Tài liệu Đề thi giải tóan trên máy tính

5 842 17
Tài liệu Đề thi giải tóan trên máy  tính

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

UBND huyện Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN Môn thi : “Giải toán bằng máy tính CASIO” Thời gian : 90 phút Ngày thi: 02 / 11 /2006 Chú ý : đề thi này gồm … 03………trang Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi này Họ và Tên thí sinh: . Trường: . ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI Các giám khảo (họ tên và chữ ký) SỐ PHÁCH (Do chủ tòch hội đồng thi ghi) Bằng số Bằng chữ Quy đònh: 1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio Fx 500 A – Fx 500 MS. 2. Nếu không gì nói thêm, hãy tính chính xác đến 10 chữ số. Bài 1 (2đ) : a/ Tính giá trò các biểu thức sau: A = 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 + + + + + b/ Tìm m,n biết : 2006 70210 2 123 3 2 3 3 m n = + + − Bài 2(3đ): Rút gọn rồi tính giá trò các biểu thức sau: B = 333 2006 .321 ++++ C = 3 8 1 12 125 0,3(13).2 42(1,5 3 ) 0,6(2) : 0,4(3) 2 5 512 + − − + Đáp số: Đáp số: m = n = Đáp số: Đáp số: D = 10099 5 32 5 21 5 + +⋅⋅⋅+ + + + Bài 3(2đ): Tính : E = 3 4 8 9 2 3 4 8 9 + + + + + (Viết quy trình ấn phím) Bài 4(2đ): Tìm giá trò của a để đa thức P(x) = x 4 – 5x 3 + x 2 + 2x + a chia hết cho (x+3) Bài 5(1đ): Dân số nước ta năm 2002 là 89 triệu người và có tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là 1,4%. Hỏi đến năm 2012 dân số nước ta là bao nhiêu? Bài 6(2đ): Tìm số dư của phép chia : ((Viết quy trình ấn phím) a/. 102112007 cho 2112006 b/. 4 3 2 2008 5994 42337 463154x x x x − + + − cho ( 2005)x − Đáp số: Đáp số: a = Đáp số: Đáp số: Đáp số: Bài 7(2đ): Cho đa thức x 3 + ax 2 + bx + c, Biết P(1) = 4, P(-2) = 7, P(3) = 12. Tính P(30) Bài 8(3đ): Cho tam ABC ∆ có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm a/. Tính độ dài đường cao AH b/. Tính số đo góc ABC (làm tròn đến độ) c/. Phân giác góc A ˆ của ABC ∆ cắt BC tại I. Tính ∠ ABC Bài 9(3đ): Cho tam giác đều ABC ∆ cạnh 5cm, góc ADC = 40 o biết D∈ BC. Hãy tính : a/ Cạnh AD và DB b/ Tính diện tích ADC∆ .(Làm tròn hai chữ số thập phân) Đáp số: P(30) = Đáp số: a/ AH = b/ ∠ ABC = c/ BI = Đáp số: a/ AD = ;DB = b/S ADC∆ = ĐÁP ÁN Môn thi : “Giải toán bằng máy tính CASIO” Bài 1: Tính giá trò các biểu thức: a/ A = 1546 4051 b/ m= 3 , n = 4 (1,0 điểm) (1,0 điểm) Bài 2: Rút gọn rồi tính: B = 1+2+3+ . +2006 = 2006.2007:2=2013021 C = 0,3(13)= 31 99 ; 0,6(2) = 28 45 ; 0,4(3) = 13 30 = - 162,5848094 D = 5.( 10099 1 . 32 1 21 1 + ++ + + + ) = 5.( 99100 .2312 −++−+− ) = 5( 1100 − ) = 45 (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Bài 3: a/ Viết đúng quy trình b/ E = 1,911639216 (1,0 điểm) (1,0 điểm) Bài 4: P(x)  (x+3) ⇔ P(-3) = 0 ⇔ (-3) 4 – 5.(-3) 3 + (-3) 2 + 2.(-3) + a = 0 ⇔ a = - ( ) [ ] )3.(2)3()3(53 23 4 −+−+−−− = -219 (2,0 điểm) Bài 5: Dân số nước ta năm 2012 là 89.(1+1,4%) 10 = 102275016 người (1,0 điểm) Bài 6: a/ Viết đúng quy trình r = 735719 b/ Viết đúng quy trình r = 2006 (0,5 điểm) (0,5 điểm) 0,5 điểm) (0,5 điểm) Bài 7: Theo bài ra ta có hệ phng trình: 3 2 3 2 3 2 (1) 1 .1 .1 4 ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) 7 (3) 3 .3 .3 12 P a b c P a b c P a b c  = + + + =  − = − + − + − + =   = + + + =  ⇔ 3 4 2 15 9 3 15 a b c a b c a b c + + =   − + =   + + =−  ⇒ a = -0,7, b = -4,7, c = 8,4 P(x) = x 3 –0,7 x 2 – 4,7x + 8,4 P(30) = 26237,4 (1,0 điểm) (1,0 điểm) Bài 8: ABC ∆ có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm 15 12 9 I H A B C ⇒ ABC ∆ vuông tại A (theo Pitago) a/. AH = )(2,7 15 12.9 cm = b/. SinB = 5 4 = BC AC ⇒ ≈ B ˆ 53 o c/. AI là phân giác ⇒ CIBI ACAB CI AC BI AB + + == Hay 15 129129 + == CIBI ⇒ BI = 428571429,6 21 15.9 ≈ (cm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (1,0 điểm) (1,0 điểm) Bài 9: a/ Trong ∆ ABH có : AH = AB.SinB = 5.Sin60 o = 4,33 (cm) Trong ∆ ADH có : 40 o AH AD Sin = = 6,74 (cm) 40 o AH DH tg = = 5,16 (cm) ⇒ DB = DH – BH = 5,16 – 2,5 = 2,66 (cm) b/ S ADH = 2 1 DC.AH = 2 1 .(5+2,66).4,33 = 16,58 (cm 2 ) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (1,0 điểm) 5 D 40 0 A B C H . Hạnh phúc  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN Môn thi : Giải toán bằng máy tính CASIO” Thời gian : 90 phút Ngày thi: 02 / 11 /2006 Chú ý : đề thi này gồm. Môn thi : Giải toán bằng máy tính CASIO” Bài 1: Tính giá trò các biểu thức: a/ A = 1546 4051 b/ m= 3 , n = 4 (1,0 điểm) (1,0 điểm) Bài 2: Rút gọn rồi tính:

Ngày đăng: 03/12/2013, 06:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan