hực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố lạng sơn

82 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM ĐỨC HUÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM ĐỨC HUÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Ngành: Chính sách công Mã số: 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC TOÀN HÀ NỘI, 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề xây dựng, đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nhiệm vụ xuyên suốt trình lãnh đạo cách mạng Đảng, đặc biệt từ năm 1986 đến Qua giai đoạn phát triển, công tác trở nên cần thiết cấp bách thực tế nay, công tác đặt tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Sắp xếp máy đồng thời cơng tác đổi hệ thống trị cho đồng với đổi lĩnh vực kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiến trình hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ Sắp xếp tổ chức máy q trình tùy tiện, vơ ngun tắc mà phải bao hàm thực nghiêm túc, có hiệu nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế hệ thống trị, phát huy vai trị quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Bên cạnh đó, việc bảo đảm tính chất mới, tính tổng thể, đồng bộ, liên thơng, kết hợp hài hồ kế thừa, ổn định với phát triển; đổi máy tổ chức với đổi phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ Nhà nước, thị trường xã hội, vấn đề thực nóng bỏng đặt hệ thống trị địi hỏi phải có biện pháp hữu hiệu để giải nhằm đạt mục tiêu phát triển Trong năm qua, Đảng Nhà nước có chủ trương, sách hiệu việc tinh giản biên chế, xếp lại tổ chức máy nhằm hồn thiện mơ hình tổ chức phù hợp với yên cầu, điều kiện cụ thể qua giai đoạn phát triển đất nước Có thể nói, với sách đắn đó, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã hội đổi mới; mối quan hệ đơn vị hệ thống trị phân định điều chỉnh hợp lý hơn; chức nhiệm vụ rõ ràng hơn, có tính liên đới tính trách nhiệm cao để bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác xếp tổ chức máy hệ thống trị cịn nhiều bất cập Hệ thống cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nguyên nhân dẫn tới hoạt động hiệu quan quản lý nhà nước Bên cạnh đó, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy gây khơng khó khăn việc giải vấn đề thực phát triển đất nước Xuất phát từ việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý dẫn đến tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Nhiều chủ trương, sách xây dựng với mục đích giải triệt để vướng mắc công tác xếp tổ chức máy từ Trung ương tới địa phương, nhiên, trình thực hiện, với đặc thù địa phương yếu tố văn hóa, xã hội, tâm lý, v.v sách chưa thực phát huy hiệu mong muốn Với đơn vị hành trực thuộc tỉnh, thành phố Lạng Sơn có điều kiện tương đối đặc thù so với địa phương khác Là đơn vị hành trung tâm tỉnh biên giới có mối giao thương lớn với Trung Quốc, nhiệm vụ phát triển đặt nặng nề với thành phố Lạng Sơn Để đạt mục tiêu phát triển đòi hỏi thành phố phải xây dựng hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển Trong năm gần đây, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách tinh giản biên chế, xếp tổ chức máy với mục tiêu xây dựng máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị số 10-NQ/TW, ngày 09/2/2007 “Đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội”, Kết luận số 64KL/TW, ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở; Nghị số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 Bộ trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 Chính phủ việc tinh giản biên chế quan hành chính, đơn vị nghiệp; Nghị định số 132/2007/NĐCP ngày 8/8/2007 sách tinh giản biên chế; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế Thực đạo Trung ương, Tỉnh, cấp ủy, quyền thành phố ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai thực công tác tinh giản biên chế xếp lại tổ chức máy Tuy nhiên, giống tình trạng địa phương, việc triển khai thực chủ trương, sách chưa đem lại hiệu mong muốn: tinh giản biên chế chưa gắn với xếp tổ chức máy, chưa sàng lọc cán công chức lực yếu, khỏi máy mà chủ yếu vận dụng giải chế độ theo nguyện vọng, chưa mạnh dạn thí điểm xếp tổ chức máy quan hành chính, đội ngũ cán cấp xã, khối thơn cịn lớn hoạt động hiệu máy tổ chức thành phố Lạng Sơn cồng kềnh, hoạt động chưa thật hiệu kỳ vọng Tình trạng chồng chéo chức nhiệm vụ số đơn vị trực thuộc thành phố gây khó khăn định cơng tác điều hành đạo hoạt động địa phương Bên cạnh đó, tư bao cấp hoạt động máy quyền khơng khơng giúp cho vấn đề tinh giản biên chế thực trơn tru mà ngược lại, tình trạng cơng chức, viên chức khơng đảm đương vị trí nhiệm vụ ngày gia tăng Những điều đặt đòi hỏi phải có phân tích, đánh giá đề xuất hệ thống giải pháp đồng để hoàn thiện thúc đẩy mạnh mẽ sách tinh giản biên chế, xếp máy tổ chức hoạt động thật có hiệu thành phố Lạng Sơn Với nhận thức vậy, lựa chọn chủ đề “Thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng với hi vọng đóng góp phần nghiên cứu vào q trình thực sách xếp tổ chức máy cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương nói riêng, đất nước nói chung giai đoạn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trước có Nghị số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, lãnh đạo Đảng, việc đổi mới, xếp, tinh gọn tổ chức máy hệ thống trị nhìn nhận q trình liên tục từ năm 1986 đến nay, đề văn kiện Đại hội nghị nhiều Hội nghị Trung ương, như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta rõ: “Việc đổi hệ thống trị thiết phải sở nghiên cứu chuẩn bị nghiêm túc, khơng cho phép gây ổn định trị dẫn đến rối loạn Nhưng khơng mà tiến hành chậm trễ đổi hệ thống trị, tổ chức máy bộ; mối quan hệ đảng, Nhà nước nhân dân, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thực dân chủ” Văn kiện Hội nghị Trung ương 8, khóa VII xác định cải cách hành nhiệm vụ trọng tâm việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước Hội nghị Trung ương (khóa VIII) ban hành Nghị số 13-NQ/TW, ngày 16/8/1999 “Một số vấn đề tổ chức, máy hệ thống trị tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước”; Hội nghị Trung ương (khóa IX) ban hành Nghị số 17-NQ/TW, ngày 18/3/2002 “Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã phường, thị trấn”; Hội nghị Trung ương (khóa X) ban hành Nghị số 10-NQ/TW, ngày 09/2/2007 “Đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội” gần Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành trung ương đảng khoá XI số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở; Nghị số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 Bộ trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bên cạnh Chính phủ ban hành nhiều sách liên quan đến đổi xếp tổ chức máy như: Nghị số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 Chính phủ việc tinh giản biên chế quan hành chính, đơn vị nghiệp; Nghị số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 sửa đổi, bổ sung Nghị số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 Chính phủ việc tinh giản biên chế quan hành chính, đơn vị nghiệp; Nghị định số 132/2007/NĐCP ngày 8/8/2007 sách tinh giản biên chế; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế, v.v Các văn nêu trên, nhìn chung thể rõ chủ trương, mục tiêu, giải pháp thực việc tinh giản biên chế, xếp tổ chức máy là: Đổi mới, xếp tổ chức máy từ trung ương đến sở nhằm xây dựng máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất trị, đạo đức, trình độ, lực chun mơn nghiệp vụ ngày cao, đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị có tiền lương, thu nhập bảo đảm sống Việc hoàn thiện hệ thống trị theo hướng đổi cần phải thực liệt Các nghị quyết, kết luận Đảng, nghị định Chính phủ đưa nhóm giải pháp cụ thể cho hệ thống trị, từ hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống tổ chức Nhà nước; quyền địa phương; MTTQ đồn thể Có thể nói, chủ trương, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước nêu sở lý luận để sâu vào nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề có liên quan Trong viết Đổi tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu yêu cầu từ thực tiễn, tác giả Xuân Phong đăng tạp chí Xây dựng Đảng, số 6-2017 hạn chế, bất cập: Tổ chức máy cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tổ chức, số lượng công việc không Nếu xét theo khối đảng, Nhà nước, MTTQ tổ chức trị - xã hội thấy tổ chức máy cồng kềnh, nhiều đầu mối Nếu xét mối quan hệ công tác khối thấy chồng chéo, trùng lắp nhiều tổ chức có đối tượng chức năng, nhiệm vụ tương đồng; nhiều tổ chức làm việc Cơ cấu cán bất hợp lý, nhiều phịng ban có lãnh đạo, khơng có nhân viên Một số quan q nhiều việc (ban tổ chức tỉnh ủy), có số quan nhiệm vụ ban nội chính, ban dân vận, nhiều quan, đơn vị chồng chéo, tương đồng chức năng, nhiệm vụ (tổ chức với nội vụ; nội với tra, kiểm tra ) Trao đổi thực tiễn thực sở, tác giả Minh Anh viết Từ kết bước đầu thí điểm mơ hình, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 9-2017 nhận định: Sự chồng chéo, “lấn sân” nhiều tổ chức trị- xã hội cản trở nhiều hiệu hoạt động tổ chức, đồng thời nguyên nhân gây khó tinh giản biên chế Sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức máy Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội bước ngoặt thực cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu Đó mục đích việc đổi tổ chức hoạt động quan Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội Tác giả Hà Thanh viết Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đăng Tạp chí Cộng sản số 133 (1-2018) khẳng định: Thực nghị quyết, kết luận Trung ương, tổ chức máy hệ thống trị bước xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, điều chỉnh hợp lý hơn, song hạn chế, yếu Vì vậy, tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị phải đặt tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tinh giản biên chế, cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thơng, kết hợp hài hịa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển Bàn vấn đề tinh giản biên chế, xếp máy tổ chức trọng hệ thống trị, tác giả Quang Lê viết Tinh giản biên chế yêu cầu dứt khoát Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ ngày 29/01/2018 nhận định dư luận xã hội quan chức nói nhiều đến việc tinh giản biên chế thực tế lại diễn tình trạng ngược lại: biên chế tăng lên Nguyên nhân, theo tác giả vấn đề việc giải tinh giản biên chế chủ yếu theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể trách nhiệm người đứng đầu vào kết đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức [13] TS Nguyễn Thị Thanh Thủy viết Tinh giản biên chế máy hành nhà nước - vấn đề giải pháp đăng Tạp chí Tổ chức Nhà nước, ngày 10/5/2017 cho mục đích tinh giản biên chế không đơn giảm học số lượng nhân (thay đổi lượng) mà thế, cách thức để quan nhà nước tinh lọc lại nhân (thay đổi chất) nhằm làm cho hoạt động quan nhà nước có hiệu hơn, đáp ứng tốt nhu cầu người dân điều kiện ngân sách nhà nước cịn hạn hẹp Tuy nhiên, q trình thực tinh giản biên chế nước ta năm qua không đạt mục tiêu mong muốn Vì thế, cần phải tiếp tục thực tinh giản biên chế với cách thức khác với giải pháp khắc phục hạn chế việc thực tinh giản biên chế thời gian qua [23] Chỉ rõ thực trạng vấn đề thực thi sách tinh giản biên chế nước ta nay, tác giả Văn Tất Thu cơng trình Thực trạng, nguyên nhân tăng biên chế giải pháp tinh giản biên chế đăng tải Tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 29/02/2016 cho nguyên nhân chủ yếu sách chưa rõ ràng [22] Việc sát nhập chia tách đơn vị hành cấp sở cịn tùy tiện, chưa có lộ trình cụ thể Tác giả nhận định chủ trương cải cách, xếp, hoàn thiện tinh gọn máy để tinh giản biên chế, giảm số lượng CBCC, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy Cơ sở khoa học thực tiễn để xác định tổ chức máy, biên chế phù hợp với quan chưa làm rõ Xã hội hóa dịch vụ cơng cịn chậm, chưa có đầu mối thống quản lý biên chế cho hệ thống trị Việc chuyển cán cấp xã thành công chức diện rộng Tác giả Lê Vĩnh Tân cơng trình nghiên cứu Tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII Tạp chí Cộng sản ngày 10/06/2018 nhận định tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xun góp phần cải cách sách tiền lương Trong diễn đàn “ Về đổi mới, xếp, tinh gọn tổ chức máy hệ thống trị tỉnh phía bắc” tạp chí Xây dựng Đảng số ngày 12/11/2018, Tác giả Vũ Ngọc Dũng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương 10 Đồng thời, Nhà nước chậm thể chế hóa chủ trương Đảng dân chủ thành pháp luật, thành quy chế, nên chủ trương Đảng vào sống chậm làm ảnh hưởng đến phát triển đất nước Chưa có hướng dẫn cụ thể khốn kinh phí hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội xã phường, khối thôn Việc ban hành Quyết định UBND cấp huyện quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng HĐND UBND cấp huyện sau sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND UBND gặp khó khăn nay, Văn phịng HĐND UBND cấp huyện chưa có hướng dẫn ngành dọc cấp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức, phịng Y tế có Quyết định UBND cấp huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Do vậy, Văn phòng HĐND UBND cấp huyện thực song song chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng thời việc ban hành định bãi bỏ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng Y tế thành phố gặp khó khăn định phải vào văn quy phạm pháp luật Các đồng chí Chánh Văn phịng, Phó Chánh Văn phòng HĐND UBND thành phố khơng có chun mơn lĩnh vực y tế, gặp khó khăn tham mưu thực số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước y tế (như việc làm trưởng đoàn kiểm tra hành nghề y dược ngồi cơng lập, 68 kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thẩm định sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sở đủ kiện kiện tiêm chủng ) 2.3.4 Những học Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức địa bàn thành phố vai trị, ý nghĩa nội dung sách xếp tổ chức máy hệ thống trị Đặc biệt, người đứng đầu quan, đơn vị có vai trị định đến chất lượng, hiệu việc xếp máy Hai là, phải xác định xếp tổ chức máy nhiệm vụ quan trọng Việc xếp thực theo nguyên tắc cán Thường trực Thành ủy hợp Tỉnh ủy xếp bố trí; cán Ban Thường vụ Thành ủy đến sở ngành Thành ủy xếp, bố trí theo hướng trưởng giữ nguyên, xuống làm phó điều động sang nhận nhiệm vụ khác Ba là, phải làm tốt công tác tư tưởng sở cách làm chủ động, công khai, dân chủ Một tư tưởng thông suốt, việc thực cơng khai, dân chủ, cán có tâm tư vượt lên sách thành phố thực có hiệu Tiểu kết chương Qua phân tích thực trạng thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn cho thấy cấp ủy đảng, quyền, quan đơn vị cụ thể hóa, thể chế văn tỉnh, thành phố theo chủ trương, nghị Trung ương Đảng, sách pháp luật Nhà nước sách xếp tổ chức máy hệ thống trị, Thành phố tổ chức triển khai thực bước đầu có hiệu chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể việc xếp, tinh gọn tổ chức máy quan khối đảng, quyền thành phố; sáp nhập thôn, khối phố cấu lại đội ngũ 69 cán công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập địa bàn, đảm bảo theo tiến độ, lộ trình, kế hoạch đề Từ phân tích, đánh giá, rút mặt mạnh hạn chế việc thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn, làm sở đưa định hướng giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị Như vậy, xây dựng tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu nhiệm vụ quan trọng nghiệp cách mạng Đảng nói chung thành phố Lạng Sơn nói riêng Đây yêu cầu cấp bách cơng đổi tồn diện, đồng giai đoạn 70 Chương QUAN ĐIỂM VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 3.1 Quan điểm thực 3.1.1 Quan điểm chung Theo quan điểm Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thời gian tới, toàn hệ thống trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu vào liệt, coi việc tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nhiệm vụ bản, quan trọng, cấp bách, đặt tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu Để thực nhiệm vụ đó, cần phải thực nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế hệ thống trị; phát huy đầy đủ, đắn vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thơng; kết hợp hài hồ kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi tích cực, mạnh mẽ, khơng nơn nóng từ cực sang cực khác, không bi quan đương đầu với nhiều khó khăn, phức tạp; gắn đổi máy tổ chức với đổi phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ nhà nước, thị trường xã hội 71 3.1.2 Quan điểm thực sách xếp tổ chức máy trị thành phố Lạng Sơn Đối với thành phố Lạng Sơn, thực nhiệm vụ xếp lại máy cho tinh gọn, hiệu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển địa phương, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước cần thực nhiện cơng việc có tính chất định hướng sau: Thứ nhất, cấp có thẩm quyền định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa tổ chức, quan, đơn vị cấp tổ chức trực thuộc nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm, giảm cấp phó nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Thứ hai, đơn vị rà sốt, thực giảm đầu mối số phịng, ban, MTTQ, đồn thể trị - xã hội tỉnh, quan, đơn vị Thứ ba, thành phố cần rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy định tổ chức máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác quan, đơn vị, tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Thứ tư, xác định rõ cơng việc, nhóm cơng việc, từ xây dựng vị trí việc làm cho quan, đơn vị nhằm xác định biên chế cho phòng, ban, quan, đơn vị đảm bảo thực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Thứ năm, rà sốt trình độ đào tạo, lực công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch xếp, bố trí sử dụng phù hợp với trình độ, lực công chức, viên chức vị trí việc làm quan, đơn vị; khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực; làm sở để quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối trực thuộc giải thể, sáp nhập phòng, ban chun mơn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tăng chức danh kiêm nhiệm theo chủ trương Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI "Một số vấn đề 72 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở" [19]; Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị khóa X tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 2015-2020 [6] Thứ sáu, để đánh giá công chức, viên chức năm theo vị trí việc làm, thực công tác nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tuyển dụng thu hút người có đủ trình độ, lực để bố trí vào vị trí việc làm theo hướng chun mơn cao Thứ bảy, phấn đấu đến năm 2020, giảm tối thiểu 10% tổng biên chế giao 3.2 Hệ thống giải pháp 3.2.1 Giải pháp chung Thứ nhất, thống quản lý tổ chức máy, biên chế toàn hệ thống trị Thực Đảng thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế tồn hệ thống trị, thành phố Ban Thường vụ Thành ủy Theo đó: quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; tổ chức trị, xã hội phải báo cáo Ban Thường vụ trước ban hành quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, tổ chức trị, xã hội; hệ thống tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân; xếp lại cấu tổ chức bên quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Thứ hai, đổi mới, xếp tổ chức máy Cần khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức thực mơ hình tổ chức tổng thể hệ thống trị phù hợp với u cầu xây dựng, hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, cụ thể là: 73 Tập trung rà soát, xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên tổ chức hệ thống trị gắn với tinh giản biên chế, cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thứ ba, quản lý biên chế; tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức, viên chức Rà sốt, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác tổ chức hệ thống trị, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, để tổ chức, người đảm nhiệm nhiều việc, việc tổ chức, người chủ trì chịu trách nhiệm Thực tinh giản biên chế theo mục tiêu đề Quy định quản lý chặt chẽ biên chế tổ chức hệ thống trị sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức xác định vị trí việc làm cách khoa học, sát thực tế Quy định số lượng biên chế tối thiểu thành lập tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa tổ chức phù hợp với đặc điểm cấp, ngành, địa phương; giảm tỷ lệ người phục vụ quan, khối văn phịng Xây dựng, hồn thiện thực chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ bổ nhiệm, đề bạt cán tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực có đức, có tài vào làm việc tổ chức hệ thống trị Thực nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho việc thay kịp thời, không chờ hết thời gian bổ nhiệm kết thúc nhiệm kỳ người lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh, khơng hồn thành nhiệm vụ giao Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm xếp, bố trí lại cấu viên chức theo hướng vị trí chun mơn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ 65% 74 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu đội ngũ Rà soát, xếp, cấu lại tinh giản biên chế chức danh kế toán, y tế học đường trường mầm non, phổ thông chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ đơn vị nghiệp công lập Quy định thực nghiêm số lượng lãnh đạo cấp phó Trong thời gian thực xếp lại, số lượng cấp phó đơn vị nghiệp công lập sáp nhập, hợp cao quy định, có cấp phó nghỉ hưu điều chuyển cơng tác khơng bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, xếp lại số lượng cấp phó thời hạn tối đa năm kể từ ngày sáp nhập, hợp Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm Đổi chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức (bao gồm cán quản lý) Có sách thu hút nhân tài, đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc đơn vị nghiệp công lập Thực đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp viên chức người lao động dôi dư sáp nhập, giải thể chuyển thành đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Cần phải tiếp tục cải cách hành mạnh mẽ, đẩy mạnh xây dựng phủ điện tử, đánh giá để có giải pháp sử dụng hiệu hạ tầng công nghệ góp phần thực tinh gọn máy tinh giản biên chế Nghiên cứu sửa đổi quy định thực việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên tổ chức, quan, đơn vị hệ thống trị Đồng thời, định kỳ, thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cường lãnh đạo, đạo, thực kiểm tra, tra, giám sát việc chấp hành quy định xếp tổ chức máy, tinh giản biên chế hệ thống trị 75 3.2.2 Giải pháp cụ thể thành phố Lạng Sơn việc xếp máy Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cán đảng viên, cấp ủy, quyền, MTTQ đoàn thể từ thành phố đến sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực thực Nghị số 18-NQ/TW [2], Nghị số 19-NQ/TW BCH Trung ương khoá XII gắn với thực Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 BCH Trung ương khóa IX; Nghị số 39-NQ/TW [2], ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo đạo Ban Thường vụ Thành ủy việc tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch ban hành tinh giản biên chế, xếp lại tổ chức máy hoạt động có hiệu lực hiệu theo tinh thần đạo Trung ương Tỉnh Cụ thể: Đối với quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực thí điểm sáp nhập chủ nhiệm UBKT kiêm chánh tra, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch MTTQ cấp Đối với cấp xã, rà soát, xếp xã đảm bảo tiêu chí theo quy định, nơi chưa đảm bảo sáp nhập, hợp đảm bảo mối quan hệ, tập quán vùng miền địa phương Rà soát, xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Thông tư số 09/2017/TTBNV Bộ Nội vụ Đồng thời, tất phường xã thực bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch UBND cấp Xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thơn, tổ trưởng tổ dân phố khơng phải đảng viên Tiếp tục thực giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021 thôn, tổ dân phố không ba người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước 76 Về quản lý biên chế tinh giản biên chế, kiên trì giữ ổn định thực tinh giản biên chế, giảm số lượng CBCCVC đôi với việc cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ Về nguyên tắc, không tăng biên chế toàn tỉnh, trường hợp thành lập tổ chức giao thêm nhiệm vụ cân đối, điều chỉnh tổng số biên chế có thực quy định số lượng cấp phó quan Thống chủ trương dừng tuyển công chức, viên chức gắn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị thực chưa đạt tiêu tinh giản biên chế Ba là, bám sát kế hoạch đề ra, triển khai thực đồng nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước phù hợp, đảm bảo thận trọng, làm đến đâu đến đó, dứt điểm ngành, quan, tránh làm đi, làm lại nhiều lần; liệt, hiệu việc có chủ trương, rõ, đảm bảo có đủ điều kiện Sắp xếp tổ chức máy tinh gọn phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cách phù hợp, không tinh giản máy cách cứng nhắc, máy móc Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ số quan, đơn vị cho phù hợp sau sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị Bốn là, thí điểm thực số mơ hình tổ chức máy kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu quan, tham mưu giúp việc cấp ủy quan chun mơn quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nơi đủ điều kiện Năm là, quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế quan, đơn vị Hồn thành việc xác định vị trí việc làm để bố trí số biên chế hợp lý cho địa phương, quan, đơn vị Xem xét thực trạng biên chế có mặt gắn với xếp lại tổ chức, số người nghỉ theo tinh giản, nghỉ hưu từ đến năm 2021 phải giảm 77 10%, từ quan phải xếp lại nội theo đề án vị trí việc làm, số cịn thiếu đề nghị cho tuyển dụng Quan tâm tạo nguồn cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số; thực tốt sách cán bộ, cơng chức, viên chức q trình xếp, cấu lại tổ chức máy Sáu là, tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc xếp tổ chức máy gắn với tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực có hiệu quả; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân, người đứng đầu không thực thực không quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn máy, tinh giản biên chế 3.3 Một số khuyến nghị thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn 3.3.1 Khuyến nghị với Trung ương Sớm có đánh giá việc thực thí điểm mơ hình sáp nhập quan Đảng quyền cấp huyện để có đạo thống thực chung tồn quốc Sớm có quy định khung Quy chế làm việc cấp ủy cấp để địa phương vận dụng thực làm sở để triển khai thực thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch UBND cấp huyện cấp xã Đối với thành phố trực thuộc tỉnh (loại 3) bố trí 02 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân 02 phó chủ tịch UBND chưa phù hợp, tính chất, nhiệm vụ, khối lượng cơng việc Ủy ban nhân dân đòi hỏi cần nhiều người Do nên xem xét điều chỉnh giảm số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp huyện từ người xuống cịn người để tăng thêm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 78 Việc bố trí biên chế phó chủ tịch UBND cấp xã theo phân loại đơn vị hành phù hợp, nhiên thực tế, có thời điểm đơn vị hành có đơn vị phát sinh nhiều nhiệm vụ lớn, có nhiều dự án phát triển kinh tế, sở hạ tầng địi hỏi phải có thêm người để triển khai thực Mặt khác để có biên chế thực chủ trương luân chuyển, đào tạo cán bộ, đề nghị xem xét, ngồi số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân nay, cần bố trí thêm tỷ lệ định số lượng phó chủ tịch UBND chung cho huyện, thành phố giao quyền chủ động cho cấp ủy cấp huyện ( có báo cáo xin ý kiến tỉnh) linh hoạt bố trí phù hợp với tình hình thực tế địa phương (chẳng hạn thành phố thuộc tỉnh có 10 đơn vị hành xã phường bố trí thêm 01 phó chủ tịch UBND cấp xã) Đề thực tốt đạo Trung ương “cấp ủy cấp thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế tồn hệ thống trị” Đề nghị Trung ương, Tỉnh xem xét, đạo: Xem xét phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức vào quan đảng, đoàn thể huyện (từ nguồn công chức cấp xã viên chức cấp huyện) cho cấp ủy cấp huyện thực để địa phương chủ động việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, bổ nhiệm, ln chuyển cán phịng ban chuyên môn cấp huyện xuống phường xã ngược lại (hiện việc tuyển dụng công chức cấp huyện từ nguồn công chức cấp xã viên chức Tỉnh ủy thực hiện) Khi giao biên chế công chức, viên chức năm cho cấp huyện nên thống mối là: Ban thường vụ Tỉnh ủy giao tổng biên chế khối đảng, quyền cho Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý sử dụng (hiện biên chế khối quyền Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ; biên chế khối đảng, đồn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân 79 bổ) Ban thường vụ huyện ủy bàn bạc thống định phân bổ số lượng cho khối đảng, đồn thể, quyền thực 3.3.2 Khuyến nghị với tỉnh Lạng Sơn Đề nghị xem xét đến đặc thù riêng máy quyền đô thị (đối với thành phố trực thuộc tỉnh) giao biên chế cho Thành uỷ, UBND thành phố tăng đơn vị khác khối lượng công việc nhiều Đề nghị Tỉnh uỷ, đạo UBND tỉnh sớm ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, quản lý công chức, viên chức; hướng dẫn ban hành quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện thực nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế sau sáp nhập; hướng dẫn việc thực nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực y tế Văn phòng HĐND-UBND thành phố Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh có hướng dẫn cụ thể khốn kinh phí hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội xã phường, khối thôn 80 Tiểu kết chương Trên sở phân tích thực trạng việc xếp máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn, tác giả đề xuất giải pháp để tiếp tục thực có hiệu sách xếp tổ chức máy hệ thống trị ngồi nhóm giải pháp chung, tác giả đưa nhóm giải pháp gồm: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cán đảng viên, cấp ủy, quyền, MTTQ đoàn thể từ thành phố đến sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực Nghị số 18-NQ/TW Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo đạo Ban Thường vụ Thành ủy việc tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch ban hành Ba là, bám sát kế hoạch đề ra, triển khai thực đồng nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước phù hợp, đảm bảo thận trọng, làm đến đâu đến đó, dứt điểm ngành, quan, tránh làm đi, làm lại nhiều lần Bốn là, thí điểm thực số mơ hình tổ chức máy Năm là, quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế quan, đơn vị Sáu là, tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc xếp tổ chức máy gắn với tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việc thực nhóm giải pháp sở để nâng cao hiệu việc thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn nói riêng tỉnh Lạng Sơn nói chung 81 KẾT LUẬN Chính sách xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu cơng tác xây dựng Đảng Nó khơng vấn đề mang tính lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn quan trọng với phát triển nước nhà Qua việc nghiên cứu đề tài: “Thực sách xếp tổ chức máy trị thành phố Lạng Sơn” tác giả hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến việc xếp máy hệ thống trị; tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng thực việc xếp máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn, sở ưu điểm, hạn chế nguyên nhân đề giải pháp thực hiệu sách Thực giải pháp tinh gọn tổ chức máy, khắc phục tình trạng trùng lặp, giao thoa chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan, tổ chức hệ thống trị; giảm đáng kể số đầu mối, biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước Kết tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn năm tới Những kết bước đầu đạt sau thực sách tạo động lực quan trọng để tiếp tục triển khai thành công kế hoạch, chương trình đề Bên cạnh nhiệm vụ đề phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thơng, kết hợp hài hịa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài; đòi hỏi vào hệ thống trị với tâm cao, nỗ lực lớn, hành động liệt, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thuận, ủng hộ Nhân dân 82 ... cấu thành chương Chương Những vấn đề chung sách xếp tổ chức máy hệ thống trị Chương Thực trạng thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn Chương Giải pháp tổ chức thực sách xếp tổ. .. xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn 17 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1.1 Chính sách cơng thực sách cơng 1.1.1 Chính sách cơng... sách thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị Thứ hai, nghiên cứu đánh giá thành cơng hạn chế việc thực sách xếp tổ chức máy hệ thống trị thành phố Lạng Sơn 14 Thứ ba, đề xuất số giải pháp tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: hực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố lạng sơn , hực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố lạng sơn