HS nhận bảng danh dự tháng 9

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:12

- Giaùo vieân trao ñoåi vôùi hoïc sinh veà nhöõng nôi caàn ñeán ñeå nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân choïn ngheà nhö beänh vieän, trung taâm xuùc tieán vieäc laøm , trung taâm höôùng ngh[r] (1)CHỦ ĐỀ 1 Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN NGHỀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC I/ MỤC TIÊU: - Biết ý nghĩa , tầm quan trọng việc lựa chọn nghề có sở khoa học - Hiểu nguyên tắc chọn nghề hình thành cho em ý thức phấn đấu học tập, tu dưỡng để đạt việc chọn nghề theo nguyên tắc - Bước đầu có ý thức chọn nghề có sở khoa học II/ TRỌNG TÂM: Những nguyên tắc chọn nghề III/ CHUẨN BỊ: SGV, tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: 1- Ổn định: 2- Bài mới: 1/ Cơ sở khoa học việc chọn nghề : Đọc thông tin tài liệu Việc chọn nghề công việc cần lý giải rõ ràng, phải có sở khoa học - Về phương diện sức khoẻ - Về phương diện tâm lý - Về phương diện sinh sống 2/ Những nguyên tắc chọn nghề: Có nguyên tắc chọn nghề cần tuân thủ a) Nguyên tắc thứ nhất: Không chọn nghề mà thân khơng u thích, khơng u thích khó hình thành lý tưởng nghề nghiệp b) Nguyên tắc thứ hai: Không chọn nghề mà thân không đủ điều kiện tâm lý, thể chất hay xã hội để đáp ứng yêu cầu nghề c) Nguyên tắc thứ ba: Không chọn nghề nằm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng đất nước nói chung Cho học sinh đoạn “ Ba câu hỏi đặc rakhi chọn nghê “  Giáo viên hướng dẫn thảo luận câu hỏi: “Mối quan hệ chặt chẻ câu hỏi thể chỗ nào? Trong chọn nghề cần bổ sung câu hỏi khác khơng?” (2)- GV tìm số mẫu chuyện bổ sung vai trò hứng thú lực nghề nghiệp nhằm thu hút ý học sinh - Tốt nghiệp THCS đứng trước vấn đề cần có cân nhắc Sẽ chọn nghề sống tương lai ? Cần trả lời câu hỏi: 1) Tơi thích nghề ? 2) Tơi làm nghề ? 3) Tơi cần làm nghề ? * Cũng cố : - Cho học sinh thảo luận câu hỏi để tìm phương án chung - Giáo viên hướng học sinh theo nội dung sách giáo viên (3) -CHỦ ĐỀ 2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VAØ ĐỊA PHƯƠNG I/ MỤC TIÊU: - Biết số thơng tin phương hướng phát triển kinh tế- xã hội đất nước địa phương - Kể số nghề thuộc lĩnh vực kinh tế phổ biến địa phương - Hiểu việc làm có tính cấp thiết q trình phát triển kinh tế xã hội II/ TRỌNG TÂM: Định hướng phát triển kinh tế – xã hội đất nước địa phương III/ CHUẨN BỊ: SGV, tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: - Ổn định: - Bài mơí: 1/ Một số đặc điểm trình phát triển kinh tế- xã hội nước ta: a Đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước: Đọc thông tin SGV - Đến năm 2020, Việt nam phải trở thành nước công nghiệp Do vậy, thiết Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hố - Trong q trình cơng nghiệp hố, đại hoá Việt Nam phải phấn đấu để: + Giữ nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững + Phải tạo chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp + Sự thành cơng cơng nghiệp hố phụ thuộc nhiều vào lực nội sinh điều kiện hoạt động khoa học công nghệ đội ngũ công nhân, cán kĩ thuật cán khoa học + Vấn đề trung tâm công nghiệp hố chuyển giao cơng nghệ + Cơng nghiệp hố khơng phải mục đích tự thân, người ta hướng trình vào mục tiêu cụ thể + Mặt dân trí đỉnh cao trí tuệ hai việc song hành thiết phải đạt tới trình độ tối thiểu đảm bảo điều kiện tiến hành cơng nghiệp hố b Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Đọc thông tin SGV (4)2/ Những việc làm có tính cấp thiết trình phát triển kinh tế xã hội: GV trình bày rõ việc làm cấp thiết cụ thể sau - Giải việc làm cho người đến tuổi lao động cho người có việc làm khơng đầy đủ - Đẩy mạnh cơng xố đói giảm nghèo nước, địa bàn nông thôn - Đẩy mạnh chương trình định canh , định cư - Xây dựng chương trình khuyến nơng * Củng cố: Cho học sinh thảo luận : - Giải thích cơng nghiệp hố ? - Nêu việc làm có tính cấp thiết trình phát triển kinh tế xã hội Liên hệ thực tế địa phương * Dặn dò: Viết thu hoạch theo câu hỏi sau : Câu 1: Trong q trình cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam phải phấn đấu ? Câu 2: Nêu việc làm có tính cấp thiết q trình phát triển kinh tế xã hội nước ta nay? (5)CHỦ ĐỀ 3 THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP QUANH TA I/ MỤC TIÊU: - Biết số kiến thức giới nghề nghiệp , phong phú , đa dạng - Biết cách tìm hiểu thơng tin nghề - Kể số nghề đặc trưng minh hoạ cho tính đa dạng , phong phú giới nghề nghiệp - Có ý thức chủ động tìm hiểu thơng tin nghề II/ TRỌNG TÂM: 1 Tính đa dạng , phong phú giới nghề nghiệp 2 Cơ sở phân loại nghề, cần đặc biệt ý tới phân loại nghề theo yêu cầu nghề người lao động III/ CHUẨN BỊ: SGV, tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: 1 Ổn định: 2 Bài mơí: 1/ Tính đa dạng , phong phú giới nghề nghiệp : - Giáo viên giới thiệu: Trong đời sống xã hội, nhu cầu người vật chất tinh thần vô phong phú Muốn đạt nhu cầu địi hỏi phải có biết nghề nhằm phục vụ mong muốn lồi người - Từ thơng tin trên, giáo viên cho học sinh chia thành nhóm ( tổ ) để đưa nghề mà em biết ( thời gian phút ) ghi vào bảng phụ - Học sinh thảo luận để thực - u cầu nhóm trình bày bổ sung cho nghề không trùng với nghề mà em ghi  Giáo viên đọc thông tin sách giáo viên cho học sinh nghe đến kết luận: Để có sản phẩm dù đơn giản hay phức tạp, người phải áp dụng cơng nghệ có sức mạnh tinh thần để làm sản phẩm Những sản phẩm khác phải áp dụng công cụ lao động khác  Giáo viên nêu: Thử có câu hỏi đặt ra: Ở nước ta có nghề ? Trên giới có nghề ? (Chắc chẳng có trã lời thoả mãn câu này)  Giáo viên thuyết giảng : Bất kì đất nước có nghề thuộc danh mục (6)- Danh mục đào tạo quốc gia không cố định , thay đổi tuỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn lịch sử - Danh mục đào tạo quốc gia khác với quốc gia - Có nghề có địa phương mà khơng có địa phương khác Ví dụ: Ở Việt Nam , nghề nuôi cá sấu tập trung đồng sông Cửu Long mà tỉnh khác khơng có Ở Ấn Độ có nhiều người chun nghề điều khiển rắn kêu , khơng thấy đâu có nghề - Do hệ thống nghề phức tạp phong phú nên người ta dùng cụm từ : Thế giới nghề nghiệp” Giáo viên kết luận : - Trong đời sống xã hội, nhu cầu người vật chất tinh thần vô phong phú Vì nghề nghiệp phải phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu cho người Mỗi nghề lại chia thành chuyên môn - Thế giới nghề nghiệp phong phú đa dạng , giới ln ln vận động, thay đổi không ngừng giới khác Do đó, muốn chọn nghề phải tìm hiểu giới nghề nghiệp , hiểu sâu việc chọn nghề xác 2/ Phân loại nghề theo hình thức lao động: Giáo viên đặt câu hỏi : Có thể gộp số nghề có chung đặc điểm thành nhóm nghề khơng ? Nếu được, em lấy ví dụ ? - Học sinh lấy ví dụ  Giáo viên nhận xét phân tích số cách phân loại nghề - Yêu cầu học sinh tìm hiểu phân loại nghề theo hình thức lao động: Giáo viên lưu ý có lĩnh vực là: Lĩnh vực quản lí, lãnh đạo lĩnh vực sản xuất  Giáo viên kết luận : - Lĩnh vực quản lí , lãnh đạo có 10 nhóm nghề - Lĩnh vực sản xuất có 23 nhóm nghề  Giáo viên phổ biến thông tin nhóm nghề cho học sinh nắm * Củng cố : Kể số nghề đặc trưng minh hoạ cho tính đa dạng , phong phú giới nghề nghiệp Tập trung nghề thuộc lĩnh vực sản xuất (7) CHỦ ĐỀ 4 TÌM HIỂU THƠNG TIN VỀ MỘT SỐ NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG I/ MỤC TIÊU: - Biết số thông tin số nghề gần gũi với em sống ngày - Biết cách thu thập thông tin nghề tìm hiểu nghề cụ thể Tự hình thành mô tả nghề mà em chọn - Có ý thức tích cực chủ động tìm hiểu thơng tin nghề để chuẩn bị cho lựa chọn nghề tương lai II/ TRỌNG TÂM : Nắm nội dung mô tả nghề để biết cách tìm hiểu thơng tin nghề III/ CHUẨN BỊ : SGV – Tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : 1 Ổn định 2 Bài dạy A Nội dung chủ yếu mô tả ngheà: Giáo viên giới thiệu mục thường có mơ tả nghề: 1) Tên nghề chuyên môn thường gặp nghề 2) Đặc điểm hoạt động nghề: a/ Đối tượng lao động b/ Nội dung lao động c/ Công cụ lao động d/ Điều kiện lao động 3) Các yêu cầu nghề người lao động 4) Những chống định y học 5) Những nơi theo học nghề 6) Những nơi làm việc sau học nghề B Tìm hiểu số nghề địa phương :  Giáo viên cho học sinh tìm hiểu nghề thơng dụng địa phương: 1) Nghề thợ may 2) Nghề điện dân dụng 3) Nghề sửa chửa xe máy (8)+ Nhóm nam thứ lập mơ tả nghề điện dân dụng + Nhóm nam thứ hai lập mô tả nghề sửa chửa xe máy - Giáo viên hướng dẫn nhóm thảo luận dựa theo nội dung chủ yếu mô tả nghề nêu  Yêu cầu học sinh ý mục 3, 4, 5, 6. Ví dụ : Nghề sửa chữa xe máy - Mục : Yêu cầu nghề người lao động phải có sức khỏe tốt, phải có kiến thức điện, thao tác chắn xác, có tính cẩn thận, có óc quan sát chịu khó tìm hiểu - Mục 4 : Những chống định y học người mắc bệnh yếu tim, thấp khớp nặng, loạn thị, điếc, dị ứng xăng dầu v.v….không làm nghề - Mục : Nơi đào tạo : Các trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp , trung tâm dạy nghề huyện tỉnh, sở dạy nghề tư nhân - Mục : Triển vọng phát triển nghề sau đào tạo từ sửa chữa nhỏ tiến tới sửa chửa lớn Hiện liên doanh với số nước bạn để xây dựng sở lắp ráp, chế tạo xe máy Việt Nam Số lượng xe máy nước ta ngày tăng nhanh dịch vụ sửa chữa xe máy cần nhiều cơng nhân lao động  Từ ví dụ trên, yêu cầu học sinh tìm hiểu nghề lại - Giáo viên nhận xét kết nhóm đến kết luận chung 3 Củng cố : Thông qua phần tìm hiểu nghề 4 Dặn dị : Viết thu hoạch theo nội dung câu hỏi sau : Câu 1 : Hãy nêu 10 nhóm nghề thuộc lĩnh vực sản xuất có địa phương? Em có nhận xét hướng phát triển nghề địa phương nay? Câu 2 : Trình bày đầy đủ yêu cầu theo mô tả nghề mà em nhận thấy phát triển mạnh địa phương? (9) -CHỦ ĐỀ 7 TÌM HIỂU HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG I/ MỤC TIÊU: - Biết cách khái quát trường THCN trường dạy nghề trung ương địa phương khu vực - Có thái độ chủ động tìm hiểu thông tin hệ thống trường THCN dạy nghề sẳn sàng chọn trường lĩnh vực II/ TRỌNG TÂM : - Một số thơng tin trường trung học chuyên nghiệp - Một số thông tin trường dạy nghề III/ CHUẨN BỊ : Sgv – tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : 1 Một số thông tin trường trung học chuyên nghiệp : Cho học sinh đọc thông tin SGK rút số ý sau: - THCN thực từ đến năm người có tốt nghiệp THCS, từ đến năm học người có tốt nghiệp THPT - Mục tiêu giáo dục THCN nhằm đào tạo kĩ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức kĩ nghề nghiệp trình độ trung cấp - Hệ thống trường THCN chia thành khối : Các trường THCN trực thuộc trung ương trường THCN trực thuộc địa phương - Hiện nay, hầu hết trường THCN tuyển sinh hệ ( Công lập bán công ) - Theo kế hoạch Bộ Giáo dục Đào tạo, số lượng HS độ tuổi tuyển vào hệ THCN đạt 10% năm 2005 , 15% năm 2010 Ngoài ra, số HS sau tốt nghiệp THCN tuyển vào hệ thống đào tạo kĩ thuật thực hành trình độ cao để đáp ứng nhu cầu nhân viên kĩ thuật 2 Một số thông tin trường dạy nghề : * Chọn HS đọc thông tin tài liệu - Mục tiêu cần đạt trường dạy nghề : Đào tạo người lao động có kiến thức kĩ nghề nghiệp phổ thông , công nhân kĩ thuật , nhân viên nghiệp vụ - Nhà nước có dự án mỡ rộng việc dạy nghề cho HS tốt nghiệp phổ thoâng * Giáo viên cần hướng học sinh xác định yêu cầu sau trước chọn trường: a Tên trường địa điểm trường ; b Mục tiêu đào tạo chung trường (10) d Số lượng tuyển sinh năm e Điều kiện tham gia thi tuyển sinh f. Chế độ học phí , học bổng g. Những nơi có nhu cầu tuyển dụng HS tốt nghiệp loại trường * Dặn dò : Viết thu hoạch theo câu hỏi sau: Câu : Nêu mục tiêu đào tạo hệ thống THCN – Dạy nghề tiêu chuẩn xét tuyển vào trường ? (11) -CHỦ ĐỀ 6 CÁC HƯỚNG ĐI SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS I/ MỤC TIÊU : - Biết hướng sau tốt nghiệp THCS - Biết lựa chọn hướng thích hợp cho thân sau tốt nghiệp THCS - Có ý thức lựa chọn hướng phấn đấu để đạt mục đích II/ TRỌNG TÂM : - Thực trạng phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS - Một số giải pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS III/ CHUẨN BỊ : Sgv – tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : 1 Ổn định 2 Bài dạy A Thực trạng phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS : * Gíao viên dựa vào thông tin sách giáo khoa khuyết giảng cho học sinh biết một số nội dung : Việc phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS bất hợp lí gặp nhiều khó khăn * Đọc thông tin “ trạng phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS nước ta hiện nay” Trích báo cáo kiểm điểm năm thực Nghị 02- NQ/ HNTW - Theo điều 23 Luật Giáo dục qui định , HS sau tốt nghiệp THCS vào luồng sau : + Vào học THPT ( hệ qui ) + Vào học THPT (hệ không qui ) + Vào học TH chuyên nghiệp ( trình độ THCS) + Vào học nghề dài hạn + Vào học nghề ngắn hạn , để tham gia lao động trực tiếp * Phân nhóm cho học sinh thảo luận câu hỏi sau: Hãy kể hướng có sau tốt nghiệp THCS ? + Gv phát phiếu học tập , nội dung gồm có câu hỏi phụ gợi ý thảo luận sơ đồ hướng sau tốt nghiệp THCS để HS điền vào ô trống + Động viên HS phát biểu hướng xãy sau tốt nghiệp THCS + Gv kết luận kiểm tra làm nhóm (12)Đó nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội B. Một số giải pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS : * Chia học sinh thành nhóm để thảo luận tìm số giải pháp Từ giáo viên kết luận giải pháp thiết thực: a Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức xã hội nghề nghiệp b. Giúp cho HS THCS hiểu rõ khả thân truyền thống , điều kiện gia đình để lựa chọn hướng sau tốt nghiệp THCS cho phù hợp c Ngoài biện pháp , Nhà nước có biện pháp đồng khác : + Khuyến khích phát triển trường THPT ngồi cơng lập + Đa dạng hố loại hình giáo dục nghề nghiệp + Tăng cường điều kiện giáo dục sở giáo dục nghề nghiệp + Khuyến khích phân luồng chế sách hợp lí 3 Củng cố : Thông qua dạy 4 Dặn dị : Viết thu họch với nội dung câu hỏi sau : Câu : Hãy kể hướng có sau tốt nghiệp THCS ? Câu : Em cho biết hướng thân sau tốt nghiệp THCS Giải thích lí em chọn hướng (13) -CHỦ ĐỀ 9 TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP I/ MỤC TIÊU : - Hiểu ý nghĩa tư vấn trước chọn nghề Có số thông tin cần thiết để tiếp xúc với quan tư vấn có hiệu - Biết cách chuẩn bị tư liệu cho tư vấn hướng nghiệp - Có ý thức cầu thị tiếp xúc với nhà tư vấn II/ TRỌNG TÂM : - Khái niệm tư vấn hướng nghiệp - Những lưu ý trình tư vấn hướng nghiệp III/ CHUẨN BỊ : SGV – Tài liệu IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : Ổn định Bài dạy I Khái niệm tư vấn hướng nghiệp : - Giáo viên giải thích cho học sinh khái niệm tư vấn hướng nghiệp , ý nghĩa cần thiết lời khuyên chọn nghề quan cán làm tư vấn chọn nghề - Công tác hướng nghiệp gồm phận cấu thành : Định hướng nghề nghiệp , tuyển chọn nghề nghiệp tư vấn hướng nghiệp 1. Định hướng nghề nghiệp : việc xác định nghề tham gia , xếp thứ tự ưu tiên lựa chọn Cần hiểu yêu cầu người thông tin thị trường lao động 2. Tuyển chọn nghề nghiệp : công việc xác định phù hợp nghề người để nhận vào làm việc Cần nắm cụ thể số lượng chất lượng nhân lực để tuyển 3 Tư vấn nghề nghiệp : công việc “đứng giữa” công việc Thực chất cho lời khuyên chọn nghề muốn tìm cho nghề u thích để cống hiến tài trí tuệ , để có tiến nghề nghiệp … II Hướng dẫn cho Hs chuẩn bị tư liệu để gặp quan ( cán bộ) làm công tác tư vấn chọn nghề : - Giáo viên trao đổi với học sinh nơi cần đến để nhận lời khuyên chọn nghề bệnh viện, trung tâm xúc tiến việc làm , trung tâm hướng nghiệp dạy nghề (14)* Giáo viên cần yêu cầu học sinh chuẩn bị chu đáo tư liệu sau : 1. Sự phát triển thể lực sức khoẻ 2. Học vấn , sở thích 3. Quan hệ gia đình xã hội 4. Nghề định chọn III Những lưu ý cho học sinh trình tư vấn hướng nghiệp : - Giáo viên cho em học sinh nêu lên nghề định chọn xác định nghề địi hỏi phẩm chất đạo đức người làm nghề - Giaó viên hướng dẫn học sinh thảo luận xoay quanh câu hỏi “ Những biểu cụ thể đạo đức nghề nghiệp?” 1. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm hướng nghiệp 2. Đạo đức lương tâm nghề nghiệp yếu tố có ý nghĩa quan trọng người lao động * Những số quan trọng nói lên đạo đức lương tâm nghề nghiệp ở người lao động : - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao , lao động có suất cao - Tồn tâm tồn ý chăm lo đến đối tượng lao động - Ln ln chăm lo đến việc hồn thiện nhân cách tay nghề 3 Củng cố : Thông qua dạy 4 Dặn dò : Viết thu hoạch Câu : Công tác hướng nghiệp gồm phận ? Muốn đến quan tư vấn , ta cần chuẩn bị tư liệu ? Câu 2 :Những số quan trọng nói lên đạo đức lương tâm nhề nghiệp người lao động ? (15)CHỦ ĐỀ 8 TÌM HIỂU NĂNG LỰC BẢN THÂN VÀ TRUYỀN THỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIA ĐÌNH I/ MỤC TIÊU : - Tự xác định điểm mạnh điểm yếu cuả lực lao động , học tập cuả bản thân đặc điểm truyền thống nghề nghiệp cuả gia đình mà có thể kế thừa - Hiểu phù hợp nghề - Có thái độ tự tin vào thân việc rèn luyện để đạt phù hợp với nghề định chọn II/ TRỌNG TÂM : - Năng lực – tự tạo phù hợp nghề - Nghề truyền thống gia đình với việc chọn nghề III/ CHUẨN BỊ : Tài liệu – SGV IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY : 1 Ổn định 2 Bài dạy I. NĂNG LỰC LÀ GÌ ? GV chọn HS đọc thơng tin sách gi viên Yêu cầu HS nêu định nghĩa lực GV kết luận: “Năng lực tương xứng bên đặc điểm tâm lý sinh lý của người với bên yêu cầu cuả hoạt động người đó Sự tương xứng điều kiện để người hồn thành cơng việc mà hoạt động phải thực “  GV thuyeát giảng : - Người ta có lực , khơng lực lực khác - Cũng cần thấy , người thường có nhiều lực khác - Năng lực khơng có sẳn cho người , mà hình thành nhờ có học hỏi và tập luyện (16)- Tài kết qủa lao động kiên trì , khơng mệt mỏi với lý tưởng kiên định Giáo viên giới thiệu số tài : Lê Lợi , Hồ chí Minh v.v…… II. TỰ TẠO RA SỰ PHÙ HỢP NGHỀ : Đọc thông tin SGV GV giải thích cho HS phù hợp nghề Sau giải thích , tổ chức thảo luận lớp Làm để tạo phù hợp nghề ?  GV kế luận: - Sự phù hợp nghề thường khơng tự dưng mà có Người ta thường phải rèn luyện thân để có phẩm chất , thuộc tính tâm sinh lý tương ứng với yêu cầu cuả nghề định chọn - Yếu tố quan trọng để tạo nên phù hợp nghề hứng thú III NGHỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH VỚI VIỆC CHỌN NGHỀ : GV cho HS thảo luận : trường hợp nên chọn nghề truyền thống gia đình  GV kế luận: - Nghề ơng bà , cha mẹ có tác dụng hình thành nên lối sống “ tiểu văn hóa “ gia đình Lớn lên khơng khí lao động với nghề truyền thống gia đình , nhiều trẻ em sớm tiếp thu lịng u nghề truyền thống hình thành kỉ lao động cuả nghề - Ở nước ta , nghề truyền thống gia đình thường gắn bó với làng nghề truyền thống - Ngày , nghề nghiệp phát triển vô đa dạng , Đảng Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển nghề truyền thống 3 Củng cố : Thông qua dạy 4 Dặn dò : Viết thu họach theo câu hỏi sau : Câu 1 : Làm để tạo phù hợp nghề ?
- Xem thêm -

Xem thêm: HS nhận bảng danh dự tháng 9, HS nhận bảng danh dự tháng 9