0

Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

30 1,134 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo viên: Lê Thị Vân Hải – Trường THCS Nguyễn Huệ Natri 11+ 8+ 1+ Hiđro Oxi Quan sát hình vẽ, điền các số liệu thích hợp vào những ô trong bảng sau. Nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân Số electron trong nguyên tử Số lớp electron Số electron lớp ngoài cùng Hiđro Oxi Natri 1 1 1 1 8 8 62 11 11 3 1 MỘT SỐ BẢNG TUẦN HOÀN KHAI MỘT SỐ BẢNG TUẦN HOÀN KHAI B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng viªn bi B¶ng HÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng xo¸y ch«n èc B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng thiªn hµ. B¶ng HÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng ch×a kho¸ Men-®ª-lª-Ðp 1834- 1907 - N m ă 1869, Mendeleyev đã tìm ra đ c đ nh lu t tu n hoàn và công b ượ ị ậ ầ ố b ng tu n hoàn các nguyên t hóa ả ầ ố h c. th i kì c a ông, ch có 63 ọ Ở ờ ủ ỉ nguyên t đ c tìm th y, nên ông ố ượ ấ ph i đ tr ng m t s ô trong b ng và ả ể ố ộ ố ả d đoán các tính ch t c a các nguyên ự ấ ủ t này trong các ô đó. Sau này cácnguyên t đó đã đ c tìm th y v i các ố ượ ấ ớ tính ch t đúng v i các d đoán c a ấ ớ ự ủ ông. - B ng tu n hoàn có nh h ng ả ầ ả ưở lớn cho sự phát triển hoá học và là một trong những kết quả hoạt động nghiên cứu sáng tạo, vĩ đại nhất của ông. Kim lo¹i Phi kim KhÝ hiÕm Kim lo¹i chuyÓn tiÕp B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc BÀI 34 (2 TIẾT) Tiết 39. Giáo viên: Lê Thị Vân Hải Phòng GD- ĐT Huyện Cư M’gar Trường THCS Nguyễn Huệ Lớp: 9A2 S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Ô nguyên tố Cấu tạo bảng tuần hoàn Nhúm Chu kỳ [...]... I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Kí hiệu hoá học 12 Kim loại chuyển tiếp Tên nguyên tố Nguyên tử khối Kim loại Phi kim Khí hiếm Mg Magie 24 Số hiệu nguyên tử S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố ?Hóy cho bit ý... của nguyên tố -Tên nguyên tố -Nguyên tử khối của nguyên tố *Số hiệu nguyên tử = số TT =Số P (+) =Số Electron (e-) S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 2 Chu kỳ II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố Bảng tuần hoàn các 2 Chu kỳ nguyên tố hoá học Kim kỳ nhỏ -Chu kỳ 1,2,3,là chuloại chuyển tiếp -Chu kỳ 4,5,6 ,7,là chu kỳ lớn -Riêng chu kỳ 7 chưa hoàn. .. I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố 2 Chu kỳ Chu k 1 1+ 2+ Hiđro Heli -Có 1 lớp elctron trong nguyên tử S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố 2 Chu kỳ Chu k 2 3+ 8+ Liti Oxi -Có 2lớp electron trong nguyên tử S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên. .. nhân nguyên tử Phi kim Khí Số thứ tự hiếm nhóm bằng số eletron lớp ngoài cùng của nguyên tử của S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho biết :-Số hiệu nguyên tử -Kí hiệu hoá học của nguyên tố. .. HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo 2+ 1+ tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.3+ chiều Hiđro STT: 1 Bảng tuần hoàn các Heli nguyên tố hoá học STT: 2 Kim loại chuyển tiếp * STT của nguyên tốsố trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân( s P) Kim loại Phi kim Khí hiếm Liti STT: 3 S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên. .. HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố 2 Chu kỳ 3 Nhóm Nhóm VII 9+ -Có 7 electron (e) lớp ngoài cùng -Điện tích hạt nhân tăng dần Flo -Gồm những phi kim mạnh 17+ Clo Bảng tuần hoàn các 3+ nguyên tố hoá học 17+ Kim loại chuyển tiếp Liti -Có 1 (e) lớp ngoài cùng Clo -Có 7 (e) lớp ngoài cùng Nhóm gồm các nguyên tốnguyên tử của chúng có số... hiệu nguyên tử (STT): - Kí hiệu hoá học là : o ôxi -Tên nguyên tố là 16 -Nguyên tử khối là : 8+ -Số điện tích hạt nhân (p ): 8 -số electron:.- 8 O 8+ Oxi 16 *Số hiệu nguyên tử = số TT =Số P (+) =Số Electron (e-) S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho biết :-Số hiệu nguyên tử -Kí hiệu hoá học. .. eletron Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Kim loại chuyển tiếp Kim loại Phi kim Khí hiếm S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố 2 Chu kỳ Nhóm I 3 Nhóm 3+ -Có 1 electron(e) lớp ngoài cùng -Điện tích hạt nhân tăng dần Liti -Gồm những kim loại mạnh 11+ Natri S LC V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc... V BNG TUN HON CC NGUYấN T HO HC I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn II-Cấu tạo bảng tuần hoàn 1.Ô nguyên tố 2 Chu kỳ 11+ Natri 13+ Nhôm -Có 3 lớp electron trong nguyên tử -Điện tích hạt nhân tăng dần: Na (11+), đến A(18+) 8+ 1+ Hiđro Có 1 lớp (e) Oxi -Có 2 lớp elctron 11+ Natri -Có 3 lớp elctron * Chu kì là dãy các nguyên tốnguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được... tố cho biết :-Số hiệu nguyên tử -Kí hiệu hoá học của nguyên tố -Tên nguyên tố -Nguyên tử khối của nguyên tố *Số hiệu nguyên tử = số TT =Số P (+) =Số Electron (e-) 2 Chu k * Chu kì là dãy các nguyên tốnguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần 3 Nhóm Nhóm gồm các nguyên tốnguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau do đó có . sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Ô nguyên tố Cấu tạo bảng tuần hoàn Nhúm Chu kỳ I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn I .Nguyên. 1.Ô nguyên tố II-Cấu tạo bảng tuần hoàn I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn I .Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình vẽ, điền các số liệu thích hợp vào những ô trong bảng sau.  - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

uan.

sát hình vẽ, điền các số liệu thích hợp vào những ô trong bảng sau. Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng Hệ thống tuần hoàn dạng xoáy chôn ốc - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

ng.

Hệ thống tuần hoàn dạng xoáy chôn ốc Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng hệ thống tuần hoàn dạng thiên hà. - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng h.

ệ thống tuần hoàn dạng thiên hà Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng Hệ thống tuần hoàn dạng chìa khoá - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

ng.

Hệ thống tuần hoàn dạng chìa khoá Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 8 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 10 của tài liệu.
I.Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

guy.

ên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Xem tại trang 11 của tài liệu.
II-Cấu tạo bảng tuần hoàn - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

u.

tạo bảng tuần hoàn Xem tại trang 12 của tài liệu.
II-Cấu tạo bảng tuần hoàn - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

u.

tạo bảng tuần hoàn Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 15 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 16 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 17 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 20 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 21 của tài liệu.
II-Cấu tạo bảng tuần hoàn - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

u.

tạo bảng tuần hoàn Xem tại trang 22 của tài liệu.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYấN TỐ HOÁ HỌC Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 23 của tài liệu.
Cấu tạo nguyên tử Vị trí trên bảng hệ thống tuần hoàn - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

u.

tạo nguyên tử Vị trí trên bảng hệ thống tuần hoàn Xem tại trang 26 của tài liệu.
Cõu 2: ?Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hóy cho biết cấu tạo nguyờn tử của nguyờn tố (A)  biết  - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

u.

2: ?Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hóy cho biết cấu tạo nguyờn tử của nguyờn tố (A) biết Xem tại trang 27 của tài liệu.
Em hãy điền vào bảng sau các số liệu còn thiếu (không được sử dụng bảng tuần hoàn) - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

m.

hãy điền vào bảng sau các số liệu còn thiếu (không được sử dụng bảng tuần hoàn) Xem tại trang 28 của tài liệu.
+ Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng  tuần hoàn. - Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

bi.

ến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan