0

Bài giảng Đề Toán GKI

3 150 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

TRƯỜNG TH TIÊN CẨM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I Lớp: ……….………………… Môn: TOÁN – Lớp 3 Họ và tên: ……….……… …. Năm học: 2009 – 2010 Ngày kiểm tra: …/…/2009 Điểm Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Chữ ký Đề: Bài 1: (2đ) Tính nhẩm: a/ 6 x 3 b/ 42 : 6 6 x 5 49 : 7 7 x 6 30 : 6 7 x 9 70 : 7 Bài 2: (1.5đ) Tính: 61 74 42 48 6 96 3 84 7 x 4 x 3 x 6 Bài 3: (1đ): > a/ 3 m 4 dm …. 34 dm < ? = b/ 6 m 3 cm …. 630 cm Bài 4: (0.5đ) Cho 6 m 3 cm = ….cm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: a/ 603 b/ 63 c/ 630 Bài 5: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a/ Giá trị của biểu thức 7 x 5 + 15 là 50 b/ Giá trị của biểu thức 32 : 4 + 20 là 30 Bài 6 : (1đ) Tính: 5 gấp 9 lần 42 giảm 7 lần Bài 7 : (1đ) Trong hình tứ giác ABCD B C có hai góc vuông và hai góc không vuông. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a/ Góc có đỉnh …. là góc vuông. b/ Góc có đỉnh …. là góc không vuông. A D Bài 8 : (2đ) Trong thùng có 24 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng ¼ số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? Đáp án: Bài 1: (2đ) Đúng mỗi câu được 1 điểm (mỗi phép tính đúng được 0.25đ). Bài 2: (1.5đ) Đúng mỗi phép tính được 0.25 điểm. Bài 3: (1đ) Điền đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Bài 4: (0.5đ) Điền đúng được 0.5 điểm. Bài 5: (1đ) Điền đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Bài 6: (1đ) Điền đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Bài 7: (1đ) Làm đúng mỗi câu được 0.5 điểm. (Chỉ cần viết được một góc vuông và một góc không vuông). Bài 8: (2đ) HS viết được lời giải: Số lít dầu trong thùng còn lại là: (1điểm) 24 : 4 = 6 (l) (0.5 điểm) Đáp số: 6 lít dầu (0.5 điểm) (Tùy theo mức độ sai sót, gv trừ điểm) . phút (Không kể thời gian phát đề) Chữ ký Đề: Bài 1: (2đ) Tính nhẩm: a/ 6 x 3 b/ 42 : 6 6 x 5 49 : 7 7 x 6 30 : 6 7 x 9 70 : 7 Bài 2: (1.5đ) Tính: 61 74 42. được 0.5 điểm. Bài 4: (0.5đ) Điền đúng được 0.5 điểm. Bài 5: (1đ) Điền đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Bài 6: (1đ) Điền đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Bài 7: (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề Toán GKI, Bài giảng Đề Toán GKI,

Hình ảnh liên quan

Bài 7: (1đ) Trong hình tứ giác ABCD C - Bài giảng Đề Toán GKI

i.

7: (1đ) Trong hình tứ giác ABCD C Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan