Bien ban thi

23 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 14:01

- Chñ tÞch tæ chøc häc tËp quy chÕ thi, phæ biÕn chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm cña c¸c gi¸m thÞ, gi¸m thÞ ngoµi phßng thi vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong héi ®ång coi thi; nh¾c nhë viÖc thùc hiÖn [r] (1)Sở Giáo dục Đào tạo hng yªn -Hội đồng coi thi Ts vào lớp10 trêng PH¹M NGị L O I· Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tù - H¹nh phóc Hng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Biên bản Hp lónh o hi ng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trêng THPT PH¹M NGị L·O Theo Quyết định số: ngày Hồi …………. ngày 30 tháng 06 năm 2009, trờng THPT PHạM NGũ L Oã , lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trờng THPT PHạM NGũ L O Iã tiến hành phiên họp lãnh đạo hội đồng coi thi. Thành phần gồm có: Ch tch Hội đồng: : Phó chủ tịch Hội đồng: Th ký Hội đồng.: Thanh tra thi: Néi dung: - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, Quyết định cử tra thi. - Chủ tịch thông báo, quán triệt vấn đề đạo triển khai thi năm học 2008-2009. - Phó chủ tịch - Hiệu phó trờng sở báo cáo tình hình chuẩn bị thi trờng: + Số thí sinh dự thi: Trong đó: Nam Nữ DiÖn 1: HS; DiÖn 2: HS; DiÖn 3: HS Sè thÝ sinh tù do: HS. Số đợc cộng điểm khuyến khích: HS. (2) + Chuẩn bị ơn tập văn hố cho học sinh + Phơng án bảo vệ: + Các vấn đề khác - Chủ tịch thông báo kế hoạch tổ chức thi, lịch thi. - Ch tch phân công trách nhiệm thành viên lãnh đạo hội đồng coi thi: + Chủ tịch: + Phó chủ tịch: + Th ký: - Thống lịch làm việc Hội đồng: (3)Thống Hiệu lệnh trống: - ý kiến phát biểu: - Kiểm tra khu vực thi, khu vực làm việc Chủ tịch Hội đồng coi thi. Bi lµm viƯc kÕt thóc vµo håi: ………… h ………… ngµy Chđ tÞch Th ký (4)Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hội đồng coi thi TNTHpt PH¹M NGị L O· Céng hoµ x· héi chđ nghÜa Việt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phúc Hng Yên ngày 01 tháng 06 năm 2009 Biên bản Hp hi đồng coi thi TN THPT Trờng THPT PHạM NGũ LãO Theo Quyết định số: ngày Håi ……… giê …… ngµy …… tháng năm 2009 Tại Trờng THPT Trờng THPT PHạM NGũ L Oã Hội đồng coi thi THPT Trờng THPT PHạM NGũ L Oã tổ chức phiên họp tồn thể hội đồng coi thi. Thµnh phÇn gåm cã: Chủ tịch Hội đồng: Phó chủ tịch Hội đồng: Th ký Hội đồng: Thanh tra thi: Giám thị: Vắng mặt: Néi dung: 1- Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng. - Chủ tịch thông báo, quán triệt vấn đề đạo triển khai thi tốt nghiệp năm học 2008 -2009. 2 - Hiệu phó trờng sở báo cáo tình hình chuẩn bị thi trờng: + Số thí sinh dự thi: Trong đó: Nam : N÷: DiƯn 1: HS; DiÖn 2: HS; DiÖn 3: HS Sè thÝ sinh tù do: HS (5)+ Số phòng thi: + Hồ sơ thi: + Cơ sỏ vật chất chuẩn bị thi: + Chuẩn bị ôn tập văn hoá cho học sinh: + Phơng án bảo vệ: + Các vấn đề khác: 3 - Chủ tịch thông báo phân công trách nhiệm thành viên lãnh đạo hội đồng coi thi: + Chđ tÞch: + Phã chđ tÞch: ……… + Th ký: - Chủ tịch thông báo lịch làm việc Hội đồng: (6) Ngµy : Ngµy : Giê tËp trung bi s¸ng: bi chiỊu - Chủ tịch thông báo Hiệu lệnh trống. - Chủ tịch thông báo phơng án, yêu cầu cần thực đảm bảo giữ gìn an ninh an toàn cho kỳ thi - Chủ tịch tổ chức học tập quy chế thi, phổ biến chức năng, trách nhiệm giám thị, giám thị ngồi phịng thi thành viên khác hội đồng coi thi; nhắc nhở việc thực hiện quy chế thi 3- Thanh tra phát biểu nêu rõ việc thực hiÖn quy chÕ thi. 4- ý kiến thành viên Hội đồng: 5- Phân công kiểm tra h s thi: Phòng Giáo viên Giáo viên Ghi chó (7)45 46 47 48 49 .Phân công kiểm tra phòng thi, CSVC phục vô thi: KÕt ln Bi lµm viƯc kÕt thóc vµo håi Chđ tịch Th ký NGUYễN VĂN MạNH Phạm Minh Từ Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHpt PHạM NGũ L oà Cộng hoà xà héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009 Biên b¶n Chứng kiến bì đề thi cịn ngun niêm phong Môn: Hồi h ngày tháng 06 năm 2009 Tại Hội đồng coi thi TN THPT - Tr-ờng THPT PHạM NGũ L oã . Chủ tịch Hội đồng coi thi trình trớc tồn thể giám thị bì đề thi cịn ngun niêm phong. Ch÷ ký giám thị số 1: Chữ ký giám thị số 2: (8)NGUYễN VĂN MạNH PHạM MINH Từ Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi đồng coi thi TNTHpt PH¹M NGị L O· Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tù - H¹nh phóc Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009 Biên bản Bn giao thi tha Mụn Tại Hội đồng coi thi TNTHPT năm học 2008-2009- Trờng THPT PHạM NGũ L Oã Phòng thi số: Giám thị bàn giao lại số đề thừa là: NGêi bµn giao Ngêi nhËn (9)Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hội đồng coi thi TNTHPT PH¹M NGị L O· Céng hoµ x· héi chđ nghÜa Việt Nam Độc Lập - Tự Hạnh phúc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 Biên bản Buổi thi m«n: Hồi h ngày tháng 06 năm 2009 Hội đồng thi TNTHPT – Trờng PH¹M NGị L O· Tỉ chøc thi môn: Bảng phân công Giám thị: Phòng thi Giám thị Giám thị Giám thị ngoàiphòng thi 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Trùc §iƯn tho¹i: ……… (10)Sè thÝ sinh dù thi: sè thÝ sinh v¾ng: Lý v¾ng Sè bµi thi Sè tê thi DiƠn biÕn bi thi: Chđ tÞch Th ký NGUN V¡N M¹NH PH¹M MINH Tõ Së Giáo dục Đào tạo hng yên -Hội đồng coi thi TNTHPT PH¹M NGị L O· Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phúc Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009 Biên bản Niờm phong đề thi thừa môn Hồi h ngày tháng năm 2009 Tại Hội đồng thi TNTHPT – Trờng THPT PHạM NGũ L Oã . Chủ tịch, th ký, niêm phong đề thi thừa (11)Bằng chữ Xác nhận ngời niêm phong Chủ tịch Th ký Th ký 2 Sở Giáo dục Đào tạo hng yªn -Hội đồng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phóc Hng Yªn ngày tháng năm 2009 Biên bản Chng kin bì đề thi Mơn cịn ngun niêm phong Hồi h ngày tháng năm 2006 Tại Hội đồng thi TNTHPT - Trờng THPT PHạM NGũ L Oã Tại buổi thi môn: Chủ tịch Hội đồng coi thi trình trớc tồn thể giám thị1 Thanh tra thi Bì đề thi mơn cịn ngun niêm phong. Chøng kiÕn (ký x¸c nhËn): (12)Thanh tra: Chñ tịch Th ký Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà xà héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên ngày tháng năm 2006 Biên bản Chứng kiến đề thi Mơn cịn ngun niêm phong Hồi h ngày tháng năm 2009 Tại Hội đồng thi TNTHPT - Trờng THPT PHạM NGũ LãO Tại buổi thi môn: Chủ tịch Hội đồng coi thi trình trớc tồn thể giám thị1 Thanh tra thi Bì đề thi mơn cịn ngun niêm phong. Chøng kiÕn (ký x¸c nhËn): Gi¸m thị thứ nhất Giám thị thứ 2 Thanh tra: (13)Sở Giáo dục Đào tạo Hng Yªn -Hội đồng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà xà hội chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009 Biên bản Chứng kiến bì đề thi Mơn còn nguyên niêm phong Hồi h ngày tháng 06 năm 2009 Tại Hội đồng thi TNTHPT – Trờng THPT PHạM NGũ L O.ã Buổi thi môn: Giám thị số trình trớc tồn thể thí sinh phịng thi số: bì đề thicịn ngun niêm phong. Chøng kiÕn (ký xác nhận): Học sinh số 1 Giám thị thứ số1 (14)Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà xà héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 Biên bản Tổng hợp Hội đồng thi TN THPT - Trờng THPT PHạM NGũ LãO Theo Quyết định số: ngày Hội đồng coi thi TN THPT-Trờng THPT PHạM NGũ L Oã làm việc từ ngày 31 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 04 tháng 06 năm 2009. Các công việc Hội đồng triển khai cụ thể: Ngµy (Có biên kÌm theo) Ngµy (Có biên kèm theo) Ngµy (Có biên kèm theo) Ngµy (Có biên kèm theo) (15) (Có biên kèm theo) Ngµy (Có biên kèm theo) Ngày : Buổi sáng thi môn: (Có biên kèm theo) Buổi chiều thi môn: : (Có biên kèm theo) Có thí sinh đăng ký dự thi Vắng mặt , có mặt Sè bµi thi: Sè tê thi: Ngày : Buổi sáng thi môn: (Có biên kèm theo) Buổi chiều thi môn: : (Có biên kèm theo) Có thí sinh đăng ký dự thi Vắng mặt , có mặt Sè bµi thi: Sè tê thi: Ngày : Buổi sáng thi môn: (Có biên kèm theo) Buổi chiều thi môn: : (Có biên kèm theo) Có thí sinh đăng ký dự thi Vắng mặt , có mặt Sè bµi thi: Sè tê thi: Đánh giá chung: Các biên gửi Hội đồng chấm thi: (16) KiÕn nghÞ xư lý: Giao cho trêng së t¹i gåm: Hội đồng thi kết thúc làm việc giải tán lúc: h ngày (17) NGUN V¡N M¹NH Th ký PHạM MINH Từ Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHpt PHạM NGũ L Oà Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên, ngày tháng 06 năm 2009 Biên bàn giao (18) Chđ tÞch Th ký Th ký Phó chủ tịch sở tại Ch ký thành viên hội đồng coi thi: (19) Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hội đồng coi thi TNTHPT PH¹M NGị L O· Céng hoµ x· héi chđ nghÜa Việt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phúc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 Đề Thu lại môn Phòng Số đề Ký nộp đề Ghi chú 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 (20)Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hội đồng coi thi TNTHPT PH¹M NGị L O· Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phúc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 Phiếu thu nộp thi m«n……… Phịng Số bài Số tờ ( số mã đề) Ký nộp 34 35 36 37 (21)Sở Giáo dục Đào tạo hng yªn -Hội đồng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự - Hạnh phóc Hng Yªn ngày tháng 06 năm 2009 Phiếu thu nộp thi môn Phũng S bi S t ( số mã đề) Ký nộp 38 39 40 41 42 43 Ngêi Thu Së Gi¸o dơc Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHPT PH¹M NGị L O· Céng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tù - H¹nh phóc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 (22)Phòng Số bài Số tờ ( số mã đề) Ký nộp 44 45 46 47 48 49 Ngời Thu Sở Giáo dục Đào tạo hng yên -Hi ng coi thi TNTHPT PHạM NGũ L Oà Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc LËp - Tù - H¹nh phóc Hng Yên ngày tháng 06 năm 2009 Phiếu giao bì đề thi mơn……… Phịng Số bì đề thi Ký nhận Ghi chú 34 01 35 01 36 01 (23)38 01 39 01 40 01 41 01 42 01 43 01 44 01 45 01 46 01 47 01 48 01 49 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban thi, Bien ban thi