0

Quyết định 65/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về đăng ký để được xác nhận áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh do Bộ Công nghiệp ban

5 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2021, 23:18

Tham khảo tài liệu ''quyết định 65/2000/qđ-bcn về việc ban hành quy định về đăng ký để được xác nhận áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh do bộ công nghiệp ban hành'', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BỘ CƠNG NGHIỆP ******** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 65/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 65/2000/QĐ-BCN NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐNNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ NHẬP KHẨU THEO TỶ LỆ NỘI ĐNA HOÁ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY HAI BÁNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 Chính phủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ Công nghiệp; Thực ý kiến Thủ tướng Chính phủ Cơng văn: số 237/CP-KTTH ngày 10 tháng năm 2000, số 3300/VPCP-KTTH ngày 09 tháng năm 2000 Văn phịng Chính phủ việc áp dụng sách thuế nhập kh u xe gắn máy hai bánh theo tỷ lệ nội địa hoá ngày 01 tháng 01 năm 2001; Trên sở Thông tư Bộ Công nghiệp số 01/1999/TT-BCN ngày 12 tháng năm 1999 hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập kh u theo tỷ lệ nội địa hoá sản ph m khí - điện - điện tử; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ Chất lượng sản ph m, QUYẾT ĐNNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định đăng ký để xác nhận đủ điều kiện áp dụng thuế nhập khNu theo tỷ lệ nội địa hoá xe gắn máy hai bánh Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy hai bánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nguyễn Xuân Chu n (Đã ký) QUY ĐNNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ NHẬP KHẨU THEO TỶ LỆ NỘI ĐNA HOÁ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY HAI BÁNH (Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 65/2000/QĐ-BCN ngày 13 tháng 11 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) Điều Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng tất doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy hai bánh (sau gọi tắt xe máy) thuộc thành phần kinh tế, thành lập hoạt động theo Luật pháp Việt nam Điều Khái niệm nội địa hoá Trong quy định nội địa hoá (NĐH) xe máy phụ tùng xe máy hiểu sản xuất nước để thay nhập khNu Điều Hồ sơ đăng ký NĐH xe máy Công văn đề nghị doanh nghiệp (Mẫu 1, Thông tư 01/1999/TT-BCN ngày 12 tháng năm 1999 Bộ Công nghiệp); Kế hoạch NĐH sản xuất (Mẫu 3, Thông tư 01/1999/TT-BCN ngày 12 tháng năm 1999 Bộ Công nghiệp); Danh mục phụ tùng, chi tiết xe máy đăng ký NĐH: - Danh mục doanh nghiệp tự kê khai kèm theo giải trình tính tốn tỷ lệ NĐH đăng ký (Mẫu Thông tư 01/1999/TT-BCN ngày 12 tháng năm 1999 Bộ Công nghiệp); - Danh mục đồng phụ tùng, chi tiết cho loại xe nhà sản xuất nước cung cấp (nhà sản xuất thuộc nguồn nhập khNu chính); - Danh mục kèm theo thơng báo Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kỹ thuật công nghệ lắp ráp xe máy loại hình IKD (nếu có); Về mức độ rời rạc danh mục phụ tùng, chi tiết kế thừa áp dụng theo quy định loại hình lắp rắp sản xuất xe mơ tô hai bánh Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (Ban hành theo Quyết định số 648/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 17 tháng năm 1999) Bản văn liên quan đến quyền bảo hộ pháp lý sở hữu công nghiệp xe máy động gồm: - Xác nhận Cục Sở hữu công nghiệp (Bộ KHCN&MT) việc doanh nghiệp không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá (đối với trường hợp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá mới); - Văn thoả thuận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hố; - Hợp đồng li xăng chuyển giao cơng nghệ, bí kỹ thuật (nếu có) 5 Xác nhận chất lượng sản phNm Bản văn Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận chất lượng xe máy xuất xưởng chất lượng cụm chi tiết chính: khung xe động (nếu thuộc danh mục NĐH) Văn doanh nghiệp công bố hệ thống cửa hàng đại lý bán hàng, trung tâm bảo hành quy định bảo hành xe bán cho khách hàng; Bản giấy phép liên quan đến đăng ký kinh doanh; Các hợp đồng mua bán (nhập khNu mua nước) Hồ sơ đăng ký NĐH lập thành 03 gửi Bộ Công nghiệp (qua Vụ Quản lý Công nghệ Chất lượng sản phNm) Kể từ lần đăng ký thứ hai trở đi, doanh nghiệp nộp hồ sơ quy định điểm 1, 2, thêm điểm mẫu xe đăng ký Điều Tính tỷ lệ NĐH xe máy Tỷ lệ NĐH xe máy xác định theo công thức I N(%) = (1 - ) x 100% Z Trong đó: - N (%) tỷ lệ NĐH loại xe - Z (USD) giá trị quy ước xe, bao gồm phần giá trị nhập khNu giá trị sản xuất nước (tự sản xuất mua lại đơn vị sản xuất); - I (USD) giá trị bán thành phNm, chi tiết, cụm chi tiết, phận doanh nghiệp nhập khNu trực tiếp (giá CIF thể hoá đơn, chứng từ) Về nguyên tắc Z I nguồn cung cấp (do nhà sản xuất nước ngồi cung cấp) Các chi tiết, phận phụ trợ bao bì, vỏ bọc, túi, đệm lót, sách hướng dẫn khơng tính vào I, Z Trong thực tế sản xuất có nhu cầu thay đổi nguồn cung cấp so với đăng ký, doanh nghiệp phép đăng ký bổ sung để Bộ Công nghiệp xem xét điều chỉnh Trường hợp giá phụ tùng, chi tiết thay đổi, tỷ lệ NĐH xác định vào mức phân bổ ghi nhận ban đầu (tỷ lệ % giá trị so với Z) Việc nhập khNu trực tiếp trao đổi nước phải theo quy định hành, thơng qua hợp đồng mua bán có hố đơn chứng từ hợp lệ Đối với chi tiết sản xuất nước, giá trị NĐH xác định dựa giá thành sản xuất doanh nghiệp tự khai báo không cao giá mặt chung Giá trị NĐH phụ tùng, chi tiết mua lại đơn vị sản xuất nước xác định giá mua theo hoá đơn khấu trừ thuế giá trị gia tăng; phụ tùng, chi tiết mua lại đơn vị nhập khNu tính vào I Điều Mức đăng ký tỷ lệ NĐH Doanh nghiệp đăng ký NĐH xe máy nhiều lần năm với điều kiện sau lần đăng ký tỷ lệ NĐH phải tăng 4% Trên sở thNm tra xem xét cụ thể, Bộ Công nghiệp thông báo cho doanh nghiệp văn xác nhận lực công nghệ sản xuất ghi nhận mức tỷ lệ NĐH xe máy doanh nghiệp đăng ký (mẫu 5, Thông tư 01/1999/TT-BCN ngày 12 tháng năm 1999 Bộ Công nghiệp); Điều NĐH cụm chi tiết khó Doanh nghiệp sản xuất động xe máy phải có lực cơng nghệ chế tạo, chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi khơng vi phạm quyền sở hữu cơng nghiệp nhãn hiệu hàng hố kiểu dáng công nghiệp; Động khung xe lắp lên xe máy tính quy đổi tỷ lệ NĐH vào xe tương ứng với phần giá trị sản xuất nước Trường hợp giá trị NĐH đạt từ 40% động 50% khung xe trở lên khuyến khích áp dụng mức thuế sản phNm NĐH hoàn toàn, riêng động xem xét hưởng hệ số ưu đãi giảm thuế nhập khNu Điều Ghi nhãn hàng hố Xe xuất xưởng lưu thơng thị trường phải ghi nhãn hàng hoá với nội dung bắt buộc sau đây: - Loại xe (tên, ký mã hiệu) - Nhà sản xuất, lắp ráp (tên, địa chỉ) - Chỉ tiêu (khối lượng xe, dung tích buồng đốt động cơ) - Số giấy chứng nhận chất lượng Cục Đăng kiểm Việt Nam - Năm sản xuất Điều Chế độ báo cáo, kiểm tra Hàng năm doanh nghiệp phải thực chế độ báo cáo định kỳ gửi Bộ Công nghiệp (qua Vụ Quản lý Công nghệ Chất lượng sản phNm) tình hình thực NĐH sản xuất xe máy, báo cáo tháng trước 31 tháng năm trước 31 tháng năm sau Nội dung báo cáo gồm: Loại xe đăng ký NĐH, kết nhập khNu sản xuất nước (số lượng, giá trị, nguồn cung cấp cụ thể), sản lượng lắp ráp tiêu thụ, tỷ lệ NĐH thực hiện, giá bán bình quân, doanh thu nộp Ngân sách Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính chuNn xác, độ tin cậy số liệu đăng ký báo cáo, chịu kiểm tra giám sát Bộ Công nghiệp thực mở sổ theo dõi, báo cáo toán, kiểm toán theo quy định Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 1998 Bộ Tài chính, Bộ Cơng nghiệp Tổng cục hải quan Điều Xử lý vi phạm Bộ Công nghiệp không xem xét đăng ký áp dụng thuế nhập khNu theo tỷ lệ NĐH trường hợp sau đây: Lắp ráp xe không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quy định; mở thêm địa điểm lắp ráp mới; Vi phạm quyền sở hữu cơng nghiệp nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng công nghiệp; Nhượng bán linh kiện xe máy nhập khNu; sử dụng chi tiết, phụ tùng không nguồn gốc xuất xứ đăng ký ... (Ban hành kèm theo Quy? ??t dịnh số 65/2000/QĐ-BCN ngày 13 tháng 11 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) Điều Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng tất doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy hai bánh (sau... sản phNm) Kể từ lần đăng ký thứ hai trở đi, doanh nghiệp nộp hồ sơ quy định điểm 1, 2, thêm điểm mẫu xe đăng ký Điều Tính tỷ lệ NĐH xe máy Tỷ lệ NĐH xe máy xác định theo công thức I N(%) = (1... tắt xe máy) thuộc thành phần kinh tế, thành lập hoạt động theo Luật pháp Việt nam Điều Khái niệm nội địa hoá Trong quy định nội địa hoá (NĐH) xe máy phụ tùng xe máy hiểu sản xuất nước để thay nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 65/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về đăng ký để được xác nhận áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh do Bộ Công nghiệp ban,