Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại tỉnh nghệ an

87 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ TRỌNG HIỆP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ TRỌNG HIỆP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH NGHỆ AN Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM THỊ THUÝ NGA HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tôi, nội dung số liệu trích dẫn luận văn hồn tồn trung thực Những kết luận văn chưa cơng cơng trình khác Tác giả Hồ Trọng Hiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Khái niệm, đặc điểm giao kết hợp đồng lao động 1.2 Phân loại giao kết hợp đồng lao động 10 1.3 Pháp luật giao kết hợp đồng lao động Việt Nam nay……… 11 1.4 Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật số Quốc Gia……… 33 Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 38 2.1 Giới thiệu khu công nghiệp lực lượng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 38 2.2 Thực tiễn thực pháp luật giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 45 2.3 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc thực pháp luật giao kết hợp đồng lao động khu công nghiệp tỉnh Nghệ An…………54 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 57 3.1 Định hướng hoàn thiện tổ chức thực giao kết hợp đồng lao động khu công nghiệp Nghệ An giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Nghệ An… 57 3.2 Giải pháp tổ chức thực pháp luật giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An…….…63 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BLĐ –TBXH : Bộ Lao động – Thương binh xã hội BLLĐ : Bộ luật lao động BXD : Bộ xây dựng ĐT : Đầu tư HĐBT : Hội đồng trưởng HĐLĐ : Hợp đồng lao động KCN : Khu công nghiệp NĐ-CP : Nghị định – phủ NLĐ :Người lao động NQ : Nghị NSDLĐ : Người sử dụng lao động QĐ : Quyết định TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TT : Thông tư TTg : Thủ tướng TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số lượng lao động doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013- 2018 (Đơn vị: Người) 44 Bảng 2.2: Bảng phân bố nguồn nhân lực theo giới tính KCN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2018 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lao động tiêu dùng sức lao động thực, hoạt động có mục đích, có ý người nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội Khi xã hội đạt đến mức độ phát triển định phân hóa, phân cơng lao động xã hội diễn tất yếu ngày sâu sắc Do đó, người khơng cịn tiến hành hoạt động lao động, sinh sống theo lối tự túc, đơn lẻ mà quan hệ lao động trở thành quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, khơng cá nhân mà phát triển kinh tế, xã hội Quốc gia Thế giới Vì vậy, thiết phải có điều chỉnh pháp luật loại quan hệ Quan hệ lao động ngày thiết lập theo nhiều hình thức khác Hiện nay, HĐLĐ trở thành cách thức bản, phổ biến nhằm thiết lập quan hệ lao động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chính thế, chế định HĐLĐ tâm điểm trọng tâm pháp luật lao động nước ta HĐLĐ có vai trị quan trọng đời sống kinh tế xã hội, sở để cụ thể hóa việc tuyển chọn lao động có đầy đủ lực, phẩm chất phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Thông qua HĐLĐ, quyền nghĩa vụ bên chủ thể thiết lập xác định rõ ràng, sở chủ yếu để giải tranh chấp lao động người sử dụng lao động người lao động Giao kết HĐLĐ coi vấn đề trung tâm mối quan hệ lao động Tuy nhiên, trình thực giao kết HĐLĐ doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy việc giao kết HĐLĐ cịn bộc lộ tính thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ Thực tế áp dụng HĐLĐ nhiều vướng mắc, điều dễ dẫn đến tranh chấp hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi thực tế HĐLĐ nói chung, đặc biệt giao kết HĐLĐ nói riêng thực tiễn doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Nghệ An, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động từ thực tiễn doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Nghệ An” làm luận văn thạc sỹ luật học Qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn góp phần hồn thiện pháp luật giao kết HĐLĐ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động, lợi ích Nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giao kết HĐLĐ tư tưởng đạo phải tn theo tồn q trình thương lượng, đàm phán, giao kết HĐLĐ NSDLĐ NLĐ Có thể nói, thời điểm tại, vấn đề giao kết HĐLĐ đề cập nhiều góc độ khác số cơng trình nghiên cứu độc lập đăng tải báo chí, cụ thể: Về hệ thống giáo trình: Giáo trình “Luật lao động Việt Nam” trường Đại học Luật Hà Nội (2005, 2008, 2012, 2018), nhà xuất Công an nhân dân; giáo trình “Luật lao động Việt Nam” khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội (2016), nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội; giáo trình “Luật lao động Việt Nam” trường Đại học Kiểm Sát (2016), nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội… Về số viết đăng báo tạp chí như: “Giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 từ quy định đến nhận thức thực tiễn”, Tạp chí Luật học số 03/2013 tác giả Nguyễn Hữu Chí; “Bàn số quy định ký kết hợp đồng lao động Bộ luật lao động”, Tạp chí Tồ án nhân dân, Toà án nhân tối cao số 13/2013 tác giả Nguyễn Thị Bích; “Quy định pháp luật lao động giúp việc gia đình: Thực trạng số kiến nghị”, Tạp chí cơng thương số 06/2017 tác giả Nguyễn Ngọc Anh Đào… Về hệ thống luận án, luận văn có viết nghiên cứu: Luận án Tiến sĩ luật học “Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam”, (2002) tác giả Nguyễn Hữu Chí; Luận án Tiến sĩ luật học “ Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Lao động Việt Nam nay”, (2009) tác giả Phạm Thị Thuý Nga; Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế: “Pháp luật giao kết hợp đồng lao động – Thực trạng số kiến nghị”, (2015) tác giả Hồ Thị Hồng Lam; “Luận văn thạc sĩ luật học: “Pháp luật giao kết hợp đồng lao động thực tiễn thực doanh nghiệp Đà Nẵng”, (2014) tác giả Nguyễn Văn Minh; Luận văn thạc sĩ luật học: “Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành phố Đà Nẵng”, (2018) tác giả Lê Duy Lương; Luận văn thạc sĩ luật học: “Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên”, (2014) tác giả Lê Thị Nga… Những cơng trình nghiên cứu nêu có giá trị cho viết tác giả vấn đề giao kết HĐLĐ Nội dung mà công trình đề cập tập trung hợp đồng lao động nói chung giao kết HĐLĐ loại hình doanh nghiệp Việt Nam có nhiều nét tương đồng thống Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề giao kết HĐLĐ phương diện lý luận thực tiễn doanh nghiệp KCN chưa nhiều tác giả đề cập, tìm hiểu nhiều Vì vậy, tác giả muốn phân tích, nghiên cứu vấn đề lý luận giao kết HĐLĐ, thành tựu hạn chế, vướng mắc giao kết HĐLĐ doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An để từ đó, đưa định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐLĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập, góp phần tạo nên mối quan hệ lao động bền vững 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn có mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề chung giao kết HĐLĐ, pháp luật giao kết HĐLĐ Việt Nam Ngoài ra, luận văn đánh giá thực tiễn thực pháp luật giao kết HĐLĐ doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An Trên sở đó, luận văn đưa phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện qui định pháp luật giao kết HĐLĐ giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật giao kết hợp đồng từ thực tiễn doanh nghiệp KCN Nghệ An 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn xác định là: - Làm rõ vấn đề chung khái niệm, đặc điểm giao kết HĐLĐ, nguyên tắc giao kết HĐLĐ nội dung pháp luật Việt Nam giao kết HĐLĐ - Đánh giá thực tiễn thực pháp luật giao kết HĐLĐ doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An, thành tựu hạn chế, nguyên nhân vướng mắc, hạn chế - Đề xuất định hướng số giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐLĐ, đề xuất giải pháp tổ chức thực doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật Việt Nam hành giao kết hợp đồng lao động 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật liên Ba là, doanh nghiệp nên có nhiều chế độ phúc lợi cho NLĐ Hằng năm, nên cho NLĐ tham gia hoạt động tham quan, giải trí Nên khen thưởng lao động có thành tích trọng cơng việc…Đồng thời, không bao che, kỉ luật nghiêm khắc lao động có hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Bốn là, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật lao động thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi NLĐ Chấm dứt hoạt động tăng ca quy định xẩy doanh nghiệp Năm là, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động đơn vị Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp vi pham NLĐ nhằm bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho NLĐ Sáu là, doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp, tình hình lao động việc làm lên website đơn vị, để quan quản lý nhà nước nắm bắt tình hình lao động để dễ dàng quản lý NLĐ tìm hiểu doanh nghiệp thông qua thông tin điện tử doanh nghiệp, để từ đó, NLĐ nắm bắt cơng việc có phù hợp với lực hay khơng Tiểu kết chương Từ thực tiễn thực pháp luật doanh nghiệp KCN tỉnh Nghệ An, tác giả đưa định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật việc áp dụng tổ chức vấn đề giao kết HĐLĐ Thông qua định hướng, giải pháp mà tác giả trình bày, thấy rõ quy định giao kết HĐLĐ cần phải quy định triệt để nhằm đảm bảo tôn trọng quyền tự định đoạt chủ thể tham gia quan hệ lao động, đảm bảo đặc trưng HĐLĐ tính chất đặc thù thị trường lao động Việt Nam xu hội nhập với thị trường lao động Quốc 67 tế Bên cạnh đó, cần phải ý đến phương hướng, giải pháp như: tăng cường quản lý Nhà nước giao kết HĐLĐ NSDLĐ NLĐ doanh nghiệp, xây dựng, thực kế hoạch tiền lương, tiền thưởng ổn định quan hệ lao động, doanh nghiệp, tập trung đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, tăng cường cạnh tranh Nhằm tạo môi trường lao động phát huy hiểu cao 68 KẾT LUẬN Thông qua chương mà tác giả luận văn phân tích, đúc rút số kết luận sau: Pháp luật giao kết HĐLĐ quy định đầy đủ, tạo hành lang pháp lý cho việc giao kết HĐLĐ thuận lợi Mặc dù vậy, thực tiễn thực pháp luật giao kết HĐLĐ cho thấy số quy định chưa rõ, chưa phù hợp Các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An thực tốt pháp luật giao kết HĐLĐ Tuy nhiên, số doanh nghiệp, doanh nghiệp nước chưa tuân thủ quy định pháp luật giao kết HĐLĐ, né tránh các nghĩa vụ để tận dụng, khai thác sức lao động NLĐ Trong đó, NLĐ thiếu hiểu biết, thụ động trình giao kết HĐLĐ Hoạt động tra, kiểm tra hạn chế Hoạt động tổ chức cơng đồn chưa thực hiệu việc giám sát việc thực pháp luật giao kết HĐLĐ doanh nghiệp Việc hoàn thiện pháp luật giao kết HĐLĐ cần đảm bảo quyền tự tìm kiếm việc làm NLĐ, quyền tự tuyển dụng NSDLĐ quyền lợi khác họ Pháp luật giao kết HĐLĐ cần bổ sung quy định phù hợp với ứng dụng cơng nghệ quan hệ lao động nói chung giao kết HĐLĐ nói riêng Bên cạnh việc hồn thiện pháp luật giao kết HĐLĐ, cần thực đồng giải pháp tổ chức thực khu công nghiệp tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật giao kết HĐLĐ thực tế 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo kết giao kết HĐLĐ doanh nghiệp KCN địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghệ An Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo kết lao động doanh nghiệp KCN địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghệ An Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (2018), Báo cáo trình hình thành phát triển KCN tỉnh Nghệ An, Nghệ An Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (2018), Báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, Nghệ An Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (2018), Thống kê dự án đầu tư vào KCN tỉnh Nghệ An, Nghệ An Nguyễn Thị Bích (2013), “Bàn số quy định ký kết hợp đồng lao động Bộ luật lao động”, Tạp chí Tồ án nhân dân, Toà án nhân tối cao số 13/2013 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2003), Thông tư 11/2013/ TTBLĐTBXH ngày 11/06/2013, Thông tư ban hành danh mục công việc nhẹ sử dụng người 15 tuổi làm việc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Thông tư 47/2015/TTBLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 Hướng dẫn thực số điều hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2018), Văn hợp số 4753/VBHN-BLĐTBXH ngày 12/11/2018, Nghị định quy định chi tiết 70 hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ Luật lao động 10 Nguyễn Hữu Chí (2002), Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 11 Nguyễn Hữu Chí (2002), Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Chí (2013) “Giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 từ quy định đến nhận thức thực tiễn”, Tạp chí Luật học số 03/2013 13 Chính Phủ (2014), Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động lao động người giúp việc gia đình 14 Chính Phủ (2015), Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung Bộ luật Lao động 15 Chính Phủ (2015), Quyết định 620/QĐ-Ttg ngày 12 tháng 05 năm 2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 16 Chính Phủ (2018), Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 05/NĐ-CP ngày 12/01/2015của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động 17 Đào Văn Hưng (2017), Giải tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn xét xử Tồ án nhân dân tỉnh Bình Dương, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học Xã hội 18 Hồ Thị Hồng Lam (2015), Pháp luật giao kết hợp đồng lao động – thực trạng số kiến nghị , Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Viện Đại học mở Hà Nội 19 Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (2018), Báo cáo Tổng kết hoạt động cơng đồn phương hướng, nhiệm vụ cơng tác cơng đồn năm 2019 71 20 Lê Duy Lương (2018), Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học Viện khoa học Xã hội 21 Hồ Chí Minh (1947), sắc lệnh số 29, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Minh (2014), Pháp luật giao kết hợp đồng lao động thực tiễn thực doanh nghiệp Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Lê Thị Nga (2014), Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ Luật học , Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Lưu Bình Nhưỡng (2012), Bình luận khoa học Bộ luật Lao động, Nxb Lao động, Hà Nội 25 Quốc hội (1994), Bộ luật Lao động năm 1994 26 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 27 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động năm 2012 28 Quốc hội (2012), Luật Cơng đồn năm 2012 29 Quốc hội (2012), Luật hợp tác xã năm 2012 30 Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013 31 Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp năm 2014 32 Quốc hội (2015), Bộ luật dân năm 2015 33 Quốc hội (2015), Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 34 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An (2018), Báo cáo tình hình phát triển KCN tỉnh Nghệ An, Nghệ An 35 Sở lao động – thương binh xã hội (2018), Báo cáo đánh giá tình hình thực Bộ luật lao động năm 2012, Nghệ An 36 Sở lao động – thương binh xã hội (2018), Thống kê mức lương bình quân NLĐ KCN tỉnh Nghệ An, Nghệ An 72 37 Lê Thị Hồi Thu (2007), “Hợp đồng lao động vơ hiệu giải pháp xử lý”, Tạp chí lao động xã hội số 313/2007 38 Trường Đại học Kiểm Sát (2016), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005, 2008, 2012, 2018), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Luật ( 2016), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 41 Phan Phước Trường (2016), Pháp luật hợp đồng lao động – thực trạng áp dụng KCN tỉnh Hậu Giang, Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Trà Vinh 42 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Báo cáo đạo, điều hành UBND tỉnh Nghệ An tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội năm 2019 43 Nguyễn Như Ý (2009), Từ điển tiếng Việt thông dụng, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 73 Phụ Lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN NAM CẤM Tên dự án STT 01 02 Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An Mở rộng NM chế biến đá ốp lát - Công ty CP Nhật Thăng VNT7 Tổng mức đầu tư (đồng) 3.682.529.000.000 956.836.804.000 Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử viễn 03 thông Hitech BSE Việt Nam -Công ty TNHH Điện 630.000.000.000 tử BSE Việt Nam 04 05 06 07 08 09 10 Công ty CP dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế Nghệ An: NM SX thức ăn chăn nuôi Anco Công ty CP Golden City: Nhà máy sản xuất dây cáp điện thiết bị điện Golden City Công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong Miền Trung: NM SX sản phẩm từ chất dẻo Tổng Cty CP Nhật Thăng VNT7: NM chế biến đá ốp lát Công ty CP Nhựa Châu Âu: NM SX hạt nhựa Canxi Cacbonat Công ty TNHH Cargill Việt Nam: NM SX thức ăn chăn nuôi Công ty CP khai thác khoáng sản Hà An Phát: NM chế biến bột đá siêu mịn 320.000.000.000 124.000.000.000 119.859.530.650 119.520.990.000 112.849.000.000 105.000.000.000 103.684.231.000 11 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu HOPE 97.500.000.000 74 Nghệ An Việt Nam: NM Sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp 12 13 Công ty CP ĐT XD TM Tân Kỳ: NM CB bột đá trắng siêu mịn SX đá mỹ nghệ Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An: NM nghiền bột đá vôi trắng siêu mịn 90.000.000.000 75.625.994.151 14 Công ty CP kho vận Nhật Việt Nghệ An 72.400.000.000 15 Công ty CP Xứ Nghệ: NM chế biến gỗ Vinh 72.027.000.000 16 Công ty CP BORSMI: NM SX rượu Borsmi 69.000.000.000 17 Công ty CP ván nhân tạo Việt Trung: NM SX ván nhân tạo MDF 18 Công ty khống sản OMYA: NM CB đá vơi trắng 19 20 21 22 23 24 25 Công ty TNHH Châu Tiến: NM sản xuất bột đá bột bả tường Công ty CP bột đá vôi trắng siêu mịn Nghệ An: Mở rộng NM nghiền bột đá vôi trắng siêu mịn Cơng ty CP khống sản Miền Trung: NM CB đá vôi trắng Cty TNHH SX-TM-DV Liên Hiệp: NM CB bột đá vơi trắng siêu mịn Cơng ty CP khống sản Châu: NM CB đá vôi trắng siêu mịn(Hợp tác kinh tế) Công ty TNHH Thanh Thành Đạt: NM đúc cán thép xưởng SC khí Cơng ty CP xây dựng số 9.1: NM sản xuất khí xây dựng Vinaconex 20 75 66.557.700.000 64.000.000.000 63.350.445.000 60.770.212.539 60.000.000.000 60.000.000.000 59.000.000.000 55.992.093.000 46.500.000.000 26 27 28 29 30 31 32 Công ty CP chế biến kinh doanh lâm sản PHIHICO: NM chế biến SX đồ gỗ Công ty CP đầu tư khoáng sản Việt Nam: NM Chế biến đá siêu mịn Công ty CP đầu tư phát triển An Việt: Nhà máy gạch không nung Công ty CP giới Gỗ Việt Nam: NM Gỗ dán Nghệ An Cơng ty TNHH bao bì Tồn Thắng: NM SX đồ đựng bao bì tự hủy Cơng ty TNHH Hương Liệu: DD mở rộng NM SX bột đá, đá ốp lát bao bì Cơng ty CP chế biến Tùng Hương Viêt Nam: NM CB tùng hương xuất 45.306.729.000 45.000.000.000 40.400.000.000 32.424.000.000 27.200.000.000 24.743.366.000 15.000.000.000 DNTN chế biến HS đông lạnh Hải An: NM chế biến 14.040.000.000 HS đông lạnh Công ty CP đầu tư xây dựng XNK Thiên Phú: NM 34 12.461.985.800 SX Giấy vệ sinh cao cấp 33 35 36 Công ty TNHH Thương mại VIC: NMCB, đóng gói thức ăn gia súc chất lượng cao Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung: Xưởng sơ chế cất trữ nguyên liệu gỗ 37 Công ty CP Minh Thái Sơn: NM sản xuất bột cá 38 39 Cơng ty CP Cơng Dụng Hóa: NM SX chế biến gỗ nhân tạo 12.000.000.000 11.000.000.000 10.821.000.000 10.258.040.000 Công ty TNHH nguyên liệu giấy N.An: NM chế 8.015.500.000 biến nguyên liệu giấy (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) 76 Phụ lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN ĐÔNG HỒI Tên dự án STT 01 02 03 04 05 06 07 Tổng mức đầu tư Nhà máy cấu kiện bê tông, vật liệu không nung – Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam Nhà máy sản xuất sắt xốp kobe – Công ty TNHH sắt xốp kobeco Việt Nam Bến cảng Thanh Thành Đạt thuộc cảng biển Đông Hồi – Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Nhà máy phân lân supe phốt phát đá ốp lát cẩm thạch – Công ty TNHH Boha Industries Việt Nam Nhà máy sản suất Ethanol – Công ty TNHH Boha Industries Việt Nam Nhà máy Hoa Sen Nghệ An – Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Đông Hồi – Công ty TNHH Investment Partners 819,338 tỷ đồng 01 tỷ USD 560 tỷ đồng 24 triệu USD triệu USD 7.000 tỷ đồng 5.388 tỷ đồng (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) 77 Phụ lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN HOÀNG MAI Tên dự án STT Tổng mức đầu tư Dự án sản xuất miếng đeo chống virus xâm nhập thể - Công ty CP Envroy Việt Nam Nhà máy luyện gang Kế Đạt – Công ty TNHH luyện gang Kế Đạt Nghệ An Nhà máy chế biến gỗ xuất trồng rừng Quỳnh Thiện – Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Xí nghiệp gạch Trung Đơ Hồng Mai – Cơng ty CP Trung Đô 3.500.000 USD 17.100.000 USD 55 tỷ đồng 23 tỷ đồng Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Hồng Mai – Cơng ty CP đầu tư Khu công 812,825 tỷ đồng nghiệp Hồng Mai Nhà máy chế biến nhựa thơng Hồng Mai – Cơng ty TNHH Container Nghệ An Cơng ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai 55,27 tỷ đồng 231,62 triệu USD (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) 78 Phụ lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN NGHĨA ĐÀN Tên dự án STT 01 02 Tổng mức đầu tư Nhà máy chế biễn gỗ Nghệ An – Công ty CP lâm nghiệp Tháng Năm Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH thuộc Tập Đoàn TH 1.896,635 tỷ đồng 1,2 tỷ USD (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) 79 Phụ lục DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN BẮC VINH Tên dự án STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nhà máy chế biến gỗ xuất – Công ty TNHH XNK Hùng Hưng Nhà máy SX cột điện BTLT cấu kiện bê tông đúc sẵn – Công ty TNHH Khánh Vinh Công ty CP may Minh Anh – Kim Liên Nhà máy gạch granite Trung Đô – Công ty CP Trung Đô Nhà máy SX thuốc bao bì – Cơng ty TNHH MTV Tân Khánh An Trạm chiết nạp gas – Công ty TNHH ĐT&PT Thăng Long Nhà máy SX phân bón Việt Xô – Công ty CP SXTMDV Vũ Huy Nhà máy ô tô Trường Sơn – Công ty CP ô tô Trường Sơn Nhà máy SX dây cáp điện ống nhựa – Công ty CP Sao Mai Việt Nam Nhà máy SX thức ăn gia súc – Công ty TNHH TĂCN Golden Star Nhà máy SX bao bì lon nhơm mảnh bao bì carton – Cơng ty CP bao bì Sabeco Sơng Lam 80 Tổng mức đầu tư 7,4 tỷ đồng 0,78 triệu USD 20,0 tỷ đồng 121,0 tỷ đồng 42,0 tỷ đồng 2,666 tỷ đồng 14,287 tỷ đồng 83,472 tỷ đồng 16,25 tỷ đồng 1,7 triệu USD 690,0 tỷ đồng 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nhà máy SX dây cáp điện thiết bị điện dân dụng – Công ty TNHH Trường Giang A Nhà máy SX đồ chơi trẻ em loại – Công ty TNHH Matrix Vinh Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Vinh – Công ty đầu tư phát triển KCN Bắc Vinh Nhà máy SX, gia cơng khí, vật liệu thiết bị điện – Công ty CP XDCN&TM Việt Hồng Trạm khí hóa than – Cơng ty CP Phát triển đầu tư Xây dựng Hệ thống kho, bãi thương mại – Công ty CP ĐT&PT công thương Hồnh Sơn Nhà máy in bao bì – Cơng ty TNHH TM in SX bao bì Đại Tồn Kho nông, lâm sản, thực phẩm – Công ty CP đầu tư xây dựng tổng hợp Huy Hùng Nhà máy may xuất – Công ty CP Minh Trí Vinh 52,82 tỷ đồng 5,0 triệu USD 78,5 tỷ đồng 41,706 tỷ đồng 6,0 tỷ đồng 29,803 tỷ đồng 14,0 tỷ đồng 12,881 tỷ đồng 13,745 tỷ đồng Nhà máy may xuất 1– Cơng ty CP Minh Trí Vinh 14,575 tỷ đồng Xưởng gia cơng khí SX SP nhựa – Công ty TNHH MTV SX&TM Quốc Trung Cơng ty Cổ phần dệt may Hồng Thị Loan (HALOTEXCO) 14,575 tỷ đồng 60,446 tỷ đồng (Nguồn: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) 81 ... THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.1 Giới thiệu khu công nghiệp lực lượng lao động doanh nghiệp khu. .. Nghệ An 38 2.2 Thực tiễn thực pháp luật giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 45 2.3 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc thực pháp luật giao kết hợp đồng lao động khu công nghiệp. .. BÀN TỈNH NGHỆ AN 57 3.1 Định hướng hoàn thiện tổ chức thực giao kết hợp đồng lao động khu công nghiệp Nghệ An giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại tỉnh nghệ an , Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại tỉnh nghệ an