0

Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

25 592 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Chµo mõng Thµy, C« vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc h«m nay. Gi¸o Viªn: NguyÔn V¨n H¹ Tr­êng THCS §oan B¸i Kiểm tra bài cũ Hãy nêu các tác dụng của dòng điện? Trả lời. Các tác dụng của dòng điện: Tác dụng Nhiệt: Tác dụng Phát sáng( Quang): Tác dụng Từ: Tác dụng Hoá học: Tác dụng Sinh lí: Tác dụng Cơ: K¸i niÖm: c­êng ®é dßng ®iÖn Dông cô ®o: c­êng ®é dßng ®iÖn C¸ch ®o: c­êng ®é dßng ®iÖn Dòng điện có thể gây ra các tác dụng khác nhau. Mỗi tác dụng này có thể mạnh, yếu khác nhau tùy thuộc vào cường độ dòng điện. Tiết 28: I- cường độ dòng điện: 1) Thí nghiệm ( Hình 24.1) TN 24.1 Quan sát thí nghiệm của giáo viên. Nhận biết các thiết bị Cách mắc. Đọc kết quả. Nguồn điện Đèn Ampe kế Biến trở 2 3 4 1 Nhận biết các phần tử trong mạch điện. 1) 2) 3) 4) Nguồn điện Biến trở Ampe kế Đèn Mạch điện hình 24.1 I- Cường độ dòng điện: 1) Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( Hình 24.1 ) Nhận biết các thiết bị Nguồn điện Đèn Ampe kế Biến trở Bước 1: Chọn dụng cụ vật liệu. Bước 2: Sắp xếp các thiết bị điện theo sơ đồ. Bước 3: Nối dây dẫn. Bước 4: Đọc kết quả. Mạch điện hình 24.1 I- cường độ dòng điện: 1) Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( Hình 24.1) Cách mắc. Đọc kết quả. Dây dẫn K -5 0 5 mA K 2.5 0 5 mA K A Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của Ampe kế càng lớn Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng yếu thì số chỉ của Ampe kế càng nhỏ Nguồn điện Đèn Ampe kế Biến trở Bước 1: Chọn dụng cụ vật liệu. Bước 2: Sắp xếp các thiết bị điện theo sơ đồ. Bước 3: Nối dây dẫn. Bước 4: Đọc kết quả. Mạch điện hình 24.1 I- cường độ dòng điện: 1) Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( Hình 24.1) Cách mắc. Đọc kết quả. Dây dẫn Nhn xột : Vi mt búng ốn nht nh , khi ốn sỏng cng thỡ s ch ca ampe k cng Mạnh ( yếu) Lớn ( nhỏ) [...]... Tỡm hiu ampe k ( Hình 24. 2) Nhận biết ampe kế Xác định GHĐ và ĐCNN Chốt lắp ampe kế Chốt điều chỉnh vạch 0 Tìm hiểu Ampe kế C1) Nhận biết ampe kế a - Trên mặt có ghi chữ A - Có 1 kim quay và trên mặt chia độ có GHĐ và ĐCNN Xác định GHĐ và ĐCNN - Hóy ghi gii hn o (GH) v chia nh nht (CNN) ca ampe k hỡnh 24. 2a v 24. 2b vo bng 1 Bảng 1 Ampe kế GHĐ ĐCNN H 24. 2 a 100 A 10 A H 24. 2 b 6 A 0,5 A Tìm hiểu... ampe k hỡnh 24. 2a v 24. 2b vo bng 1 Bảng 1 Ampe kế GHĐ ĐCNN H 24. 2 a 100 A 10 A H 24. 2 b 6 A 0,5 A Tìm hiểu Ampe kế C1) b) Hỡnh 24. 2 + Ampe kế dùng kim chỉ thị là ampe kế H24.2 a H24.2 b hình + Ampe kế hiện số là ampe kế H24.2 c hình Kim chỉ thị Số Tìm hiểu Ampe kế C1) c) Hỡnh 24. 3 ở các chốt của ampe kế có ghi (+) và (- ) dấu Chốt âm (-) Chốt dương (+) Chốt âm (-) Chốt dương (+) Tìm hiểu Ampe kế C1)... Chốt dương (+) Tiết 28 I- cường độ dòng điện: II- ampe kế: III- đo cường độ dòng điện: 1) Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24. 3 2) Xác định GHĐ và ĐCNN 3) Cách mắc ampe kế vào mạch điện 4) Kiểm tra hoặc điều chỉnh vạch 0 5) Đóng công tắc đọc kết quả đo cường độ dòng điện 1) Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24. 3 Ký hiệu ampe kế Vẽ sơ đồ điện từ mạch điện thực tế Bước 1: Nhận biết các phần tử, cách mắc các phần tử ( vẽ... tử ( vẽ lại bằng kí hiệu) Bước 2: Vẽ dây dẫn nối các phần tử theo hình hoặc theo mạch điện thực tế Tiết 28 I- cường độ dòng điện: II- ampe kế: III- đo cường độ dòng điện: 1) Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24. 3 H 24. 3 K Đ 2) Xác định GHĐ và ĐCNN +Sử dụng thang đo GHĐ: _ A, ĐCNN: _ A đo cường độ dòng điện 2) Có thể dùng ampe kế của nhóm đo dụng cụ dùng điện ( bảng) được (X), không (0) Bảng 2 ( Đánh dấu X vào...Tiết 28 I- cường độ dòng điện: 1) Thí nghiệm ( Hình 24. 1) Nhn (yếu) : Vi mt búng ốn nht nh , khi ốn sỏng Mạnh xột Lớn ( nhỏ) cng thỡ s ch ca ampe k cng 2) Cường độ dòng điện a) S ch ca ampe k cho bit mc mnh yu ca dũng in v l giỏ tr ca cng dũng in... có cường độ càng thì Sáng mạnh (sáng yếu) đèn càng Tiết 28 I- cường độ dòng điện: II- ampe kế: III- đo cường độ dòng điện: IV- vận dụng: đơn vị cho đồ giá trị hạn đo C3) Đổikế trong sơ cácnào ở hình 24. 4 được mắc đúng, vì sao Có bốn ampe kế với giới sau đây như sau: 5 Ampe 4 1) + 175 a) 2mA -=AmA 0,175A 2) 20mA + 4) 2A - + 1,25 c)-1250mA = .A A + +3) 250mA A - Hóy cho bit ampe k no ó cho l phự hp . hn o (GH) v chia nh nht (CNN) ca ampe k hỡnh 24. 2a v 24. 2b vo bng 1. 10 100 6 0,5 H24.2 b C 1 ) b) Hình 24. 2 + Ampe kÕ dïng kim chØ thÞ lµ ampe kÕ h×nh…. dng c dựng o cng dũng in 2. Tỡm hiu ampe k ( Hình 24. 2) Bảng 1. Ampe kế GHĐ ĐCNN H 24. 2 a A A H 24. 2 b A A Tìm hiểu Ampe kế. C 1 ) Nhận biết ampe kế.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien, Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien,

Hình ảnh liên quan

1) Thí nghiệm ( Hình 24.1) TN 24.1 - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

1.

Thí nghiệm ( Hình 24.1) TN 24.1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Mạch điện hình 24.1I-  Cường độ dòng điện: - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

ch.

điện hình 24.1I- Cường độ dòng điện: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Mạch điện hình 24.1I-  cường độ dòng điện: - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

ch.

điện hình 24.1I- cường độ dòng điện: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Mạch điện hình 24.1I-  cường độ dòng điện: - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

ch.

điện hình 24.1I- cường độ dòng điện: Xem tại trang 10 của tài liệu.
1) Thí nghiệm ( Hình 24.1) - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

1.

Thí nghiệm ( Hình 24.1) Xem tại trang 11 của tài liệu.
2. Tỡm hiểu ampe kế ( Hình 24.2) - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

2..

Tỡm hiểu ampe kế ( Hình 24.2) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tìm hiểu Ampe kế. - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

m.

hiểu Ampe kế Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 1. - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

Bảng 1..

Xem tại trang 13 của tài liệu.
hình………………………… - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

h.

ình………………………… Xem tại trang 14 của tài liệu.
1) Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24.3. Ký hiệu ampe kế - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

1.

Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24.3. Ký hiệu ampe kế Xem tại trang 18 của tài liệu.
1) Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24.3 - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

1.

Vẽ sơ đồ mạch điện Hình 24.3 Xem tại trang 19 của tài liệu.
2) Có thể dùng ampe kế của nhóm đo dụng cụ dùng điện ( bảng). được (X), không (0). - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

2.

Có thể dùng ampe kế của nhóm đo dụng cụ dùng điện ( bảng). được (X), không (0) Xem tại trang 20 của tài liệu.
C 5) Ampekế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao - Bài soạn TUAN 29 Bai 24 Cuong do dong dien

5.

Ampekế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan