hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam TT

35 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRỪỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ***** TRẦN HỒNG HÀ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2021 TĨM TẮT Bối cảnh tồn cầu hóa tài đặt thách thức cho điều hành sách tiền tệ (CSTT) quốc gia Lý thuyết Bộ ba bất khả thi kinh tế vĩ mô quốc tế cho thấy, quốc gia theo đuổi hai ba lựa chọn cố định tỷ giá, độc lập CSTT nước di chuyển tự dòng vốn quốc tế hay hội nhập tài (HNTC) Bên cạnh đó, thơng qua dịng chảy vốn quốc tế, HNTC tồn cầu làm cho điều kiện tài nước trở nên biến động với thay đổi thị trường vốn bên ngồi, điều gây khó khăn quản lý ổn định tài kinh tế vĩ mơ Mục tiêu chung luận án làm rõ tác động ảnh hưởng HNTC đến CSTT Việt Nam để từ đề xuất giải pháp cho tiến trình HNTC điều hành CSTT bối cảnh tồn cầu hóa tài gia tăng xu tất yếu Với mơ hình Phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kết nghiên cứu cho thấy HNTC tăng tác động làm giảm độc lập CSTT ngắn hạn; ổn định tỷ giá tăng làm giảm độc lập CSTT ngắn dài hạn, nhiên lại giúp tăng độc lập CSTT sau quý ngắn hạn; dự trữ ngoại hối chưa có tác động hỗ trợ độc lập CSTT Việt Nam Kết nghiên cứu từ mơ hình véc tơ tự hồi quy dạng cấu trúc (SVAR) cho thấy nhân tố bên tăng dần vai trò truyền dẫn CSTT Việt Nam thể qua phản ứng nhanh, mạnh kéo dài lãi suất dài hạn Việt Nam nhân tố rủi ro toàn cầu lãi suất dài hạn Mỹ Tỷ trọng mức độ giải thích hai nhân tố thay đổi lãi suất dài hạn Việt Nam tăng dần qua thời gian Trên sở đánh giá thực trạng trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam với kết thực nghiệm thu được, luận án gợi ý điều hành sách Việt Nam với ba nhóm giải pháp, bao gồm (i) điều hành linh hoạt tỷ giá, tăng quy mô dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tăng độc lập CSTT; (ii) thiết kế khung CSTT bổ sung nhiệm vụ ổn định tài chính, phối hợp với biện pháp an tồn vĩ mơ với tăng cường hợp tác khu vực quốc tế nhằm tăng tính khả thi đạt mục tiêu cuối CSTT mối quan hệ bền vững với mục tiêu khác; (iii) sử dụng phương pháp thực đo lường mức độ HNTC, điều chỉnh thành phần dòng vốn theo hướng tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có chất lượng, cải thiện mơi trường để thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FPI) quản lý chặt chẽ vốn đầu tư khác nhằm gia tăng HNTC toàn cầu cách bền vững Từ khóa: hội nhập tài chính, sách tiền tệ CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU Bối cảnh thực tiễn Mục tiêu CSTT giữ ổn định giá trị đồng tiền nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm Tuy nhiên, bối cảnh HNTC ngày gia tăng đặt thách thức cho điều hành CSTT quốc gia Về mặt sách nghiên cứu học thuật, độc lập CSTT vấn đề kinh tế mở (Taguchi, Nataraj & Sahoo 2011) Lý thuyết Bộ ba bất khả thi kinh tế vĩ mô quốc tế cho thấy, quốc gia theo đuổi hai ba lựa chọn cố định tỷ giá, độc lập CSTT nước di chuyển tự dòng vốn quốc tế hay HNTC (Mankiv 2009) Do đó, khơng đặt giới hạn lên dịng vốn quốc tế tỷ giá giữ cố định cản trở khả thực thi CSTT độc lập Ngoài ra, nhiều nghiên cứu tranh luận rằng, HNTC toàn cầu làm cho điều kiện tài nước trở nên biến động với thay đổi thị trường vốn bên ngồi Thị trường tài nước nhạy cảm với nhân tố toàn cầu làm cho lãi suất ngắn hạn dài hạn ngày tách rời Bởi lãi suất dài hạn tác động lên hoạt động tài kinh tế thực nên không gắn kết lãi suất ngắn hạn dài hạn gây khó khăn quản lý ổn định tài kinh tế vĩ mơ Cùng với xu hướng tồn cầu hóa tài diễn ngày mạnh mẽ, Việt Nam bước mở cửa thị trường để thu hút dòng vốn quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước Dòng chảy vốn đầu tư Việt Nam gia tăng nhanh chóng kể từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization – WTO) vào năm 2007, đó, tỷ giá giữ mức ổn định cao suốt giai đoạn nghiên cứu đặt thách thức độc lập CSTT cho Việt Nam Đồng thời, dòng vốn quốc tế gia tăng với xu hướng di chuyển lệch nhiều giai đoạn lãi suất ngắn hạn dài hạn Việt Nam đặt vấn đề cần xem xét truyền dẫn CSTT điều kiện gia tăng HNTC Các nghiên cứu có liên quan Tác động HNTC đến độc lập CSTT đề cập nhiều nghiên cứu nước ngồi Nhìn chung, vấn đề thường nghiên cứu mối quan hệ với biến số lại Bộ ba bất khả thi hay Bộ ba bất khả thi kết hợp với dự trữ ngoại hối Điển hình nghiên cứu Bộ ba bất khả thi Aizenman, Chinn & Ito (2008) Aizenman & ctg (2008) phát triển số liệu đo lường nhân tố Bộ ba bất khả thi, bao gồm độc lập CSTT, HNTC, ổn định tỷ giá Tương tự Aizenman & ctg (2008), nhiều nghiên cứu tiến hành đo lường ba biến sách quốc gia, nhóm quốc gia khác với số khác biệt Aizenman, Chinn & Ito (2010); Hutchison, Sengupta & Singh (2010); Cortuk & Singh (2011); Glick & Hutchison (2009) Hầu hết nghiên cứu tiếp cận theo hướng nhận thấy có đánh đổi ba biến sách, HNTC tăng với tỷ giá giữ ổn định độc lập CSTT giảm sút, hay kết hợp HNTC tăng muốn giữ độc lập CSTT mức cao đòi hỏi tỷ giá phải linh hoạt, vừa muốn ổn định tỷ giá giữ độc lập CSTT phải thực kiểm sốt chặt chẽ dịng vốn quốc tế Dự trữ ngoại hối xem xét với vai trò kết hợp ba biến sách mà khơng đánh giá tác động trực tiếp đến độc lập CSTT quốc gia Vì vậy, nghiên cứu tiếp cận theo hướng chưa cho thấy tác động trực tiếp HNTC vai trò dự trữ ngoại hối đến độc lập CSTT với mức độ chiều hướng cụ thể Đo lường tác động theo hướng trực tiếp có điển hình Taguchi & ctg (2011), nghiên cứu kiểm tra độc lập CSTT mối quan hệ với HNTC, chế tỷ giá dự trữ ngoại hối Tương tự Taguchi & ctg (2011), số nghiên cứu đo lường trực tiếp cách đo lường biến có khác biệt Klein & Shambaugh (2013), Aizenman & ctg (2016) Các nghiên cứu nhìn chung nhận thấy HNTC tăng làm giảm độc lập CSTT, dự trữ ngoại hối có vai trị tích cực làm chắn giúp trì độc lập CSTT cho quốc gia Law, Tee & Ooi (2019) nhận thấy HNTC mức cao 13.64%GDP tác động có ý nghĩa đến độc lập CSTT tác động theo chiều hướng tiêu cực Dự trữ ngoại hối có vai trị giúp tăng mức độ độc lập CSTT mức độ HNTC mức ngưỡng Đối với kinh tế Việt Nam, chưa tìm thấy nghiên cứu đo lường tác động tiếp cận theo hướng trực tiếp, chủ yếu mối quan hệ xem xét thông qua đánh đổi biến ba sách (Lê Phan Thị Diệu Thảo 2010; Đinh Thị Thu Hồng 2012; Phạm Thị Tuyết Trinh 2012; Tô Trung Thành 2012; Pham 2016; Ho & Ho 2018; Nguyễn Kim Thái Ngọc & Lê Phương 2020) Đồng thời HNTC Việt Nam nghiên cứu chủ yếu đo lường theo phương pháp dựa quy định pháp lý (chỉ số sử dụng phổ biến độ mở tài khoản vốn – KAOPEN), số không cho thấy mức độ HNTC hay kết trình mở cửa, thu hút dòng vốn quốc tế Việt Nam Ho & Ho (2018) có tính tốn mức độ HNTC Việt Nam theo phương pháp thực đo lường tổng tài sản nợ phải trả so với sản lượng xuất nhập nên không cho thấy mức độ HNTC Việt Nam so với quy mô kinh tế Bên cạnh đó, quy mơ dịng vốn quốc tế gia tăng với mức độ HNTC dẫn dắt tác động từ nhân tố bên ảnh hưởng đến kinh tế nước HNTC toàn cầu làm cho điều kiện tài nước trở nên biến động với thay đổi thị trường vốn bên (Pradhan & ctg 2011; Rey 2013; Jinjarak 2014; Jain-Chandra & Unsal 2014; Lange 2015; Ofstfeld 2015; Filardo, Genberg & Hofmann 2016; Tillmann 2016; Miyakoshia, Shimadab & Lic 2017; Potjagailo 2017; Bernhard & Ebner 2017; Gupta, Masetti & Rosenblatt 2017) Cú sốc từ bên chủ yếu bao gồm lãi suất nước trung tâm, đặc biệt lãi suất Mỹ, sách nới lỏng định lượng, thơng báo thay đổi sách tiền tệ quốc gia trung tâm rủi ro toàn cầu (được đo lường số biến động - Volatility Index - VIX) Tại Việt Nam, nghiên cứu trình hiệu truyền dẫn CSTT có xem xét tác động từ nhân tố bên chủ yếu tập trung đánh giá sức mạnh truyền dẫn từ công cụ sách hay mục tiêu trung gian đến mục tiêu cuối sản lượng giá (Le & Pfau 2009; Trần Ngọc Thơ & Nguyễn Hữu Tuấn 2013; Nguyen & Vo 2014; Anwar & Nguyen 2018) Các nghiên cứu chưa thật đặt trọng tâm xem xét tác động từ nhân tố bên ngoài, đặc biệt yếu tố có vai trị tăng dần với trình HNTC quốc gia lãi suất Mỹ hay rủi ro toàn cầu, đồng thời chưa đánh giá q trình truyền dẫn từ biến sách đến mục tiêu trung gian có hiệu hay khơng, có chịu tác động từ nhân tố bên ngồi hay khơng để từ xác định ngun nhân hiệu truyền dẫn không đạt kỳ vọng hay tác động không mong muốn khác Khe hở nghiên cứu Qua tìm hiểu nghiên cứu trước có liên quan, luận án nhận thấy (i) chưa có nghiên cứu đo lường cách chi tiết mức độ HNTC thực Việt Nam; (ii) chưa có nghiên cứu đánh giá tác động trực tiếp HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam; (iii) chưa tìm nghiên cứu xem xét truyền dẫn CSTT có đề cập đến biến trung gian truyền dẫn lãi suất dài hạn Việt Nam vai trị nhân tố bên ngồi lãi suất dài hạn Mỹ rủi ro toàn cầu; (iv) có nghiên cứu làm rõ vấn đề HNTC CSTT Việt Nam giai đoạn từ sau khủng hoảng tài tồn cầu 2008 – 2009 Sự cần thiết nghiên cứu Việt Nam Từ bối cảnh tồn cầu hố tài chính, gia tăng HNTC quốc gia với vấn đề đặt cho điều hành CSTT kết hợp với tình hình thực tế Việt Nam, qua khảo lược tổng quan nghiên cứu vấn đề nước Việt Nam, luận án nhận thấy nghiên cứu “Hội nhập tài sách tiền tệ Việt Nam” cần thiết để bổ sung khoảng trống nghiên cứu đo lường mức độ hội nhập tài Việt Nam dựa kết thực; đo lường tác động HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam tiếp cận theo hướng tác động trực tiếp có xem xét vai trị dự trữ ngoại hối; đánh giá truyền dẫn CSTT Việt Nam điều kiện HNTC để từ làm sở tìm giải pháp cho tiến trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam bối cảnh gia tăng tồn cầu hóa tài 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Luận án tập trung xem xét vấn đề tác động mức độ HNTC thực đến độc lập CSTT Việt Nam ảnh hưởng HNTC đến truyền dẫn CSTT bối cảnh gia tăng HNTC với giới 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung luận án làm rõ tác động ảnh hưởng HNTC đến CSTT Việt Nam để từ đề xuất giải pháp cho tiến trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa tài gia tăng xu tất yếu Luận án xác định mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu thứ làm rõ tác động HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam Mục tiêu thứ hai làm rõ vai trò nhân tố bên truyền dẫn CSTT Việt Nam điều kiện HNTC Mục tiêu thứ ba gợi ý sách cho tiến trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam bối cảnh gia tăng toàn cầu hóa tài 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận án tìm câu trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu sau: Một là, HNTC có tác động đến độc lập CSTT Việt Nam hay không, tác động ngắn hạn hay dài hạn, mức độ nào? Hai là, điều kiện HNTC, nhân tố bên ngồi có vai trò truyền dẫn CSTT Việt Nam, chiều hướng mức độ ảnh hưởng? Ba là, giải pháp cho tiến trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam bối cảnh gia tăng tồn cầu hóa tài chính? 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án HNTC, CSTT, tác động HNTC đến độc lập CSTT, nhân tố bên ảnh hưởng đến truyền dẫn CSTT điều kiện hội nhập tài Phạm vi nghiên cứu Về không gian Luận án nghiên cứu cho kinh tế Việt Nam Mỹ đề cập với vai trò quốc gia trung tâm, ảnh hưởng chủ yếu đến vấn đề nghiên cứu Việt Nam Ngoài ra, số quốc gia khu vực ASEAN đề cập so sánh mức độ HNTC nhằm làm rõ vị Việt Nam Về thời gian Giai đoạn nghiên cứu chọn từ năm 2009 đến năm 2019 Về nội dung HNTC Việt Nam đo lường dựa quy mơ tích lũy dòng vốn quốc tế CSTT Việt Nam xem xét hai khía cạnh, độc lập CSTT truyền dẫn CSTT Đối với trình truyền dẫn, luận án tập trung xem xét giai đoạn đầu, từ lãi suất ngắn hạn đến lãi suất thị trường mức giá HNTC tác động đến giai đoạn này, đồng thời xem xét lãi suất dài hạn với vai trò đại diện cho biến trung gian truyền dẫn 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng (i) mơ hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag – ARDL), kế thừa nghiên cứu Aizenman & ctg (2008), Taguchi & ctg (2011) Law & ctg (2019) để đo lường tác động HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam; (ii) mơ hình véc tơ tự hồi quy dạng cấu trúc (Structural Vectơ Autoregression – SVAR), tương tự Filardo & ctg (2016) Jain – Chandra & Unsal (2014) với hai nhóm biến bao gồm nhóm nhân tố nước với vai trò biến nội sinh nhóm nhân tố tác động từ bên ngồi với vai trò biến ngoại sinh để xác định vai trị nhân tố bên ngồi truyền dẫn CSTT Việt Nam (iii) phân tích, so sánh, tổng hợp để lựa chọn giải pháp phù hợp cho tiến trình HNTC điều hành CSTT Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa tài gia tăng Dữ liệu nghiên cứu Dữ liệu lấy từ nguồn đáng tin cậy giới, bao gồm Thống kê Tài quốc tế (International Financial Statistics – IFS), Quan sát Kinh tế Toàn cầu (Global Economic Monitor – GEM), Trung tâm hội nhập khu vực châu Á (Asia Regional Integration Center – ARIC), nguồn liệu Datastream, Sở giao dịch quyền chọn Chicago (Chicago Board Options Exchange); nước, bao gồm Tổng cục thống kê, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Về mặt học thuật, luận án tổng hợp thước đo HNTC làm rõ thước đo dựa kết thực; tổng hợp làm rõ lý thuyết tác động HNTC đến độc lập CSTT, nhân tố bên ảnh hưởng đến truyền dẫn CSTT điều kiện HNTC Về mặt thực tiễn, luận án bổ sung kết đo lường mức độ HNTC Việt Nam dựa kết thực; bổ sung chứng thực nghiệm tác động HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam làm rõ vai trò nhân tố bên ngoài, bao gồm lãi suất Mỹ rủi ro toàn cầu (VIX), truyền dẫn CSTT Việt Nam điều kiện HNTC; giai đoạn nghiên cứu cập nhật từ sau khủng hoảng tài tồn cầu 2008 -2009 tránh gãy cấu trúc ảnh hưởng đến độ xác hệ số đo lường 1.8 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án kết cấu gồm chương sau: Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận hàm ý sách 18  Lãi suất ngắn hạn Việt Nam, sử dụng lãi suất cho vay qua đêm thị trường liên ngân hàng  Lãi suất dài hạn Việt Nam, sử dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm  Thay đổi tăng trưởng sản lượng Việt Nam, sử dụng liệu sản lượng công nghiệp Việt Nam thay  Thay đổi lạm phát Việt Nam tính chênh lệch tỷ lệ lạm phát tháng so với tỷ lệ lạm phát tháng trước  Lãi suất dài hạn Mỹ, sử dụng lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm  Rủi ro toàn cầu, sử dụng số biến động (Volatility Index - VIX) Mơ hình nghiên cứu Tương tự Filardo & ctg (2016) Jain – Chandra & Unsal (2014), mô hình nghiên cứu thể với hai nhóm biến bao gồm nhóm nhân tố nước (Y1,t ) với vai trị biến nội sinh nhóm nhân tố tác động từ bên (Y2,t ) với vai trò biến ngoại sinh sau: 𝑌𝑡 = 𝑓(𝑌1,𝑡 , 𝑌2,𝑡 ) (3.13) Các nhân tố biểu diễn hai nhóm sau: 𝑌1,𝑡 = 𝑓(I_VN_ON, I_VN_10Y, IP, IF) 𝑌2,𝑡 = 𝑓(I_US_10Y, VIX) (3.14) Nhóm nhân tố nước bao gồm I_VN_ON, I_VN_10Y, IP, IF lãi suất ngắn hạn, lãi suất dài hạn, thay đổi tăng trưởng sản lượng thay đổi lạm phát Việt Nam Nhóm nhân tố bên bao gồm I_US_10Y, VIX lãi suất dài hạn Mỹ rủi ro toàn cầu Xác định nhân tố cấu trúc Việt Nam kinh tế mở nhỏ nên biến nước giả định khơng có ảnh hưởng lên biến bên ngoài, lãi suất dài hạn Mỹ rủi ro toàn cầu ngoại sinh với tất biến lại Sản lượng lạm phát chậm thay đổi nên không phản ứng tức thời trước cú sốc nước Lãi suất ngắn hạn dài hạn bị ảnh hưởng cú sốc từ bên ngồi, khơng phản ứng tức thời với cú sốc sản lượng lạm phát 19 Cấu trúc hệ phương trình SVAR dạng ma trận thể sau: 𝑎21 0 𝑎51 [𝑎61 0 𝑎52 𝑎62 0 𝑎43 0 0 0 𝑏11 0 0 [ 0 𝑏22 0 0 0 𝑏33 0 0 0 𝑏44 0 0 0 𝑎65 𝐼_𝑈𝑆_10𝑌 𝑢𝑡 𝑢𝑡𝑉𝐼𝑋 𝑢𝑡𝐼𝑃 = 𝑢𝑡𝐼𝐹 𝑢𝐼_𝑉𝑁_𝑂𝑁 𝑡 1] 𝐼_𝑉𝑁_10𝑌 [𝑢𝑡 ] 0 0 𝑏55 𝐼_𝑈𝑆_10𝑌 𝑡 𝑉𝐼𝑋 𝑡 𝐼𝑃 𝑡 𝐼𝐹 𝑡 𝐼_𝑉𝑁_𝑂𝑁 𝑡 𝑏66 ] 𝐼_𝑉𝑁_10𝑌 [𝑡 ] 3.3.3 Quy trình xử lý liệu Bước 1: Kiểm định tính dừng chuỗi liệu Bước 2: Lựa chọn độ trễ tối ưu Bước 3: Định dạng cú sốc cấu trúc mơ hình SVAR Bước 4: Các kiểm định cần thiết Bước 5: Phân tích phản ứng đẩy phân rã phương sai (3.15) 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 QÚA TRÌNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 4.1.1 Khái qt q trình hội nhập tài Việt Nam 4.1.1.1 Vốn đầu tư trực tiếp Tăng nhanh chóng từ sau Việt Nam gia nhập WTO Chủ yếu dịng vốn vào, quy mơ đạt 16,120 triệu USD vào năm 2019 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sụt giảm năm cuối giai đoạn 4.1.1.2 Vốn đầu tư gián tiếp Tăng lên mạnh mẽ từ sau Việt Nam gia nhập WTO Chủ yếu dòng vốn vào, quy mơ thấp so với dịng vốn khác biến động 4.1.1.3 Vốn đầu tư khác Có đặc điểm dịng chảy có xu hướng mức cao trì ổn định dòng vốn chảy vào Mặc dù biến động quản lý chặt chẽ, đặc biệt thành phần vay, trả nợ nước doanh nghiệp, với mục tiêu xuyên suốt làm lành mạnh cán cân toán quốc gia 4.1.2 Mức độ hội nhập tài thực Việt Nam Mức độ HNTC thực Việt Nam theo hướng tăng nhanh, từ 90% vào năm sau 10 năm đạt gần 140% Theo thành phần dòng vốn, Việt Nam HNTC chủ yếu dòng vốn FDI đạt 65.57% vào năm 2019 Vốn đầu tư khác (OTH) Việt Nam với mức độ hội nhập tương đối thấp giai đoạn đầu tốc độ tăng nhanh, cao mức 68.97% vào năm 2017, cao mức đỉnh dòng vốn FDI HNTC thấp dòng vốn FPI với tỷ lệ chưa đến 10% 4.1.3 Đánh giá q trình hội nhập tài Việt Nam Việt Nam thực tự hóa cách có chọn lọc giao dịch tài qua biên giới, trước hết việc mở cửa, khuyến khích dòng vốn vào, từ FDI đến FPI Tiếp đó, Việt Nam bước cho phép dịng vốn FDI Việt Nam nước ngồi Vốn đầu tư khác biến động nên quản lý chặt chẽ 21 Mức độ HNTC thực Việt Nam tăng liên tục suốt giai đoạn, chủ yếu dòng vốn vào Việt Nam HNTC chủ yếu dòng vốn FDI, vốn đầu tư khác, dòng vốn FPI thấp 4.2 THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 4.2.1 Mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam 4.2.1.1 Mục tiêu cuối Theo Luật NHNN năm 2010, mục tiêu cuối CSTT Việt Nam xác định quán ổn định giá trị đồng tiền thể tiêu lạm phát 4.2.1.2 Mục tiêu điều hành Mục tiêu trung gian: tổng phương tiện toán tăng trưởng tín dụng mục tiêu trung gian điều hành CSTT Mục tiêu hoạt động: dự trữ hay lãi suất liên ngân hàng nhìn nhận mục tiêu hoạt động CSTT Việt Nam 4.2.2 Công cụ điều hành sách tiền tệ Việt Nam 4.2.2.1 Nghiệp vụ thị trường mở Điều hành theo hướng linh hoạt theo hai chiều mua bán giấy tờ có giá 4.2.2.2 Quy định dự trữ bắt buộc NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại hình tổ chức tín dụng loại tiền gửi tổ chức tín dụng nhằm thực CSTT quốc gia 4.2.2.3 Chính sách lãi suất Cùng với chế lãi suất thỏa thuận mức lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất chào mua nghiệp vụ thị trường mở lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho điều hành CSTT thời gian vừa qua 4.2.2.4 Chính sách tái cấp vốn Cặp lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chiết khấu xem công cụ đắc lực dẫn dắt thị trường CSTT, đặc biệt kể từ vai trò lãi suất mờ nhạt thực chế điều hành lãi suất thỏa thuận 22 4.2.2.5 Chính sách tỷ giá NHNN thực cơng bố tỷ giá bình qn liên ngân hàng/tỷ giá trung tâm giá tham chiếu làm sở để ngân hàng thương mại xác định tỷ giá kinh doanh với khách hàng biên độ cho phép 4.2.3 Đánh giá q trình điều hành sách tiền tệ Việt Nam Thực tế tiêu tổng phương tiện toán tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2009 – 2019 có nhiều năm số liệu thực chênh lệch nhiều với mục tiêu đặt Với mục tiêu cuối cùng, tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2009 – 2019 số năm mức xấp xỉ mục tiêu đặt ra, thực tế có năm tăng cao hai năm 2010, 2011 hay năm tỷ lệ lạm phát thực tế thấp so với mục tiêu năm 2012, năm 2014 năm 2015 Sự khác biệt bên cạnh tác động bên ngồi phần phản ánh khó khăn q trình điều hành CSTT Việt Nam 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP TÀI CHÍNH ĐẾN ĐỘC LẬP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 4.3.1 Thống kê mô tả biến MI bình qn xấp xỉ mức 0.5 khơng ổn định suốt giai đoạn nghiên cứu; IFI tăng liên tục kể từ năm 2009 đến nay; ES mức cao; RES giảm mạnh giai đoạn đầu, sau có xu hướng tăng lên khơng ổn định 4.3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị Các biến MI, ES dừng bậc gốc, lại biến IFI, RES dừng sai phân bậc Theo Pesaran & Shin (1996), biến dừng bậc khác áp dụng phương pháp ARDL phù hợp 4.3.3 Xác định độ trễ tối ưu Độ trễ tối ưu mơ hình ARDL xác định tương ứng với biến MI IFI ES RES (1,1,2,0) 4.3.4 Ước lượng tác động dài hạn Kết kiểm định đường bao xác nhận tồn mối quan hệ đồng liên kết - mối quan hệ dài hạn biến mơ hình 23 Tác động HNTC dự trữ ngoại hối đến độc lập CSTT chưa có ý nghĩa thống kê dài hạn Ổn định tỷ giá tăng đơn vị làm giảm độc lập CSTT gần 1.6302 đơn vị Bảng 4.10 Kết ước lượng tác động dài hạn Biến phụ thuộc: MI Biến độc lập Hệ số tác động Giá trị thống kê t Xác suất IFI -0.256840 -0.811853 0.4229 ES -1.630185** -2.475733 0.0188 RES 2.392509 1.677934 0.1031 C 1.860792*** 3.647884 0.0009 Ghi chú: ***, ** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1% 5% Nguồn: Tác giả tổng hợp kết từ phần mềm Eviews10 4.3.5 Ước lượng tác động ngắn hạn Hệ số tác động (-) 1.8649 cho thấy HNTC tăng đơn vị làm giảm độc lập CSTT 1.8649 đơn vị quý Ổn định tỷ giá tăng lên đơn vị làm giảm độc lập CSTT quý 0.5027 đơn vị Tuy nhiên, tỷ giá ổn định sau quý giúp tăng độc lập CSTT mức 0.9884 Tốc độ điều chỉnh mơ hình trạng thái cân dài hạn nhanh (93.54%), mơ hình giải thích 54% thay đổi độc lập CSTT Việt Nam Bảng 4.11 Kết ước lượng tác động ngắn hạn Biến phụ thuộc: D(MI) Biến độc lập Hệ số tác động Giá trị thống kê t Xác suất D(IFI) -1.864860** -2.047943 0.0488 D(ES) -0.502710* -1.744409 0.0907 D(ES(-1)) 0.988383*** 3.397848 0.0018 ECM -0.935351*** -6.405003 0.0000 R 0.575173 R2 hiệu chỉnh 0.539771 Ghi chú: ***, **, * tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% 10% Nguồn: Tác giả tổng hợp kết từ phần mềm Eviews10 24 4.3.6 Các kiểm định cần thiết Luận án thực kiểm định tính ổn định mơ hình, tượng tự tương quan, phương sai thay đổi phân phối chuẩn Kết cho thấy mô hình vượt qua kiểm định cần thiết 4.3.7 Thảo luận kết nghiên cứu Các hệ số mô hình có dấu tác động kỳ vọng, hệ số tác động biến HNTC dự trữ ngoại hối khơng có ý nghĩa thống kê dài hạn Gia tăng HNTC Việt Nam tác động tiêu cực ngắn hạn đến đến độc lập CSTT quý Một số nghiên cứu Taguchi & ctg (2011), Klein & Shambaugh (2013), Aizenman & ctg (2016) tìm thấy tác động ngược chiều Tác động ngắn hạn mức độ HNTC Việt Nam có tăng chưa đạt mức ngưỡng Law & ctg (2019) đặc điểm dòng vốn quốc tế Việt Nam 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 4.4.1 Thống kê mơ tả biến LVIX bình qn xấp xỉ mức 2.8, thấp mức 2.32 vào 2017M12 tăng nhẹ đến cuối năm 2019 Lãi suất dài hạn Mỹ trung bình giai đoạn mức 2.49% IP tương đối ổn định với mức trung bình tăng 8.8%; IF biến động nửa đầu giai đoạn, mức cao năm 2011M8 xấp xỉ 23%, sụt giảm mạnh sau nửa cuối giai đoạn nghiên cứu ổn định mức thấp, chưa đến 5% I_VN_ON cao vào 2011M6 với mức 16.5% giảm mạnh sau Nửa cuối giai đoạn nghiên cứu lãi suất có biến động nhẹ quanh mức 4% I_VN_10Y diễn biến với xu hướng tương đồng với I_VN_ON kỳ đầu giai đoạn nghiên cứu xu hướng diễn biến khác biệt đáng kể từ sau năm 2011M6 Nhìn chung suốt giai đoạn I_VN_10Y bám sát với IF, có phần tương đồng với I_US_10Y LVIX vào nửa cuối giai đoạn nghiên cứu 25 4.4.2 Kiểm định nghiệm đơn vị Các biến LVIX, IP, IF dừng chuỗi liệu gốc, biến lại I_US_10Y, I_VN_ON, I_US_10Y không dừng bậc gốc, dừng lấy sai phân bậc Với biến không dừng tiến hành lấy sai phân bậc một, sau thực bước 4.4.3 Xác định độ trễ tối ưu Độ trễ tối ưu cho mô hình kỳ 4.4.4 Các kiểm định cần thiết Luận án thực kiểm định nhận dạng mức, tự tương quan tính ổn định mơ hình Kết cho thấy mơ hình vượt qua kiểm định cần thiết 4.4.5 Phân tích phản ứng đẩy Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam sốc rủi ro toàn cầu sốc lãi suất dài hạn Mỹ Khi rủi ro toàn cầu tăng, lãi suất dài hạn Việt Nam giảm sau bắt đầu tăng từ tháng thứ hai đạt mức cao vào tháng thứ sáu, sau giảm dần kéo dài sau hai năm tắt hẳn Lãi suất dài hạn Mỹ tăng lãi suất dài hạn Việt Nam giảm tháng mức thấp chuyển sang phản ứng chiều, tăng lên theo kể từ tháng thứ hai, đạt đỉnh vào tháng thứ ba, sau giảm dần kéo dài 18 tháng tắt hẳn Response of D(I_VN_10SA) to Shock1 using Structural VAR Factors Response of D(I_VN_10SA) to Shock2 using Structural VAR Factors 04 06 03 05 02 04 01 03 00 02 -.01 01 -.02 00 -.03 -.01 10 15 20 25 30 35 10 15 20 25 30 35 Hình 4.20 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam sốc rủi ro toàn cầu sốc lãi suất dài hạn Mỹ Nguồn: Trích xuất từ Eviews10 26 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam sốc sản lượng, lạm phát lãi suất ngắn hạn nước Lãi suất dài hạn Việt Nam không phản ứng sốc sản lượng, phản ứng mạnh với sốc lạm phát tương đối thấp sốc lãi suất ngắn hạn nước Lạm phát tăng không tác động đến lãi suất dài hạn mà làm tăng mạnh lãi suất dài hạn vào tháng thứ hai, giảm nhanh sau mức thấp kể từ tháng thứ năm Lãi suất ngắn hạn tăng lãi suất dài hạn tăng tháng đầu tiền chuyển hướng ngược chiều kể từ tháng thứ ba gần không phản ứng sau năm tháng Response of D(I_VN_10SA) to Shock4 using Structural VAR Factors Response of D(I_VN_10SA) to Shock3 using Structural VAR Factors 04 08 03 07 06 02 05 01 04 00 03 -.01 02 -.02 01 00 -.03 10 15 20 25 30 35 Response of D(I_VN_10SA) to Shock5 using Structural VAR Factors 10 15 20 25 30 35 30 35 Response of D(I_VN_10SA) to Shock6 using Structural VAR Factors 04 24 03 20 02 16 01 12 00 08 -.01 04 -.02 -.03 00 10 15 20 25 30 35 10 15 20 25 Hình 4.21 Phản ứng lãi suất dài hạn Việt Nam sốc sản lượng, lạm phát lãi suất ngắn hạn nước Nguồn: Trích xuất từ Eviews10 27 4.4.6 Phân rã phương sai Bảng 4.19 Kết phân rã phương sai lãi suất dài hạn Việt Nam Tháng 10 15 20 25 30 35 VIX 1,1961 3,2235 7,5693 8,4938 8,6765 8,7153 8,7238 8,7256 I_US_10Y 0,1038 5,7044 5,7889 5,7681 5,7632 5,7622 5,7620 5,7620 IP 0,0000 0,2123 0,2131 0,2123 0,2120 0,2119 0,2119 0,2119 IF I_VN_ON I_VN_10Y 0,0000 3,0504 95,6494 13,8789 4,6105 72,3701 13,6161 4,3840 68,4282 13,6072 4,3311 67,5872 13,6136 4,3200 67,4145 13,6151 4,3176 67,3775 13,6154 4,3171 67,3695 13,6155 4,3170 67,3678 Nguồn: Trích xuất từ Eviews10 Hai nhân tố bên rủi ro toàn cầu lãi suất dài hạn Mỹ có ảnh hưởng lãi suất dài hạn Việt Nam kể từ tháng thứ hai Đến tháng thứ năm lãi suất dài hạn Mỹ đóng vai trị giải thích cao lãi suất ngắn hạn nước mức độ giải thích tiếp tục tăng lên, đạt cao vào tháng thứ mười Rủi ro tồn cầu, vai trị giải thích cho thay đổi lãi suất dài hạn Việt Nam tháng thấp tăng nhanh, đến tháng thứ mười vượt hẳn lãi suất ngắn hạn nước lãi suất dài hạn Mỹ 4.4.7 Thảo luận kết nghiên cứu Kết phân tích phản ứng đẩy cho thấy lãi suất dài hạn nước phản ứng chiều với rủi ro sau tháng Rủi ro toàn cầu tăng lên dẫn đến tăng phần bù rủi ro lãi suất dài hạn nên lãi suất tăng lên, kết tương tự Pradhan & ctg (2011) nghiên cứu cho kinh tế giai đoạn 2000Q1-2010Q4 Tuy nhiên, nghiên cứu Filardo & ctg (2016), phản ứng lãi suất dài hạn VIX khơng có ý nghĩa thống kê mà VIX có tác động lên lãi suất ngắn hạn kinh tế khu vực Đông Nam Á Lãi suất dài hạn Mỹ tăng lên lãi suất dài hạn Việt Nam có phản ứng chiều trễ tháng cho thấy tính đồng di chuyển lãi suất dài hạn nước 28 với lãi suất dài hạn nước (Mỹ) tương tự Jain-Chandra & Unsal (2014), Filardo & ctg (2016) Phân rã phương sai nhận thấy nhân tố bên ngồi tăng dần vai trị giải thích thay đổi lãi suất dài hạn Việt Nam vai trò nhân tố nước giảm dần Mặc dù vậy, tổng tỷ trọng ảnh hưởng nhân tố bên mức thấp, xấp xỉ 15% Jain-Chandra & Unsal (2014) nhận thấy thay đổi theo chiều hướng tương tự cho mẫu nghiên cứu 4.5 THẢO LUẬN CHUNG Tác động ảnh hưởng HNTC đến CSTT Việt Nam đo lường hai khía cạnh, độc lập CSTT truyền dẫn CSTT Mơ hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) giúp đánh giá tác động HNTC đến độc lập CSTT Việt Nam ngắn dài hạn Kết nghiên cứu cho thấy gia tăng HNTC Việt Nam tác động tiêu cực ngắn hạn đến đến độc lập CSTT quý Một số nghiên cứu Taguchi & ctg (2011), Klein & Shambaugh (2013), Aizenman & ctg (2016) tìm thấy tác động ngược chiều Tác động ngắn hạn mức độ HNTC Việt Nam có tăng chưa đạt mức ngưỡng Law & ctg (2019) đặc điểm dòng vốn quốc tế Việt Nam Kết từ mơ hình véc tơ tự hồi quy dạng cấu trúc (SVAR) cho thấy lãi suất dài hạn nước phản ứng chiều với rủi ro toàn cầu lãi suất dài hạn Mỹ sau tháng phản ứng kéo dài 18 tháng tắt hẳn Đồng thời phân rã phương sai nhận thấy vai trò nhân tố bên lãi suất dài hạn Việt Nam tăng dần trog vai trò nhân tố nước theo chiều hướng giảm Kết tương tự Pradhad & ctg (2011), Jain-Chandra & Unsal (2014), Filardo & ctg (2016) Tác động tiêu cực từ HNTC đến độc lập CSTT ngắn hạn ảnh hưởng tăng dần nhân tố bên truyền dẫn CSTT Việt Nam vấn đề đặt cho điều hành CSTT bối cảnh gia tăng tồn cầu hố tài 29 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 KẾT LUẬN  Tác động hội nhập tài đến độc lập sách tiền tệ Việt Nam Kết ước lượng mơ hình ARDL ngắn dài hạn nhận thấy: Thứ nhất, HNTC tác động tiêu cực đến độc lập CSTT ngắn hạn, gia tăng HNTC Việt Nam làm giảm độc lập CSTT quý với mức (-)1.8649 Thứ hai, ổn định tỷ giá có tác động tiêu cực dài hạn độc lập CSTT mức (-) 1.6302 quý ngắn hạn mức (-) 0.5027 Tuy nhiên, mức độ ổn định tỷ giá sau quý lại giúp tăng độc lập CSTT ngắn hạn với hệ số tác động 0.9884 Thứ ba, dự trữ ngoại hối có tác động chiều giúp hỗ trợ tăng độc lập CSTT kết khơng có ý nghĩa thống kê dài hạn  Truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam điều kiện hội nhập tài Kết ước lượng mơ hình SVAR phân tích phản ứng đẩy phân rã phương sai cho thấy: Thứ nhất, với nhân tố bên ngoài, lãi suất dài hạn Việt Nam phản ứng chiều với rủi ro toàn cầu từ tháng thứ hai, kéo dài hai năm Lãi suất dài hạn Mỹ tăng dẫn đến tăng kể từ tháng thứ hai với mức cao vào tháng thứ ba tắt hẳn sau 18 tháng Thứ hai, với nhân tố nước, lãi suất dài hạn Việt Nam không phản ứng với thay đổi sản lượng, phản ứng mạnh với thay đổi lạm phát, phản ứng với lãi suất ngắn hạn Phản ứng mạnh với lạm phát giảm nhanh sau mức thấp kể từ tháng thứ năm Thứ ba, rủi ro toàn cầu lãi suất dài hạn Mỹ tăng dần vai trị giải thích biến động lãi suất dài hạn Việt Nam 30 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.2.1 Đối với độc lập sách tiền tệ Việt Nam 5.2.1.1 Điều hành linh hoạt tỷ giá Điều hành CSTT lâu dài cần cho phép tỷ giá di chuyển nhiều mức độ linh hoạt cần nới rộng bước để tránh làm niềm tin thị trường 5.2.1.2 Tăng quy mô dự trữ ngoại hối Một là, tính tốn mức đủ dự trữ ngoại hối kinh tế Hai là, xem xét thành phần dự trữ ngoại hối, lựa chọn loại tài sản có tính khoản phù hợp với nhu cầu tương xứng với chi phí hội tài sản 5.2.2 Đối với truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam 5.2.2.1 Thiết kế khung sách tiền tệ bổ sung nhiệm vụ ổn định tài CSTT cần có trách nhiệm vấn đề ổn định tài Do đó, khung CSTT ngồi mục tiêu ổn định giá dài hạn cần đặt quan tâm đến ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn, quan sát xử lý rủi ro liên quan đến ổn định tài 5.2.2.2 Phối hợp sách tiền tệ với biện pháp an tồn vĩ mơ CSTT sách liên quan đến ổn định tài chất có mối liên hệ với tách rời, thiếu gắn kết sách ổn định tài tiền tệ sai lầm (Mishkin 2011) Việc phối hợp CSTT sách an tồn vĩ mơ trở nên hiệu theo đuổi ba mục tiêu ổn định giá cả, ổn định sản lượng ổn định tài 5.2.2.3 Tăng cường hợp tác khu vực quốc tế Ngồi lợi ích giám sát, đánh giá rủi ro dẫn đến phối hợp hành động để giảm thiểu rủi ro hệ thống, hợp tác tài khu vực quốc tế giúp quốc gia thành viên có hỗ trợ ngoại hối cần thiết gặp căng thẳng hay giai đoạn khủng hoảng cán cân toán 31 5.2.3 Đối với hội nhập tài Việt Nam 5.2.3.1 Sử dụng phương pháp thực để đo lường mức độ hội nhập tài Để kiểm soát rủi ro biến động thị trường cần thiết sử dụng số độ mở thực để lượng hóa quy mơ dịng vốn, biến động dịng vốn xuất giai đoạn thị trường giới bất ổn, từ đánh giá rủi ro phát sinh có biện pháp phịng vệ tương ứng 5.2.3.2 Điều chỉnh thành phần dòng vốn theo hướng an toàn phát huy hiệu phát triển kinh tế  Đối với vốn FDI: tạo điều kiện để thu hút kết hợp tăng hiệu sử dụng vốn đánh giá tác động bền vững với môi trường  Đối với vốn FPI: xem xét nguyên nhân chưa thu hút dòng vốn FPI tìm cách tăng quy mơ FPI vốn chủ sở hữu để hỗ trợ tăng trưởng tương lai  Đối với vốn đầu tư khác: tiếp tục có giám sát q trình phân bổ, sử dụng vốn với quy mô hợp lý thời kỳ 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Trong trình thực nghiên cứu, tác giả nhận thấy số hạn chế (i) tập trung nghiên cứu cho giai đoạn sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 – 2009 nên không so sánh kết điều hành sách tác động hai giai đoạn trước sau khủng hoảng hay trước sau Việt Nam gia nhập WTO; (ii) cho thấy kết có ý nghĩa thống kê ngằn hạn HNTC đến độc lập CSTT; (iii) làm rõ tác động chiều từ HNTC đến CSTT Việt Nam mà chưa xem xét chiều ngược lại (iv) ước lượng dựa mơ hình ARDL mơ hình SVAR phương pháp dựa giá trị pvalue (xác suất) để đưa kết luận liên quan có số quan điểm theo hướng không ủng hộ giá trị p Hạn chế luận án sở để thực nghiên cứu tương lai DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trần Hồng Hà Lê Phan Thị Diệu Thảo (2020), Mức độ hội nhập tài Việt Nam – đo lường theo phương pháp thực, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 20 (557), 32-38 Lê Phan Thị Diệu Thảo Trần Hồng Hà (2020), Ảnh hưởng hội nhập tài đến chế truyền dẫn lãi suất Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Ngân hàng châu Á, số 177 tháng 12/2020, 5-17 Ha Hong Tran, Thao Phan Thi Dieu Le, Vinh Thi Hong Nguyen, Dao Thi Anh Le, Nam Hoang Trinh (2021), The Impact of Financial Integration on Monetary Policy Independence: The Case of Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol 8, no 2, pp 791–800 ... 4.1 QÚA TRÌNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 4.1.1 Khái qt q trình hội nhập tài Việt Nam 4.1.1.1 Vốn đầu tư trực tiếp Tăng nhanh chóng từ sau Việt Nam gia nhập WTO Chủ yếu dịng vốn vào, quy mơ... ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 4.2.1 Mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam 4.2.1.1 Mục tiêu cuối Theo Luật NHNN năm 2010, mục tiêu cuối CSTT Việt Nam xác định quán ổn định giá trị đồng tiền thể... cứu vấn đề nước Việt Nam, luận án nhận thấy nghiên cứu ? ?Hội nhập tài sách tiền tệ Việt Nam? ?? cần thiết để bổ sung khoảng trống nghiên cứu đo lường mức độ hội nhập tài Việt Nam dựa kết thực; đo
- Xem thêm -

Xem thêm: hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam TT , hội nhập tài chính và chính sách tiền tệ tại việt nam TT

Từ khóa liên quan