Đương nhiên xoá án tích theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hải phòng

79 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐÌNH KỲ ĐƯƠNG NHIÊN XĨA ÁN TÍCH THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐÌNH KỲ ĐƯƠNG NHIÊN XĨA ÁN TÍCH THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRÍ TUỆ Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Đương nhiên xố án tích theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hải Phịng” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, trích dẫn từ nguồn công khai, hợp pháp, không chép từ cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đình Kỳ MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XỐ ÁN TÍCH VÀ ĐƯƠNG NHIÊN XỐ ÁN TÍCH 1.1 Khái niệm án tích xố án tích 1.2 Khái niệm đương nhiên xố án tích 14 1.3 Ý nghĩa đương nhiên xố án tích 15 1.4 Đương nhiên xố án tích theo pháp luật Hình số nước 17 1.5 Sơ lược quy định pháp luật Hình đương nhiên xố án tích 20 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƯƠNG NHIÊN XĨA ÁN TÍCH TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 38 2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hành đương nhiên xoá án tích Thành phố Hải Phịng 38 2.2 Những khó khăn vướng mắc nguyên nhân khó khăn, vướng mắc thực chế định đương nhiên xố án tích thành phố Hải Phịng 43 Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐƯƠNG NHIÊN XỐ ÁN TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 51 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đương nhiên xóa án tích 51 3.2 Một số kiến nghị thực quy định pháp luật đương nhiên xóa án tích Thành phố Hải Phịng 55 KẾT LUẬN…………………………………………………………………67 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………69 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ HĐND Hội đồng nhân dân LLTP Lý lịch tư pháp NĐ – CP Nghị định Chính phủ STP Sở Tư pháp BLHS Bộ Luật hình BLTTHS Bộ Luật Tố tụng hình Thơng tư liên tịch Bộ Tư pháp - TTLT - BTP - TANDTC - Tòa án nhân dân Tối cao - VKSNDTC - BCA - BQP Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Công an - Bộ Quốc phịng TTLT-BTP-BCA UBND Thơng tư liên tịch Bộ Tư pháp Bộ Công an Ủy ban nhân dân DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 Kết xử lý vụ án hình địa bàn thành phố Hải Phòng từ 2014-2018 Trang 38 Tỷ lệ số người được đương nhiên xố án tích so với số người 2.2 được xố án tích địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 40 2014-2018 2.3 Nguyên nhân người bị kết án không tiến hành thủ tục đương nhiên được xố án tích 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình cải cách tư pháp giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, xố án tích chế định pháp luật quan trọng nhiều nguyên nhân Thứ có số quy định chế định xố án tích luật hình hành bộc lộ hạn chế định, chưa đáp ứng được yêu cầu việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ Thứ hai phát triển lĩnh vực trị - xã hội Trong q trình hội nhập quốc tế, vấn đề xố án tích nói riêng quy định luật hình ln phải vận động phát triển để đáp ứng yếu cầu xã hội Việc nghiên cứu xố án tích cịn để tìm nhận thức thống nhất, tránh gây khó khăn việc áp dụng quy định pháp luật thực tiễn Bởi người được xố án tích được coi chưa bị kết án không bị coi có tiền án, phạm tội lần khơng tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm Như vậy, giúp cho người lầm lỡ có hội làm lại đời, giảm bớt mặc cảm, khứ tội lỗi khơng bị cộng đồng phân biệt đối xử Mặc dù có tầm quan trọng vấn đề liên quan đến chế định xố án tích chưa được tác giả nước quan tâm mực thời gian qua Việc nghiên cứu cách hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng chế định xố án tích từ đề giải pháp để hồn thiện Bộ luật Hình Việt Nam, giải vướng mắc trình áp dụng luật thực tiễn cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chính tác giả lựa chọn đề tài: “Đương nhiên xố án tích theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Như đề cập trên, chế định pháp luật xoá án tích quan trọng phức tạp, địi hỏi phải có nghiên cứu, tìm hiểu, nhiên, khoa học Luật Hình sự, vấn đề chưa được quan tâm mức Xố án tích được đề cập cách thức Bộ luật hình năm 1985 được hoàn thiện Bộ luật Hình năm 1999 bằng việc quy định chế định xố án tích, cịn trước đó, chưa được quy định quy định văn Chính vậy, nhà khoa học đầu tư nghiên cứu chế định hạn chế Sau được quy định thức, nhiều nhà khoa học bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu dù cấp độ không cao Các nghiên cứu dừng lại cơng trình nghiên cứu chung chế độ xố án tích phần đề cập đến nhận thức phân biệt án tích, xố án tích - Các đề tài nghiên cứu được phát hành thành giáo trình, sách chuyên khảo: “ Những vấn đề khoa học Luật Hình sự” ( phần chung) tác gia Lê Cảm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; “ Xố án – mơ hình lý luận Bộ luật Hình Việt Nam” tác giải Phạm Hồng Hải, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993; “Xố án tích” tác giả Trần Đình Nhã, Ngồi cịn được đề cập giáo trình Luật Hình trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội,… hay Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam Viện khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp - Các đề tài nghiên cứu luận văn, luận án bao gồm: “Chế định xố án tích Bộ luật Hình Việt Nam 1999” Nguyễn Thị Minh Hương ( khoá luận tốt nghiệp cử nhân Luật 2001); “Chế định xố án tích Luật hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Lan (khoá luận tốt nghiệp cử nhân Luật năm 2003); “Miễn chấp hành hình phạt xố án tích Luật Hình Việt Nam” Tơ Thanh Phong (2014) Ngồi cịn có luận văn thạc sỹ Nguyễn Xuân Hiệp “Chế định xố án tích Luật Hình Việt Nam” - Các viết đăng báo, tạp chí: “Án tích theo Bộ luật Hình 1999” tác giả Hồ Sỹ Sơn (2001),… - Bộ luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đời với tác phẩm Bình luận khoa học Bộ luật hình 2015 Nguyễn Ngọc Hoà, Đinh Văn Quế,… đưa quan điểm riêng chế định đương nhiên xố án tích Các đề tài nghiên cứu hạn chế với quan điểm, cách thức giải vấn đề khác chưa thực đem lại kết tốt mà nhà nghiên cứu mong muốn chế định xố án tích Những bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, … khiến cho việc áp dụng chưa thống nhất, cịn nhiều khó khăn sở để nhà khoa học tiếp tục tiến hành nghiên cứu để tìm pháp pháp thay đổi hữu hiệu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trong luận văn mình, tác giả tập trung tập trung nghiên cứu vấn đề lí luận, quy định pháp luật đương nhiên xố án tích thực tiễn áp dụng quy định xố án tích Luật Hình Việt Nam Đồng thời, luận văn bất cập, tồn tại, vướng mắc trình áp dụng quy định luật vào thực tiễn từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực nhằm phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền người 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn làm rõ sở lý luận chung xố án tích đương nhiên xố án tích, khái qt q trình hình thành phát triển chế định lịch sử lập pháp Việt Nam Những vấn đề lý luận chung đó, luận văn vào nghiên cứu việc áp dụng quy định đương nhiên xố án tích Bộ luật hình Việt Nam Trên sở nghiên cứu vấn đề bất cập, tồn tại, vướng mắc trình áp dụng thực tiễn từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định đương nhiên xố án tích để tạo đồng việc áp dụng để đảm bảo hiệu tính thống cao Đối tûợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu đương nhiên xố án tích – khía cạnh chế định xố án tích, cụ thể nghiên cứu vấn đề: khái niệm án tích, xố án tích, đương nhiên xố án tích, điểu kiện đương nhiên xố án tích, thủ tục đương nhiên xố án tích,… Tuy nhiên, để luận văn được sâu sắc, cần phải nghiên cứu vấn đề liên quan khác Luật Hình Luật tố tụng Hình như: định hình phạt, hình phạt, thời giạn thi hành hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự,… nhằm làm rõ chế định xố án tích theo Luật Hình Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu đương nhiên xố án tích theo Bộ luật Hình Việt Nam hành Đồng thời đề cập đến quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Thi hành án Hình sự, Luật Lý lịch tư pháp, nhằm giải đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Hình Việt Nam đương nhiên xố án tích Cô sở lý luận phûông pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận mà tác giả vận dụng để nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh sách Đảng nhà nước tội phạm, án tích vấn đề xố án tích Bên cạnh đó, thành tựu triết học, tục hành nhiệm vụ then chốt, cốt lõi việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Để làm được điều đó, trước hết cần hồn thiện chất lượng văn quy phạm pháp luật quy định cơng tác kiểm sốt thủ tục hành quy định chế, quy trình giải thủ tục hành theo hướng bảo đảm cho quy định cấp được thực trực tiếp mà không cần văn hướng dẫn, thống triển khai vận dụng cấp huyện, cấp xã Tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt thủ tục hành nâng cao chất lượng nhân giải thủ tục hành quan nhà nước cấp huyện, cấp xã Thực nghiêm quy định trách nhiệm người đứng đầu việc tổ chức đạo, thực kiểm tra thực cải cách, kiểm sốt giải thủ tục hành chính; nâng cao phẩm chất, lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, vững mạnh Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thơng tin thực kiểm sốt giải thủ tục hành Chú trọng trình độ ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành phần mềm “một cửa điện tử” giải thủ tục hành quan hành nhà nước, bảo đảm 100% số quan hành nhà nước ứng dụng phần mềm hồ sơ điện tử được thiết lập từ tiếp nhận, đến giải trả kết Bên cạnh cần tăng cường hoạt động giám sát thực quy định pháp luật giải thủ tục hành Thứ ba, tăng cường cơng tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, nội dung Bộ luật Hình 2015 liên quan đến công tác lý lịch tư pháp, đặc biệt nghiệp vụ xác minh điều kiện đương nhiên được xố án tích Do u cầu quan, tổ chức việc tiếp nhận nhân địi hỏi phải có Phiếu lý lịch tư pháp, việc xin cấp Phiếu nhiều địa phương tăng cao, ngành Tư pháp nói chung, cán làm cơng tác lý lịch tư pháp 59 nói riêng không được tăng biên chế Bộ Tư pháp qua kiểm tra, đánh giá thấy rằng, tình trạng tồn đọng nhiều thông tin lý lịch tư pháp chưa được xử lý, nhiều trường hợp được xoá án tích lại khơng được cập nhật liệu,… Ngun nhân đội ngũ cán làm cơng tác lý lịch tư pháp địa phương thiếu ổn định, hạn chế chuyên môn, thiếu số lượng Hiện nay, thành phố Hải Phòng được thành lập Phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp theo Quyết định số 2369/QĐ-TTG ngày 28/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý sở liệu lý lịch tư pháp” Quyết định quy định nhiệm vụ cụ thể Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xác định biên chế cần bổ sung cho Phòng Lý lịch tư pháp để thực nhiệm vụ quản lý sở lý lịch tư pháp chất lượng cán chưa cao, chưa thực hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt Chính vậy, cần tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán Việc đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cán được thực thơng qua hình thức đào tạo chỗ qua việc tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ mở Trung ương, địa phương biện pháp khác như: - Tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình 2015 Nghị số 41/2017/QH14 cho cán làm công tác lý lịch tư pháp năm 2018 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Vụ Pháp luật Hình - Hành tổ chức hai lớp tập huấn miền Bắc miền Nam - Tọa đàm “Cải cách hành lĩnh vực lý lịch tư pháp đánh giá triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” Hà Nội Bà Rịa-Vũng Tàu - Hội thảo “Định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật lý lịch tư pháp” Hà Nội 60 - Hội thảo tăng cường chế phối hợp liên ngành Bộ Tư pháp với Bộ, ngành có liên quan tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, đảm bảo việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp thời hạn quy định - Hội thảo “Xây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng khai thác sở liệu lý lịch tư pháp” - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp - Phối hợp với Vụ pháp chế tổ chức tập huấn chuyên sâu 06 đạo luật Tư pháp 02 Nghị Quốc hội khoá XIII Tư pháp - Phối hợp với Trung tâm công nghệ - thông tin Sở Thông tin truyền thông Thành phố Hải Phòng mở lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ ứng dụng công nghệ thông tin - Tổ chức thi tìm hiểu Luật lý lịch Tư pháp 2010,… Nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên việc thực quy định, quy chế công tác nghề nghiệp, từ có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp tạo phòng trào tự nghiên cứu, học tập quy chế nghiệp vụ để thực tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp cần xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức quy chế, quy định công tác nghiệp vụ 100% cán bộ, nhiên viên Phòng Lý lịch tư pháp, đặc biệt nghiệp vụ xác minh điều kiện đương nhiên được xố án tích Cùng với biện pháp đào tạo, bồi dưỡng chỗ, Sở Tư pháp thành Phố Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh thực phong trào thi đua xây dựng dội ngũ cán “Vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm lĩnh, kỉ cương trách nhiệm” gắn với lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh người cán Tư pháp: “Cơng minh, trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” Thứ tư, tăng cường sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho quan tiến hành tố tụng có điều kiện tốt 61 Yêu cầu đối tổ chức hoạt động quan tiến hành tố tụng theo lộ trình cải cách tư pháp đến năm 2020 địi hỏi công tác đảm bảo yêu cầu trước mắt mà phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài Do vậy, điều kiện sở vật chất, điều kiện làm việc vừa thiếu, vừa lạc hậu, điều kiện đảm bảo cho hoạt động quan tiến hành tố tụng chưa đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập quốc tế Chính cần tăng cường sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho quan tiến hành tố tụng để đạt được kết tốt trình thực quy định pháp luật Từ yêu cầu đặt việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện điều kiện làm việc phục vụ hoạt động Cơ quan Tố tụng, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể sau: Đảm bảo được Nhà nước cấp đủ kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cho Cơ quan tố tụng, trước hết thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ chí Minh,… đảm bảo đủ phịng làm việc với đủ trang thiết bị văn phòng cho cán điều tra, có phịng tiếp cơng dân, phịng hỏi cung, kho tang vật, tiến tới có nhà tạm giữ, tạm giam,…khi được phê duyệt Đảm bảo được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc tiên tiến, phù hợp tính chất đặc thù hoạt động điều tra phòng chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động điều tra, xác minh, cho hoạt động thu thập thông tin tội phạm sở, cho hoạt động phối hợp công tác điều tra Cơ quan điều tra, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân với đơn vị nghiệp vụ địa phương Có chế độ sách phù hợp cho cán làm công tác điều tra được hưởng Điều tra viên Viện kiểm sát, Toà án; cần có nhà cơng vụ cho điều tra viên, cán bộ; đảm bảo chế độ cơng tác phí, ưu tiên phương tiện giao thông cho cán điều tra Thứ năm, thực tốt công tác luân chuyển, điều động cán để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho Tòa án Tòa án nhân dân cấp huyện 62 đơn vị có số lượng lớn vụ án phải giải Để thực tốt giải pháp cần: Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán số Tòa án chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nguồn cán hạn chế, quy trình thực cịn thể lúng túng, hình thức, chưa thực chất, hiệu Công tác thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán, chức danh lãnh đạo, quản lý chậm; cơng tác bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt người địa phương được bước thực hiện, nhiên cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa có hướng dẫn cụ thể Trung ương Chính vậy, cần thực tốt cơng tác tuyển dụng, luân chuyển, điểu động để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho Toà án Tồ án cấp huyện đơn vị có số lượng lớn vụ việc cần giải để đạt được hiệu tốt việc hoàn thành nhiệm vụ a) Hồn thiện thể chế công tác cán Xây dựng tổ chức thực tốt quy chế, quy định công tác cán bộ: tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ, công chức; kỷ luật cán bộ, công chức; bảo vệ trị nội bộ…, bảo đảm gắn kết khâu công tác cán b) Đổi chế, phương pháp, nội dung hình thức tuyển chọn cán phù hợp với vị trí việc làm – lực cơng chức Hồn thiện chế tuyển chọn cán bộ, thực việc tuyển chọn thông qua thi cử công khai Đồng thời, kiên loại trừ tượng tiêu cực nhằm tạo sức thu hút cá nhân có tài năng; xử lý kịp thời nghiêm minh hành vi sai phạm người làm công tác tuyển chọn người muốn được tuyển chọn Trên sở đó, xây dựng được đội ngũ cán chuyên nghiệp, quy, đại bao gồm người ưu tú, đủ khả đảm đương cơng việc Tịa án điều kiện 63 c) Thực rà soát để bảo đảm bố trí, xếp sử dụng đội ngũ cán có hiệu quả: Định kỳ hằng năm theo giai đoạn, để bố trí, xếp sử dụng cán bộ, Thẩm phán bảo đảm phù hợp với lực, sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan, đơn vị; đồng thời, để chủ động bố trí, xếp cán bộ, Thẩm phán có lực, triển vọng đảm nhiệm công việc quan trọng, diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Đồng thời, kiên thay thế, miễn nhiệm cán bộ, Thẩm phán (kể cán lãnh đạo) lực yếu kém, thường xuyên không hồn thành nhiệm vụ có tham nhũng, tiêu cực Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thực tiễn việc đương nhiên xố án tích năm qua cho thấy, thân người bị kết án sau chấp hành xong hình phạt, đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật để được đương nhiên xố án tích nhiều lý khác không hiểu biết quy định pháp luật quyền mình, nhiều thủ tục,… khiến cho họ khơng có đơn u cầu Tồ án cấp giấy chứng nhận xố án tích Điều gây khó khăn lớn cho quan áp dụng pháp luật đặc biệt trường hợp cần xác định hành vi vi phạm pháp luật người tái phạm hay tái phạm nguy hiểm Chính thế, cần phải tăng cường, phổ biến quy định Bộ luật Hình đặc biệt quy định đương nhiên xố án tích Có phát huy được hết giá trị vai trò Bộ luật Hình nói chung chế định đương nhiên xố án tích nói riêng phong cơng tác đấu tranh, phòng ngừa chống tội phạm điều kiện đổi đất nước Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có chế định đương nhiên xố án tích được thực khắp nước với chủ trương “khơng để lại bị bỏ lại phía sau” Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật số địa phương nên số vấn đề như: nhận thức ý thức chấp hành pháp luật cán 64 bộ, nhân dân cịn chưa cao; cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số cịn nhiều khó khăn đời sống kinh tế khó khăn, nhận thức người dân chưa cao, ảnh hưởng nặng nề phong tục lạc hậu,… Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, nguyên nhân từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định khách quan chủ quan Về khách quan, hệ thống văn pháp luật nước ta q trình xây dựng hồn thiện nên cịn xảy tình trạng quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẩn; văn luật nhiều Vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật khó khăn cho Báo cáo viên tìm hiểu, nghiên cứu, đồng thời hạn chế trình áp dụng, thực pháp luật Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ, kinh phí bảo đảm cho cơng tác phổ biến pháp luật cịn hạn chế; u cầu cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tìm hiểu pháp luật số người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa cao Đời sống đa số bà đồng bào dân tộc thiểu số cịn khó khăn; số phong tục tập quán lạc hậu chưa thể vận động xóa bỏ hết Chủ quan, cán phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quan, đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm nên việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đơi lúc cịn thụ động; phối hợp ban, ngành, đơn vị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thiếu thường xuyên, chặt chẽ; số báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật thiếu kỹ tuyên truyền Từ thực tiễn đó, cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật nước cần tiếp tục tìm “con đường” đưa pháp luật vào sống ngắn hơn, nhanh hơn, vững hơn, đồng thời củng cố lại “con đường” có cách quy mơ, để tiến nhanh, tiến xa, đáp ứng nhu cầu, mong muốn người dân mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta tình hình 65 Tiểu kết chương Chương luận văn đưa được kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đương nhiên xố án tích Kết cấu Chương gồm hai phần Phần thứ hồn thiện quy định pháp luật đương nhiên xố án tích thơng qua việc hồn thiện quy định Luật Lý lịch tư pháp Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình Phần thứ hai kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực quy định pháp luật đương nhiên xố án tích Thành phố Hải Phịng Trong tập trung vào năm khía cạnh lớn: Thứ nhất, cần nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động người tiến hành tố tụng, cán tư pháp thông qua việc ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp chế kỷ luật phù hợp để tạo cho môi trường làm việc xác, khách quan, đảm bảo tiến độ công việc hiệu Thứ hai, đổi phương thức đạo, điều hành thủ tục hành tư pháp đặc biệt thủ tục theo hướng hiệu xác Thứ ba, tăng cường sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho quan tiến hành tố tụng có điều kiện tốt Thứ tư, thực tốt công tác luân chuyển, điều động cán để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho Tòa án Tòa án nhân dân cấp huyện đơn vị có số lượng lớn vụ án phải giải Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 66 KẾT LUẬN Chế định pháp luật đương nhiên xố án tích nói riêng xố án tích nói chung chế định pháp luật quan trọng Luật Hình Việt Nam Khoa học Luật Hình giành cho chế định chỗ đứng riêng với quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu nhà khoa học chưa thực tương xứng với ý nghĩa lý luận thực tiễn Q trình nghiên cứu nhà khoa học từ Bộ luật Hình 1985 đời đến Bộ luật hành Bộ luật Hình 2015 cho thấy, đương nhiên xố án tích cịn chế định phức tạp với nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc một nhà nghiên cứu, tác giả lại cho quan điểm, ý kiến trái chiều Chính vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật đương nhiên xố án tích điều cần thiết Cùng với phát triển xã hội cơng nghiệp hố – đại hoá, vận đồng hệ thống pháp luật quy định đương nhiên xoá án tích cần có vận động phát triển theo để đáp ứng được đòi hỏi xã hội Tiếp tục nghiên cứu chế định đương nhiên xoá án tích khơng góp phần vào việc giải thích quy định pháp luật mà hướng dẫn thực để người dân áp dụng đắn quy định từ vướng mắc, bất cập trình thực mà tiến tới hoàn thiện thời gian tới Trong luận văn mình, tác giả tìm hiểu quan điểm nhà nghiên cứu trước thấy rằng nội dung đương nhiên xố án tích chưa có thống nhận thức từ khái niệm, đặc điểm thời hạn, trình tự, thủ tục,… Sự không thống mặt nhận thức khiến cho việc thực quy định pháp luật khó cịn khó Chính vậy, tác giả từ nội dung chế định đương nhiên xố án tích theo luật Hình Việt Nam, từ cố gắng giải cách có hệ thống quy định pháp luật để người đọc hiểu rõ chế định Bộ luật Hình Việt Nam 2015 có bước tiến định so với Bộ luật Hình 1985 Bộ luật Hình 1999 trước đó, thể bước phát 67 triển việc thể chất nhân đạo pháp luật hình nước ta Những bước tiến phù hợp với tình hình đất nước, xã hội, giải được vấn đề luật Hình sự, vấn đề xố án tích với quy định cụ thể chế định đương nhiên xố án tích tạo nên sở pháp lý thuận lợi cho quan áp dụng pháp luật để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm thời gian tới Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, bước tiến có tính đột phá, quy định chế định đương nhiên xố án tích Bộ luật Hình 2015 có hạn chế định Đó thiếu tính đồng Bộ luật Hình với luật văn pháp luật liên quan, nhiều quy định cịn thiếu tính khả thi, khó khăn thực thực tế,… Đây nguyên nhân dẫn đến nhận thức không đắn quy định đương nhiên xố án tích, nhiều người phạm tội đủ điều kiện đương nhiên xố án tích lại khơng thực quyền lợi khiến quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn Từ phân tích quy định pháp luật thực tế thực quy định pháp luật đặc biệt thành phố Hải Phòng, tác giả đưa số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng nhân đạo hơn, có lợi cho cho người phạm tội rút ngắn thời hạn đương nhiên xố án tích, tiến tới đề xuất sửa đổi quy định pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng thực tế Bên cạnh đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm thực có hiệu quy định pháp luật đương nhiên xố án tích thực tế Chế định đương nhiên xố án tích cịn vấn đề phức tạp vậy, luận văn tác giả chưa giải hết được vấn đề đặt Nhưng tác giả mong muốn kết mà luận văn đạt được có đóng góp định, làm phong phú thêm khoa học luật Hình Việt Nam liên quan đến vấn đề đương nhiên xố án tích Luận văn nguồn tài liệu để nhà nghiên cứu hệ sau tiếp tục tìm hiểu để hồn thiện Bộ luật Hình tương lai 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Kết tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình Số: 35/BC-BTP Bộ Tư pháp ngày 12 tháng 02 năm 2015 (tr5-27) Trần Văn Biên Đinh Thế Hưng (2017), Bình luận khoa học Bộ luật hình 2015, sửa đổi bổ sung 2017, NXB Thế giới, TP.Hồ Chí Minh; Trần Văn Biên Đinh Thế Hưng (2017), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình 2015, NXB Thế giới, TP.Hồ Chí Minh; Bộ trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp – Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 02 tháng năm 1986 xoá án Bộ nội vụ - Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ cơng an – Bộ quốc phịng, Thơng tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTPTANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/05/2012 hướng dãn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý ( 2006), Từ điển Luật học, NXB Bách Khoa, NXB Tư pháp, Hà Nội; 10 Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội 11 Lê Văn Cảm, Sách chuyên khảo sai đại học vấn đề khoa học Luật Hình sự, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 69 12 Công văn số 273/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 Toà án nhân dân Tối cao, V/v hướng dẫn áp dụng số quy định có lợi cho người phạm tội Bộ luật Hình 2015, Hà Nội 13 Công văn số 276/TANDTC – PC ngày 13/09/2016 Toà án nhân dân tối cao, V/v hướng dẫn áp dụng số quy định có lợi cho người phạm tội luật Hình 2015, Hà Nội; 14 Nguyễn Cao Cường (2015), chế định xố án tích theo luật hình Việt, Luận văn thạc sĩ, khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 15 Ngô Phương Dung, Xố án tích theo quy định Bộ luật Hình 2015 số vướng mắc cần hướng dẫn áp dụng, Kiểm sát 2018; 16 Huỳnh Thanh Đạm, Một số ý kiến áp dụng quy định đương nhiên được xố án tích, Kiểm sát số 21/2018; 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48/NQTW ngày 24/5/2005 Bộ trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49/NQTW ngày 2/6/2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 19 Nguyễn Ngọc Điệp (2009), 3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông, Nhà xuất Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh; 20 Nguyễn Văn Đổng, Bất cấp áp dụng quy định xố án tích xác nhận lý lịch tư pháp, Nhà nước pháp luật số 5/2017; 21 Nguyễn Văn Đổng, Thực luật lý lịch tư pháp vấn đề xoá án tích bất cập kiến nghị hồn thiện, tồ án nhân dân số 23/2017; 22 Nguyễn Thị Hương Giang ( 2017), Xố án tích theo pháp luật Hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ, khoa luật, học viện khoa học xã hội, Hà Nội 23 Đinh Bích Hà (người dịch) (2007), BLHS nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, NXB Tư pháp, Hà Nội 70 24 Phạm Hồng Hải, Xố án – Mơ hình lý luận Bộ luật Hình Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993; 25 Phan Thị Lệ Hằng, Chế định xố án tích Luật hình Việt Nam, khố luận tốt nghiệp 2011; 26 Phan Thị Phương Hiền, Hoàn thiện quy định xố án tích người bị kết án Bộ luật hình 2015, Nhà nước pháp luật số 1/2017; 27 Trần Thị Hiền (dịch) (2011), Bộ luật hình Nhật Bản, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 28 Nguyễn Ngọc Hồ (2010), Mơ hình Luật hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 29 Trương Minh Hưởng (2007), Tìm hiểu luật Hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn thi hành, NXB Lao động, Hà Nội; 30 Vũ Duy Khang ( tổng hợp), (2007), So sánh đối chiếu luật hình 1999, 2015 Bộ luật hình 107, NXB Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 31 Đỗ Thị Thuý Lan, Lý lịch tư pháp vấn đề xố án tích, Tạp chí dân chủ pháp luật số 12/2016; 32 Nguyễn Thị Lan, Chế định xố án tích Luật Hình Việt Nam, Khố luận tốt nghiệp, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 33 Nguyễn Thanh Mai (20110, “ Nhận diện trường hợp xoá án tích cơng tác quản lý lý lịch tư pháp”, Nghề luật; 34 Montesquieu (1996), Tinh thần pháp luật, NXB giáo dục Khoa luật trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội; 35 Trần Đình Nhã, chương IX – xố án tích Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam 1999, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001; 36 Trần Thị Kim Phượng (2011), Về xố án tích hình phạt trục xuất, Dân chủ pháp luật; 71 37 Quốc hội (12015), Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 38 Quốc hội (1985), Bộ luật hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 39 Quốc hội (1999), Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 40 Quốc hội (2006), Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 41 Quốc hội (2010), Luật lý lịch tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 42 Hồ Sỹ Sơn, Án tích theo Bộ luật Hình Việt Nam 1999, 43 Nguyễn Hồng Sơn (2017), Xố án tích theo luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ, khoa luật, Học viện khoa học xã hội 44 Tồ án nhân dân tối cao (1989), Thơng tư số 02/NCPL ngày 28 tháng năm 1989 sửa đổi mức thu án phí, lệ phí, Hà Nội 45 Tịa án nhân dân tối cao (1990), Cơng văn 140/NCPL ngày 05/7/1990 hướng dẫn việc xoá án người được hưởng án treo, Hà Nội 46 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Các văn hình sự, dân sự, kinh tế tố tụng, Hà Nội 47 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phịng (2013), báo cáo tổng kết năm 2012 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2013, Hải Phịng; 48 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phòng (2014), báo cáo tổng kết năm 2013 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, Hải Phịng; 49 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phòng (2015), báo cáo tổng kết năm 2014 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2015, Hải Phịng; 50 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phịng (2016), báo cáo tổng kết năm 2015 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2016, Hải Phịng; 72 51 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phòng (2017), báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, Hải Phịng; 52 Tồ án nhân dân thành phố Hải Phòng (2018), báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018, Hải Phòng; 53 Phạm Minh Tuyên, Một số vướng mắc, bất cập từ quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình xố án tích Bộ luật hình sự, Kiểm sát số 8/2015; 54 Thơng tư số 02 – TTLN TANDTC- VKSNDTC- BTP- BNV ngày 1/8/1986 việc xố án tích 55 Phan văn Trình (2017), Xố án tích theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ, khoa luật, học viện khoa học xã hội; 56 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Liên bang Nga, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 57 Trường đại học Luật Hà nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), NXB Công an nhân dân, Hà Nội,2017; 58 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, trang 118 59 Võ Khánh Vinh (2012), Xã hội học pháp luật – Những vấn đề bản, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 60 Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần tội phạm, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 61 Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần chung, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 73 ... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐÌNH KỲ ĐƯƠNG NHIÊN XĨA ÁN TÍCH THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số:... định pháp luật Hình đương nhiên xố án tích 20 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƯƠNG NHIÊN XĨA ÁN TÍCH TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 38 2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật. .. án tích đương nhiên xố án tích Chûông 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đương nhiên xoá án tích Thành phố Hải Phịng Chûông 3: Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật thực quy định pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đương nhiên xoá án tích theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hải phòng , Đương nhiên xoá án tích theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hải phòng