907 000 405 405 405 405 405 405 574** 519** 000 053 000 043 405 405 405 405 139** 405 095 383** 433** 096 139** 000 000 056 000 000 053 005 405 405 405 405 405 405 405 536** 467** 220** 331** 454** 249** 005 483 010 405 405 405 408** 263** 405 035 408** 000 000 000 000 000 000 483 000 405 405 405 405 405 405 405 405 521** 269** 035 129** 000 000 405 405 250** 000 405 405 095 378** 268** 101* 129** 263** 250** 000 000 056 000 000 043 010 000 000 405 405 405 405 405 405 405 405 405 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 405 PHỤ LỤC : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 93.549 Residual 36.076 395 Total F Sig 10.394 113.808 000b 091 129.625 404 a Dependent Variable: ATOC b Predictors: (Constant), JP, OC_C, OC_A, LC_B, JS, GNS, OC_B, LC_A, IWM Model Summaryb Model R 850a R Adjusted Std Error Durbin-Watson Square R Square of the Estimate 722 715 30221 1.906 a Predictors: (Constant), JP, OC_C, OC_A, LC_B, JS, GNS, OC_B, LC_A, IWM b Dependent Variable: ATOC Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Toleranc VIF e -.068 116 -.588 557 GNS 183 021 295 8.704 000 615 1.627 OC_C 070 023 099 3.094 002 693 1.443 JS 080 021 117 3.760 000 729 1.373 LC_B 195 024 260 8.096 000 684 1.463 OC_B 061 024 080 2.508 013 692 1.445 OC_A 051 021 068 2.450 015 919 1.088 IWM 098 023 140 4.181 000 627 1.595 LC_A 060 025 079 2.379 018 642 1.557 JP 167 020 245 8.313 000 810 1.235 a Dependent Variable: ATOC PHỤ LỤC 10 : KẾT QUẢ T-TEST, ANOVA BIẾN GIỚI TÍNH Chạy Independent T-Test: Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Equal variances assumed ATOC Sig .761 Equal variances not assumed t df 384 2.630 Sig (2- Mean Std Error tailed) Differenc Differenc e e 403 009 14701 05589 2.630 402.848 009 14701 05589 BIẾN THÂM NIÊN Test of Homogeneity of Variances ATOC Levene Statistic 1.707 df1 df2 Sig 401 165 ANOVA ATOC Sum Squares Between Groups of df Mean Square F 5.062 1.687 Within Groups 124.563 401 311 Total 129.625 404 Sig 5.432 001 BIẾN ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances ATOC Levene Statistic df1 2.467 df2 Sig 401 062 ANOVA ATOC Sum of Squares df Between Groups Mean Square F 1.206 402 Within Groups 128.419 401 320 Total 129.625 404 Sig 1.255 289 BIẾN HÔN NHÂN Chạy Independent T-Test: Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F AT OC Sig Equal variances assumed 004 t-test for Equality of Means t df 951 Equal variances not assumed Sig (2- Mean Std Error tailed) Differenc Differenc e e 2.582 403 010 14885 05765 2.612 332.65 009 14885 05700 BIẾN HỌC VẤN Test of Homogeneity of Variances ATOC Levene Statistic df1 df2 650 Sig 400 627 ANOVA ATOC Sum Squares Between Groups of df Mean Square F 445 111 Within Groups 129.180 400 323 Total 129.625 404 Sig .345 848 ... tiêu nghiên cứu Xác định yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nhân viên thay đổi tổ chức doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn TP.HCM Đánh giá mức độ tác động yếu tố thái độ nhân viên tổ chức thay đổi Câu hỏi nghiên. .. phải thay đổi Vậy để hiểu thái độ thay đổi tổ chức phải làm hay phải dựa vào yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nhân viên tổ chức thay đổi, lẽ đề tài: ? ?Các Yếu Tố Ảnh Hƣởng Đến Thái Độ Của Nhân Viên Đối. .. cứu cụ thể sau :  Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nhân viên thay đổi tổ chức?  Mức độ ảnh hưởng yếu tố tổ chức có thay đổi? 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thái độ nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên đối với sự thay đổi của tổ chức nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh​