Tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tại thành phố đà nẵng

83 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THÁI LÂM TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THÁI LÂM TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số : 838.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH HẢO HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu "Tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng" luận văn thạc sỹ kết q trình cố gắng, tìm tịi, nghiên cứu thân với hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Đình Hảo Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn kết nghiên cứu mà tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu đơn vị nghiệp cơng lập thành phố Đà Nẵng Trong luận văn chép mà khơng trích dẫn nguồn, tác giả Tôi xin cam đoan lời hồn tồn thật tơi xin chịu toàn trách nhiệm lời cam đoan Học viên Huỳnh Thái Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Những vấn đề đơn vị nghiệp công lập 1.2 Khái quát tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 1.3 Nội dung pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 17 1.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật tự chủ tài 27 1.5 Kinh nghiệm tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Trung Quốc học Việt Nam 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH HIỆN NAY VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 Thực trạng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập Việt Nam thời gian qua 32 2.2 Khái quát chung tổ chức, chế quản lý, chế tài tình hình hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thành phố Đà Nẵng 50 2.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 55 2.4 Đánh giá chung tự chủ tài vận dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng 59 CHƯƠNG NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 63 3.1 Những định hướng hoàn thiện pháp luật tự chủ tài 63 3.2 Những giải pháp hoàn thiện pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập 67 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - BHYT : Bảo hiểm y tế - NĐ : Nghị định - NĐ-CP : Nghị định phủ - NSNN : Ngân sách nhà nước - SNC : Sự nghiệp công - SNCL : Sự nghiệp công lập - TCTC : Tự chủ tài - TT-BTC : Thơng tư Bộ Tài - TT-BYT : Thơng tư Bộ Y tế - UBND : Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng phân loại số lượng đơn vị nghiệp công lập thành phố Đà Nẵng theo lĩnh vực tính đến 31.12.2017 50 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng đơn vị nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài tính đến 31.12.2017 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước yêu cầu công đổi hoàn thiện thể chế kinh tế nước ta theo tinh thần nghị đại hội XII Đảng Một nội dung quan trọng hồn thiện thể chế cải cách tài cơng cải cách chế quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp cơng xác định công việc quan trọng.Mục tiêu đổi chế tài đơn vị nghiệp cơng trao quyền tự chủ thật cho đơn vị tổ chức máy, sử dụng lao động, tăng cường huy động quản lý thống nguồn thu, đồng thời sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn tài nhằm mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp cơng lập Vì số lượng nhân lực đơn vị nghiệp công lập nước ta lớn Đơn vị nghiệp cơng lập có vai trị quan trọng máy nhà nước gánh nặng cho ngân sách nhà nước Việc chuyển đổi đơn vị nghiệp công lập từ chế nhà nước bao cấp sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm xu tất yếu, nhằm giảm áp lực tài cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp công lập nhằm tạo động lực phát huy chủ động, sáng tạo hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ Tự chủ tài nguyên tắc, quy định pháp luật liên quan đến việc tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập vấn đề thiết giai đoạn nay, mà thực nghị Đảng tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập Xuất phát từ thực tế đó, cộng với kiến thức học tác giả chọn đề tài "Tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng" làm luận văn thạc sĩ kinh tế nhằm tìm hiểu cung cấp sở khoa học góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung thực tiễn thực thành phố Đà Nẵng nói riêng, bảo đảm tính thống hệ thống pháp luật bảo đảm hợp lý văn pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng giai đoạn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tìm hiểu tình hình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài" Tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập" cho thấy vấn đề số nhà khoa học quan tâm nghiên cứu tiếp cận theo nhiều cách, với nhiều cấp độ khác nhau: - Tác giả Trần Đức Cân(2012) "Hoàn thiện chế tự chủ tài trường đại học cơng lập Việt Nam", Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân Luận án bổ sung hệ thống hóa sở lý luận, làm rõ chất phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính, đưa giải pháp hồn thiện chế tự chủ tài phù hợp với hồn cảnh Việt Nam nhằm tăng khả tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục mà cụ thể trường đại học công lập Việt Nam - Tác giả Đinh Thị Hải Hậu (2008) "Tự chủ tài đơn vị nghiệp du lịch công lập", luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội, luận văn tiến hành đánh giá phân tích thực trạng thực tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực du lịch, từ đề xuất giải pháp cụ thể sách, chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực du lịch - Tạp chí tài chính, năm 2017, tác giả Nguyễn Quyết đưa số vấn đề triển khai chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Tình hình nghiên cứu cho thấy cơng trình khoa học, đề tài nghiên cứu qua giai đoạn chừng mực định góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng hoàn thiện pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu đổi phát triển Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn làm rõ hệ thống hóa sở lý luận, phân tích thực trạng vận dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tự chủ tài nguyên tắc, quy định pháp luật liên quan đến việc tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập vấn đề thiết giai đoạn mà triển khai thực tự chủ, xếp lại đơn vị nghiệp công lập Nghiên cứu thực trạng qui định pháp luật tự chủ tài đề giải pháp nhằm tăng quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp công lập nhằm tạo động lực phát huy chủ động, sáng tạo hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày tốt để phù hợp với xu phát triển Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung làm rõ yếu tố góp phần tạo nên tính tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập, tiêu chí đánh giá, ảnh hưởng quy định pháp luật tới việc hình thành sử dụng nguồn thu, trách nhiệm giải trình đơn vị sư nghiệp cơng lập Việc tự chủ tài liên quan đến nhiều loại hình đơn vị nghiệp cơng lập, luận văn nghiên cứu cụ thể vấn đề liên quan đến việc tự chủ tài - Cơ sở vật chất đơn vị nghiệp cơng lập đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn nguồn kinh phí ngân sách hạn hẹp, bên cạnh kinh phí tiết kiệm từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp đơn vị không lớn nên việc đầu tư tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cịn hạn chế (trừ số bệnh viện có số thu lớn), làm giảm khả mở rộng hoạt động dịch vụ đơn vị Cơ chế khả liên kết, huy động vốn để phát triển dịch vụ nghiệp chưa thuận lợi - Một số tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật như: Định mức giảng, định mức biên chế theo lĩnh vực nghiệp, ngành nghề, định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực kinh tế…chậm điều chỉnh, sửa đổi làm hạn chế phần đến việc thực chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Tiểu kết Chương Với thực tiễn áp dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập thành phố Đà Nẵng phân tích trên, bên cạnh thuận lợi có cịn nhiều hạn chế khó khăn đặc biệt hệ thống văn pháp luật quan trung ương ban hành ràng buộc chậm đổi qui định cấu tổ chức, chế quản lý, cấu thu – chi, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật nên làm ảnh hưởng đến việc thực tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Điều địi hỏi cần phải có định hướng giải pháp đồng bộ, linh hoạt để hoàn thiện pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 62 CHƯƠNG NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 3.1 Những định hướng hồn thiện pháp luật tự chủ tài Thứ nhất, cần trọng đến việc thay đổi quy định pháp luật theo hướng khuyến khích đẩy mạnh xã hội hố dịch vụ nghiệp cơng đơn vị nghiệp công lập Việc cấp phát ngân sách nhà nước dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo theo hướng minh bạch, bình đẳng đơn vị Chú trọng đến hiệu việc sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản cơng Kiên xếp tổ chức lại mạng lưới đơn vị nghiệp công theo hướng nhà nước giữ lại đơn vị nghiệp công cung cấp dịch vụ công mà khu vực kinh tế nhà nước chưa làm mang tính thiết yếu Tiến tới đẩy mạnh việc chuyển đổi mơ hình hoạt động đơn vị nghiệp mà nhà nước thấy không cần phải sở hữu, kêu gọi tổ chức cá nhân có nhu cầu tham gia vào để cấu lại loại hình đơn vị Trường hợp Nhà nước cần cung cấp dịch vụ thực chế đấu thầu, đặt hàng đơn vị nguyên tắc tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ, bình đẳng với đơn vị cung cấp dịch vụ khác Thứ hai, bổ sung xây dựng chế, sách đầu tư ngân sách nhà nước đơn vị nghiệp công lập: Nhà nước chủ động thay đổi cách thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cung cấp dịch vụ nghiệp công, bước chuyển từ giao dự toán khoán chi hoạt động thường xuyên trước đây, sang đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công 63 Cần sớm xây dựng ban hành danh mục hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật kèm theo tiêu chuẩn chất lượng loại hình dịch vụ cơng lĩnh vực nghiệp như: Y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ…để đơn vị nghiệp thuộc lĩnh vực có để xây dựng định mức cho dịch vụ nghiệp Có lộ trình thay đổi phương thức cấp phát kinh phí từ ngân sách cho đơn vị nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng yếu thế, đối tượng sách sử dụng dịch vụ cơng Điều vừa có lợi cho đối tượng thụ hưởng, vừa khuyến khích đơn vị chủ động việc nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ Có phương thức điều chuyển hợp lý cấp phát ngân sách cho đơn vị nghiệp công vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đầu tư sở vật chất qua khơng ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để cung ứng dịch vụ công tốt đảm bảo thành phần xã hội khơng phân biệt khoảng cách thụ hưởng chất lượng dịch vụ cách bình đẳng Thứ ba, đổi chế quản lý tài cơng đơn vị nghiệp công lập, tăng cường phân cấp thực trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp công lập Các đơn vị phải chịu trách nhiệm giải trình việc thực tự chủ có chế giám sát, kiểm tra đơn vị tự chủ bảo đảm thực nhiệm vụ giao Đổi phương thức giao dự tốn kinh phí đơn vị cung cấp dịch vụ công bản, phục vụ đối tượng sách theo hướng Nhà nước đặt hang cho đơn vị nghiệp công thông qua phương thức đặt hàng đấu thầu đơn vị nghiệp công lĩnh vực cạnh tranh bình đẳng để từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng Nhà nước cần xây dựng ban hành chế kiểm định chất lượng dịch 64 vụ công lĩnh vực mà đơn vị nghiệp công cung cấp Tăng quyền tự chủ, quyền tự định kết tài sở đảm bảo tính hiệu phát huy tối đa chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ Cách làm thay đổi phương thức quản trị nội sở cung cấp dịch vụ công Các đơn vị phải tiếp cận dần với phương thức quản trị đại, tiên tiến doanh nghiệp, phải nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người sử dụng tăng nguồn thu cho đơn vị, phải cạnh tranh bình đẳng chất lượng dịch vụ mức thu phí Điều mang lại lợi ích cho người xã hội sử dụng dịch vụ Đồng thời cần phải ban hành quy định pháp luật để thực việc cung cấp thơng tin đầy đủ tạo tính minh bạch hoạt động liên doanh, liên kết để thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị nghiệp cơng lập Hồn thiện quy định thu hút đầu tư từ thành phần kinh tế xã hội để đa dạng hố loại nâng cao chất lượng dịch vụ công nguyên tắc đảm bảo hài hồ lợi ích bên Thứ tư, phải đảm bảo thống mục đích việc giao quyền tự chủ tăng cường trách nhiệm nâng cao tính tích cực, chủ động, động, sáng tạo đơn vị Đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đầu tư cho hoạt động nghiệp Ở cần làm rõ chức thiết chế có cấu tổ chức quy định nhà nước chế quản lý điều hành, trách nhiệm phối kết hợp đơn vị nghiệp công lĩnh vực giáo dục Mặt khác, nâng cao hiệu hoạt động, thúc đẩy việc sử dụng kinh phí nghiệp cách tiết kiệm, đẩy nhanh tiến trình xã hội hoá hoạt động nghiệp Bên cạnh trọng nâng cao chất lượng dịch vụ cơng, đa dạng hố hình thức cung cấp, nguồn lực thực hoạt động nghiệp Các quy định pháp luật phải linh hoạt, mềm dẻo khuyến khích đơn vị tổ chức, xếp máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, 65 thực cải cách hành q trình hoạt động đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp, tăng phúc lợi cho đơn vị tăng thu nhập cho người lao động Thứ năm, quy định pháp luật phải đảm bảo thống nguyên tắc quyền tự chủ tài gắn liền với tự trách nhiệm đơn vị, công khai, dân chủ, quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực Nhà nước giao khai thác, hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao đặt hàng gắn với chất lượng cao nhằm bảo đảm phát triển đơn vị Thứ sáu, quy đinh pháp luật quyền tự chủ tài đơn vị nghiệp công lâp phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, viên chức người lao động đơn vị Đơn vị thực chế tự chủ tài quyền chủ động việc xếp lại tổ chức, phân công lại lao động để thực tinh giản biên chế có quyền chủ động nguồn thu để lại, định việc phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm Trong điều kiện đó, cần đảm bảo quyền lợi cán bộ, viên chức người lao động đơn vị theo quy định pháp luật theo thoả thuận hợp đồng lao động kí kết với người lao động, tránh tình trạng mục tiêu tinh giản biên chế để tăng thu nhập mà ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động Thứ bảy, quy định pháp luật ban hành phải tạo chế thơng thống cho lĩnh vực dịch vụ nghiệp có khả xã hội hố cao để tăng cường tính tự chủ, tăng cường liên kết, liên doanh, huy động vốn, hạch toán kinh tế đầy đủ chi phí cần thiết Quy định cụ thể cách thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cung cấp dịch vụ nghiệp công từ giao dự toán sang đặt hàng, đấu thầu sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng Thứ tám, ban hành qui định pháp luật qui định cụ thể sách đối 66 với lĩnh vực hoạt động nghiệp đảm bảo nguyên tắc ngân sách Nhà nước hỗ trợ, đảm bảo ngân sách hoạt động nghiệp lĩnh vực, địa bàn khó khăn để đảm bảo dịch vụ cơng ích, phúc lợi xã hội thiết yếu khả tiếp cận dịch vụ dịch vụ người nghèo nhóm yếu xã hội 3.2 Những giải pháp hoàn thiện pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập Thứ nhất, cần sớm ban hành văn quy phạm pháp luật lĩnh vực nghiệp cụ thể để xác định rõ danh mục dịch vụ nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước dịch vụ nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước Theo đó, cần thống nhận định dịch vụ nghiệp công sử dụng NSNN dịch vụ công tiếp tục ngân sách nhà nước hỗ trợ Danh mục cần có phạm vi áp dụng thống ngành, lĩnh vực khoảng thời gian định Việc xây dựng, hoàn thiện ban hành qui định danh mục dịch vụ SNC sử dụng ngân sách nhà nước cần phải rà soát theo nguyên tắc bước xoá bỏ bao cấp NSNN qua giá dịch vụ nghiệp cơng theo đưa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu, sản phẩm, dịch vụ công Nhà nước cần phải có sách hỗ trợ khoảng thời gian định, đặc biệt cần phải có sách hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn Đối với dịch vụ mang tính đặc thù số ngành, lĩnh vực thực theo chế đặt hàng đấu thầu để tạo điều kiện cho sở ngồi cơng lập tham gia Các dịch vụ cơng khơng sử dụng kinh phí nhà nước, quy định xác định giá dịch vụ loại hình theo chế thị trường, đơn vị toàn quyền định khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích luỹ, đẩy mạnh thực theo chế xã hội hóa, huy động tham gia cung ứng 67 thành phần kinh tế khác Thứ hai, lâu dài cần nghiên cứu qui định thay việc ban hành dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước sang danh mục đối tượng hưởng hỗ trợ nhà nước sử dụng dịch vụ cơng Theo thay đổi cách hỗ trợ nhà nước thông qua sản phẩm dịch vụ công sang hỗ trợ cho đối tượng sử dụng dịch vụ cơng Với cách kinh phí NSNN tới trực tiếp đối tượng cần hỗ trợ, đối tượng sử dụng kinh phí hỗ trợ để mua dịch vụ công từ nhà cung cấp Các đơn vị nghiệp công lập phải canh tranh để cung cấp dịch vụ Thứ ba, hoàn thiện quy định pháp luật sách khuyến khích xã hội hố bảo đảm ưu đãi đất đai, thuế, phí, tín dụng…để tạo điều kiện hỗ trợ cho thành phần kinh tế ngồi cơng lập tham gia đầu tư để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nghiệp công, lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, khoa học công nghệ Thứ tư, tiếp tục triển khai chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP theo hướng kiên bắt buộc thực chuyển đổi tất đơn vị nghiệp cơng lập Theo chuyển sang chế tự đảm bảo hồn tồn tài nhóm đơn vị nghiệp công lập cung cấp dịch vụ nghiệp cơng có khả xã hội hố cao sở Nhà nước thực lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn Đẩy mạnh việc chuyển đổi đơn vị SNCL sang mô hình tự chủ hồn tồn chi đầu tư, chi thường xuyên, thực quản lý, kế toán theo mơ hình doanh nghiệp Các đơn vị bảo đảm chi đầu tư chi thường xuyên toàn quyền định nhân sự, kết hoạt động Các đơn vị Nhà nước giao vốn tài sản để thực cung cấp dịch vụ SNC, sở bước tính đủ chi phí đầu vào (kể khấu hao) để xác định giá dịch vụ Đối với đơn vị SNCL sau đánh giá có đủ 68 điều kiện sang cơng ty cổ phần kiên chuyển đổi Đẩy mạnh việc thực chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sở y tế, tổ chức khoa học cơng nghệ địa bàn có khả xã hội hóa cao Ban hành qui định khuyến khích xã hội hố tiết học tăng cường cáp trung học phổ thông, trung học sở, mơn học ngồi chương trình khung, buổi học thứ hai cấp tiểu học dịch vụ khác theo danh mục nghiệp giáo dục không sử dụng ngân sách Kiên không giao bổ sung tiêu biên chế, ngân sách, chi đầu tư để phục vụ tiết học tăng cường, mơn học ngồi chương trình khung dịch vụ theo danh mục nghiệp giáo dục không sử dụng ngân sách Các sở giáo dục liên doanh, liên kết thu giá dịch vụ để tự đảm bảo sở vật chất, chi trả thù lao cho người lao động thực dịch vụ Cần có chế sách ưu đãi để đơn vị nghiệp công lĩnh vực khoa học – cơng nghệ có điều kiện thuận lợi để kết hợp kết nghiên cứu với thúc đẩy trình thương mại kèm Cần xác định việc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP hội để tái cấu, xếp thay đổi phương thức hỗ trợ NSNN, chuyển từ hỗ trợ bình quân sang gắn với yêu cầu kết sử dụng NSNN Thứ năm, ban hành qui định hướng dẫn thực việc chuyển đổi từ phí sang thực giá dịch vụ nghiệp công theo hướng Nhà nước qui định khung giá dịch vụ, bước tính đủ chi phí loại dịch vụ bản, thiết yếu phải đồng thời với việc chuyển đổi chế cấp phát kinh phí sang đặt hàng, đấu thầu có sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng sách Thứ sáu, cần ban hành qui định nhằm nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản cơng đơn vị, ban hành qui định quản lý tài chính, tài sản 69 cơng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm phận, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu Hồn thiện chế độ kế tốn, thực chế độ kiểm tốn, bảo đảm cơng khai, minh bạch hoạt động tài đơn vị SNCL Thứ bảy, ban hành qui định pháp luật để xây dựng chế giám sát minh bạch, hiệu vấn đề thu – chi đơn vị nghiệp công lập từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán tốn qua để có đánh giá tình hình thực tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập Thứ tám, cần ban hành văn pháp luật để phân định rõ hoạt động thực nhiệm vụ trị, hoạt động nghiệp Nhà nước giao với hoạt động kinh danh dịch vụ đơn vị SNCL Thứ chín, ban hành qui định đổi chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài Đối với đơn vị tự chủ tài trả lương theo kết hoạt động Đối với đơn vị tự bảo đảm phần chi thường xuyên thực trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ khoản phụ cấp theo quy định hành, phần tăng thu, tiết kiệm trích lập quỹ bổ sung thu nhập phát triển hoạt động nghiệp Thứ mười, cần ban hành quy định để làm xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ thiết chế cấu tổ chức đơn vị nghiệp công lập Những quy định phải tạo hỗ trợ cần thiết công tác quản lý, điều hành đơn vị tránh chồng chéo chức gây lãng phí nguồn lực, khó tạo thống định đạo, điều hành Thứ mười một, xây dựng ban hành qui định pháp luật định 70 mức kinh tế - kỹ thuật loại hình dịch vụ SNC, tiêu chí phân loại đơn vị SNCL, tiêu chí đánh giá kết thực nhiệm vụ chất lượng dịch vụ đơn vị theo ngành, lĩnh thực, hệ thống tiêu chuẩn chức danh người làm việc đơn vị SNCL, quy định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu quản lý, điều hành đơn vị SNCL quy định chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu việc thực thẩm quyền Thứ mười hai, hoàn thiện quy định toán khoản chi kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập Việc xây dựng qui chế chi tiêu nội nội dung chủ yếu thực quyền tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Quy chế chi tiêu nội cở pháp lý để kho bạc nhà nước thực việc kiểm soát chi toán khoản chi cho đơn vị, đồng thời để thủ trưởng đơn vị thực quản lý, điều hành khoản kinh phí Theo quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP để đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhà nước, chế độ, định mức, tiêu chuẩn thay đổi đơn vị có phải xây dựng lại qui chế hay bổ sung thêm Nếu khơng thực điều kho bạc nhà nước dựa vào đâu để kiểm soát chi Những vấn đề chưa làm rõ qui định pháp luật hành Do vậy, cần có qui định cụ thể vấn đề này, đặc biệt phải xác định rõ giá trị pháp lý qui chế chi tiêu nội mối quan hệ qui chế chi tiêu nội đơn vị nghiệp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước hoạt động đơn vị nghiệp Thứ mười ba, pháp luật cần có qui định nhằm hồn thiện cơng tác cán đơn vị nghiệp công Để thực việc giao quyền tự chủ đảm bảo quyền thực phát huy hiệu cơng tác cán bộ, đặc biệt người đứng đầu đơn vị đóng vai 71 trò then chốt quan trọng Có thể nói việc tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập yếu tốt người đứng đầu định, điều có nghĩa người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn thành công hay thất bại hoạt động đơn vị Do vậy, cần cụ thể hoá đưa vào nếp việc thực qui chế, tuyển chọn, đề bạt để tìm thực phù hợp Thực tế thời gian qua, số địa phương thí điểm thuê người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập nhiên chưa có qui định cụ thể nên chưa triển khai nhân rộng Như vậy, qui định pháp luật công tác cán đơn vị nghiệp công tạo sở pháp lý cho việc nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lý người đứng đầu để từ có điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp mình, đáp ứng ngày tốt yêu cầu xã hôi Thứ mười bốn, thay đổi khuôn khổ pháp lý để thực việc tự chủ tài quy định lĩnh vực nghiệp cho phù hợp với điều kiện Hiện đơn vị nghiệp lĩnh vực giáo dục, việc tự chủ tài lồng ghép nhiều văn pháp lý, từ Luật tới nghị định, thông tư hướng dẫn …Tuy nhiên, chưa có văn hướng dẫn cụ thể quan quản lý, nhà nước nên trình thực số đơn vị lúng túng quyền định quyền không tự định Do đó, thời gian tới cần sửa đổi quy định hành xây dựng bổ sung quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý để thực Theo đó, cần xây dựng lộ trình tính đủ chi phí đào tạo học phí, chuyển chế nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo dự toán ổn định năm sang thực chế Nhà nước đặt hàng đào tạo Thay đổi qui định tỷ lệ giữ lại từ nguồn thu học phí sở đào tạo giáo dục công lập để tạo nguồn cải cách tiền lương cao, tỷ lệ 72 40% số thu, điều làm ảnh hưởng đến việc tự chủ tài đơn vị Nên có quy định thơng thống tỷ lệ giữ lại, áp dụng nhiều mức tỷ lệ loại trường khác Quyền tự chủ tài sử dụng nguồn kinh phí bị vướng quy định xây dựng, đầu tư, liên doanh, liên kết Chẳng hạn, muốn mua sắm, sửa chữa sở vật chất, khơng dùng ngân sách nhà nước sở giáo dục công lập, sở vật chất trường tài sản cơng chịu quản lý quan cấp điều chỉnh Luật như: luật đầu tư công, luật xây dựng, luật đấu thầu, luật tài sản cơng Thứ mười lăm, hồn thiện văn pháp luật quy định chế tự chủ đơn vị SNCL thuộc ngành, lĩnh vực sở mức độ tự chủ tài theo hướng tăng cường phân cấp tăng tính chủ động cho đơn vị SNCL Tiểu kết Chương Trên sở hệ thống pháp luật hành tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập thực tiễn áp dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công thành phố Đà Nẵng Từ sở đó, luận văn trình bày hệ thống nhóm định hướng giải pháp để hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập Qua hỗ trợ cho đơn vị nghiệp công lập vận dụng phù hợp từ tăng khả tự chủ tài đơn vị 73 KẾT LUẬN Tài đơn vị nghiệp công lập liên quan đến chủ thể Nhà nước, đơn vị nghiệp công lập người lao động đơn vị nghiệp công lập Việc tự chủ tài nguyên tắc, quy định pháp luật liên quan đến việc tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập vấn đề thiết giai đoạn nay, mà thực chủ trương, sách Đảng nhà nước xếp nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập theo Nghị 19, Hội Nghị trung ương khóa XII Đảng Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật tự chủ tài chính, việc vận dụng pháp luật tự chủ tài các đơn vị nghiệp công lập từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Luận văn phân tích thực trạng đưa giải pháp hoàn thiện qui định pháp luật chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập qua tháo gỡ vướng mắc, tăng cường tính trách nhiệm góp phần thúc đẩy đơn vị nghiệp công lập vươn lên, tăng cường khả tự chủ tài mức cao hơn, thúc đẩy khu vực nghiệp công lập phát triển nhanh, mạnh bền vững, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 Chính phủ quy định chế độ tài áp dụng đơn vị nghiệp cơng lập có thu; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu sử dụng học phí sở giáo dục quốc dân; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 ban hành kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; Nguyễn Trường Giang (2016) “Triển khai chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập theo qui định mới”,,(20/12/2016) Nguyễn Trường Giang (2018) “Đổi chế tài đơn vị nghiệp công theo tinh thần Nghị Trung ương khố XII”, ,(18/02/2018) Nguyễn Thị Thanh Hồi (2017) “Một số vấn đề chuyển đổi chế quản lý tài theo hướng tự chủ đơn vị nghiệp công lập”,,(17/05/2017) 10 Nguyễn Xuân Thắng (2016), “Cải cách chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc”, ,(20/12/2016) 11 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng(2018), Quyết định số 1562/QĐUBND đề án xếp, đổi tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021, ban hành ngày 17/4/2018, Đà Nẵng 12 Trần Đức Cân(2012), Hoàn thiện chế tự chủ tài trường đại học cơng lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH HIỆN NAY VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Thực trạng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp. .. phố Đà Nẵng 50 2.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 55 2.4 Đánh giá chung tự chủ tài vận dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập địa bàn thành phố. .. tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập, sở để vận dụng đánh giá thực trạng pháp luật tự chủ tài nước ta thực tiễn áp dụng pháp luật tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập thành phố Đà Nẵng 31 CHƯƠNG THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tại thành phố đà nẵng , Tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tại thành phố đà nẵng